Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Voorstel van wet van de leden Gerkens en Van Vroonhoven-Kok houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (doorverkoop toegangskaarten) (31461);

Goedkeuring van het op 18 december 2002 te New York totstandgekomen Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (Trb. 2005, 243, en Trb. 2006, 64) (31797, R1871);

Aanpassing van EZ-instellingswetten aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (32151);

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelsel (32210);

Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten (32260);

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden om tot leraar te worden benoemd in het voortgezet onderwijs (32270);

Kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (32277);

Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen) (32290).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende goedkeuring van de op 6 november 2009 te Petten totstandgekomen notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) inzake de registratie van stagiairs (Trb. 2010, 13 en 72), alsmede een toelichtende nota bij het verdrag (griffienr. 146144);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 2 mei 1986 te New York totstandgekomen Statuut van de Internationale Studiegroep voor Nikkel, alsmede een toelichtende nota bij het voornemen (griffienr. 146145);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 25 en 26 maart 2010 te Brussel (griffienr. 146146);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 8 september 2009 te 's-Gravenhage totstandgekomen Protocol, met Aanvullend Protocol, tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Slotprotocol, dat werd ondertekend te Wenen op 1 september 1970, zoals gewijzigd door het op 18 december 1989 te 's-Gravenhage ondertekende Protocol, het op 26 november 2001 te 's-Gravenhage ondertekende Protocol, en het op 8 oktober 2008 te Wenen ondertekende Protocol (Trb. 2009, 160, en Trb. 2010, 50), alsmede een toelichtende nota bij het Protocol (griffienr. 146147);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 24 februari 1989 te Genève totstandgekomen Statuut van de Internationale Studiegroep voor Koper, alsmede een toelichtende nota bij het voornemen tot opzegging (griffienr. 146148);

een, van de minister van Justitie, ten geleide van het eindrapport van het Programma versterking juridische functie Rijk (griffienr. 146149);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van een afschrift van een brief d.d. 15 maart 2010 aan de Vice-President van de Raad van State inzake verzoek om voorlichting met betrekking tot de door de Tweede Kamer aangenomen amendementen op het wetsvoorstel 31467 (voetbalvandalisme) (griffienr. 143931.04);

een, van alsvoren, inzake Nederlandse deelname aan internationale verkiezingswaarneming (griffienr. 146176);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken en de Raad Buitenlandse Zaken van 22 maart 2010 (griffienr. 146103.02);

een, van alsvoren, ten geleide van 1 fiche dat werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake Verordening betreffende uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule in de vrijhandelsovereenkomst EU-Korea (griffienr. 146156);

een, van alsvoren, inzake voornemen tot verlenging van het op 2 maart 2000 te Oranjestad tot stand gekomen Verdrag inzake samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende toegang tot en gebruik van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugsbestrijding vanuit de lucht (Trb. 2000, 34) (griffienr. 146173);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van de op 24 november 2006 te Antalya totstandgekomen Akten van wijziging van het Statuut van het Verdrag van de Internationale Unie voor Telecommunicatie (Trb. 2008, 223), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 146157);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, inzake verlenging Nederlandse militaire bijdrage aan de EU-geleide troepenmacht in Bosnië-Herzegovina, operatie "EUFOR Althea" (griffienr. 146158);

een, van alsvoren, inzake stand van zakenbrief Afghanistan (griffienr. 146174);

een, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, ten geleide van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (griffienr. 146142);

een, van de minister van Economische Zaken, inzake verzoek tot vernietiging van het besluit van de gemeenteraad van Westland tot algehele winkelopening op zondag (griffienr. 146140);

een, van alsvoren, inzake aanvullende vragen over aanbestedingsregels en de invloed daarvan op zorg en onderwijs (griffienr. 144994.02).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Nationale Ombudsman, ten geleide van de handreiking Goede klachtbehandeling in de Jeugdzorg (griffienr. 146138);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het Verslag 2009, de Strategie 2010-2015 (griffienr. 146154);

een, van de directeur-generaal voor Fiscale Zaken ten geleide van het boekje Fiscale Kengetallen 2010 (griffienr. 146137).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van J.H.S., inzake treinramp in Kaprun (griffienr. 146124.01).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van H.M.K. te D., inzake beroeps- en klachtschrift tegen een genomen besluit (griffienr. 145044.02);

een, van J.L. te V., inzake wetsvoorstel 31058 (vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) (griffienr. 145904.05);

een, van de Zoetermeerse vriendenkring van de fam. B., inzake aantekening van bezwaar tegen uitzetting familie B., pleegouders van kinderen in Marokko (griffienr. 146132.03);

een, van C.A.W. te E., inzake alsvoren (griffienr. 146132.02);

een, van de Ommense vriendenkring van de fam. B., inzake alsvoren (griffienr. 146132.01).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Justitie;

een, van D.J.L., inzake kraakverbod (griffienr. 144999.13).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Justitie

  • en voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie;

een, van N.d.R., inzake wetsvoorstel 30879 (Gehandicaptenparkeerkaart) (griffienr. 145427.23);

een, van de politieke partij LOT to.kg, inzake het alleenrecht van het parlement om artikel 119 van de Grondwet ten uitvoer te brengen (griffienr. 146155).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van H.M. te N., inzake megastallen (griffienr. 146135).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven