Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 15, item 4

4 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 25 januari 2011:

Jaarverslag en slotwet Huis der Koningin 2009 (32360-I);

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2009 (32360-IIA);

Jaarverslag en slotwet Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het Kabinet van de Gouverneur van Aruba 2009 (32360-IIB);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2009 (32360-III);

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2009 (32360-IV);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie 2009 (32360-VI);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2009 (32360-VII);

Jaarverslag en slotwet van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009 (32360-VIII);

Jaarverslag en slotwet van Nationale Schuld 2009 (32360-IXA);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2009 (32360-IXB);

Slotwet en jaarverslag Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Waddenfonds 2009 (32360-XI);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2009 (32360-XII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2009 (32360-XIII);

Slotwet en jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2009 (32360-XIV);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2009 (32360-XV);

Slotwet en jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2009 (32360-XVI);

Slotwet en jaarverslag van Jeugd en Gezin 2009 (32360-XVII);

Slotwet en jaarverslag Wonen, Wijken en Integratie 2009 (32360-XVIII);

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2009 (32360-A);

Jaarverslag en slotwet gemeentefonds 2009 (32360-B);

Jaarverslag en slotwet provinciefonds 2009 (32360-C);

Jaarverslag en slotwet Fonds Economische Structuurversterking 2009 (32360-D);

Jaarverslag en slotwet van het Spaarfonds AOW 2009 (32360-E);

Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2009 (32360-F);

Jaarverslag en slotwet BTW-Compensatiefonds 2009 (32360-G);

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling (PbEU L 33/10) (32422);

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het opnemen van de bevoegdheid tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen alsmede enige technische wijzigingen (32486);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2011 (32500-I);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011 (32500-IIA);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (IIB) voor het jaar 2011 (32500-IIB);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011 (32500-III);

Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011 (32500-IV);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 (32500-VI);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (32500-VII);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (32500-IXA);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (32500-IXB);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011 (32500-XI);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011 (32500-XII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (32500-XIII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 (32500-XV);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 (32500-XVI);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2011 (32500-XVII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2011 (32500-XVIII);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011 (32500-A);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2011 (32500-B);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011 (32500-C);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds Economische Structuurversterking voor het jaar 2011 (32500-D):

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2011 (32500-E);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2011 (32500-G);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2011 (32500-H);

Aanpassing van de Wet luchtvaart ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/12/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden (PbEG L70) (32519);

Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de inrichting en het beheer van het pensioenregister (32533);

Wijziging van de Wet overige OCW-subsidies onder meer vanwege de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking (32556);

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-I);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-IIA);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-IIB);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-III);

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-IV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-VI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-VII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-VIII);

Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-IXA);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-IXB);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2010 en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-XI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-XII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw, en Innovatie (XIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-XIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-XIV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-XV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-XVI);

Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-XVII);

Wijziging van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-XVIII);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-A);

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-B);

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-C);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-D);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-F);

Wijziging van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-G);

b. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 25 januari 2011 (onder voorbehoud):

Wijziging van de Wet milieubeheer (kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw) (32451);

Aanpassing van de Wet luchtvaart ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/12/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden (PbEG L70) (32519);

Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de inrichting en het beheer van het pensioenregister (32533);

Wijziging van de Wet overige OCW-subsidies onder meer vanwege de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking (32556);

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Justitie te doen plaatsvinden op 25 januari 2011:

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad (PbEU L 133/66) (32339);

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 8 februari 2011:

Het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en de aanpassing van enige andere artikelen in de regeling voor vakantie en verlof in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (32465);

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Financiën te doen plaatsvinden op 8 februari 2011:

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere Wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010) (32036);

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Justitie te doen plaatsvinden op 15 februari 2011:

Wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 2008 en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van kaderbesluit 2009/299 JBZ van de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2009 tot wijziging van het kaderbesluit 2005/214/JBZ, kaderbesluit 2006/783/JBZ, kaderbesluit 2008/909.JBZ en kaderbesluit 2008/947.JBZ en tot versterking van de procedurele rechten van personen, tot bevordering van de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen gegeven ten aanzien van personen die niet verschenen zijn tijdens het proces (PbEU L 81) (32188);

f. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 1 maart 2011:

Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid) (31354);

g. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 29 maart 2011 (onder voorbehoud):

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatie-uitwisseling in de zorg (31466);

h. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 5 april 2011:

Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren) (31389).