Aan de orde is de behandeling van de brief van de Huishoudelijke Commissie inzake de benoeming van een plaatsvervangend griffier (LXIV, A).

De voorzitter:

Hiervoor zal de in artikel 113 van het Reglement van Orde bedoelde procedure van schriftelijke stemming worden gevolgd. Ik benoem tot stemopnemers de leden Van der Linden (voorzitter), Dupuis, Bemelmans-Videc en Rosenthal.

De stemming betreft de kandidatuur van de heer De Boer.

(Nadat de aanwezige leden schriftelijk hun stem hebben uitgebracht, worden de stembriefjes door de leden van het stembureau geteld.)

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Van der Linden, voorzitter van het stembureau.

De heer Van der Linden:

voorzitter van het stembureau

Mevrouw de voorzitter. Er zijn 69 stemmen uitgebracht, waarvan 68 op de heer De Boer en één blanco. Geen verrassende uitslag, maar ik geloof wel dat die overtuigend is!

Daarmee heeft de commissie haar werk volbracht en ik dank de leden van de commissie voor de assistentie.

De voorzitter:

Dat is nu bijzonder jammer, mijnheer Van der Linden, want dat laatste stond in mijn tekst.

De heer Van der Linden:

voorzitter van het stembureau

Ja, maar ik mag mijn eigen leden toch ook bedanken?

De voorzitter:

U mag hen ook bedanken, zeker. Toch zou ik graag als voorzitter de leden stemopnemers nog een keer bedanken voor de door hen verrichte werkzaamheden. Aangezien de heer De Boer, gezeten op de ambtenarentribune, de absolute meerderheid van stemmen op zich heeft verenigd, is hij benoemd tot plaatsvervangend griffier. Ik wens hem van harte geluk met deze benoeming. De beëdiging van de heer De Boer zal op een nader te bepalen tijdstip plaatsvinden.

(applaus)

Naar boven