Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel:

Wijziging van de wet van 11 september 1964, houdende vaststelling van een nieuwe regeling van de bezoldiging van de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer (Stb. 387) (afschaffing anti-cumulatieregeling) (27119).

Dit wetsvoorstel zal in handen worden gesteld van de desbetreffende commissie(s);

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de teksten van de GBVB-verklaringen die de Raad van de Europese Unie heeft aangenomen (griffienr. 126361);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Algemene Raad van 22 en 23 januari 2001 (griffienr. 126362);

een, van alsvoren, ten geleide van een overzicht van verkiezingswaarnemingen waar Nederland overweegt om in 2001 waarnemers naartoe te zenden (griffienr. 126581);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen met betrekking tot civiele bescherming in noodsituaties en voorstellen voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake schadeverzekeringsondernemingen (griffienr. 126578);

een, van de minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, inzake studie naar de effecten van deregulering, autonomievergroting en schaalvergroting in het onderwijs (griffienr. 126586);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake permanente bewoning van recreatieverblijven (griffienr. 126333.3);

een, van alsvoren, ten geleide van het Besluit van 9 januari 2001 tot wijziging van het Waterleidingbesluit (griffienr. 126585);

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van de publicatie "Cijfers over Wonen 2000-2001" (griffienr. 126503);

een, van de minister en de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de minister en de staatssecretaris van Financiën, ten geleide van de Nota Grondbeleid (griffienr. 126560);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake Wijziging van de Regeling Toezicht Luchtvaart (griffienr. 126562.1);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van een afschrift van haar brief aan de Tweede Kamer inzake het capaciteitsvraagstuk in de mondzorg (griffienr. 126359);

een, van alsvoren, ten geleide van het RVZ-rapport "De rollen verdeeld" en de daarbij behorende achtergrondstudies en het essay (griffienr. 126360).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de directeur van het Kabinet der Koningin, houdende mededeling van de goedkeuring door H.M. de Koningin van een aantal door de Eerste Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen (griffienr. 126469).

De voorzitter stelt voor, deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van C. Rink te Krimpen aan den IJssel, inzake het beleid van de regering (griffienr. 126358).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders te Rotterdam, inzake wetsvoorstel 22775 (Gerechtsdeurwaarderswet) (griffienr. 125700.2).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Justitie;

een, van burgemeester en wethouders van Zwolle, inzake wetsvoorstel 27034 (correctief referendum) (griffienr. 126584).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat;

een, van W. Griffioen, inzake kleine zelfstandigen en ziekenfonds (griffienr. 124373.18).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van Overlegorgaan Waddeneilanden te Den Burg (Texel), inzake beloodsing in de Waddenzee (griffienr. 126403).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat;

een, van VEWIN te Rijswijk, inzake Bestrijdingsmiddelenwet (27076) (griffienr. 126123.3);

een, van Vereniging van Drentse Boermarkten te Assen, inzake Flora- en Faunawet (griffienr. 126494.1).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

een, van A.M. Oosterbaan te Amsterdam, inzake de bestuurswijze en financiële beleid van de Bond van Volkstuinders (griffienr. 126366).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van C. Dekker te Helmond, inzake de gezondheidszorg (griffienr. 126579).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van Unie NKV te Nijmegen, inzake euthanasie (griffienr. 124297.29);

een, van W.A.C. Helder, inzake abortus en euthanasie (griffienr. 124297.30);

een, van D. Wentink te Genemuiden, inzake alsvoren (griffienr. 124297.31);

een, van H. Oosterom te Lelystad, inzake alsvoren (griffienr. 124297.35).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Justitie;

een adres van H. Koekkoek te Capelle aan den IJssel, inzake uitzetting van zijn vrouw en kind naar de Oekraïne (griffienr. 126587).

  • Dit adres is in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften.

De voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven