Wet van 9 oktober 2013 houdende wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor de bescherming van habitats en soorten in de Noordzee in de Nederlandse exclusieve economische zone, mede gelet op richtlijn nr. 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PbEU 2010, L 20) en richtlijn nr. 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206), noodzakelijk is de werkingssfeer van de Natuurbeschermingswet 1998 en van de Flora- en faunawet uit te breiden tot die zone;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Natuurbeschermingswet 1998 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel d wordt «onder d genoemd» vervangen door: onder c genoemd.

2. Onderdeel f komt te luiden:

f. richtlijn 2009/147/EG:

richtlijn nr. 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PbEU 2010, L 20).

3. In de onderdelen l en m wordt «richtlijn 79/409/EEG» telkens vervangen door: richtlijn 2009/147/EG.

4. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel n door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

o. exclusieve economische zone:

exclusieve economische zone van Nederland als bedoeld in de Rijkswet instelling exclusieve economische zone.

B

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Deze wet is mede van toepassing in de exclusieve economische zone, met uitzondering van artikel 10, hoofdstuk III, titel 2, paragraaf 1 en hoofdstuk IV.

C

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «gebieden als bedoeld in artikel 10a» vervangen door: Natura 2000-gebieden.

2. In het derde lid wordt «over een aanvraag» vervangen door: op een aanvraag.

3. In het vierde lid wordt «waarin het op grond van artikel 10a, eerste lid, aangewezen gebied of een gebied dat voorlopig is aangewezen als bedoeld in artikel 12, derde lid, mede is gelegen» vervangen door: waarin het Natura 2000-gebied mede is gelegen.

D

Na artikel 2a, tweede lid, worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 3. Indien op het moment van het indienen van een aanvraag als bedoeld in artikel 16, eerste lid, of artikel 19d, eerste lid, redelijkerwijs niet of nog niet kan worden vastgesteld in welke provincie hoofdzakelijk de gevolgen zullen plaatsvinden van een handeling, onderscheidenlijk een project of andere handeling, nemen gedeputeerde staten van de provincie waarin het beschermd natuurmonument of het Natura 2000-gebied geheel of grotendeels is gelegen de aanvraag in behandeling en beslissen die gedeputeerde staten op de aanvraag.

 • 4. Artikel 2, derde onderscheidenlijk vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing op de voorgaande leden.

Da

In artikel 9a, eerste en tweede lid, artikel 9b, eerste en derde lid, artikel 9c, tweede lid, en artikel 9d, derde lid, wordt «milieu en Natuurplanbureau» telkens vervangen door: Planbureau voor de Leefomgeving.

Daa

Aan artikel 10a wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 6. Een besluit als bedoeld in het eerste lid met betrekking tot de aanwijzing van een gebied dat geheel of gedeeltelijk is gelegen in de exclusieve economische zone, wordt niet eerder genomen dan vier weken nadat het ontwerp van dat besluit aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Db

In artikel 10a, eerste en tweede lid, artikel 27, eerste lid, en artikel 60a, vierde en achtste lid, wordt «richtlijn 79/409/EEG» telkens vervangen door: richtlijn 2009/147/EG.

Dc

Aan titel 1 wordt na artikel 15a een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 15b

 • 1. Onze Minister zendt een voorstel voor een lijst van gebieden, geheel of gedeeltelijk gelegen in de exclusieve economische zone, of een voorstel tot aanpassing daarvan, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van richtlijn 92/43/EEG, niet eerder aan de Europese Commissie toe dan vier weken nadat het ontwerp van dat voorstel aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op voorstellen die op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora en faunawet in verband met de uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve zone aan de Europese Commissie zijn toegezonden.

E

In het derde lid, onderdeel a, van artikel 19a wordt de zinsnede «in een gunstige staat van instandhouding in het aangewezen gebied» vervangen door: overeenkomstig de instandhoudingsdoelstelling voor het aangewezen gebied.

F

Na artikel 22 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 4. Visserij

Artikel 22a

De paragrafen 2 en 3 zijn niet van toepassing op activiteiten die onderwerp zijn van het gemeenschappelijk visserijbeleid, bedoeld in artikel 38 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, voor zover zij plaatsvinden in de exclusieve economische zone.

Fa

Aan artikel 60a worden de volgende leden toegevoegd:

 • 10. Artikel 19d is niet van toepassing op handelingen in de exclusieve economische zone waarvoor op grond van andere wetten en met inachtneming van artikel 6, derde en vierde lid, van richtlijn 92/43/EEG, een vergunning is of zal worden verleend.

 • 11. Artikel 19d is niet van toepassing op handelingen waarvoor een aanvraag tot wijziging van de in het tiende lid bedoelde vergunning is of wordt aangevraagd en deze vergunning met inachtneming van artikel 6, derde en vierde lid, van richtlijn 92/42/EEG, zal worden gewijzigd, dan wel ambtshalve een besluit tot wijziging van die vergunning met inachtneming van de voornoemde richtlijnbepaling is of zal worden vastgesteld.

 • 12. De vergunning, bedoeld in het tiende en elfde lid, kan door het bevoegde gezag dat de vergunning heeft verleend, worden gewijzigd of ingetrokken in de gevallen, bedoeld in artikel 43, vierde lid, in het bijzonder indien dit noodzakelijk is om de instandhoudingsdoelstelling voor het desbetreffende Natura 2000-gebied te realiseren.

G

Na artikel 68a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 68b

De Nederlandse strafwet is van toepassing op een ieder die zich in de exclusieve economische zone schuldig maakt aan overtreding van regels gesteld bij of krachtens de artikelen 19c, vierde lid, 19d, eerste lid, 19ia, eerste lid, in samenhang met 16, 19ia, derde lid, in samenhang met 19c, vierde lid, 19kc, eerste lid, 19ke, vijfde lid, 19l, eerste lid, 20, derde lid, 21, tweede lid, en 22, tweede lid.

