Aan de orde is de verkiezing van de tweede ondervoorzitter der Kamer.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Cohen voor het doen van een voordracht.

De heer Cohen (PvdA):

Mijnheer de voorzitter! Ik stel u voor om in de helaas ontstane vacature mevrouw Lycklama te benoemen.

De voorzitter:

Ik benoem tot stemopnemers de leden Ginjaar, tevens voorzitter, Postma, Schuyer en Schuurman.

(Hierna wordt tot schriftelijke stemming overgegaan.)

De heer Ginjaar (voorzitter van het stembureau):

Uitgebracht zijn 57 stemmen. Daarvan zijn 55 stemmen uitgebracht op mevrouw Lycklama à Nijeholt, 1 op de heer Stoffelen en 1 blanco.

De voorzitter:

Mevrouw Lycklama à Nijeholt heeft de volstrekte meerderheid der stemmen op zich verenigd. Gelet op het feit dat zij is voorgedragen, neem ik aan dat zij haar benoeming aanvaardt.

Mevrouw Lycklama à Nijeholt (PvdA):

Inderdaad, voorzitter!

De voorzitter:

Dan is mevrouw Lycklama à Nijeholt daarmee benoemd tot tweede ondervoorzitter der Kamer. Ik wens haar van harte geluk met haar benoeming.

De vergadering wordt enige ogenblikken geschorst.

De voorzitter:

Ik dank de stemopnemers voor de bewezen diensten en dechargeer hen van hun taken.

Naar boven