Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 15, item 2

2 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling (PbEU L 33/10) (32422);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het opnemen van de bevoegdheid tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen alsmede enige technische wijzigingen (32486);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw) (32451);

 • - het wetsvoorstel Aanpassing van de Wet luchtvaart ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden (PbEG L 70) (32519);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de inrichting en het beheer van het pensioenregister (32533);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet overige OCW-subsidies onder meer vanwege de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking (32556);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011 (32500-I);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011 (32500-IIA);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten (IIB) voor het jaar 2011 (32500-IIB);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011(32500-III);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011 (32500-IV);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 (32500-VI);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (32500-VII);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (32500-IXA);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (32500-IXB);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011 (32500-XI);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2011 (32500-XII);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2011 (32500-XIII);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 (32500-XV);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 (32500-XVI);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2011 (32500-XVII);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2011 (32500-XVIII);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011 (32500-A);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2011 (32500-B);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011 (32500-C);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2011 (32500-D);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2011 (32500-E);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2011 (32500-G);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2011 (32500-H);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-I);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-IIA);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-IIB);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-III);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-IV);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2010 wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-VI);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-VII);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-VIII);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-IXA);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-IXB);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2010 en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-XI);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-XII);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-XIII);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-XIV);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-XV);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-XVI);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-XVII);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-XVIII);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-A):

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-B);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-C);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-D);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-F);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-G);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Huis der Koningin 2009 (32360-I);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2009 (32360-IIA):

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba 2009 (32360-IIB);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2009 (32360-III);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2009 (32360-IV);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie 2009 (32360-VI);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2009 (32360-VII);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009 (32360-VIII);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2009 (32360-IXA);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2009 (32360-IXB);

 • - het wetsvoorstel Slotwet en jaarverslag Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van het Waddenfonds 2009 (32360-XI);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2009 (32360-XII);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2009 (32360-XIII);

 • - het wetsvoorstel Slotwet en jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2009 (32360-XIV);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2009 (32360-XV);

 • - het wetsvoorstel Slotwet en jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2009 (32360-XVI);

 • - het wetsvoorstel Slotwet en jaarverslag begroting van Jeugd en Gezin 2009 (32360-XVII);

 • - het wetsvoorstel Slotwet en jaarverslag begroting Wonen, Wijken en Integratie 2009 (32360-XVIII);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2009 (32360-A);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2009 (32360-B);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2009 (32360-C);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Fonds economische structuurversterking 2009 (32360-D);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Spaarfonds AOW 2009 (32360-E);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2009 (32360-F);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet BTW-compensatiefonds 2009 (32360-G).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Devoorzitter:

Ik stel voor, de desbetreffende bewindspersonen decharge te verlenen voor het door hen gevoerde financiële beleid.

Daartoe wordt besloten.

Devoorzitter:

Aan de orde is het verzoek van de heer Schuurman om een punt bij de regeling van werkzaamheden op te brengen.

De heerSchuurman (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik wil een voorstel van orde doen. Ik heb alle Kamerleden een nota gestuurd. Op grond van de inhoud van die nota, die gebaseerd is op artikel 70 van de Grondwet, wil ik de Eerste Kamer in overweging geven om, in de vorm van een enquête, een analyse en een evaluatie te maken van de gevolgen van privatisering en verzelfstandiging van vroegere overheidsdiensten. Een dergelijk voorstel kan overeenkomstig ons Reglement van Orde worden gedaan. Ik leg het hier bij u neer om op een bepaalde datum een plenair debat aan deze nota te wijden.

Devoorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor dat wij dit voorstel nu voor kennisgeving aannemen, dat ik het terugvoer op de agenda van het College van Senioren, dat het daar verder wordt besproken en dat wij op een later tijdstip de conclusies van die besprekingen ter nadere informatie krijgen.

Daartoe wordt besloten.