10 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de stemmingen over de volgende wetsvoorstellen en motie te doen plaatsvinden op 7 februari 2017: 

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (34356 (R2064)); 

Motie van het lid Van Dijk (SGP) c.s. inzake alternatieven voor het verplichte ambtshalve beroep tegen het intrekkingsbesluit (34356 (R2064), H); 

Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (34358 (R2065)); 

Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding) (34359); 

b. de plenaire afhandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 7 februari 2017: 

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met de ouders (34446); 

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten (34470); 

c. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken (onder voorbehoud) te doen plaatsvinden op 7 februari 2017: 

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen (34435); 

Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht (34507); 

Wijziging van de Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder in verband met de verruiming van de mogelijkheid om fouten in het geluidregister te herstellen en enkele technische verduidelijkingen (34525). 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel: 

Wijziging van de Wet havenstaatcontrole met betrekking tot toezicht aan boord van schepen onder buitenlandse vlag in havens in Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Europees Nederland (34496). 

Dit wetsvoorstel zal in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van afschriften van koninklijke besluiten inzake o.a. houdende verlening van ontslag aan de heer mr. G.A. van der Steur als minister van Veiligheid en Justitie (griffienr. 160600); 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van 1 fiche dat werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake Richtlijn herstructurering en insolventie (griffienr. 160603); 

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van o.a. het op 24 juni 1974 te Genève tot stand gekomen verdrag betreffende de voorkoming en de beperking van de beroepsrisico's veroorzaakt door kankerverwekkende stoffen en factoren die dit proces beïnvloeden (griffienr. 160604); 

een, van alsvoren, inzake verzoek "Schriftelijke vragen inzake JOIN (2016)31 final over EU-breed strategisch kader voor steun aan hervorming van de veiligheidssector" (griffienr. 159931.01); 

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 2 juni 2016 te Kampala tot stand gekomen Notawisseling betreffende een verdrag tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Uganda betreffende de status van personeel van het Ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden, dat aanwezig zal zijn op het grondgebied van de Republiek Uganda voor multilaterale trainings- en opleidingsactiviteiten (Trb. 2017, 1) (griffienr. 160590); 

een, van alsvoren, houdende mededeling van het op 4 maart 2016 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, in verband met de deelname van de Republiek Kroatië als overeenkomstsluitende partij, ten gevolge van haar toetreding tot de Europese Unie (Trb. 2017, 8) (griffienr. 160591); 

een, van alsvoren, inzake stand van zaken implementatie richtlijnen vierde kwartaal 2016 (griffienr. 160602); 

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 23 juni 2014 te Grenoble en op 15 juli 2014 te Parijs tot stand gekomen Protocol van toetreding van de Regering van de Russische Federatie tot het Verdrag van 16 december 1988 inzake de bouw en de werking van een "Ëuropean Synchrotron Radiation Facility" (Europese synchrotronstralingsfaciliteit) (Trb. 2016, 201), alsmede een toelichtende nota bij het Protocol (griffienr. 160633);' 

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Informele Raad Algemene Zaken van 23 en 24 januari 2017 (griffienr. 160563.01); 

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 6 februari 2017 (griffienr. 160627); 

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda informele Europese Raad van 3 februari 2017 (griffienr. 160628); 

een, van alsvoren, ten geleide van zes fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Wijziging van de btw-richtlijn voor een tijdelijke toepassing van een algehele verleggingsregeling (griffienr. 160629); 

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake evaluaties van de praktijk rondom anbi's en sbbiI's en van de giftenaftrek (griffienr. 160634); 

een, van de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake Gezondheid! Daar kun je wat van maken (griffienr. 160594). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden: 

3. de volgende missives: 

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Inburgering: Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013 (griffienr. 160568); 

een, van alsvoren, ten geleide van het Rapport UWV, balanceren tussen ambities en middelen (griffienr. 160631); 

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport Zicht op belastingverlichtende regelingen; Een inventarisatie van fiscale regelingen die de belastingontvangsten van het Rijk beperken (griffienr. 160632); 

een, van het Kabinet van de Koning, houdende mededeling van de bekrachtiging op 25 januari 2017 door Z.M. de Koning van een aantal aangenomen wetsvoorstellen (griffienr. 160596); 

een, van alsvoren, mededeling van de bekrachtiging op 1 februari 2017 door Z.M. de Koning van een aangenomen wetsvoorstel (griffienr. 160639). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

4. de volgende geschriften: 

een, van L.V., inzake nikabverbod (griffienr. 160275.08). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning; 

een, van M.T., inzake wetswijziging orgaandonatie (griffienr. 159856.61); 

een, van M.v.G. te D. inzake alsvoren (griffienr. 159856.62); 

een, van J.v.R. te E., inzake de verheveling van de WMO per 1 januari 2015 (griffienr. 160542.01). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen. 

Naar boven