Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 22, item 4

4 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (33135),

en over:

  • - de motie-Vos c.s. over een integrale visie op natuurbescherming (33135, letter G).

(Zie vergadering van 19 maart 2013.)

De voorzitter:

Ik heet de minister van Infrastructuur en Milieu van harte welkom in de Eerste Kamer. Dat geldt uiteraard ook voor de minister van Veiligheid en Justitie.

Ik wilde net vragen of alle leden de presentielijst hebben getekend en ziedaar, de heer Elzinga komt aanvliegen om alsnog de lijst te tekenen. Dank u wel.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Engels (D66):

Voorzitter. Ik heb vorige week in het midden moeten laten of ik hier vandaag al dan niet met de staart tussen de benen zou staan. De minister herinnert zich dat ongetwijfeld. Ik deel mee dat mijn fractie na een intensieve gedachtewisseling heeft besloten om het wetsvoorstel te steunen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdD, de OSF en 50PLUS ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik heb begrepen dat mevrouw Vos het woord wenst te voeren over de motie met letter G.

Mevrouw Vos (GroenLinks):

Ik heb vorige week mede namens een aantal collega's een motie ingediend waarin werd gevraagd om een integrale visie op natuurbescherming met het oog op Europeesrechtelijke verplichtingen, inclusief voldoende ecologische en juridische waarborgen. De minister heeft geantwoord dat er wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving over natuur en daarom wil ik deze motie aanhouden. Als die voorstellen hier ter tafel komen, zowel voorstellen op het gebied van natuurbescherming als de omgevingswet, wil ik de motie wederom aan de orde stellen. Bij dezen houd ik haar echter aan.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Vos stel ik voor, haar motie (33135, letter G) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.