Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 22, item 7

7 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen (33462);

Wijziging van de Wet op bedrijfsorganisaties en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de financiering van de Sociaal-Economische raad (33481).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de brief aan de Europese Commissie betreffende EU rechtsstatelijkheidsmechanisme (griffienr. 152428);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken d.d. 11 maart 2013 (griffienr. 152383.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 11 maart 2013 (griffienr. 152386.01);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) van 22 en 23 maart 2013 (griffienr. 152456);

een, van alsvoren, ten geleide van vijf fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Wijziging verordening GNSS-Agentschap (griffienr. 152485);

een, van alsvoren, inzake Wijziging van Bijlage B bij het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966; Londen, 11 november 1988 (griffienr. 152486);

een, van alsvoren, inzake aanvulling geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) van 22 en 23 maart 2013 (griffienr. 152456.01);

een, van alsvoren, inzake rapportage van de inbreng van de Nederlandse regering in EU-Hofzaken waarover in 2012 uitspraak is gedaan (griffienr. 152518);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, ten geleide van het Jaarplan Rechtspraak 2013 (griffienr. 152440);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken, inzake stand van zaken diverse onderwerpen Koninkrijksrelaties en Caribisch Nederland (griffienr. 152461);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake aanbieding evaluatierapport Rathenau Instituut (griffienr. 152482);

een, van de minister van Economische Zaken, inzake afschrift kabinetsreactie groenboek inzake een geïntegreerde markt van pakketbestellingen voor de groei van de elektronische handel in de EU (griffienr. 152455);

een, van alsvoren, inzake jaarverslagen NMa en OPTA en terugblik Consumentenautoriteit 2012 (griffienr. 152454);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake dagloonvaststelling uitkeringen in verband met zwangerschap en bevalling (griffienr. 152441);

een, van alsvoren, inzake rapportage Werken met beperkingen (griffienr. 152453);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake voorhangbrief functie eerstelijnsdiagnostiek (griffienr. 152424);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake tariefmaatregelen vervoer dagbesteding specifieke groepen (griffienr. 152450);

een, van alsvoren, inzake voorhang AMvB verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (griffienr. 152463);

een, van alsvoren, inzake Evaluatie Besluit zorgplanbespreking AWBZ-zorg (griffienr. 152475).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Nationale Ombudsman, ten geleide van het rapport "Kind vermist, hoe de politie omgaat met meldingen van vermissing van minderjarigen" (griffienr. 152438).

De Voorzitter stelt voor, deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van E.D. te H., inzake het uitkleden van burgers in Europa (griffienr. 152448).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Europese Zaken;

een, van S.S. te A., inzake klacht over schadelijke politie razzia's (griffienr. 152466);

een, van M.J.W. te A., inzake inbreuk betreffende de drugswetgeving (griffienr. 152525).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van A.J., inzake de voorgestelde legislatieve maatregelen met betrekking tot prostitutie (griffienr. 148330.36).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van M.M.J.W., inzake reactie op wetsvoorstellen huurverhoging aanvaard (griffienr. 151678.96);

een, van Y.V.G., inzake scheefwonen (griffienr. 151678.94);

een, van R.J.L., inzake scheefwonen (griffienr. 151678.95).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin en voor Financiën;

een, van Th. d.B. te W., inzake herroeping van een tegenstem (griffienr. 151678.98).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van P.M., inzake misleiding dat wij onder de 3% moeten uitkomen met betrekking tot de begroting (griffienr. 152434);

een, van S., inzake Nederland wordt kapot bezuinigd (griffienr. 152431);

een, van E.K. te E., inzake levensloop (griffienr. 152465).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van S.A., inzake deportatie van M.W.S. (griffienr. 151755.01);

een, van L.v.H., inzake wetsvoorstel 33192 (Vreemdelingenwet 2000) griffienr. 152373.02).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.