Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 24, item 9

9 Stemming motie Wet taaleis Wet werk en bijstand

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB) , 

te weten: 

  • -de motie-Strik c.s. over een passend aanbod door gemeenten aan bijstandsgerechtigden bij het verwerven van de vereiste kennis van de Nederlandse taal (33975, letter D). 

(Zie vergadering van 10 maart 2015.) 

De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Strik c.s. (33975, letter D). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, 50PLUS en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, D66 en de OSF ertegen, zodat zij is verworpen. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.