Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 8 mei 2013

Agenda Dinsdag 14 mei 2013

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

Herdenking van oud-Kamerlid de heer dr. K. Zijlstra

Beëdiging van mevrouw A.M.V. Gerkens

1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstukken

33 222

Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds

33 465

Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming)

33 482

Samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude

II debat

32 412

Voorstel van wet van de leden Verhoeven en Van Tongeren tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking:

33 467

Goedkeuring van de op 29 juni 2012 te Tegucigalpa tot stand gekomen Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds (Trb. 2012, 163)

2. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

32 842

Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt

33 054

Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)

33 309

Implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan, en ter vervanging kaderbesluit 2002/269/JBZ van de Raad (PbEU L 101)

3. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning:

33 219

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

4. Door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

33 157

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

5. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

33 538

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013)

6. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

32 610

Wijziging van de Embryowet in verband met de evaluatie van deze wet