Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 24, item 5

5 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de stemmingen over het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 27 maart 2012:

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid) (32878);

b. de behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 27 maart 2012:

Wijziging van de Uitvoeringswet grondkamers (aanpassing in verband met Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en in verband met herziening benoemingsprocedure) (33166);

c. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 3 april 2012:

Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht (33045);

d. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 17 april 2012:

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315) (32376);

e. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 22 mei 2012:

Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten (32022);

f. de plenaire behandeling van het Beleidsdebat Notitie Fiscaal Verdragsbeleid te doen plaatsvinden op 26 juni 2012 in plaats van op 5 juni 2012.