ARTIKEL IA

Indien het bij koninklijk besluit van 15 september 2009 ingediende voorstel van wet houdende regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet) (32 127) tot wet is of wordt verheven, wordt de Natuurbeschermingswet 1998 als volgt gewijzigd:

A

In artikel 19kc, derde lid, wordt «en op handelingen met betrekking tot wegen» vervangen door: en op handelingen in de exclusieve economische zone en op handelingen met betrekking tot wegen.

Aa

In artikel 19kd, derde lid, wordt «richtlijn 79/409/EEG» vervangen door: richtlijn 2009/147/EG.

B

Artikel 19kg wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «re-alistische» vervangen door: realistische.

2. In het vierde lid wordt in de tweede volzin «plan» vervangen door: programma.

Bb

Artikel 19kh wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «stikstofdepositie» vervangen door «stikstofdepositie, of die op een andere wijze bijdragen aan het bereiken van een goede staat van instandhouding van de voor stikstof gevoelige habitats,» en wordt «de omvang van de depositie» vervangen door: de omvang van de depositie, onderscheidenlijk het bereiken van een goede staat van instandhouding.

2. In het vijfde lid wordt «zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken» vervangen door: de natuurlijke kenmerken.

C

Artikel 19kl wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «in samenhang met het tweede lid, onderdeel a» vervangen door: in samenhang met het derde lid, onderdeel a.

2. In het tweede, derde en vierde lid wordt na de aanduiding «2.», «3.», onderscheidenlijk «4.» telkens een spatie ingevoegd.

D

Artikel 19km wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de aanduiding «1.» vervangen door «1.» en wordt «de overeenkomstig artikel 19kh, vierde lid, uitgezonderd de ruimte die is toegedeeld aan projecten als bedoeld in artikel 19kh, vijfde lid vastgestelde ruimte, -uitsluitend» vervangen door: de overeenkomstig artikel 19kh, vierde lid, vastgestelde ruimte, uitgezonderd de ruimte die is toegedeeld aan projecten als bedoeld in artikel 19kh, vijfde lid, uitsluitend.

2. In het tweede lid wordt «toebedeeld» vervangen door: toegedeeld.

E

In artikel 45, eerste lid, wordt «artikelen 6» telkens vervangen door: artikelen 16.

F

In artikel 57, eerste lid, wordt «die hij krachtens de artikelen 16, 19ia in samenhang met 19c, en 19ke bevoegd is» vervangen door: die hij krachtens de artikelen 19c, 19ia in samenhang met 19c, en 19ke bevoegd is.

ARTIKEL IB

Indien het bij Koninklijke boodschap van 20 mei 2009 ingediende voorstel van wet houdende Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) (31 953), tot wet is of wordt verheven, en artikel 6.2, onderdeel A, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel I, onderdeel A van deze wet, komt artikel I, onderdeel A, onder 2, van deze wet als volgt te luiden:

 • 2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel o, door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  p. exclusieve economische zone:

  exclusieve economische zone van Nederland als bedoeld in de Rijkswet instelling exclusieve economische zone.

ARTIKEL IC

Indien het bij Koninklijke boodschap van 20 mei 2009 ingediende voorstel van wet houdende Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) (31 953), tot wet is of wordt verheven, en artikel 6.2., onderdeel A, van die wet later in werking treedt dan artikel I, onderdeel A van deze wet, komt artikel 6.2., onderdeel A, van die wet als volgt te luiden:

A

Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel o door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

p. omgevingsvergunning:

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

ARTIKEL II

De Flora- en faunawet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «richtlijn 79/409/EEG: richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 103)» wordt vervangen door: richtlijn nr. 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PbEU 2010, L 20).

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van het laatste onderdeel door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

exclusieve economische zone:

exclusieve economische zone van Nederland als bedoeld in de Rijkswet instelling exclusieve economische zone.

B

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

 • 1. Deze wet is mede van toepassing in de exclusieve economische zone, met uitzondering van hoofdstuk IV, hoofdstuk V, titels I, II en III, afdeling 1, paragraaf 1.

 • 2. Deze wet is niet van toepassing op activiteiten die onderwerp zijn van het gemeenschappelijk visserijbeleid, bedoeld in artikel 38 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, voor zover zij plaatsvinden in de exclusieve economische zone.

Bb

In artikel 15a, tweede lid, onderdeel a en b, artikel 46, derde lid, en artikel 68, tweede lid, wordt «richtlijn 79/409/EEG» telkens vervangen door: richtlijn 2009/147/EG.

C

Na artikel 112 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 112a

De Nederlandse strafwet is van toepassing op een ieder die zich in de exclusieve economische zone schuldig maakt aan overtreding van:

 • a. regels gesteld bij of krachtens artikel 13, eerste lid;

 • b. regels gesteld bij of krachtens de artikelen 8, 9, 11, 12, 12a, 14, eerste, tweede en derde lid, 15, eerste en tweede lid, 15a, 15b, 17, 18, eerste lid, 73;

 • c. regels gesteld bij of krachtens de artikelen 10, 62, eerste lid, 63, eerste lid en 64, tweede lid, 72, vijfde lid, 79, tweede lid en 81, eerste lid.

ARTIKEL IIA

De Wet milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 17.8, onder b, sub 1, wordt «artikel 9 van richtlijn nr. 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand» vervangen door: artikel 9 van richtlijn nr. 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 9 oktober 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de vijfentwintigste oktober 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 002

Naar boven