6 Stemming Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt of die wilsonbekwaam zijn (33508). 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter. Het doen van medisch-wetenschappelijk onderzoek bij personen jonger dan 16 jaar en bij wilsonbekwame personen stuit bij onze fractie op grote bezwaren. De minister heeft weliswaar verstrekkende toezeggingen gedaan waar we blij mee zijn, maar alles afwegende zullen we dit wetsvoorstel niet steunen. 

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF, de SP, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen. 

Naar boven