Aan de orde is de brief van de Huishoudelijke Commissie inzake benoeming plaatsvervangend griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (LXXXVI, letter A).

De voorzitter:

Hiervoor zal de in artikel 113 van het Reglement van Orde bedoelde procedure van schriftelijke stemming worden gevolgd. De stemming betreft de kandidatuur van mevrouw Petter.

Ik benoem tot stemopnemers de leden Slagter-Roukema (voorzitter), Kox, Westerveld en Biermans.

Niet, niet behoorlijk dan wel niet duidelijk ingevulde stembriefjes zijn ongeldig. Ik verzoek de Kamerbewaarder, de stembriefjes uit te delen.

(De leden brengen hun stem uit.)

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de voorzitter van het stembureau, voor de bekendmaking van de uitslag.

Mevrouw Slagter-Roukema (SP):

Voorzitter. Hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen. De leden van het stembureau hebben zich met veel genoegen van hun eervolle taak gekweten. Ik kan u mededelen dat er 62 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 61 stemmen op mevrouw Petter en één stem blanco. De uitkomst van de stemming ligt dus, denk ik, voor de hand, maar ik geef graag het woord aan u om de conclusie te trekken.

De voorzitter:

Ik dank de leden stemopnemers voor de door hen verrichte werkzaamheden.

Aangezien mevrouw Petter een verpletterende meerderheid gehaald heeft, is zij benoemd tot plaatsvervangend griffier. Mevrouw Petter zit op de ambtenarentribune en ik kan haar verzekeren dat zij geen betere naamsbekendheid had kunnen krijgen dan via deze weg. Mevrouw Petter, ik wens u van harte geluk met deze benoeming en ik deel de leden mede dat de beëdiging van mevrouw Petter zal plaatsvinden op 1 juni 2010.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven