Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 10 april 2003 over de verhoging van de tarieven van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees.

De heer Ormel (CDA):

Voorzitter. De Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees is voornemens de tarieven met gemiddeld 5% te verhogen. Dit is de tweede tariefstijging binnen vijf maanden. In het algemeen overleg dat wij onlangs met de staatssecretaris hebben gevoerd, hebben wij aangedrongen op reorganisatie van de RVV en vermindering van de administratievelastendruk, alvorens over te gaan tot verdere tarief stijgingen. De administratievelastendruk is enorm. De export van een vrachtwagen met biggen gaat gepaard met een rijstebrij aan papier van gemiddeld 25 formulieren. Er werken gewoon te veel mensen bij de RVV en de krimp in de veehouderij wordt onvoldoende gevolgd door krimp bij de RVV. De sector is bereid bij te dragen aan een sanering van de RVV, maar dan moet de RVV tegelijkertijd gereorganiseerd en ontbureaucratiseerd worden.

In het algemeen overleg heeft de staatssecretaris aangegeven dat dit niet mogelijk is, omdat het een gat in de begroting slaat en hij heeft aangegeven dat er geen dekking is voor bevriezing van de tarieven. Toch menen wij dat er een signaal moet worden afgegeven naar de RVV en naar de staatssecretaris, dat het wat de Kamer betreft ernst is. Daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regelgeving, die gedetailleerder is dan Europese regelgeving, leidt tot grote administratievelastendruk bij de RVV (Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees);

constaterende dat de RVV-tarieven gemiddeld hoger zijn dan in de overige lidstaten van de Europese Unie;

van mening dat de werkwijze van de RVV kan verbeteren;

verzoekt de regering, de tariefverhoging bij de RVV met 25% te verminderen, te realiseren door substantiële vermindering van de administratievelastendruk, en de werkwijze van de RVV te reorganiseren, zodat uiterlijk 1 januari 2004 concurrerende tarieven in een vereenvoudigde tariefstructuur kunnen worden ingesteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Ormel, Oplaat, Van den Brink en Van der Vlies. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 8(28474).

De heer Waalkens (PvdA):

Kan de heer Ormel uitleggen wat concurrerende tarieven zijn? Gaat de CDA-fractie akkoord met de voorgestelde tariefverhogingen?

De heer Ormel (CDA):

Wij vinden dat de voorgestelde tariefverhoging met 25% moet worden verminderd. In plaats van gemiddeld 5% mag de verhoging gemiddeld 4% bedragen. Dit dient gedekt te worden uit vergroting van de efficiency en vermindering van de bureaucratie en van de administratievelastendruk.

Wij vinden dat er uiteindelijk in Europa sprake moet zijn van een ook door de staatssecretaris zo geroemd "level playing field". Zeker als exporterend land moeten wij kunnen concurreren met de ons omringende landen. Nu is het zo, dat de import van vlees en van dierlijke producten uitwijkt naar andere luchthavens. Dat is niet de bedoeling. Ik begrijp dat er in sommige landen sprake is van overheidssteun. Daartegen kunnen wij niet concurreren, maar wij kunnen in ieder geval zorgen voor een veel geringer verschil tussen de tarieven in Nederland en die in de ons omringende landen.

De heer Waalkens (PvdA):

Mijn concrete vraag is: accordeert de CDA-fractie de voorgestelde tariefverhoging?

De heer Ormel (CDA):

In het dictum van de motie van de CDA-fractie staat: nee, wij vinden dat die met 25% verminderd moet worden.

Staatssecretaris Odink:

Voorzitter. Op 10 april heb ik in een algemeen overleg met de Kamer van gedachten gewisseld over de kostenstructuur en de tarieven van de RVV. Daarbij ging het met name over het beleid op lange termijn dat mij en mijn collega van VWS voor ogen staat. Wij hebben aangegeven dat wij hard bezig zijn dat langetermijnbeleid in te vullen. Dat gaat over toezicht uitoefenen, het gaat erom zich stipt aan de Europese regelgeving te houden, het gaat erom de administratievelastendruk te verminderen en ook het uitwerken van een grofmazig tariefstelsel is dan aan de orde.

Wij zijn met een grote reorganisatie bezig bij de RVV. In twee jaar tijd willen wij 23,9 mln gulden ombuigen. Ik begrijp uit de motie dat de Kamer daar nog iets bij wil doen. Tariefverhogingen en nieuwe tarieven zijn echter niet te vermijden. Het gaat immers niet alleen om de kostenstijgingen, maar ook om de kostendekkendheid die het uitgangspunt is van de Kamer, om alle kosten in de tarieven zichtbaar te maken. Wij zijn nog niet op 100% uitgekomen, maar wij doen weer een stapje in die richting. Uitstel van deze maatregel is wat ons betreft dan ook niet aan de orde, omdat wij dat gewoon vanuit de begroting van LNV niet kunnen ophoesten.

Als ik de motie van de heer Ormel goed begrijp, zegt hij dat hij een substantiële vermindering van de administratievelastendruk wil. Verder wil hij dat de werkwijze van de RVV gereorganiseerd wordt. Ik heb u al gemeld dat een reorganisatie gaande is. De administratievelastendruk aanpassen is onderdeel van het beleid dat ik tot nu toe heb gevoerd en dat ik ook zal blijven voeren. Wat dat betreft, wil ik deze motie graag accepteren.

Als de tariefverhoging van de RVV met 25% wordt verminderd, spreken wij over een gat dat gaat ontstaan. Wij hebben het over een bedrag op jaarbasis van een kleine 3 mln euro. 25% daarvan is te verminderen. Wij zijn al een aantal maanden op weg, dus het eerste kwartaal kan niet meer geïnd worden. Dan spreken wij hier over een verhoging van ongeveer een half miljoen euro, die dit jaar extra opgevangen moet worden in de begroting en in de kosten van de RVV. Dat bedrag moet dus boven op de 23,9 mln ombuiging die er al is, komen.

Ik heb gezien dat de motie in de Kamer op brede steun kan rekenen, dus ik kan niet anders dan haar uitvoeren. Wij zullen met de RVV afspreken dat zij tussentijds de bedragen aanpast als er aanpassingen komen in verband met de administratievelastendruk, bijvoorbeeld bij de export van varkens waar de heer Ormel even over sprak.

De heer Waalkens (PvdA):

Voorzitter. Wat gaat de staatssecretaris nu doen met de voorgehangen tariefverhoging die is gepubliceerd en ook aan ons is medegedeeld, gezien de ondertekening van de motie? Trekt hij het voorstel van een tarief verhoging nu in? Wat gaat de minister met de AMvB doen?

Staatssecretaris Odink:

Dat betekent dat de getallen die daarin staan, met 25% worden verminderd, voorzover deze tariefverhogingen betreffen. Er staan ook nieuwe tarieven in en daar gaat dit niet over.

De heer Waalkens (PvdA):

Waar denkt de staatssecretaris de dekking daarvoor te vinden?

Staatssecretaris Odink:

De dekking zal in de loop van dit jaar binnen de RVV worden gevonden.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Ik stel voor, donderdag aan het eind van de vergadering te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven