Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het wetsvoorstel Regels betreffende zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet zelfstandige bestuursorganen) (27426), te weten:

- de motie-Scheltema-de Nie/Pitstra over andere rechtspersonen met een wettelijke taak (27426, nr. 54);

- de motie-Te Veldhuis over verzelfstandigingen bij provincies en gemeenten (27426, nr. 55);

- de motie-Te Veldhuis over inzicht in bezoldigingen en rechtspositieregelingen bij ZBO's (27426, nr. 56).

(Zie vergadering van 12 maart 2002.)

In stemming komt de motie-Scheltema-de Nie/Pitstra (27426, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Te Veldhuis (27426, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de VVD, het CDA en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Te Veldhuis (27426, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven