Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 9, item 4

4 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris (Wet versterking positie rechter-commissaris) (32177).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Franken (CDA):

Voorzitter. In de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie is aan de orde geweest dat de leden wel kunnen instemmen met het wetsvoorstel dat voorligt, maar moeite hebben met het door de minister gegeven antwoord met betrekking tot het overgangsrecht. Deze leden achten het antwoord, dat spreekt van "een zekere termijn van respijt", die de minister voor de invoering zal aanhouden, te vaag. Er bestaat namelijk onduidelijkheid over de toekomstige bezetting van de kabinetten van de rechters-commissarissen. Daarom is een concrete invoeringsdatum nodig, met voldoende toezeggingen of afspraken met de Raad voor de rechtspraak om de overgang soepel te laten verlopen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen, waarbij ik aanteken dat de fractie van de SGP niet aanwezig is.

De ingekomen stukken staan op een lijst die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.)

De voorzitter:

Ingekomen is een brief van het lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de heer Van Dam, gedateerd 28 november 2011, houdende het verzoek de behandeling van zijn initiatiefwetsvoorstel (32884) inzake het overgangsrecht in het oorspronkelijke initiatiefwetsvoorstel-Van Dam (30520) tot wijziging van Boek 6 Burgerlijk Wetboek inzake stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten, van de agenda van vandaag af te voeren.

Ik stel de Kamer voor aan zijn verzoek te voldoen en het wetsvoorstel tot nader order aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ingekomen is een beschikking van de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal houdende aanwijzing van mevrouw Broekers-Knol tot vertegenwoordiger in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga en de heer Backer tot plaatsvervangend vertegenwoordigers in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.

Ik deel aan de Kamer mede dat op verzoek van de fractie van GroenLinks het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (flexibeler maken kwaliteitskorting) (32694) van de lijst met hamerstukken van vandaag is afgevoerd, teneinde het wetsvoorstel op 6 december 2011 plenair te behandelen.