Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 15, item 4

4 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) (33258);

Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht (33622);

Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen) (33719);

Regels omtrent de uitvoering van Europese verordeningen inzake financiële bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Uitvoeringswet EFRO) (33735);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33805-I);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33805-IIA);

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33805-IIB);

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het Kabinet der Koningin (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33805-III);

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33805-IV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33805-V);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33805VI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33805-VII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33805-VIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33805-IX);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33805-X);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33805-XII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33805-XIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33805-XV);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33805-XVI);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33805-A);

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33805-B);

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33805-C);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33805-F);

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33805-H);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33805-J).

Deze wetsvoorstellen worden in handen gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 19 en 20 december 2013 (griffienr. 154238);

een, van alsvoren, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Voorstel wijziging richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval (griffienr. 154239);

een, van alsvoren, ten geleide van het Werkprogramma AIV 2014 (griffienr. 154249);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 16 december 2013 (griffienr. 154286);

een, van alsvoren, ten geleide van het Verslag Raad Algemene Zaken van 17 december 2013 (griffienr. 154143.01);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking van 12 december 2013 (griffienr. 154145.01);

een, van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, inzake toezegging debat van 12 december 2013 inzake pilot-zaak gezinshereniging (vertrouwelijk) (griffienr. 154186);

een, van alsvoren, ten geleide van het WODC-rapport evaluatie ouderschappen (griffienr. 154282);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van het Toezichtsrapport CTIVD nr. 36 (griffienr. 154246);

een, van alsvoren, ten geleide van het advies commissie elektronisch stemmen in het stemlokaal (griffienr. 154250);

een, van alsvoren, inzake voortgangsrapportages Sint Maarten (griffienr. 154264);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister voor Wonen en Rijksdienst, inzake uitvoering Begroting 2013 (griffienr. 154287);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake ontwerpbesluit experiment collegegelddifferentiatie bij honours tracks (griffienr. 154267);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het Besluit houdende vaststelling van regels omtrent een experiment met flexibele en virtuele onderwijstijd in het basisonderwijs (Besluit experiment flexibele en virtuele onderwijstijd) (griffienr. 154231);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Eurogroep en Ecofin-Raad van 9 en 10 december 2013 te Brussel (griffienr. 154087.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Eurogroep en ECOFIN van 17 en 18 december 2013 te Brussel (griffienr. 154285);

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake fiscale behandeling aanvullend tier 1 kapitaal (griffienr. 154236);

een, van alsvoren, inzake besluit tot wijziging Besluit fiscale eenheid 2003 (griffienr. 154293);

een, van de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, betreffende de consultatie van de Commissie inzake de Europese procedure om voor zwerfvuil op zee te komen tot een kwantitatieve doelstelling op hoofdlijnen (griffienr. 154229);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, ten geleide van het ontwerpbesluit achtste tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, voorhang (griffienr. 154241);

een, van alsvoren, inzake voornaamste budgettaire mutaties begrotingen Infrastructuur en Milieu sinds de Najaarsnota (griffienr. 154244);

een, van alsvoren, inzake Besluit tot toepassing van de rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het Programma Inhaalslag Stroomlijn (griffienr. 154294);

een, van alsvoren, inzake Algemene Oriëntatie Richtlijnvoorstel Maritieme Ruimtelijke Ordening (MRO) en Geïntegreerd Kustbeheer (GKB) (griffienr. 154289);

een, van alsvoren, inzake ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee (griffienr. 154290);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, inzake Evaluatie Activiteitenbesluit milieubeheer (griffienr. 154240);

een, van alsvoren, inzake Wijziging Registratiebesluit externe veiligheid/nahangprocedure (griffienr. 154245);

een, van alsvoren, inzake monitoring NSL (griffienr. 154257);

een, van alsvoren, inzake Besluit externe veiligheid transportroutes/nahangprocedure (griffienr. 154248);

een, van alsvoren, inzake kabinetsbesluit Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en nota van antwoord op inspraakreacties (griffienr. 154247);

een, van alsvoren, inzake Besluit externe veiligheid transportroutes/Nahangprocedure (griffienr. 154248);

een, van de minister van Economische Zaken, inzake voorhang ontwerpregeling tot wijziging van de Postregeling 2009 ter herziening van de tariefregulering en verbetering van het inzicht in de kosten van de universele postdienstverlening (griffienr. 154230);

een, van alsvoren, inzake uitstel toezending BNC-fiche inzake richtlijnvoorstel bescherming bedrijfsgeheimen (griffienr. 154284);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake verzamelbrief gemeenten 2013 – 3 (griffienr. 154256);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake invoering integrale bekostiging medisch-specialistische zorg (griffienr. 154255);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake Privacy Impact Assessment (griffienr. 154228).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van J.J.P. d.V. te A., inzake afrekenen (griffienr. 154336).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties;

een, van A., inzake naturalisatie na 7 jaar (griffienr. 154344).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad;

een, van P.L.G.Q. te V., inzake besparingen in het Nederlandse gevangeniswezen (griffienr. 154277);

een, van E.G., inzake brief met betrekking tot echtscheiding (griffienr. 154335);

een, van H.K., inzake de alarmklok (griffienr. 154350);

een, van P.V., inzake alimentatie na scheiding (griffienr. 154348).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van M.J.H.K. te K., inzake verhuurderheffing 2013 (griffienr. 153621.05);

een, van I.D., inzake wonen en vermogen/vastgoed (griffienr. 151078.113);

een, van R.M.B. te H., inzake de verhuurderheffing (griffienr. 151678.114).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning en voor Financiën;

een, van J.H.M., inzake oldtimers (griffienr. 151564.60);

een, van M.R., inzake oldtimerregeling (griffienr. 151564.63);

een, van P.C., inzake vrijstelling oldtimerbelasting (griffienr. 151564.64);

een, van B.v.H., inzake tanken in België (griffienr. 154022.13);

een, van S.E. te H., inzake belastingmaatregelen oldtimers (griffienr. 151564.65);

een, van R.H., inzake belasting (griffienr. 151564.61);

een, van B.H., inzake vrijstelling MRB oldtimers (griffienr. 151564.62);

een, van T.H., inzake oldtimerregeling (griffienr. 151564.66);

een, van T.v.d.V., inzake alsvoren (griffienr. 151564.67);

een, van M.H.M.F., inzake alsvoren (griffienr. 151564.68);

een, van J.G. te H. (Duitsland), inzake belasten van zijn geld in Nederland (griffienr. 154347).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van R.R., inzake alcoholslot (griffienr. 153982.06);

een, van H.A., inzake Alcoholprogramma CBR (ASP) (griffienr. 153982.07).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening;

een, van M.J.R., inzake stop de Monsanto genzaad fabriek (griffienr. 154258).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken;

een, van M.L.L., inzake armoede in tv programma Buitenhof (griffienr. 154184);

een, van K.B., inzake Wajong-uitkering (griffienr. 154276).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van J.H., inzake eugenetische motieven psychiatrie (griffienr. 154338);

een, van L.S., inzake jeugdwet (griffienr. 153978.54);

een, van N.K., inzake alsvoren (griffienr. 153978.53);

een, van R.D., inzake petitie met betrekking tot banen voor basispsychologen (griffienr. 154346);

een, van J.v.G. te T., inzake alcohol voor 18-jarigen (griffienr. 154343);

een, van N.W., inzake Wet alcohol en tabak (griffienr. 152757.07).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vast commissie voor Volksgezondheid, welzijn en Sport;

een, van C.A.V., inzake internationaal verdrag rechten van het kind (griffienr. 154334).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Veiligheid en Justitie.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.