10 Stemmingen moties Opsporing en vervolging computercriminaliteit

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III),

te weten:

  • -de motie-Bredenoord c.s. over de AMvB waarin misdrijven kunnen worden aangewezen waarvoor een bevoegdheid tot binnendringen in geautomatiseerde werken wordt gecreëerd (34372, letter I);

  • -de motie-Strik c.s. over de instelling van een onafhankelijke toetsingscommissie (34372, letter J).

(Zie vergadering van 19 juni 2018.)

In stemming komt de motie-Bredenoord c.s. (34372, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Dan gaan wij nu stemmen over motie 34372, onder letter J, de motie-Strik c.s. over de instelling van een onafhankelijke toetsingscommissie.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Sent (PvdA):

Dank u wel, voorzitter. De PvdA heeft aandacht gevraagd voor systeemcontrole ten behoeve van zowel de rechtsbescherming van burgers als het identificeren van knelpunten bij de uitoefening van de bevoegdheden. De minister heeft een vervroegde evaluatie van het wetsvoorstel toegezegd, na twee jaar in plaats van na vijf jaar, en zal daarin expliciet aandacht schenken aan de invulling van het systeemtoezicht door de Inspectie Justitie en Veiligheid. Daarmee is de motie wat de PvdA betreft prematuur. Derhalve zullen wij tegen de motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Sent. Nog andere leden die een stemverklaring wensen af te leggen over de motie-Strik? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Strik c.s. (34372, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, de OSF, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.

Ik schors de vergadering voor een enkele minuut in afwachting van de minister van Economische Zaken en Klimaat.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven