Aan de orde is de behandeling van:

het advies van de Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets inzake de subsidiariteitstoets van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor bodembescherming en de wijziging van richtlijn (30839, E, nr. 5).

De voorzitter:

Ik stel voor, in te stemmen met het advies.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven