3 Beëdiging van de heer G.A.T.M. Reuten

Aan de orde is de beëdiging van de heer G.A.T.M. Reuten.

De voorzitter:

Aan de orde is de installatie van de heer G.A.T.M. Reuten.

Ik deel aan de Kamer mee dat door mij zijn benoemd tot leden van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief van het benoemde lid der Kamer, de heer G.A.T.M. Reuten: mevrouw Huijbregts-Schiedon (voorzitter), de heer Aardema en de heer Sini.

Ik deel aan de Kamer mee dat de ingekomen missives van de voorzitter van het centraal stembureau en de geloofsbrief van de heer Reuten inmiddels in handen zijn gesteld van de commissie tot het onderzoek van de geloofsbrief.

Het is mij gebleken dat de commissie haar taak reeds heeft verricht.

Ik geef derhalve het woord aan mevrouw Huijbregts-Schiedon, voorzitter van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief van de heer Reuten, tot het uitbrengen van rapport.

Mevrouw Huijbregts-Schiedon, voorzitter der commissie:

Voorzitter. De commissie welke de geloofsbrief van het benoemde lid van de Kamer, de heer G.A.T.M. Reuten heeft onderzocht, heeft de eer te rapporteren dat de geloofsbrief en de daarbij ingevolge de Kieswet overgelegde bescheiden in orde zijn bevonden.

Het rapport van de commissie is neergelegd ter Griffie ter inzage voor de leden.

De commissie adviseert de Kamer om de heer Reuten als lid van de Kamer toe te laten.

De voorzitter:

Ik dank mevrouw Huijbregts-Schiedon voor het uitbrengen van rapport en de commissie voor het verrichten van haar taak. Ik stel aan de Kamer voor het advies van de commissie te volgen en het volledige rapport in de Handelingen te doen opnemen.

Daartoe wordt besloten.

(Het rapport is opgenomen aan het eind van deze editie.)

De voorzitter:

Ik verzoek de Griffier, de heer Reuten binnen te leiden.

Nadat de heer Reuten door de Griffier is binnengeleid, legt hij in handen van de Voorzitter de bij de wet voorgeschreven verklaringen en beloften af.

De voorzitter:

Ik wens u van harte geluk met uw benoeming en verzoek u om de presentielijst te tekenen. Alvorens u plaatsneemt in ons midden, wil ik u graag als eerste feliciteren. Daarna zal ik de vergadering voor enkele minuten schorsen om de collegae de gelegenheid te geven u te feliciteren.

De vergadering wordt van 13.41 uur tot 13.46 uur geschorst.

Naar boven