Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018

Agenda opgesteld 13 april 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 17 april

14.00 uur

Woensdag 18 april

10.15 uur

Donderdag 19 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 917, nr. 2

Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van de Regeling vertrouwelijke stukken in verband met de technische aanpassing van een aantal aanduidingen alsmede een tekstcorrectie

De Voorzitter: ik stel voor dit voorstel zonder stemming aan te nemen.

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de uitslag van het referendum over de wet op de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten 2017

34 588, nr. 71

– de motie-Van Raak/Arissen over een voorstel waarin de sleepnetfunctie uit de wet wordt gehaald

34 588, nr. 72

– de motie-Martin Bosma over de Wiv 2017 niet laten ingaan voordat de wijzigingswet is voorgelegd aan de Tweede Kamer

34 588, nr. 73 (aangehouden)

– de motie-Krol over politieke beïnvloeding in stemlokalen

34 588, nr. 74

– de motie-Buitenweg over wijzigingen van de beleidsregel over de bewaartermijn

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de brede koopkrachtontwikkeling in 2018

34 775 XV, nr. 96

– de motie-Van Brenk over de effectiviteit van inkomensondersteuning

34 775 XV, nr. 97

– de motie-Van Brenk over de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden op basis van geboortecohorten

34 775 XV, nr. 98

– de motie-Gijs van Dijk c.s. over voldoende budget voor meer salaris en minder werkdruk

34 775 XV, nr. 99

– de motie-Gijs van Dijk c.s. over schrappen van de bezuiniging op mensen met een beperking

34 775 XV, nr. 100

– de motie-Van Kent c.s. over maatregelen om de lonen te laten stijgen

34 775 XV, nr. 101

– de motie-De Jong/Tony van Dijck over echte lastenverlichtingen voor burgers

34 775 XV, nr. 102

– de motie-Van Weyenberg/Wiersma over een eerlijke loonstrook

34 775 XV, nr. 103

– de motie-Pieter Heerma c.s. over de daling van de arbeidsinkomensquote en de achterblijvende contractloonstijgingen

Stemming

6. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over het besluit van de Verenigde Staten om de netneutraliteit af te schaffen

21 501-33, nr. 694

– de motie-Alkaya over behoud van netneutraliteit

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de sociale werkplaats nieuwe stijl

29 817, nr. 139

– de motie-Jasper van Dijk over de WSW-indicatie weer mogelijk maken

29 817, nr. 140

– de motie-Jasper van Dijk over een parlementaire enquête naar het wanbeleid rond arbeidsgehandicapten

29 817, nr. 141

– de motie-Gijs van Dijk over een terugvalmogelijkheid op beschut werk

29 817, nr. 142

– de motie-Van Brenk c.s. over behoud van de expertise van sociale werkvoorzieningen

29 817, nr. 143

– de motie-De Jong over in stand houden van de bestaande sociale werkplaatsen

29 817, nr. 144

– de motie-De Jong over het realiseren van beschut werk

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Justitiële jeugd

28 741, nr. 45

– de motie-Van Toorenburg over verbeteringen voor het jeugdsanctierecht

28 741, nr. 46 (aangehouden)

– de motie-Van Nispen c.s. over voorlichting over mediationgesprek of herstelrecht

28 741, nr. 47

– de motie-Van Nispen/Van Oosten over verplicht financieel toezicht op veroordeelde jongeren

28 741, nr. 48

– de motie-Buitenweg/Raemakers over alternatieven voor jeugddetentie ook buiten de grote steden aanbieden

28 741, nr. 49

– de motie-Raemakers/Kuiken over alternatieven voor het stelsel van schorsen

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

34 763

Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid)

34 763 (bijgewerkt t/m amendement nr. 7)

– amendement Helder (7) over een vangnetbepaling (invoegen onderdelen A en B)

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Opiumwet

De Voorzitter: mw. Buitenweg wenst haar motie op stuk nr. 8 te wijzigen en dhr. Van Nispen zijn motie op stuk nr. 9.

De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 763, nr. 8 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Buitenweg/Van Nispen over monitoren van de bestuurlijke sluitingsbevoegdheid

34 763, nr. 9 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Nispen c.s. over een vangnetbepaling in de Opiumwet

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

34 821

Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)

34 821 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– amendement Alkaya (12,I) over geen sprake van bedrijfsgeheim ingeval van informatie die wangedrag, fouten of illegale activiteiten betreft

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Alkaya (7,I) over het uitsluiten van journalisten en klokkenluiders van het begrip inbreukmaker en bewijslastomkering

– artikel 1

– artikelen 2 en 3

– amendement Alkaya (12,II)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Alkaya (7,II)

 • – amendement Alkaya (11) over expliciet verwijzen naar Wet Huis voor klokkenluiders voor invulling algemeen belang

  • NB. Indien zowel 7 als 11 wordt aangenomen, komt in artikel 1 onderdeel b van de definitie van «inbreukmaker» te luiden:

  • b. het onthullen van wangedrag, fouten of illegale activiteiten, op voorwaarde dat werd gehandeld met het oog op bescherming van het algemeen belang, zoals onder andere bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdeel 2, van de Wet Huis voor klokkenluiders.

– artikel 4

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Alkaya (7,III) (invoegen artikel 4a)

– artikelen 5 t/m 9

– artikel 10, aanhef

– amendement Veldman (10) over uitbreiden van de bescherming voor bedrijfsgeheimen (invoegen onderdeel aA)

– onderdeel A

– amendement Veldman (9) over het uitbreiden van de mogelijkheden voor proceskostenveroordeling

– onderdeel B

– artikel 10

– artikelen 11 t/m 13

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Omgevingsrecht

33 118, nr. 104

– de motie-Ronnes/Laan-Geselschap over de Wilg onder de Crisis- en herstelwet plaatsen

33 118, nr. 105 (aangehouden)

– de motie-Ronnes/Van Tongeren over de invoeringswet als sluitstuk van het wetgevingstraject

33 118, nr. 106

– de motie-Nijboer/Van Tongeren over de processtappen bij geplande mijnbouwactiviteiten

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over huurders die hun energierekening de komende jaren zien stijgen

34 762, nr. 17

– de motie-Wassenberg over het puntensysteem voor huurwoningen

34 762, nr. 18 (aangehouden)

– de motie-Wassenberg over huurverlaging als een woning niet kan worden verduurzaamd

34 762, nr. 19

– de motie-Wassenberg over huurders met hoge energiekosten hun woning laten verbeteren

34 762, nr. 20

– de motie-Beckerman over het verhogen van de heffingsvrije voet op de energiebelasting

34 762, nr. 21 (aangehouden)

– de motie-Voortman over de kosten van de energietransitie in de gebouwde omgeving

34 762, nr. 22 (aangehouden)

– de motie-Nijboer over de looptijd van de energiebespaarlening

34 762, nr. 23

– de motie-Kops over de energietransitie en de energierekening

34 762, nr. 24

– de motie-Van Eijs/Ronnes over een financiële prikkel om woningen te verduurzamen

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Informele energieraad 19 april 2018

De Voorzitter: mw. Beckerman trekt haar motie op stuk nr. 696 in. Dhr. Van der Lee wenst zijn motie op stuk nr. 695 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

21 501–33, nr. 695 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van der Lee c.s. over een harmonisatievoorstel om energiecoöperaties te stimuleren

21 501–33, nr. 696 (ingetrokken)

– de motie-Beckerman over meer rechten voor mensen die duurzame energie opwekken

21 501–33, nr. 697

– de motie-Beckerman over energiebeleid onder de bevoegdheid van nationale overheden

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames

29 826, nr. 99

– de motie-Van der Lee over de screening van buitenlandse investeringen

29 826, nr. 100

– de motie-Alkaya over onderzoek naar de zeggenschap van Duitse werknemers

Stemming

16. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

34 808, nr. 11

– de motie-Van der Lee c.s. over meer transparantie over lidstaatopties

17. Debat over de zorg aan verwarde personen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

18. Debat over de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

19. Debat over de kerncentrale van Tihange met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

20. Dertigledendebat over de snelle stijging van de zeespiegel met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

21. Dertigledendebat over de kosten van het klimaatbeleid met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

22. VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten/Curatieve zorg (AO d.d. 04/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 899, nr. 1

23. VSO over het Verdrag inzake luchtdiensten tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de regering van de Staat Qatar; Colombo, 6 december 2017 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Jemen (AO d.d. 12/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Terrorismebestrijding (AO d.d. 11/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Nederlands-Engels in het hoger onderwijs (AO d.d. 03/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Emancipatiebeleid (AO d.d. 05/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 805

28. Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

34 824

29. Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland

30. Gezamenlijke behandeling van:

34 825

Samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem

34 826

Samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen

34 827

Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer

34 828

Samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum

34 829

Samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum

34 830

Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard

34 831

Samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland

34 832

Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout

34 833

Samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

34 806

31. Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen

34 629

32. Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet

34 694

33. Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum

34 642

34. Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning

34 886

35. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake werkdruk)

Langetermijnagenda

24, 25 en 26 april 2018 (week 17)

– VAO Spoedeisende zorg (AO d.d. 05/04)

34 807 (Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden)

34 822 (Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode)

34 838 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen)

34 911 (Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)

34 861 (Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

27 april 2018 t/m 14 mei (week 18 en 19)

– Meireces

15, 16 en 17 mei (week 20)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

22, 23 en 24 mei (week 21)

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) (re- en dupliek))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister LNV)

3. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister RB)

4. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

5. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

6. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling (Wassenberg) (Minister J&V)

7. Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (Diertens) (Minister MZ)

8. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

9. Debat over cryptovaluta (Paternotte) (Minister Financiën)

10. Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (Paternotte) (Minister Financiën)

11. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

12. Debat over criminelen die vrij spel hebben op kleine vliegvelden in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

13. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer «Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs»(Futselaar) (Minister OCW)

14. Debat over cybersecurity (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

15. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (Minister OCW)

16. Debat over discriminatie bij uitzendbureaus (Özütok) (Minister en Staatssecretaris SZW)

17. Debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

18. Debat over de registratie door bedrijven van blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen (Van Kent)

(Staatssecretaris SZW)

19. Debat over de oproep tot een moordaanslag op Sinterklaas (Markuszower) (Minister J&V) (te agenderen na ommekomst van een brief)

20. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

21. Debat over de belastingdruk voor eenverdieners (Bisschop) (Staatssecretaris Financiën)

22. Debat over de uitrol van het 5G netwerk (Paternotte) (Minister Defensie, Staatssecretaris EZK)

23. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

24. Debat over een uitspraak van het Europese Hof van Justitie die het Nederlandse bedrijfsleven hard zal raken (Edgar Mulder) (Staatssecretaris Financiën)

25. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

26. Debat over woningcorporaties die winst maken op sociale huurhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

27. Debat over misstanden in varkensstallen (De Groot) (Minister LNV)

28. Debat over Schiphol en Lelystad Airport (Graus)) (Minister I&W, Minister Financien)

29. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

30. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

31. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving (Van Rooijen) (Minister Financien)

32. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

33. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (Pieter Heerma) (Minister SZW)

34. Debat over de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen (Krol) (Minister BZK)

35. Debat over het Actieprogramma Werken in de zorg (Agema) (Minister VWS, Minister MZ)

36. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

37. Debat over het bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op airbnb (Moorlag) (Minister BZK)

38. Debat over uitspraken van de directeur van de MIVD over Rusland (Belhaj) (Minister Defensie)

39. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (Gijs van Dijk) (Minister en Staatssecretaris SZW)

40. Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd (Arno Rutte) (Minister J&V)

41. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (Van der Staaij) (Minister J&V, Minister VWS)

42. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

43. Debat over de informele Europese Top van 17 mei 2018 (Minister-President)

44. Debat over dodelijke ongelukken in de bouw (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

45. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (Laçin) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris I&W)

46. Debat over het importeren en dumpen van vervuilde grond uit het buitenland (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

47. Debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie (Lodders) (Minister LNV)

48. Debat over misstanden bij hulporganisatie en de aanscherping van procedures en subsidiekaders (Becker) (Minister BuHa-OS)

49. Debat over het uitblijven van passende jeugdhulp (Raemakers) (Minister VWS)

50. Debat over maatregelen tegen de haatimam die de burgemeester van Rotterdam bedreigt (Kuiken) (Minister J&V)

51. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (Dijksma) (Minister MZ)

52. Debat over asbest in make-up (Van Eijs) (Staatssecretaris I&W)

53. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (Hijink) (Minister MZ)

54. Debat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

55. Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert (Van der Graaf) (Minister J&V)

56. Debat over problemen bij het innen van de schenk- en erfbelasting (Omtzigt) (Staatssecretaris Financien)

57. Debat over het besluit van de Minister van EZK over de gaswinning in Groningen (Minister EZK, Minister Financien)

58. Debat over grootschalige fraude met pgb’s (Hermans) (Minister VWS, Minister J&V)

59. Debat over leraren van basisscholen die te laag zijn ingeschaald (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

60. Debat over duurzaam renoveren van het Binnenhof (Wassenberg) (Staatssecretaris BZK)

61. Debat over het kraken van sociale huurwoningen in Amsterdam (Koerhuis) (Minister BZK)

62. Debat over het programmaplan over de kwaliteit van verpleeghuizen (Hermans) (Minister VWS)

63. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (Verhoeven) (Minister RB, Minister MZ)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (Moorlag) (Minister SZW, Minister EZK)

2. Dertigledendebat over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening (Moorlag) (Minister EZK)

3. Dertigledendebat over het grondrecht op vrije demonstraties (Kuzu) (Minister BZK, Minister RB)

4. Dertigledendebat over het bericht dat een Syrische IS-strijder vrij rondloopt in Nederland (De Graaf) (Minister J&V)

5. Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven (Kröger) (Minister en Staatssecretaris I&W)

6. Dertigledendebat over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem (De Roon) (Minister BuZa)

7. Dertigledendebat over de democratische legitimatie van gemeentelijke samenwerkingsverbanden (Özütok) (Minister BZK)

8. Dertigledendebat over de waarschuwing van de Europese Commissie inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Leijten) (Minister-President)

9. Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt (Leijten) (Minister BUHA-OS, Minister Financiën)

10. Dertigledendebat over de groeiende zorgkloof in Nederland (Dijksma) (Minister VWS, Staatssecretaris VWS, Minister MZ)

11. Dertigledendebat over het openbaar maken van tapgegevens van de AIVD (Arissen) (Minister BZK)

12. Dertigledendebat over gebrek aan kennis bij rechters over tbs-regels (Kuiken) (Minister RB)

13. Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit (Kröger) (Minister VWS, Staatssecretaris I&W)

14. Dertigledendebat over de aanval op de vrijheid van meningsuiting en de vrije pers (Baudet) (Minister BZK)

15. Dertigledendebat over het bericht dat ambtenaren op VWS notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie (Hijink) (Minister VWS)

16. Dertigledendebat over minder mbo’ers die naar het hbo doorstromen (Futselaar) (Minister OCW)

17. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

18. Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris I&W)

19. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister van BZK over bouwen in het groen (Arissen) (Minister BZK)

20. Dertigledendebat over de evaluatie van de Jeugdwet (Westerveld) (Minister VWS, Minister RB)

21. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden (Agema) (Minister VWS)

22. Dertigledendebat over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen (Van Dam) (Minister J&V)

23. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid «Samenwerken aan nucleaire veiligheid» (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&W)

24. Dertigledendebat over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht (Arissen) (Minister Defensie)

25. Dertigledendebat over de boete van het UWV voor Defensie (Gijs van Dijk) (Minister Defensie)

26. Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet-Rutte III (Asscher) (Minister-President)

27. Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen (Marijnissen) (Minister-President)

28. Dertigledendebat over het bericht dat meer kinderen naar het speciaal onderwijs gaan (Westerveld) (Minister BVO en Media)

29. Dertigledendebat over de consequenties van de aanhoudende tekorten aan opgeleide technici (Moorlag) (Minister EZK)

30. Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is (Agema) (Minister VWS)

31. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

32. Dertigledendebat over de bonuscultuur in de financiële sector (Leijten) (Minister Financiën)

33. Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs (Van Raak) (Minister J&V)

34. Dertigledendebat over het afzien van de indiening van het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten (Özütok) (Minister BZK)

35. Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer (Laçin) (Minister I&W)

36. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (Ellemeet) (Minister VWS)

37. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

38. Dertigledendebat over het afbreken van de cao-onderhandelingen rijksoverheid (Kuiken) (Minister BZK)

39. Dertigledendebat over naleving van wet-en regelgeving door banken (Leijten) (Minister Financiën)

40. Dertigledendebat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven (Van Nispen) (Minister J&V)

41. Dertigledendebat over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen (Van Tongeren) (Minister EZK)

42. Dertigledendebat over voldoende middelen voor de politie (Kuiken) (Minister J&V)

43. Dertigledendebat over de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof voor investeringsbeschermingsverdragen tussen Nederland en EU-lidstaten (Alkaya) (Minister BuHa-OS)

44. Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

45. Dertigledendebat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

46. Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer) (Minister-President)

47. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

48. Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad (Azarkan) (Minister J&V, Staatssecretaris Financien)

49. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (Kuzu) (Minister-President)

50. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W, Minister VWS)

51. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het demonstratierecht (Özütok) (Minister BZK)

52. Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers (Beckerman) (Minister BZK, Minister Financien)

53. Dertigledendebat over een rapport van PWC over financieel-economische fraude (Van der Lee) (Minister EZK)

54. Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts (Arissen) (Minister MZ)

55. Dertigledendebat over werkdruk bij huisartsen (Ellemeet) (Minister MZ)

56. Dertigledendebat over het SER-advies «De vele kanten van banen combineren» (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

57. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

58. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (Minister OCW)

59. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Ellemeet) (Minister VWS)

60. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (Minister MZ)

61. Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel (Alkaya) (Minister EZK)

62. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

63. Dertigledendebat over accountants van KPMG die betrokken zouden zijn bij smeergeldbetalingen (Leijten) (Minister Financiën)

64. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Nijboer) (Minister BZK)

65. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

66. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (Minister BuHA-OS)

67. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet de bouw van een stikstoffabriek overweegt (Van Tongeren) (Minister EZK)

68. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (Minister BuHA-OS)

69. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (Ouwehand) (Minister LNV, Minister MZ)

70. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

71. Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van € 56 miljard te vragen aan het ECB (Van Rooijen) (Minister Financiën)

72. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financien)

73. Dertigledendebat over de voorgenomen wet over sluiting van kolencentrales (Van der Lee) (Minister EZK)

74. Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol (Kröger) (Minister I&W)

75. Dertigledendebat over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen (Kops) (Minister EZK)

76. Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem (Ouwehand) (Minister LNV, Minister EZK)

77. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven (Hijink) (Minister MZ)

78. Dertigledendebat over de groeiende filedruk (Van Aalst) (Minister I&W)

79. Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen (De Jong) (Staatssecretaris SZW)

80. Dertigledendebat over het besluit van het AMC om zelf een medicijn te ontwikkelen tegen een zeldzame ziekte (Ellemeet) (Minister MZ)

81. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Van Brenk) (Minister SZW)

82. Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (Van Raan) (Minister Financiën)

83. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (Van Kent) (Minister SZW)

84. Dertigledendebat over misstanden bij maneges (Arissen) (Minister LNV)

85. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven (Özütok) (Minister BZK)

86. Dertigledendebat over de staat van onderhoud van wegen en bruggen (Gijs van Dijk) (Minister I&W)

87. Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen (Van Brenk) (Minister I&W)

88. Dertigledendebat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 23 april 2018 van 10.30 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de initiatiefnota «De lidstaten weer aan het roer» van het lid Bisschop (Kamerstuk 34 884)

Maandag 23 april van 16.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid Nijboer over de financiële sector en big data (Kamerstuk 34 616)

Woensdag 16 mei van 14.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie 2018–2022 (Kamerstuk 33 694, nr. 12)

Maandag 28 mei van 13.30 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de Defensienota 2018 (Kamerstuk 34 919)

Dinsdag 26 juni van 17.00 uur tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranenbeleid

Maandag 2 juli van 13.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over passend onderwijs

Maandag 29 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 5 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2019

Recesperiodes

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019