Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 17, item 3

3 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het POC-rapport "Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten" en de kabinetsreactie daarop (C),

te weten:

  • - de motie-Flierman c.s. over een besluitvormingskader voor het inbesteden en uitvoeren van activiteiten waarin de markt kan voorzien (C, letter K);

  • - de motie-Thom de Graaf c.s. over de coördinatie van het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid in het algemeen (C, letter L).

(Zie vergadering van 21 januari 2014.)

De voorzitter:

Ik heet de minister voor Wonen en Rijksdienst, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Bröcker (VVD):

Mevrouw de voorzitter. Wij hebben de motie-Flierman c.s. in onze fractie besproken. Vorige week heb ik al aangegeven dat wij de zorg die de CDA-fractie in het debat heeft geuit, delen. Deze zorg betreft de tendens bij de rijksoverheid tot inbesteding van taken die jarenlang naar tevredenheid door de markt zijn uitgevoerd. Wij vinden het dus goed dat het CDA dit markeert in deze motie. Wij zijn echter van mening dat wij de motie niet kunnen steunen. Als fractie willen wij primair kijken naar de werking van de Wet markt en overheid, een onderwerp dat ongetwijfeld in deze Kamer op een bepaald moment kan worden opgepakt. Wij zijn ook van mening dat het besluitvormingskader dat in de motie wordt voorgesteld, hieraan niets toevoegt.

Mag ik gelijk iets zeggen over motie-Thom de Graaf c.s., voorzitter?

De voorzitter:

Dat kunt u doen, ja.

De heer Bröcker (VVD):

Wij hebben vorige week in de Kamer een debat gevoerd met het kabinet over een van de wezenlijke aanbevelingen uit het commissierapport van de Eerste Kamer. Wij zullen deze motie steunen. Gezien de discussie met het kabinet, lijkt het ons goed om een van de belangrijkste aanbevelingen in het rapport van de Kamer, hier te markeren.

De heer Ester (ChristenUnie):

Voorzitter. Mijn fractie zal de motie-Flierman c.s. niet steunen. De kwestie waarom het ging in het debat van vorige week, de arbeidsmarktpositie van schoonmaakpersoneel, is aanzienlijk smaller dan de generieke reikwijdte van de motie, die zich uitspreekt over de gehele marktsector. In deze kwestie ging het primair om het redigeren van respectvolle arbeidsvoorwaarden voor schoonmaakpersoneel als reactie op doorgeschoten flexibilisering. Dat heeft in de ogen van mijn fractie weinig van doen met scheefgetrokken inbestedingsbeleid.

De voorzitter:

Ik stel vast dat er geen andere leden zijn die het woord wensen.

In stemming komt de motie-Flierman c.s. (C, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de OSF, D66 en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de PvdA, de VVD, de SP, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en de PvdD ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thom de Graaf c.s. (C, letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, GroenLinks, de SP, D66, de PvdD, de OSF, 50PLUS en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.