Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van richtlijn nr. 2003/42/EG inzake melding van voorvallen in de burgerluchtvaart (29977).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Broekers-Knol (VVD):

Voorzitter. Tijdens het plenaire debat op 17 oktober jl. zijn door de minister van Justitie belangrijke toezeggingen gedaan met betrekking tot strafvervolging op grond van artikel 5.3 Wet luchtvaart. Mijn fractie heeft zich op het standpunt gesteld en stelt zich op het standpunt dat voor de luchtverkeersveiligheid blame free reporting noodzaak is. Dat geldt niet in het geval van opzet en grove nalatigheid en bij onachtzaamheid. Laat dat duidelijk zijn. De minister van Justitie heeft de volgende toezeggingen gedaan met betrekking tot de aanwijzing aan het Openbaar Ministerie.

1. Wijziging van de aanwijzing door het College van Procureurs-Generaal voorleggen aan de minister van Justitie.

2. De minister van Justitie legt die voor aan de Eerste Kamer.

3. Er wordt een werkgroep ingesteld die zich zal buigen over artikel 5.3 Wet luchtvaart.

4. Indien zich knelpunten voordoen, zal artikel 5.3 Wet luchtvaart gewijzigd worden in de door de VVD-fractie voorgestane zin, namelijk geen strafvervolging in geval van onoplettendheid en/of onachtzaamheid.

Wij houden de minister aan deze toezeggingen, hoewel die op ons als enigszins merkwaardig overkomen. Wij vragen ons af wat het vervolg is van de procedure als de minister een wijziging van de aanwijzing aan de Eerste Kamer voorlegt. Wij vragen ons bovendien af waarom een werkgroep moet worden ingesteld. Voelen de ministers zich te onzeker om artikel 5.3 Wet luchtvaart te herzien?

Waartoe leidt dit voor de VVD? Mijn fractie heeft zwaar laten wegen dat de richtlijn moet worden geïmplementeerd. De minister van Justitie heeft helaas niet toegezegd dat de aanwijzing wordt geïmplementeerd in artikel 5.3 Wet luchtvaart. Om die toezegging hebben wij gevraagd. Alles afwegende betekent dit dat de VVD-fractie helaas tegen aanneming van het wetsvoorstel zal stemmen.

De voorzitter:

Ik dank mevrouw Broekers voor het feit dat zij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de lijst van toezeggingen die moet worden opgesteld. Die hebben wij op deze manier mooi bij de hand.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD-fractie tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Naar boven