13 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de stemmingen over de volgende wetsvoorstellen en de volgende motie te doen plaatsvinden op 25 oktober 2016: 

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (33131); 

Wijziging van de wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (kiescollege Eerste Kamer) (34341); 

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt of die wilsonbekwaam zijn (33508); 

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst (34459): 

Motie van het lid Sietsma (ChristenUnie) c.s. over het respecteren van de autonomie van de omroepen (34459, D); 

b. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 25 oktober 2016: 

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het herstel van enkele wetstechnische gebreken (34128); 

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs (34347); 

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitbreiding van de aansprakelijkheid voor de voldoening van het verschuldigde loon aan de werknemer die arbeid verricht ter uitvoering van een overeenkomst van goederenvervoer over de weg of een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg (34461); 

Uitvoering van de op 28 juni 2006 te Wenen tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de procedures voor overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie en IJsland en Noorwegen (Pb EU L 292) (34365); 

c. de heropening van de plenaire behandeling van de volgende motie incl. stemming te doen plaatsvinden op 25 oktober 2016: 

Motie van het lid Teunissen (PvdD) c.s. inzake toegang tot medische dossiers ook decentraal via bij de arts vastgelegde toestemmingen en autorisaties mogelijk te houden (33509, S); 

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te doen plaatsvinden op 1 november 2016: 

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho's (bescherming namen en graden hoger onderwijs) (34412); 

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Financiën te doen plaatsvinden op 8 november 2016: 

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid) (34323); 

f. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie te doen plaatsvinden op 8 november 2016: 

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (34086); 

g. de tweede termijn van de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 15 november 2016: 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg (34067). 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: 

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho's (bescherming namen en graden hoger onderwijs) (34412); 

Regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen buiten het Rijk (Comptabiliteitswet 2016) (34426); 

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (34458); 

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitbreiding van de aansprakelijkheid voor de voldoening van het verschuldigde loon aan de werknemer die arbeid verricht ter uitvoering van een overeenkomst van goederenvervoer over de weg of een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg (34461); 

Uitvoering van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (PbEU 2014, L 189) (Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen) (34462); 

Wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van een nieuwe organisatiestructuur (34531). 

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake antwoorden op vragen van de commissie voor Binnenlandse Zaken naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2017 van de Koning (griffienr. 160033); 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening bindende nationale reductiepercentages broeikasgassen niet-ETS sectoren (griffienr. 160013); 

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 oktober 2016 (griffienr. 160007); 

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 17 oktober 2016 (griffienr. 160006); 

een, van alsvoren, inzake adviesaanvraag EMU-verdieping (griffienr. 159998); 

een, van alsvoren, inzake adviesaanvraag Brexit (griffienr. 159997); 

een, van alsvoren, ten geleide van vier fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening meerjarenplan Noordzee (griffienr. 160004); 

een, van alsvoren, inzake Wijziging van de eerste paragraaf van Bijlage 2 van het Verdrag inzake het wegverkeer, Genève, 19 maart 2015 (griffienr. 159995); 

een, van alsvoren, inzake Wijzigingen van de Bijlage bij het Verdrag inzake het vergemakkelijken van het internationale verkeer ter zee, 1965, Londen, 8 april 2016 (griffienr. 159996); 

een, van alsvoren, inzake Wijzigingen van Bijlage II bij het Internationaal Verdrag tegen doping in de sport; Colorado Springs, 18 november 2015 (griffienr. 159994); 

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Europese Raad van 20 en 21 oktober 2016 (griffienr. 160018); 

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 26 september 2016 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Briefwisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan houdende een overeenkomst tot wijziging van de bijlage van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan betreffende luchtdiensten van 17 februari 1953 (Trb. 2016, 159) (griffienr. 160047); 

een, van alsvoren, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling en verordening 2e fase Europees fonds voor strategische investeringen (EFSI 2.0) (griffienr. 160048); 

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 9 juni 2015 te 's-Gravenhage tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Trb. 2015, 103), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 160059); 

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van een adviesaanvraag bij de AIV over de rol van internationale samenwerking in Afrika (griffienr. 160050); 

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake uitstelbericht aanbieding fiche EU-Certificering (griffienr. 160003); 

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake stand van zaken kinderrechten Caribisch deel van het Koninkrijk (griffienr. 160010); 

een, van de minister voor Wonen en Rijksdienst, inzake afschrift brief Tweede Kamer over onder meer ingebrekestelling EPBD (griffienr. 160000); 

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake accreditatie op maat en voorhang accreditatiekader (griffienr. 160009); 

een, van alsvoren, ten geleide van het goedgekeurde Jaarwerkplan 2017 van de Inspectie van het Onderwijs (griffienr. 160035); 

een, van de minister van Financiën, inzake Nederlandse consultatiereactie investeringsfondsen (griffienr. 160011); 

een, van alsvoren, inzake kabinetsreactie mededeling Europese Commissie ov er het versnellen van hervormingen in het kader van de kapitaalmarktunie (griffienr. 160030); 

een, van alsvoren, inzake afschrift verzending Ontwerpbegrotingsplan aan Europese Commissie (griffienr. 159933.01); 

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake voorhangbrief Holland Casino NV (griffienr. 159185.02); 

een, van alsvoren, inzake conceptbesluit tot wijziging van het Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente en het Besluit fiscale eenheid 2003 (griffienr. 160042); 

een, van alsvoren, inzake conceptbesluit tot wijziging van artikel 22 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 (griffienr. 160041); 

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake voortgang implementatie stelselherziening Omgevingsrecht (griffienr. 160008); 

een, van alsvoren, inzake kabinetsreactie evaluatie Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (griffienr. 160027); 

een, van de minister van Economische Zaken, inzake BNC-fiches telecomplannen Europese Commissie (griffienr. 160012); 

een, van alsvoren, inzake verhindering Algemene Politieke Beschouwingen (griffienr. 159832.01); 

een, van alsvoren, ten geleide van het jaarverslag 2015 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Centrale Commissie voor de Statistiek (griffienr. 160040). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. de volgende missives: 

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de begroting 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (griffienr. 159991);` 

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de begroting 2017 van het ministerie van Buitenlands Zaken en van de minister van BHOS (griffienr. 159992); 

een, van alsvoren, houdende mededeling van de bekrachtiging van een aantal door de Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen (griffienr. 160002); 

een, van alsvoren, ten geleide van afschriften van brieven aan de Tweede Kamer over Comptabiliteitswet 2016 (griffienr. 160031). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

4. de volgende geschriften: 

een, van H.L., inzake Ceta (griffie nr. 160051). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking; 

een, van G.d.G., inzake plannen inzake PEB (griffienr. 160015). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën; 

een, van L.M., inzake bouw van brouwerseiland (griffienr. 160014). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Economische Zaken; 

een, van K.K.te H., inzake arbeidsongeschiktheid door twee ernstige ongevallen (griffienr. 160062). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 

een, van G.B., inzake Orgaandonatiewet 2016 (33 506) (griffienr. 159856.44); 

een, van A.B.V., inzake orgaandonoren (griffienr. 159856.45); 

een, van anoniem, inzake donorwet (griffienr. 159856.46); 

een, van R.C. te O., inzake afgeven van een signaal met betrekking tot het werken van en voor mensen in onze maatschappij (griffienr. 160016); 

een, van A.M., inzake verpleeg- en bejaardentehuizen (griffienr. 160038); 

een, van R.J.A.O. te S., inzake behandeling van de orgaandonatie (griffienr.(159856.48). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen. 

Naar boven