Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend tijdens het debat over oprichting Kenniscentrum Wageningen en reorganisatie AB-DLO, te weten:

- de motie-Reitsma over overleg met de Rekenkamer over het besturingsmodel (25458, nr. 2);

- de motie-Cornielje c.s. over de oprichting van een agrarisch kenniscentrum noord (25458, nr. 3).

(Zie vergadering van 8 oktober 1997.)

De voorzitter:

De heer Reitsma heeft heropening van de beraadslaging gevraagd. Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen.

Daartoe wordt besloten.

De heer Reitsma (CDA):

Voorzitter! De fractie van het CDA wil de motie op stuk nr. 2 intrekken. Wij hebben geluisterd naar de argumenten van de minister en naar de opstelling van de diverse fracties.

De fractie van het CDA komt tot het oordeel dat de motie kan worden ingetrokken, omdat de minister formeel niet opnieuw overleg behoeft te hebben. Ik leg de nadruk op formeel; dat is iets anders dan de vraag of het niet verstandig is om opnieuw overleg te voeren. Wij gaan ervan uit dat de minister alle toezeggingen die in het overleg tussen Algemene Rekenkamer en de minister of zijn vertegenwoordigers gedaan zijn, voor 100% opvolgt. Ik denk dan met name aan de aansturing en de controle.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Reitsma (25458, nr. 2) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

De beraadslaging wordt gesloten.

In stemming komt de motie-Cornielje c.s. (25458, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, het GPV, de SGP, de RPF, de VVD, het CDA, de groep-Nijpels en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Ter Veer (D66):

Voorzitter! De minister heeft aanneming van deze motie ontraden. Wat zal hij met deze Kameruitspraak doen?

Minister Van Aartsen:

Voorzitter! Ik heb deze motie inderdaad met klem ontraden, althans bestreden. Ik zal u ten spoedigste laten weten of het kabinet deze motie zal uitvoeren.

Naar boven