11 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties (32640);

Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten in verband met een vrijstelling van de meldplicht voor ondiepe werkzaamheden (32874);

Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) (32600);

Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten (32871);

Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart) (32891).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met betrekking tot de kabinetsreactie SCP-rapport "De sociale staat van Nederland 2011" (griffienr. 149592.01);

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 1 december 2011 (griffienr. 149664);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 5 december 2011 (griffienr. 149666);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, inzake AVI adviesaanvraag Europees Parlement (griffienr. 149665);

een, van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, ten geleide van het jaarverslag van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten over 2010 (griffienr. 149661);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake Curaçao (griffienr. 149657);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Evaluatie Stimuleringsfonds voor de pers (griffienr. 149695);

een, van de minister van Financiën, te geleide van het verslag van de Eurogroep van 29 november 2011 te Brussel (griffienr. 149606.01);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake Wijziging van het Reglement rijbewijzen, het Besluit voertuigen en het RVV (griffienr. 149654);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, inzake Besluit tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2009/126/EG (griffienr. 149663);

een, van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, inzake voorhang Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit etikettering energiegebruik personenauto's (griffienr. 149686);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake evaluatie informatiebepalingen pensioenwetgeving (griffienr. 149659);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake ontwerpbesluit tot aanpassing van het Uitvoeringsbesluit Tijdelijke wet pilot loondispensatie en het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met technische wijzigingen (voorhangprocedure) (griffienr. 149668);

een, van alsvoren, inzake Integrale Rapportage Handhaving 2010 (griffienr. 149677).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van R.M.B. te H., inzake rechters in Nederland die niet bewust mogen toetsen aan artikel 120 van de Grondwet (griffienr. 149651);

een, van S.M., inzake oneerlijk proces van een oom die geestelijk niet in orde is (griffienr. 149676).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van T.v.d.Z., inzake informatie in verband met WRP (32211) (griffienr. 148330.16).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van N.V. te W., inzake een fraudebestendige, ontwikkelde identificatie-inrichting (griffienr. 149693).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van A.U., inzake druk verwijderen op onderwijs (griffienr. 149694).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van M.M.v.W., inzake wetsvoorstel expats eerste 30% geen belasting (griffienr. 149674).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van S.V., inzake ritueel slachten (31571) (griffienr. 148165.36);

een, van T.M., inzake alsvoren (griffienr. 148165.39).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van I.M. Hoek, inzake wetsvoorstel 32815 (Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden) (griffienr. 149354.12);

een, van B.P.M.N., inzake wetsvoorstel 32777 (Algemene Ouderdomswet) (griffienr. 149405.04);

een, van M.G., inzake AOW (32846) (griffienr. 149371.11).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van H.F.M. te A., inzake wetsvoorstel 31571 (griffienr. 148165.35).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van A.M., inzake de nieuwe drank en horecawet (32022) (griffienr. 149127.05).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin en voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

een, van JOT, inzake meer geld voor jeugdzorg (griffienr. 149684);

een, van S.D., inzake eigen bijdrage voor psychiatrische patiënten (griffienr. 149675).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven