Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 teneinde de verstrekking van informatie aan het publiek te verbeteren (26130);

Uitbreiding van de Wet milieubeheer (retributies milieugevaarlijke stoffen) (26161);

Voorschriften van tijdelijke aard, waaronder wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, in verband met de vernieuwing van opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van de natuur (Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen) (26339).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, inzake het ontslag van de Europese Commissie (griffienr. 123579);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de tekst van het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Kyrgyzstan inzake het landbouwontwikkelingsproject in de Naukatregio (griffienr. 123577);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde Agenda van de Algemene Raad van 21/22 maart 1999 (griffienr. 123580);

een, van alsvoren, ten geleide van het op 15 december 1998 te Pretoria totstandgekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Zuid-Afrika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol, ondertekend te Kaapstad op 15 maart 1971, alsmede een toelichtende nota bij dit protocol (griffienr. 123584);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) (griffienr. 123587);

een, van alsvoren, inzake stand van zaken met betrekking tot Schengenacquis (griffienr. 123455.1);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake uitbreiding aandelenkapitaal N.V. Nederlandse Spoorwegen (griffienr. 123385.1);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake onderuitputting Veegwetbudgetten (griffienr. 123049.4).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van Sociaal en Cultureel Planbureau, ten geleide van Cahier 155, getiteld Rapportage ouderen 1998 (griffienr. 123538);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport "Belastingen als beleidsinstrument" (griffienr. 123581);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport "Douane en Douanita" (griffienr. 123582);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van haar werkzaamheden in het jaar 1998 (griffienr. 123588);

een, van de Nationale Ombudsman, ten geleide van het Jaarverslag 1998 (griffienr. 123583);

een, van de directeur van het Kabinet der Koningin, inzake de goedkeuring van H.M. de Koningin van een aantal door de Eerste Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen (griffienr. 123592).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van M. El Najar te Den Haag, inzake zijn aangifte van mishandeling en poging tot doodslag (griffienr. 123566).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Justitie;

een, van de Staatscommissie Dualisme en Lokale Democratie te Den Haag, inzake het wetsvoorstel wethouder van buiten de raad (griffienr. 123578).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat;

een, van Multi Nationale Ondernemingen Overleg te Eindhoven, inzake fiscale maatregelen ten aanzien van (personeels)opties (griffienr. 123585).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Financiën en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van Euregio te Gronau (Duitsland), ten geleide van een motie inzake het opnemen van de west-oost corridor als internationale verbinding in de 5e Nota Ruimtelijke Ordening (griffienr. 123562);

een, van burgemeester en wethouders van Oostburg, inzake het fiets-voetveer Breskens-Vlissingen (griffienr. 123573);

een, van A. de Vries te Den Haag, inzake arbeidsduurverlenging en rekeningrijden (griffienr. 123574).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat;

een, van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart te Delft, te geleide van de herziene begroting 1999, ontwerpbegroting 2000 en meerjarenraming 2001-2004 (248-2A en B) (griffienr. 123576).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Economische Zaken;

een adres van J.G. Atmowirono te Rotterdam, inzake een betalingsregeling voor aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 1995 en 1996 (griffienr. 123572).

  • Dit adres is in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften.

De voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven