Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg) (30380);

Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet, de Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Stb. 484), de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 en de Landbouwkwaliteitswet ter uitvoering van Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PbEG L 195) (30392);

Voorstel van wet van de leden Van de Camp, Boelhouwer, Griffith en Van der Staaij houdende regels over de parlementaire enquête (Wet op de parlementaire enquête 200.) (30415);

Wijziging van de Gaswet in verband met de maatregelen die nodig zijn ter uitvoering van de verordening (EG) nr. 1775/2005 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 september 2005 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten (PbEG L 289) (30430);

Wijziging van de wet tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijzigingen in de Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse andere wetten (30433);

Instelling van een Waddenfonds (Wet op het Waddenfonds) (30594);

Wijziging van de Wet kaderregeling vut overheidspersoneel in verband met de wijziging van de financiering van het flexibel pensioen en uittreden van het overheidspersoneel (30602);

Wijziging van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus in verband met de wederzijdse erkenning van beroepseisen gesteld aan het verrichten of aanbieden van beveiligings- of recherchewerkzaamheden door het in stand houden van een beveiligingsorganisatie of recherchebureau (30611);

Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 en van enige andere wetten (omzetting teruggaafregeling bestelauto's ondernemers in vrijstellingsregeling) (30634);

Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) (30655);

Invoering van de Wet op het financieel toezicht en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht) (30658);

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met buitenschoolse opvang (30676);

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving (30678);

Regels inzake de financiering bij uitvoering van socialezekerheidswetten door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en inzake voorschotverstrekking op grond van de Wet werk en bijstand (30679);

Wijziging van enige socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2007) (30682);

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met verduidelijking en verbetering van de regelgeving met betrekking tot de systemen voor de handel in broeikasgas- en NOx-emissierechten (Aanpassingswet handel in emissierechten) (30694).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de Voortgangsrapportage van 16 mei jl. van de Europese Commissie: de toetreding van Bulgarije en Roemenië (griffienr. 135280.03);

een, van alsvoren, ten geleide van het Internationaal verdrag ter bestrijding van dopinggebruik bij sport, met bijlagen; Parijs, 19 oktober 2005 (griffienr. 136327);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB) van 16 en 17 oktober 2006 (griffienr. 136345);

een, van alsvoren, ten geleide van het BNC-fiche over het standpunt van de regering ten aanzien van de mededeling (strategie) van de Europese Commissie inzake thematische strategie voor bodembescherming (kaderrichtlijn bodem) (griffienr. 136373);

een, van alsvoren, ten geleide van een overzicht van ontwerpverdragen in voorbereiding met als peildatum 30 september 2006 (griffienr. 136456);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken, ten geleide van het verdrag inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek; Santo Domingo, 30 maart 2006 (griffienr. 136326);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de stand van zaken inzake uitstaande toezeggingen aan de Eerste Kamer (griffienr. 136420);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van vijf fiches die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen, inzake o.a. hervorming van de veiligheidssector (griffienr. 136388);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de EU-staatshoofden en regeringsleiders te Lahti welke op 20 oktober 2006 plaatsvond (griffienr. 136389);

een, van alsvoren, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen, inzake o.a. Mededeling inzake Goederenlogistiek in Europa (griffienr. 136436);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het IOB-rapport "Dutch Humanitarian Assistance: an evaluation", alsmede de beleidsreactie op het rapport (griffienr. 136330);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van het integrale rapport van 4 oktober jl. "Advies modernisering en fondsvorming politieke pensioenen", en een samenvatting van het advies (griffienr.136331);

een, van alsvoren, ten geleide van de trendnota "De staat van het bestuur" (griffienr. 136394);

een, van alsvoren, ten geleide van het Advies beloning topfunctionarissen privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen (griffienr. 136461);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake het advies van de Onderwijsraad "Dienstverband, godsdienst en de openbare school" (griffienr. 136321);

een, van alsvoren, ten geleide van het ontwerpbesluit tot vaststelling van bepalingen inzake de algemene berekeningswijze voor de rijksbijdrage van de instellingen voor hoger onderwijs (Bekostigingsbesluit WHW 2008) (griffienr. 134693.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het onderwijsraadadvies Duurzame Onderwijsrelaties (griffienr. 136416);

een, van alsvoren, inzake kabinetsreactie rapport Evaluatie van de AWT (griffienr. 136434);

een, van alsvoren, ten geleide van het jaarverslag 2005 Rathenau Instituut (griffienr. 136438);

een, van alsvoren, ten geleide van het Jaarwerkplan 2007 Inspectie van het onderwijs (griffienr. 136454);

een, van alsvoren, inzake Nederland Leest (griffienr. 136422);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake beleidsreactie op themaonderzoek BVE 2004 (griffienr. 136435);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het werkprogramma van het adviescollege toetsing administratieve lasten (ACTAL) voor de periode van september 2006 tot en met augustus 2007 (griffienr. 136372);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Ecofin Raad van 9 en 10 oktober 2006 te Luxemburg (griffienr. 136272.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 6 en 7 november 2006 (griffienr. 136458);

een, van alsvoren, inzake vennootschapsbelasting, belastingplicht overheidsbedrijven (griffienr. 136459);

een, van de minister van Defensie, inzake het voornemen een dienstreis te maken van 13 t/m 16 november 2006 naar de Verenigde Staten (griffienr. 136433);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen (griffienr. 136419);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake voortgangsrapportage Tracéwet en Spoedwet najaar 2006 (griffienr. 136417);

een, van alsvoren, inzake Wijziging Besluit Infrastructuurfonds (griffienr. 136446);

een, van alsvoren, ten geleide van het werkprogramma 2007 CAW (griffienr. 136447);

een, van alsvoren, ten geleide van ontwerpbesluiten, houdende wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement 1995 en het Binnenschepenbesluit (griffienr. 136445);

een, van alsvoren, inzake evaluatie spoedwet (griffienr. 135571.01);

een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van het rapport Herziening EU-regelgevingskader elektronische communicatiesector, inzake Aanvang voorbereiding uitbetaling (griffienr. 136312);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de Arbeidsgehandicaptenmonitor 2005 (griffienr. 136360);

een, van alsvoren, inzake de planning en voortgang van de herbeoordelingsoperatie (griffienr. 135932.01);

een, van alsvoren, inzake toezicht kwaliteit kinderopvang (griffienr. 136395);

een, van alsvoren, inzake toezicht kwaliteit kinderopvang (griffienr. 136442);

een, van alsvoren, inzake IWI-rapport "Zorgen voor bejegening" (griffienr. 136414);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de Integrale Rapportage Handhaving 2005 (griffienr. 136313);

een, van alsvoren, ten geleide van het Signaleringsrapport beroepsziekten 2006 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) (griffienr. 136314);

een, van alsvoren, ten geleide van het IWI-rapport "Vreemdelingen aan het werk" (griffienr. 136392);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport WIW "Wsw-indicatiestelling door CWI" en "Wsw en re-integratie gescheiden" (griffienr. 136463);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake de Wet ambulancezorg, met een reactie op vragen om argumenten te onderbouwen uit de procedurevergadering van 26 september (griffienr. 136139.02);

een, van alsvoren, inzake het Besluit van 2 oktober 2006, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi (griffienr. 136342);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het Jaarverslag 2005 van de Pensioen- en Uitkeringsraad (griffienr. 136374);

een, van alsvoren, ten geleide van het ontwerpbesluit Wet op de jeugdzorg (28168) (griffienr. 136382);

een, van alsvoren, inzake brief aan Tweede Kamer stand van zaken invoering Wmo en gereedschapskist (griffienr. 136141.02).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Secretary General Of The Parliament of Georgia Mr. Gocha Martinenko, ten geleide van het rapport "On the Mass Violation of Human Rights by the Authorities of the Russian Federation, Ethnic Discrimination and Facts of Xenophobia Against Citizens of Georgia and Ethnic Georgians Residing on the Territory of Russia" adopted on October 10, 2006 (griffienr. 136371);

een, van drs. Saskia J. Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Management informatie over inzetbaarheid Defensie (griffienr. 136323);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport Resultaten monitoring verwerving JSF en uitkomst tweede JSF-conferentie (griffienr. 136324);

een, van de Substituut-Griffier der Staten, inzake de benoeming door de Gouverneur op 14 september 2006 van de heer R.J. Francisca MBA tot Voorzitter van de Staten van de Nederlandse Antillen (griffienr. 136328);

een, van prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, ten geleide van het rapport 76 Verzorgingsstaat (griffienr. 136375);

