2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: 

Atsma en Schrijver, wegens verblijf buitenslands in verband met deelname aan de najaarsvergadering van de IPU; 

De Vries-Leggedoor, wegens bezigheden elders; 

Kuiper en Rombouts, wegens verblijf buitenslands; 

Hoekstra, wegens persoonlijke omstandigheden. 

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. 

Ingekomen is een beschikking van de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, houdende aanwijzing van mevrouw B. Visser tot plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Benelux-Raad in plaats van de heer R.J. Dijkstra. 

Naar boven