2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat het volgende lid zich heeft afgemeld: 

Markuszower, wegens verblijf buitenslands. 

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

De voorzitter:

Mag ik aan het begin van deze vergadering onze collega Pauline Krikke van harte gelukwensen met haar eervolle voordracht tot burgemeester van Den Haag? 

(Geroffel op de bankjes.) 

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. 

Naar boven