een, van dr. A.F.M. Brenninkmeijer van De Nationale Ombudsman, ten geleide van het rapport 2006/370 getiteld "Geen zicht op zorg" wat op 24 oktober openbaar is gemaakt (griffienr. 136449);

een, van F.W. Weisglas, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal, ten geleide van een exemplaar van de goedgekeurde Planologische kernbeslissing Ruimtetekort in mainport Rotterdam (24691, nr. 73) (griffienr. 136408);

een, van drs. Saskia J. Stuiveling van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Afstemming in de zorg; Aanpak van chronische aandoeningen, twee voorbeelden uit de curatieve sector (griffienr. 136406);

een, van de directeur Algemeen Beleidsadvies van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van een lijst van data waarop de minister van Verkeer en Waterstaat wegens verblijf in het buitenland is (griffienr. 136415);

een, van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, inzake onderzoek naar het functioneren van de Regionale Inlichtingendiensten in hun werkzaamheden ten behoeve van de AIVD (griffienr. 134393.01);

een, van het hoofd afdeling Vredesopbouw en Goed Bestuur van het ministerie van Buitenlandse Zaken, inzake deelname Kamerleden aan verkiezingswaarneming in Venezuela van 26 november t/m 9 december 2006 (griffienr. 136429).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van Alakbarov Nizami van AZC Dongen, inzake het verzoek om oplettende observering van de Nederlandse politiek van de in de brief beschreven punten over het maatschappelijk leven in Azerbaijan (griffienr. 136390).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken;

een, van K. Boer, ten geleide van de brief d.d. 11 oktober over de steeds negatievere ontwikkeling van de Nederlandse rechtstaat wat betreft het asielbeleid (griffienr. 136362);

een, van M. Coolen, inzake een e-mail d.d. 6 oktober 2006 over alimentatieplicht die buiten alle proporties is (griffienr. 136318);

een, van Hans Roodenburg, lid van de interdepartementale werkgroep "IBO doelmatig inburgeringsbeleid", inzake voorstel Wet inburgering (30308) (griffienr. 136271.03);

een, van Silvia van Kersbergen, ten geleide van de brief Eerlijk gezegd over bewijzen over "seksueel misbruik" bij kinderen (griffienr. 136319);

een, van F. Aja, inzake de verstrekking van verblijfsvergunningen aan EU-onderdanen die over voldoende financiële middelen beschikken (griffienr. 136432);

een, van de heer/mevrouw Harding, inzake Wetsvoorstel 30448 Vaststelling en invoering van titel 7.5 (Pacht) van het Burgerlijk Wetboek met de visie dat voornoemde wet onredelijk is voor de verpachter (griffienr. 136455).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Justitie;

een, van J. van Heteren te Hardinxveld-Giessendam, inzake de bezorgdheid over de integriteit van het Bureau Interne Zaken (BIZ) (griffienr. 136453).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat;

een, van de heer G. Groters, inzake een reactie van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) op zijn schrijven omtrent het beleid van de overheid inzake huisvesting, wonen en woonlastenbehandeling (griffienr. 136370).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;

een, van Charles van Logchem, ten geleide van meerdere bijlages over twee scholen die vanwege vliegtuiglawaai worden geïsoleerd, maar waarbij fouten zijn gemaakt in de ventilatieberekeningen van Progis. Toch zijn er bouwvergunningen afgegeven door de gemeente (griffienr. 136357).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en voor Verkeer en Waterstaat;

een, van de juristen L. Paulussen en A. de Boode, ten geleide van de brief "gokken met gemeenschapsgeld", inzake de splitsingswet (griffienr. 136080.03).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Economische Zaken;

een, van W. Ouwerkerk te Den Haag, ten geleide van de brief inzake commentaar op de Pensioenwet (griffienr. 136430).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van M.C. van der Weele te Portugal, ten geleide van een artikel uit Trouw inzake de marktwerking in de zorg die faalt, waardoor de zorgpremies stijgen (griffienr. 136355).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een adres, van mevrouw R. Gebbink, met betrekking tot problemen met het CJIB (griffienr. 136317);

een adres, van A. van Veldhuizen te Uithuizen, met betrekking tot successierecht voor pleeg- en stiefkinderen (griffienr. 136156);

een adres, van E.C. Roozendaal, met betrekking tot problemen met de Belastingdienst (griffienr. 136369).

  • Deze adressen zijn in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven