7 Stemming motie Intrekken Nederlanderschap

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid, 

te weten: 

- de motie-Diederik van Dijk c.s. over alternatieven voor het verplichte ambtshalve beroep tegen het intrekkingsbesluit (34356, letter H). 

(Zie vergadering van 31 januari 2017.) 

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Diederik van Dijk c.s. (34356, letter H). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de VVD, het CDA, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de OSF, de SP en D66 ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Ik schors de vergadering in afwachting van mevrouw Ypma, de heren Voordewind en Rog en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Naar boven