10 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 31 januari 2017: 

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (34548); 

b. de plenaire behandeling van de volgende brief te doen plaatsvinden op 31 januari 2017 onder voorbehoud: 

Brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdende een voorstel in te stemmen met een verzoek om voorlichting door de Afdeling advisering van de Raad van State over het voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool) (34512, letter B); 

c. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 21 februari 2017 onder voorbehoud: 

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho's (bescherming namen en graden hoger onderwijs) (34412). 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: 

Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen (34268); 

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen (34435): 

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten (34470); 

Goedkeuring van het op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemene Verdrag inzake sociale zekerheid, zoals gewijzigd en ondertekend op 30 september 1996 en op 24 juni 2002, en de op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van het op 3 november 1972 te Rabat ondertekende Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende, en op 30 september 1996 en 24 juni 2002 herziene en ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid, zoals herzien door de Akkoorden ondertekend op 30 september 1996, 22 juni 2000 en 24 juni 2002 (Trb. 2016, 67 en Trb. 2016, 101) (34489); 

Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht (34507; 

Wijziging van de Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder in verband met de verruiming van de mogelijkheid om fouten in het geluidregister te herstellen en enkele technische verduidelijkingen (34525); 

Wijziging jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015 (wijziging samenhangende met enkele correcties) (34599). 

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van 23 en 24 januari 2017 (griffienr. 160563); 

een, van alsvoren, ten geleide van de Staat van de Europese Unie (griffienr. 160562); 

een, van alsvoren, inzake wijzigingen van 1 december 2014 en 1 oktober 2016 van de in de Bijlagen bij het Verdrag opgenomen Voorschriften bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) (Trb. 2016, 200) (griffienr. 160548); 

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Raad Buitenlandse Zaken van 16 januari 2017 (griffienr. 160466.01); 

een, van alsvoren, ten geleide van 12 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling investeren in jongeren in Europa (griffienr. 160577); 

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake consultatie betreffende verkenning regelgeving invoer cultuurgoederen (griffienr. 160559); 

een, van alsvoren, inzake uitstel evaluatie betreffende titulatuur (griffienr. 160560); 

een, van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Onderwijsagenda Caribisch Nederland 2017-2020 (griffienr. 160574); 

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofin-Raad van 26 en 27 januari 2017 (griffienr. 160567); 

een, van alsvoren, inzake begrotingsmutaties begroting IX Ministerie van Financiën (griffienr. 160576); 

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, ten geleide van het rapport "Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015" (griffienr. 160561); 

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport "De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2015" (griffienr. 160561.01); 

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake Beschikbaarheidsbijdrage SEH 2013 (griffienr. 160572). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. de volgende missive: 

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Inburgering: Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013 (griffienr. 160568). 

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

4. de volgende geschriften: 

een, van C.B., inzake wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zacht (griffienr. (griffienr. 160558); 

een, van A.M.L. te B., inzake donorwet (griffienr. 159856.60); 

een, van T.J.M., inzake wetsvoorstel 33980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving) (griffienr. 159915.24); 

een, van M.W. te S.J., inzake bureau jeugdzorg Veilig Thuis Friesland (griffienr. 160582). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

een, van W.S., inzake het gaat zo goed in Nederland (griffienr. 160557). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen. 

Naar boven