Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 32, item 14

14 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers (30538);

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de enkelvoudige behandeling van het hoger beroep in kantoorzaken (33316);

Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling (33344);

Regels tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L65) (Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief) (33423);

Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbeleid) (33441);

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake het voornemen tot verlenging van verdragen (griffienr. 153066);

een, van alsvoren, inzake het voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen (griffienr. 153071);

een, van alsvoren, ten geleide van de tekst van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake technische samenwerking op het gebied van civiele luchtvaartveiligheid; Washington, 23 mei 2013 (Trb. 2013, 86) (griffienr. 153062);

een, van alsvoren, ten geleide van de tekst van de Kaderovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake militaire samenwerking; Rabat, 21 mei 2013 (Trb. 2013, 95) (griffienr. 153061);

een, van alsvoren, ten geleide van 2 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening Europese milieu-economische rekeningen (griffienr. 153064);

een, van alsvoren, ten geleide van 10 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling groene infrastructuur (griffienr. 153160);

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 13 april, 26 juli, 18 november 2012 en 27 januari 2013 tot stand gekomen wijzigingen alsook de op 17 november 20–12 aangenomen Reglementen bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen (Trb. 2013, 85) (griffienr. 153157);

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 30 november 2012 bij Resolutie MSC. 345(91) aangenomen wijzigingen in Bijlage B bij het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966, zoals gewijzigd (Trb. 2013, 88) (griffienr. 153158);

een, van alsvoren, houdende mededeling van het op 15 april 2013 te Lyon tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Internationale Politie Organisatie inzake de privileges en immuniteiten van de Internationale Politie Organisatie tijdens de 22de Amerikaanse Regionale Conferentie (Trb. 2013, 87) (griffienr. 153159);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 24 juni 2013 (griffienr. 153144);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 25 juni 2013 (griffienr. 153145);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken OS van 28 mei 2013 (griffienr. 152916.01);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (griffienr. 153079);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake beleidsreactie op het UNICEF rapport over kinderrechten op de Nederlandse Cariben (griffienr. 153161);

een, van alsvoren, inzake verslag reis Aruba 8-11 juni 2013 (griffienr. 153143);

een, van de minister voor Wonen en Rijksdienst, inzake voorhang wijziging van het Bouwbesluit 2012 (griffienr. 153085);

een, van de minister voor Wonen en Rijksdienst, inzake voorhang wijziging van het Bouwbesluit 2012 (griffienr. 153065);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het werkprogramma Raad voor Cultuur 2013–2014 en evaluatie Raad voor Cultuur (griffienr. 153067);

een, van alsvoren, inzake voorhang ontwerpbesluit houdende wijziging van het UWHW 2008 (griffienr. 153102);

een, van alsvoren, inzake voorhang ontwerpbesluit houdende wijziging van het UWHW 2008 (griffienr. 153138);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag Financieel Stabiliteitscomité (griffienr. 153059);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin-Raad van 20 en 21 juni 2013 te Luxemburg (griffienr. 153060);

een, van de staatssecretaris van Financiën, ten geleide van het eindrapport Commissie inkomstenbelasting en toeslagen (griffienr. 153152);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, ten geleide van het ontwerpbesluit tot wijziging van enkele besluiten in verband met modernisering te naam stellen van kentekenbewijzen (griffienr. 153086);

een, van alsvoren, ten geleide van het ontwerpbesluit zevende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, voorhang (griffienr. 153151);

een, van alsvoren, ten geleide van het Besluit intrekking handel in NOx-emissierechten (griffienr. 153100);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ten geleide van het ontwerpbesluit Parallelle Kaagbaan (griffienr. 153077);

een, van de minister van Economische Zaken, inzake Groenboek verzekering tegen natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen (griffienr. 153139);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de ILO-Aanbeveling National Floors of Social Protection (griffienr. 153150);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake bekostiging ambulancezorg (griffienr. 153078);

een, van alsvoren, inzake voorgenomen oprichting stichting Q-support (griffienr. 153156);

een, van alsvoren, inzake ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (griffienr. 153101);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake voorlopige AWBZ-contracteerruimte (griffienr. 153087).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van J.L. en vele anderen, inzake lesbisch ouderschap (griffienr. 151927.03 t/m 152927.13);

een, van M.v.D., inzake deportatie uit zijn woonadres te B. (griffienr. 153148).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van J.C.H. te B, inzake wetsvoorstel 33344 (weigerambtenaar) (griffienr. 153093).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van P.B., inzake belastingverdrag Nederland/Duitsland d.d. 12 april 2012 (griffienr. 153069).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van P.H., inzake artikel 29 Besluit gezelschapsdieren (griffienr.153092).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.