Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 17, item 4

4 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 (NFV 2011) (25087),

te weten:

  • - de motie-Elzinga c.s. over het ondersteunen van multilaterale initiatieven voor algemene antimisbruikmaatregelen (25087, letter G);

  • - de motie-De Boer c.s. over het waarborgen van de belangen van burgers van ontwikkelingslanden en van de handhaving van internationale mensenrechtenstandaarden (25087, letter H).

(Zie vergadering van 21 januari 2014.)

De voorzitter:

Ik zie dat de heer Elzinga graag het woord wil.

De heer Elzinga (SP):

Voorzitter. In het debat van vorige week over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 is door de staatssecretaris een brief toegezegd. Ik heb hem gevraagd om deze brief voor de stemming over deze motie naar deze Kamer te sturen. Ik heb inmiddels vernomen dat die brief gisteren daadwerkelijk naar ons is gestuurd. Wij hebben hem echter nog niet ontvangen. Ik zou deze brief graag lezen en desgewenst in de commissie kunnen bespreken voordat wij over deze motie stemmen. Ik wil de motie daarom graag aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Elzinga stel ik voor, zijn motie (25087, letter G) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik zie dat mevrouw De Boer het woord wenst. U hebt het woord, mevrouw De Boer.

Mevrouw De Boer (GroenLinks):

Voorzitter. In zijn tweede termijn zei de staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van deze motie dat het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking actief betrokken is bij de totstandkoming van belastingverdragen met ontwikkelingslanden en dat er in de praktijk al sprake is van stakeholderconsultatie, zowel in Nederland als in het betreffende ontwikkelingsland. Hoewel wij signalen hebben ontvangen dat zowel de stakeholderconsultatie als de impactanalyses in Nederland sterk achterblijven bij de analyses en consultaties zoals die door de EU worden gedaan, zien wij in deze toezegging c.q. mededeling van de staatssecretaris voldoende aanleiding om de motie aan te houden. Ter gelegenheid van de belastingverdragen die in de toekomst aan ons worden voorgelegd, zullen wij de staatssecretaris zo nodig bevragen op de uitgevoerde analyses en consultaties, de resultaten hiervan meewegen en dan bekijken of het zinvol is om deze motie alsnog in stemming te brengen.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw De Boer stel ik voor, haar motie (25087, letter H) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

Sluiting 13.46 uur.