Aan de orde zijn de stemmingen over drie moties, ingediend bij het debat over landinrichting, te weten:

- de motie-Rietkerk c.s. over de middelen voor het versnellen van landinrichtingsprojecten (27400 XIV, nr. 93);

- de motie-Geluk c.s. over de toezegging van 400 mln gulden (27400 XIV, nr. 94);

- de motie-Ter Veer c.s. over "radicaal stoppen met landinrichting" (27400 XIV, nr. 95).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Rietkerk c.s. (27400-XIV, nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van D66 tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Geluk c.s. (27400-XIV, nr. 94).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie is aangenomen met dezelfde stemverhouding als de vorige.

In stemming komt de motie-Ter Veer c.s. (27400-XIV, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van deze vergadering. Geachte medeleden, het is gebruikelijk dat wij elkaar aan het einde van de laatste vergadering voor een reces het beste wensen. Ditmaal moet ik u een droevige mededeling doen, namelijk dat enkele uren geleden ons lieve medelid mevrouw Klaasje Eisses-Timmerman na een langdurige ziekte is overleden. Wij zullen haar na het reces herdenken, maar ik wil nu reeds haar man, haar dochters en haar fractie sterkte wensen bij het verwerken van dit verlies.

Sluiting 21.38 uur

Naar boven