Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels betreffende zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet zelfstandige bestuursorganen) (27426),

- over:

- de motie-Scheltema-de Nie/Pitstra over andere rechtspersonen met een wettelijke taak (27426, nr. 54);

- de motie-Te Veldhuis over verzelfstandigingen bij provincies en gemeenten (27426, nr. 55);

- de motie-Te Veldhuis over inzicht in bezoldigingen en rechtspositieregelingen bij ZBO's (27426, nr. 56).

(Zie vergadering van 12 maart 2002.)

De voorzitter:

Het amendement-Van den Berg (stuk nr. 29) en het amendement-Belinfante (stuk nr. 26) worden ingetrokken. Ik wijs erop dat er een gewijzigde stemmingslijst is rondgedeeld.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Te Veldhuis (stuk nr. 52, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de VVD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 52 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 1 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Belinfante c.s. (stuk nr. 12) tot invoeging van een nieuw artikel 1a.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Belinfante c.s. (stuk nr. 13) tot invoeging van een nieuw artikel 1a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Scheltema-de Nie (stuk nr. 20) tot invoeging van een nieuw artikel 1a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Scheltema-de Nie/Van den Berg (stuk nr. 22) tot invoeging van een nieuw artikel 1a.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Van den Berg/Scheltema-de Nie (stuk nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 2, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Scheltema-de Nie/Van den Berg (stuk nr. 61), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Te Veldhuis/Scheltema-de Nie (stuk nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 3 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 4 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Scheltema-de Nie (stuk nr. 60) tot invoeging van een nieuw artikel 4a.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

De artikelen 5 en 6 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Te Veldhuis (stuk nr. 39) tot invoeging van een nieuw derde lid.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 7 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 8 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Pitstra (stuk nr. 58) tot invoeging van een nieuw vierde lid.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de VVD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 9 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 10 en 11 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Pitstra (stuk nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 12 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Scheltema-de Nie (stuk nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Scheltema-de Nie/Te Veldhuis (stuk nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Pitstra (stuk nr. 46) tot invoeging van een nieuw derde en vierde lid.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 13, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Scheltema-de Nie (stuk nr. 24) en het amendement-Scheltema-de Nie/Te Veldhuis (stuk nr. 38), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Te Veldhuis (stuk nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, VVD, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 13a, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Te Veldhuis (stuk nr. 33), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van den Berg (stuk nr. 27) tot invoeging van een nieuw tweede lid.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 14, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van den Berg (stuk nr. 27), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Scheltema-de Nie c.s. (stuk nr. 21) tot invoeging van een nieuw artikel 14a.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 15 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Te Veldhuis (stuk nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 16 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Pitstra (stuk nr. 45) tot invoeging van een nieuw artikel 16a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Van den Berg (stuk nr. 28, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de VVD, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 28 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 17 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 18 t/m 22 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Pitstra (stuk nr. 42) tot invoeging van een nieuw tweede lid.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 23 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van den Berg (stuk nr. 53, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 53 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 24, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van den Berg (stuk nr. 53, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 25 t/m 27 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Pitstra (stuk nr. 48) tot invoeging van een nieuw vierde lid.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 28 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 29, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van den Berg (stuk nr. 53II), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van den Berg (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 30, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van den Berg (stuk nr. 17), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Pitstra (stuk nr. 47) tot invoeging van een nieuw onderdeel c.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 31 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van den Berg (stuk nr. 14) tot invoeging van een nieuw tweede lid.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 32, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van den Berg (stuk nr. 14), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Middelkoop/Scheltema-de Nie (stuk nr. 18) tot invoeging van een nieuw onderdeel e.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 33, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Middelkoop/Scheltema-de Nie (stuk nr. 18), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 34 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Scheltema-de Nie/Van den Berg (stuk nr. 62) tot invoeging van een nieuw artikel 34a.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Belinfante (stuk nr. 59) tot invoeging van een nieuw artikel 34a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en GroenLinks tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

De artikelen 35, 36 en 37 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik stel voor, de eindstemming in verband met dit wetsvoorstel volgende week te houden.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven