Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de voortzetting van de plenaire behandeling en de stemming over het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 13 april 2010:

Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op het gebied van de volksgezondheid (31122);

b. de behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 13 april 2010:

Regeling van de uitvoering van de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank (Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen) (32310);

c. de behandeling van de volgende verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften te doen plaatsvinden op 13 april 2010:

Verslag over het verzoekschrift van K.B. te Z. betreffende belastingschuld (LXXXIV, E);

Verslag over het verzoekschrift van J.V. te V. betreffende bewindvoerderschap en correspondentie (LXXXIV, F);

d. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 20 april 2010:

Tijdelijke regels voor een pilot ter bevordering van de participatie van personen met een arbeidsbeperking met behulp van loondispensatie (Tijdelijke wet pilot loondispensatie) (32165);

e. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissies voor

  • Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid te doen plaatsvinden op 27 april 2010:

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelsel (32210);

  • Verkeer en Waterstaat te doen plaatsvinden op 27 april 2010:

Wijziging van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en de Wet ruimtelijke ordening met het oog op de verbetering van de beroepsprocedure (31546);

f. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 11 mei 2010 (onder voorbehoud):

Kabinetsreactie op het rapport van de Commissie van onderzoek besluitvorming Irak (31847, D);

g. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 18 mei 2010:

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure (31994).

Naar boven