Aan de orde zijn de stemmingen over vijf moties, ingediend tijdens het debat over CITES, te weten:

- de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. over openstelling van het keuringspunt (27400 XIV, nr. 102);

- de motie-Van Wijmen c.s. over vacatures bij de AID (27400 XIV, nr. 103);

- de motie-Van Wijmen c.s. over het uitbrengen van verslag (27400 XIV, nr. 104);

- de motie-M.B. Vos c.s. over instandhouding van een landelijk team (27400 XIV, nr. 105);

- de motie-Augusteijn-Esser c.s. over samenwerking met de NGO's (27400 XIV, nr. 106).

(Zie vergadering van 19 juni 2001.)

De voorzitter:

De motie-Snijder-Hazelhoff c.s. (27400-XIV, nr. 102) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de inspectiepost voor levende dieren op Schiphol alleen vluchten van de KLM controleert;

overwegende dat dit onnodig veel risico's voor dierenwelzijn (o.a. bij directe terugzending) en import van ziektes oplevert;

van mening dat veterinaire controle van alle geïmporteerde dieren noodzakelijk is;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat er een keuringspunt voor alle vluchten van alle maatschappijen op Schiphol aanwezig is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie krijgt nr. 107 (27400-XIV).

In stemming komt de gewijzigde motie-Snijder-Hazelhoff c.s. (27400-XIV, nr. 107).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Wijmen c.s. (27400-XIV, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Wijmen c.s. (27400-XIV, nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-M.B. Vos c.s. (27400-XIV, nr. 105).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Augusteijn-Esser c.s. (27400-XIV, nr. 106).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven