8 Stemming motie Toekomstbestendig maken publieke mediadienst

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst, 

te weten: 

  • -de motie-Sietsma c.s. over het respecteren van de autonomie van de omroepen (34459, letter D). 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Lintmeijer (GroenLinks):

Voorzitter. In de zojuist aangepaste Mediawet worden de nieuwe verhoudingen tussen NPO, omroepen en externe producenten geschetst, waarbij ieders rol is voorzien van nieuwe kaders en verhoudingen. In deze motie wordt eenzijdig gesproken over de autonomie van de omroepen. Dat is in het kader van deze wet een te algemene formulering als het gaat om het woord "autonomie". Het is ook te beperkt als het gaat om de doelgroep. Daarom weten wij niet wat de motie extra probeert te bewerkstelligen. Met de motie wordt meer onduidelijkheid dan duidelijkheid gecreëerd. Om die reden stemt mijn fractie ertegen. 

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Sietsma c.s. (34459, letter D). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PvdD, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, de PvdA, GroenLinks, de OSF, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven