Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Regels voor een Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen) (30819);

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake deregulering en administratievelastenverlichting (DAL) (30853);

Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging van richtlijn 77/91/EEG betreffende de oprichting van naamloze vennootschappen en de instandhouding en wijziging van hun kapitaal (31220);

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de rechtsgang bij inhouding van de bijdrage van verdragsgerechtigden (rechtsgang bronheffing verdragsgerechtigden) (31377);

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met het beëindigen van de taak van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet tot verstrekking van subsidie ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie alsmede ter bevordering van een doelmatig gebruik van warmte (31378).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de tekst van de Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kroatië inzake privileges en immuniteiten voor verbindingsofficieren die door de Republiek Kroatië bij Europol te 's-Gravenhage gedetacheerd worden; Zagreb, 20 februari 2008 (griffienr. 140975);

een, van alsvoren, inzake goedkeuring van de briefwisseling houdende een verdrag met de Republiek Somalië betreffende de steun van Nederlandse strijdkrachten bij de bescherming van humanitaire hulp voor Somalië tegen piraterij; Nairobi, 1 april 2008, en inzake goedkeuring van de briefwisseling houdende een verdrag met de Comoren betreffende de steun van Nederlandse strijdkrachten bij de bescherming tegen piraterij van een schip onder Comorese vlag dat humanitaire hulp aan Somalië biedt; Moroni, 1 april 2008 (griffienr. 141007);

een, van alsvoren, ten geleide van de goedkeuring van de Wijziging van het op 14 juli 1967 te Stockholm totstandgekomen Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, en van tien andere verdragen op het gebied van de intellectuele eigendom; Genève, 1 oktober 2003, alsmede een toelichtende nota bij deze wijzigingsverdragen (griffienr. 141042);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de informele Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen ("Gymnich") van 28-29 maart 2008 (griffienr. 140867.01);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de AIV-adviesaanvraag "Klimaat, energie en armoedebestrijding" (griffienr. 141004);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, inzake Nederlandse bijdrage aan de militaire operatie van de EU in Tsjaad en de Centraal Afrikaanse Republiek (EUFOR Tchad/RCA) (griffienr. 140974);

een, van de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling betreffende oprichting van een Forum t.a.v. justitieel beleid en justitiële praktijk in de EU (griffienr. 141003);

een, van de minister van Justitie, ten geleide van het Jaarplan Rechtspraak 2008 (griffienr. 140959);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake toezegging tijdens behandeling wetsvoorstel tot goedkeuring van het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden (26389) (griffienr. 140971);

een, van alsvoren, inzake Aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor veiligheid over 2005 en 2006 en de reacties van de betreffende departementen (griffienr. 140954);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake voorhang Besluit van 12 maart 2008 tot wijziging van onder meer het Besluit bekostiging WEC in verband met het wegnemen van enkele knelpunten bij de leerlinggebonden financiering (Stb. 89) (griffienr. 140944);

een, van alsvoren, inzake voorhang besluit van 31 maart 2008, houdende wijziging van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo en enige andere besluiten in verband met het afleggen van centraal examen in een vak op hoger niveau, de vereenvoudiging van aanwijzing van gecommiteerden en enige andere aanpassingen (griffienr. 140972);

een, van alsvoren, inzake voorhang artikel I, onderdeel A, van het Besluit van 10 april 2008 houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met onder meer het vervallen van informatiebepalingen en tot wijziging van het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten in verband met onder meer de uitvoering van de kwalificatieplicht (griffienr. 141044);

een, van de minister en de staatssecretaris van Defensie, inzake overzicht financiële gegevens van de afgelopen tien jaar (griffienr. 140902);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake het ontwerp algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Besluit algemene regel voor inrichtingen milieubeheer en diverse andere besluiten (griffienr. 140968);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, inzake voorhang Besluit houdende wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement 1995 en het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 (griffienr. 141048);

een, van de minister van Economische Zaken, inzake vervolgvragen BNC-fiches Interne Markt review en Diensten van Algemeen Belang (griffienr. 140728.01);

een, van alsvoren, inzake hernieuwde voorhang wijziging regelingen ter invoering van een capaciteitstarief voor kleinverbruikers van elektriciteit (griffienr. 140973);

een, van alsvoren, inzake bevindingen van de minister van Economische Zaken bij het NMa-jaarverslag 2007 (griffienr. 140984);

een, van de minister van Economische Zaken en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake informatie over pkb deel 1 van het derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (griffienr. 140969);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, inzake UNCTAD Instructie voor de Ministeriële Conferentie UNCTAD XII (griffienr. 141040);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het rapport "Oog voor veiligheid" van de Inspectie Werk en Inkomen (griffienr. 140978);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport over implementatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia) (griffienr. 140226.03);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het Evaluatierapport Wet inzake bloedvoorziening (griffienr. 140976).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van H.T. Jonckheer, inzake Antillenregeling (griffienr. 140247.08).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken;

een, van H.R.H. Böck te Amsterdam, inzake gezamenlijk ouderlijk gezag (griffienr. 141002);

een, van R.H.J. Kroon te Den Helder, inzake artikel Telegraaf van 14 april 2008 inzake ondertoezichtstelling van ongeboren kinderen (griffienr. 141034);

een, van J. Koudstaal, inzake ouderverstotingssyndroom (griffienr. 139003.07);

een, van C. Verbraeken te Temse (B), inzake verzoekschrift - 42% Nederlanders wil herinvoering doodstraf (griffienr. 141008).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Justitie.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven