Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 17, item 6

6 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Goedkeuring van de op 4 mei 2012 te Genève tot stand gekomen wijzigingen van het Protocol van 1999 inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, zoals opgenomen in Besluit 2012/2 (Trb. 2013, 70 en Trb. 2013, 197) (33617);

Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) (33711);

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33805-H);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33805-J).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van een lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 31 december 2013 (griffienr. 154410);

een, van alsvoren, ten geleide van 9 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Wijziging vijf richtlijnen arbeidsrecht zeevarenden (griffienr. 154448);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofin Raad van 27 en 28 januari 2014 te Brussel (griffienr. 154412);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS REAAL en evaluatie Interventiewet (griffienr. 154447);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ten geleide van het Besluit van 6 januari 2014 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (griffienr. 154409);

een, van alsvoren, inzake consultatie verbeterde bescherming tegen subsidiëring en oneerlijke tariefpraktijken van niet-EU luchtvaartmaatschappijen (griffienr. 154450).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief d.d. 23 januari 2014 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal betreffende Actualisering website kredietcrisis d.d. 23januari 2014 (griffienr. 154418).

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van I.M., inzake verzoek herziening verjaringstermijn zedenmisdrijf (griffienr. 154445).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van een burger, inzake minder Brussel (griffienr. 154402);

een, van M.H.M.F. te A., inzake oldtimerswetswijziging (griffienr. 151564.69).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.