Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 19, item 10

10 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) (30372);

Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard (33012);

Voorstel van wet van het lid Heijnen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur (33084).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, inzake departementale herindeling met betrekking tot publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (griffienr. 152312);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie, inzake kennisgevingsbrief EUTM Somalië (griffienr. 152298);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, inzake BNC-fiche vierde spoorpakket (griffienr. 152223.01);

een, van de minister van Economische Zaken, inzake kennisgeving over een ontwerp-bekendmakingsbesluit voor de uitgifte van kavel A7, B38 en C08 bestemd voor commerciële radio (griffienr. 152311);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake Oprichting Stichting A. van Leeuwenhoekterrein (griffienr. 152307);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet (griffienr. 152305).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer betreffende Aandachtspunten bij de uitwerking van Verantwoord begroten d.d. 25 februari 2013 (griffienr. 152302).

De Voorzitter stelt voor, deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van S.T. te D.H., inzake schendingen van mensenrechten in Iran (griffienr. 152310).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van S.C., inzake criminele werkzaamheden medewerkers gemeente Eindhoven (griffienr. 152283).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van M.J.A.B., inzake geen huurverhoging boven inflatie (griffienr. 149553.100);

een, van C.C. te H., inzake huurverhoging (griffienr. 149553.101);

een, van C.H., inzake huurverhoging (griffienr. 149553.102).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van W., inzake besluiten woningmarkt (griffienr. 151678.46).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Financiën en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van fam. A. v.d.B., inzake subsidieregelingen voor uitzendbureaus (griffienr. 152299).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken;

een, van J.d.G., inzake vrije keuze behandelaar aan banden (griffienr. 152276).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van M.V., inzake afbraak van sociaal Nederland (griffienr. 152291).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.