Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel:

Vaststelling van regels met betrekking tot het inkomen van enkele groepen uitkeringsgerechtigden en belastingplichtigen (Wet inkomensmaatregelen 1998) (25914).

Dit wetsvoorstel zal in handen worden gesteld van de desbetreffende commissie;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het op 24 september 1997 te Port of Spain tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van Trinidad en Tobago inzake luchtdiensten tussen en via de Nederlandse Antillen en Tobago, met bijlage (Trb. 1997, 289), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 121550);

een, van alsvoren, ten geleide van het op 8 oktober 1996 te Caracas tot stand gekomen Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela (Trb. 1996, 297), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 121567);

een, van alsvoren, ten geleide van het op 18 september 1997 te Washington tot stand gekomen Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake het luchtvervoer tussen Aruba en de Verenigde Staten van Amerika, met bijlagen (Trb. 1997, 276), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 121584);

een, van de minister van Justitie, ten geleide van het Staatsblad met betrekking tot de penitentiaire maatregel (griffienr. 121560);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van een synopsis van het verslag van de Nederlandse delegatie naar de 29e Algemene Conferentie van UNESCO, 21 oktober - 12 november 1997 te Parijs (griffienr. 121573);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van het advies inzake intrasectorale programma's mavo/vbo (griffienr. 121563);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake uitstel vaststelling tracébesluit A4 Dinteloord-Bergen op Zoom (griffienr. 121551);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake wetsvoorstel 25263 (Flexibiliteit en zekerheid) (griffienr. 121199.5);

een, van alsvoren, inzake behandeling van het wetsvoorstel Technische verbeteringen in de Algemene bijstandswet, in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, in de Wet op de ondernemingsraden en in de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (griffienr. 121539);

een, van alsvoren, ten geleide van een adviesaanvrage over de jaarlijkse meting van de inkomensontwikkeling (griffienr. 121553);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport JWG-signalement 1996 en het rapport banenpoolmonitor 1996 (griffienr. 121564);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het ECD-rapport "Onderzoeken Wet tarieven gezondheidszorg 1997" (griffienr. 121568);

een, van alsvoren, ten geleide van het advies van de Gezondheidsraad over "preventie van aan osteoporose gerelateerde fracturen" (griffienr. 121577);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van de Voortgangsrapportage Modernisering Ouderenzorg (griffienr. 121552).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van de fracties PvdA, CDA, D66, GroenLinks, SP en de Groenen te Nijmegen, inzake wetsvoorstel 24233 (Wijziging Vreemdelingenwet m.b.t. koppeling aan rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland) (griffienr. 120028.13).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Justitie;

een, van Platform Hout in Nederland te Renkum, inzake wetsvoorstel 23982 (Voorstel van wet van M. Vos (duurzaam hout)) (griffienr. 121540);

een, van de Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging te Tilburg, inzake alsvoren (griffienr. 121540.1).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

een, van EVO, ondernemersorganisatie voor logistiek en transport te Zoetermeer, inzake wetsvoorstel 25335 (Wijziging Spoorwegwet) (griffienr. 121556).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat;

een aantal, van burgemeester en wethouders van Aalten en vele anderen, inzake wetsvoorstel 25746 (Wet herstructurering varkenshouderij) (griffienrs. 120624.199 t/m 120624.223).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

een, van M. Choukri te Gouda, inzake de slechte medische verzorging in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda (griffienr. 121544).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Sport (griffienr. 121544);

een adres van mevrouw A.Y. Rustveld te Den Haag, inzake verzoek tot kwijtschelding van de aanslag Inkomstenbelasting 1996 (griffienr. 121575).

  • Dit adres is in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften.

De voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven