Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-2015

Agenda opgesteld 12 maart 2015

Agenda Dinsdag 17 maart 2015

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Stemmingen

32 769

Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting)

33 966

Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

32 769 / 33 966, F

Motie van het lid De Boer (GroenLinks) c.s. over het ook uitzonderen op de markttoets voor niet DAEB-activiteiten van grond die corporaties op basis van voortdurende erfpacht bezitten

32 769 / 33 966, G

Motie van het lid Duivesteijn (PvdA) c.s. over een actieprogramma waarin de invoering van wooncoöperaties wordt gestimuleerd

33 975

Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB)

33 975, D

Motie van het lid Strik (Groenlinks) c.s. over een passend aanbod door gemeenten aan bijstandsgerechtigden bij het verwerven van de vereiste kennis van de Nederlandse taal

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstukken

CXIII, A

Brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

33 985

Goedkeuring van het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22 en 128.)

II Interpellatie

Interpellatie van het lid Koffeman aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over uitstel van de algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei melkveehouderij (Toestemming tot het houden van de interpellatie is verleend op 10 maart 2015, de interpellatievragen zijn opgenomen in de bijlage)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:

1. Door de vaste commissie voor Financiën:

34 049

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht)

BIJLAGE

Interpellatievragen van het lid Koffeman (PvdD) op 12 maart 2015 medegedeeld aan de Staatssecretaris van Economische Zaken.

1

Hoe komt het dat u er niet alleen niet in geslaagd bent de algemene maatregel van bestuur vóór 1 maart 2015 gereed te hebben, maar zelfs het overleg met de sector en maatschappelijke organisaties nog niet heeft plaatsgevonden? Kunt u klip en klaar duidelijk maken waardoor die vertraging is ontstaan en wat de gevolgen zullen zijn wanneer grote spelers in de sector de ontstane ruimte benutten om ongebreidelde groeiplannen te realiseren?

2

U geeft aan op zeer korte termijn op bestuurlijk niveau met betrokken sector en maatschappelijke organisaties te kunnen overleggen over de invulling van de algemene maatregel van bestuur. Kan daaruit worden opgemaakt dat de uitbreidingen die de sector nu aangaat, niet onder de algemene maatregel van bestuur zullen vallen? Graag meer helderheid over het tijdspad.

3

Wanneer verwacht u dat de wet in werking kan treden? Hoeveel bedrijven zijn dan naar verwachting grondloos gegroeid of financiële verplichtingen aangegaan voor uitbreiding? Welke maatregelen zijn er getroffen om wildgroei te voorkomen?

4

In uw brief merkt u op dat tot de algemene maatregel van bestuur van kracht is, niet grondgebonden uitbreiding gewoon kan plaatsvinden, en daarmee de productie van fosfaat alleen verantwoord dient te worden zonder de aanvullende bepaling van grondgebondenheid. Hoe gaat u in de tussentijd voorkomen dat de fosfaatproductie het toegestane plafond overschrijdt? Bent u bereid uw voornemens ten aanzien van grondgebondenheid nu al in het Staatsblad te publiceren zoals eerder gebeurde in het kader van de herinvoering compartimentering (2011)?

5

Tot wanneer geldt de voorziening voor ondernemers die financiële verplichtingen zijn aangegaan, voordat zij wisten van aanvullende bepalingen? Geldt deze voorziening tot de inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur? Bent u bereid toe te zeggen dat er geen soortgelijke voorzieningen getroffen zullen worden voor bedrijven die in het huidige tijdperk, waarin de algemene maatregel van bestuur nog ontbreekt, uitbreiden?

6

Kunt u aangeven waarom u stalregistratie niet gebruikt als handhavingsinstrument, nu bekend is dat mestverwerking tot 40% illegaal plaatsvindt en de handhavingscapaciteit van de NVWA tekort schiet?