Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 24, item 12

12 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 17 maart 2015: 

Brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake voorstel tot Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (CXIII, A); 

Goedkeuring van het op 18 december 2013 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22 en 128.) (33985); 

b. de plenaire behandeling van de volgende interpellatie te doen plaatsvinden op 17 maart 2015: 

Interpellatie van het lid Koffeman aan de staatssecretaris van Economische Zaken over uitstel van de algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei melkveehouderij; 

c. de stemmingen over de volgende wetsvoorstellen en moties te doen plaatsvinden op 17 maart 2015: 

Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële 

Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting) (32769); 

Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33966); 

Motie van het lid De Boer (GroenLinks) c.s. over het ook uitzonderen op de markttoets voor niet DAEB-activiteiten van grond die corporaties op basis van voortdurende erfpacht bezitten (32769/33966, F); 

Motie van het lid Duivesteijn (PvdA) c.s. over een actieprogramma waarin de invoering van wooncoöperaties wordt gestimuleerd (32769/33966, G); 

Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse 

taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB) (33975); 

Motie van het lid Strik (GroenLinks) c.s. over een passend aanbod door gemeenten aan bijstandsgerechtigden bij het verwerven van de vereiste kennis van de Nederlandse taal (33975, D); 

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie te doen plaatsvinden op 24 maart 2015 i.p.v. 17 maart 2015: 

Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast (33882); 

e. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 31 maart 2015: 

Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie) (34008); 

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies) (34108); 

f. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 31 maart 2015: 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34085-V); 

g. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 26 mei 2015 o.v. 

Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (33509). 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1.de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: 

Aanpassing van het sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare overheidsfinanciën (33961); 

Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie) (34008); 

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven (34016 (R2036)). 

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief van 10 maart 2015 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake verlening van ontslag aan de heer I.W. Opstelten als minister van Veiligheid en Justitie en van de heer F. Teeven als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (griffienr. 156923); 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 17 maart 2015 (griffienr. 156919); 

een, van alsvoren, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Wijziging verordening bepaalde vangstmogelijkheden zeebaars (griffienr. 156929); 

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 16 maart 2015 (griffienr. 156931); 

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking van 12 maart 2015 (griffienr. 156912); 

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel op 25 maart 2015 (griffienr. 156911); 

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, ten geleide van een afschrift met antwoorden aanvullende vragen van d.d. 5 maart 2015 over berichtgeving inzake deal met Cees H. (griffienr. 156926); 

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van zijn brief aan de Tweede Kamer over ontwikkelingen inzake de doorgifte van PNR-gegevens aan derde landen (griffienr. 152600.02); 

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het commissierapport "Nieuw leven voor verzekeraars" (griffienr. 156909); 

een, van alsvoren, ten geleide van het Verslag Financieel Stabiliteitscomité (griffienr. 156908); 

een, van alsvoren, inzake voorhang ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering (griffienr. 156910); 

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit milieueffectrapportage in verband met de Wet windenergie op zee (griffienr. 156930); 

een, van de minister van Economische Zaken, inzake jaarverslag 2014 en Signaal 2015 van de Autoriteit Consument en Markt (griffienr. 156933); 

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake voorhang in kader aanpassing Schattingsbesluit (griffienr. 156928); 

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het samenvattend rapport NZa Uitvoering AWBZ 2013 (griffienr. 156927). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. de volgende geschriften: 

een, van J.J.P. d.V., inzake op Aruba niet alleen meer of minder maar ook nog wegwezen al die Europese Nederlanders (griffienr. 156915). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties; 

een, van D.B. te A., inzake onrecht hulp benodigd (griffienr. 156916). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

een, van M.S., inzake werk wordt duur betaald (griffienr. 156885). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Economische Zaken. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.