Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 5 juni 2001 te Luxemburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol I en II en briefwisseling (Trb. 2001, 136) (28259).

(Zie vergadering van 26 september 2002.)

Artikel 1 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Hofstra c.s. (stuk nr. 12) tot invoeging van een nieuw artikel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de SGP, de LPF en de Groep De Jong voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-De Nerée tot Babberich c.s. (stuk nr. 14) tot invoeging van een nieuw artikel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de SGP, de LPF en de Groep De Jong voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 2 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven