Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2015, 20Verdrag

73 (1995) Nr. 7

A. TITEL

Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds;

(met Bijlagen, Protocollen en Verklaringen)

Brussel, 17 juli 1995

B. TEKST

De Nederlandse tekst van de Overeenkomst, met Bijlagen, Protocollen en Verklaringen, is geplaatst in Trb. 1996, 29.

In dat Tractatenblad dient de volgende correctie te worden aangebracht.

Op blz. 18, in artikel 36, vierde lid, onderdeel a, op een na laatste alinea, tweede regel, dient het woord „Tunesie” te worden vervangen door „Tunesië”.

Voor een briefwisseling van 22 december 2000 inzake de liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer en de wijziging van de landbouwprotocollen bij de Overeenkomst, zie Trb. 2005, 73.

Voor de tekst van het Toetredingsprotocol van 31 mei 2005, zie Trb. 2005, 308.

Voor de tekst van het besluit van 28 juli 2006 tot wijziging van Protocol nr. 4 en het gewijzigde Protocol, zie Trb. 2007, 153.


Op 20 februari 2012 is te Brussel een Besluit nr. 1/2012 van de Associatieraad EU-Tunesië tot stand gekomen tot wijziging van artikel 15, zevende lid, van Protocol nr. 4 bij de Overeenkomst. De Nederlandse1) tekst van het Besluit luidt als volgt:


Besluit Nr. 1/2012 van de Associatieraad EU-Tunesië van 20 februari 2012 tot wijziging van artikel 15, lid 7, van Protocol nr. 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking

(2012/198/EU)

De Associatieraad,

Gezien de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, en met name artikel 39 van Protocol nr. 4 bij die overeenkomst,

Overwegende hetgeen volgt:

 • 1. Krachtens artikel 15, lid 7, van Protocol nr. 41) bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds2) (hierna „de overeenkomst” genoemd), kan onder bepaalde voorwaarden tot 31 december 2009 teruggave of vrijstelling van douanerechten of heffingen van gelijke werking worden verleend.

 • 2. Teneinde het bedrijfsleven duidelijkheid, economische voorspelbaarheid op de lange termijn en rechtszekerheid te garanderen, zijn de partijen tot de overeenkomst overeengekomen om de toepassing van artikel 15, lid 7, van Protocol nr. 4 bij de overeenkomst met drie jaar te verlengen met ingang van 1 januari 2010.

 • 3. Voorts dienen de thans in Tunesië toepasselijke douanerechten te worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de in de Europese Unie geldende rechten.

 • 4. Protocol nr. 4 bij de overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

 • 5. Aangezien artikel 15, lid 7, van Protocol nr. 4 bij de overeenkomst ophoudt van toepassing te zijn op 31 december 2009, dient dit besluit van toepassing te zijn met ingang van 1 januari 2010,

Heeft het volgende besluit vastgesteld:

Artikel 1

Lid 7 van artikel 15 van Protocol nr. 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking, wordt vervangen door:

 • „7. Niettegenstaande lid 1 mag Tunesië, behalve voor producten die zijn ingedeeld onder de hoofdstukken 1 tot en met 24 van het geharmoniseerd systeem, regelingen toepassen voor de teruggave of vrijstelling van douanerechten of heffingen van gelijke werking die van toepassing zijn op niet van oorsprong zijnde materialen die gebruikt zijn bij de vervaardiging van producten van oorsprong, op voorwaarde dat:

  • a. een douanerecht van 4 %, of een lager recht indien dit in Tunesië van toepassing is, wordt geheven op producten die onder de hoofdstukken 25 tot en met 49 en 64 tot en met 97 van het geharmoniseerd systeem zijn ingedeeld;

  • b. een douanerecht van 8 %, of een lager recht indien dit in Tunesië van toepassing is, wordt geheven op producten die onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem zijn ingedeeld.

  Dit lid is tot en met 31 december 2012 van toepassing en kan in onderling overleg worden herzien.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2010.

GEDAAN te Brussel, 20 februari 2012.

Voor de Associatieraad EU-Tunesië De voorzitster C. ASHTON


Op 14 april 2014 is te Luxemburg een Protocol bij de Overeenkomst, met Bijlagen, Protocollen en Verklaringen, tot stand gekomen in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie. De Nederlandse1) tekst van het Protocol luidt als volgt:


Protocol bij de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

Het Koninkrijk België,

De Republiek Bulgarije,

De Tsjechische Republiek,

Het Koninkrijk Denemarken,

De Bondsrepubliek Duitsland,

De Republiek Estland,

Ierland,

De Helleense Republiek,

Het Koninkrijk Spanje,

De Franse Republiek,

De Italiaanse Republiek,

De Republiek Cyprus,

De Republiek Letland,

De Republiek Litouwen,

Het Groothertogdom Luxemburg,

Hongarije,

Malta,

Het Koninkrijk der Nederlanden,

De Republiek Oostenrijk,

De Republiek Polen,

De Portugese Republiek,

Roemenië,

De Republiek Slovenië,

De Slowaakse Republiek,

De Republiek Finland,

Het Koninkrijk Zweden,

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

hierna „lidstaten van de EU” genoemd,

en

De Europese Unie,

hierna „de Unie” genoemd,

enerzijds

en

De Republiek Tunesië, hierna „Tunesië” genoemd,

anderzijds,

Overwegende dat de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, hierna „de Euro-mediterrane overeenkomst” genoemd, op 17 juli 1995 in Brussel is ondertekend en op 1 maart 1998 in werking is getreden; dat deze overeenkomst met name is gewijzigd bij het Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie1) en bij Besluit nr. 1/2006 van de Associatieraad EU-Tunesië van 28 juli 2006 tot wijziging van protocol nr. 4 van de Euro-mediterrane overeenkomst betreffende de definitie van het begrip producten van oorsprong en methoden van administratieve samenwerking2);

Overwegende dat het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (hierna „Toetredingsverdrag” genoemd) op 25 april 2005 in Luxemburg is ondertekend en op 1 januari 2007 in werking is getreden;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de Toetredingsakte van 2005, de toetreding van de nieuwe lidstaten tot de Euro-mediterrane overeenkomst wordt geregeld door sluiting van een protocol bij die overeenkomst;

Overwegende dat het in artikel 23, lid 2, van de Euro-mediterrane overeenkomst bedoelde overleg heeft plaatsgevonden teneinde rekening te kunnen houden met de wederzijdse belangen van de Unie en Tunesië.

Overwegende dat Tunesië bij decreet 2007-995 van 24 april 2007 heeft besloten de bepalingen van de Euro-mediterrane overeenkomst vanaf 1 januari 2007 toe te passen op de Republiek Bulgarije en Roemenië,

Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1

De Republiek Bulgarije en Roemenië worden partij bij de Euro-mediterrane overeenkomst en zij dienen, op dezelfde wijze als de andere lidstaten van deUnie, de teksten van de overeenkomst alsmede de gemeenschappelijke verklaringen, eenzijdige verklaringen en briefwisselingen respectievelijk goed te keuren en er nota van te nemen.

HOOFDSTUK I WIJZIGINGEN VAN DE TEKST VAN DE EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST EN DE BIJLAGEN EN PROTOCOLLEN DAARBIJ

Artikel 2 Oorsprongsregels

Protocol 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 3, lid 1, en artikel 4, lid 1, worden de verwijzingen naar de nieuwe lidstaten geschrapt.

2. Bijlage IVa wordt als volgt gewijzigd:

„Bulgaarse versie

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Spaanse versie

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Tsjechische versie

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Deense versie

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Duitse versie

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estse versie

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Griekse versie

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Engelse versie

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Franse versie

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Italiaanse versie

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n… (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Letse versie

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Litouwse versie

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Hongaarse versie

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Maltese versie

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Nederlandse versie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Poolse versie

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugese versie

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. … (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Roemeense versie

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Sloveense versie

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slowaakse versie

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Finse versie

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Zweedse versie

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Arabische versie

3. Bijlage IVb wordt als volgt gewijzigd:

„Bulgaarse versie

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

 • cumulation applied with Tunisia

 • no cumulation applied (3)

Spaanse versie

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

 • cumulation applied with Tunisia

 • no cumulation applied (3)

Tsjechische versie

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

 • cumulation applied with Tunisia

 • no cumulation applied (3)

Deense versie

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

 • cumulation applied with Tunisia

 • no cumulation applied (3)

Duitse versie

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

 • cumulation applied with Tunisia

 • no cumulation applied (3)

Estse versie

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

 • cumulation applied with Tunisia

 • no cumulation applied (3)

Griekse versie

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

 • cumulation applied with Tunisia

 • no cumulation applied (3)

Engelse versie

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

 • cumulation applied with Tunisia

 • no cumulation applied (3)

Franse versie

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

 • cumulation applied with Tunisia

 • no cumulation applied (3)

Italiaanse versie

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n… (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

 • cumulation applied with Tunisia

 • no cumulation applied (3)

Letse versie

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

 • cumulation applied with Tunisia

 • no cumulation applied (3)

Litouwse versie

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

 • cumulation applied with Tunisia

 • no cumulation applied (3)

Hongaarse versie

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

 • cumulation applied with Tunisia

 • no cumulation applied (3)

Maltese versie

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

 • cumulation applied with Tunisia

 • no cumulation applied (3)

Nederlandse versie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

 • cumulation applied with Tunisia

 • no cumulation applied (3)

Poolse versie

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

 • cumulation applied with Tunisia

 • no cumulation applied (3)

Portugese versie

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. … (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

 • cumulation applied with Tunisia

 • no cumulation applied (3)

Roemeense versie

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

 • cumulation applied with Tunisia

 • no cumulation applied (3)

Sloveense versie

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

 • cumulation applied with Tunisia

 • no cumulation applied (3)

Slowaakse versie

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

 • cumulation applied with Tunisia

 • no cumulation applied (3)

Finse versie

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

 • cumulation applied with Tunisia

 • no cumulation applied (3)

Zweedse versie

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

 • cumulation applied with Tunisia

 • no cumulation applied (3)

Arabische versie

 • cumulation applied with Tunisia

 • no cumulation applied (3)”.

HOOFDSTUK II OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 3 Bewijs van oorsprong en administratieve samenwerking
 • 1. Bewijzen van oorsprong die op de juiste wijze door Tunesië of een van de nieuwe lidstaten zijn afgegeven in het kader van preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen die deze landen onderling toepassen, worden op grond van dit protocol in de betrokken landen aanvaard, mits:

  • a. de verkrijging van de oorsprong met zich meebrengt dat een preferentieel tarief wordt toegepast overeenkomstig de in de Euro-mediterrane overeenkomst of in het stelsel van algemene preferenties van de Gemeenschap opgenomen preferentiële tariefmaatregelen;

  • b. het bewijs van oorsprong en de vervoersdocumenten uiterlijk op de dag vóór de datum van toetreding zijn afgegeven;

  • c. het bewijs van oorsprong binnen vier maanden na de datum van toetreding bij de douaneautoriteiten wordt ingediend.

  Indien goederen vóór de datum van toetreding zijn aangegeven voor invoer in Tunesië of een nieuwe lidstaat op grond van op dat moment tussen Tunesië en die nieuwe lidstaat geldende preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen, kunnen op grond van die overeenkomsten of regelingen achteraf afgegeven bewijzen van oorsprong ook worden aanvaard, mits het bewijs binnen vier maanden na de datum van toetreding aan de douaneautoriteiten wordt overgelegd.

 • 2. Tunesië en de nieuwe lidstaten mogen vergunningen waarmee de status van „toegelaten exporteur” is verleend in het kader van preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen die zij onderling toepassen, blijven gebruiken, mits:

  • a. een dergelijke bepaling ook is opgenomen in de door Tunesië vóór de datum van toetreding met de Unie gesloten overeenkomst;

  • b. de toegelaten exporteurs de regels van oorsprong uit hoofde van die overeenkomst toepassen.

  Deze vergunningen moeten uiterlijk één jaar na de datum van toetreding worden vervangen door nieuwe vergunningen die volgens de voorwaarden van de overeenkomst zijn afgegeven.

 • 3. Verzoeken om controle achteraf van bewijzen van oorsprong die zijn afgegeven op grond van de in de leden 1 en 2 preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen kunnen door de bevoegde douaneautoriteiten van Tunesië en de nieuwe lidstaten worden ingediend en worden door die autoriteiten aanvaard gedurende een periode van drie jaar na de afgifte van het betrokken bewijs van oorsprong.

Artikel 4 Goederen in doorvoer
 • 1. De bepalingen van de Euro-mediterrane overeenkomst kunnen worden toegepast op goederen die worden uitgevoerd uit Tunesië naar een van de nieuwe lidstaten of uit een van de nieuwe lidstaten naar Tunesië, die voldoen aan de bepalingen van protocol 4 en die op de datum van toetreding onderweg zijn of zich in tijdelijke opslag, in een douane-entrepot, in een vrije zone of op een bedrijventerrein in Tunesië of in die nieuwe lidstaat bevinden.

 • 2. In dergelijke gevallen mag preferentiële behandeling worden verleend, mits binnen vier maanden na de datum van toetreding bij de douaneautoriteiten van het land van invoer een bewijs van oorsprong wordt ingediend dat achteraf is afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer.

HOOFDSTUK III ALGEMENE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 5

Bij dit protocol wordt overeengekomen dat naar aanleiding van de uitbreiding van de Unie geen claims, verzoeken of beroepen kunnen worden ingediend of concessies kunnen worden gewijzigd of ingetrokken uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT.

Artikel 6

Dit protocol is een integrerend onderdeel van de Euro-mediterrane overeenkomst.

Artikel 7
 • 1. Dit protocol wordt door de Unie, door de Raad van de Europese Unie namens de lidstaten en door Tunesië volgens hun eigen procedures goedgekeurd.

 • 2. De partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van de in lid 1 bedoelde procedures. De akten van ratificatie of goedkeuring worden neergelegd bij het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Artikel 8
 • 1. Dit protocol treedt definitief in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de datum waarop de laatste akte van goedkeuring of ratificatie is neergelegd.

 • 2. Dit protocol is voorlopig van toepassing met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 9

Dit protocol is opgesteld in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Ierse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Arabische taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Artikel 10

De tekst van de Euro-mediterrane overeenkomst, met inbegrip van de bijlagen en protocollen die ervan een integrerend onderdeel zijn, alsmede de slotakte en de daaraan gehechte verklaringen, worden opgesteld in de Bulgaarse en de Roemeense taal, en deze teksten zijn evenzeer authentiek als de oorspronkelijke teksten.

De Associatieraad keurt de Bulgaarse en Roemeense taalversies van deze teksten goed.

GEDAAN te Luxemburg, de veertiende april tweeduizend veertien.


Op 26 september 2014 is te Brussel een Besluit nr. 1/2014 van de Associatieraad EU-Tunesië tot stand gekomen tot wijziging van artikel 15, zevende lid, van Protocol nr. 4 bij de Overeenkomst. De Nederlandse1) tekst van het Besluit luidt als volgt:


Besluit Nr. 1/2014 van de Associatieraad EU-Tunesië van 26 september 2014 tot wijziging van artikel 15, lid 7, van Protocol nr. 4 bij de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en de methoden van administratieve samenwerking

(2014/865/EU)

De Associatieraad,

Gezien de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, en met name artikel 39 van Protocol nr. 4 bij die overeenkomst,

Overwegende hetgeen volgt:

 • 1. Overeenkomstig artikel 15, lid 7, van Protocol nr. 4 bij de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds1) („de overeenkomst”), zoals gewijzigd bij Besluit nr. 1/2012 van de Associatieraad EU-Tunesië van 20 februari 20122), kan onder bepaalde voorwaarden tot 31 december 2012 gedeeltelijke teruggave of vrijstelling van douanerechten of heffingen van gelijke werking worden verleend.

 • 2. Om het bedrijfsleven duidelijkheid, economische voorspelbaarheid op de lange termijn en rechtszekerheid te garanderen, zijn de partijen bij de overeenkomst overeengekomen om de toepassing van artikel 15, lid 7, van Protocol nr. 4 bij de overeenkomst met drie jaar te verlengen met ingang van 1 januari 2013.

 • 3. Protocol nr. 4 bij de overeenkomst dient derhalve te worden gewijzigd.

 • 4. Aangezien artikel 15, lid 7, van Protocol nr. 4 bij de overeenkomst ophoudt van toepassing te zijn op 31 december 2012, dient dit besluit van toepassing te zijn vanaf 1 januari 2013,

Heeft het volgende besluit vastgesteld:

Artikel 1

Artikel 15, lid 7, laatste alinea, van Protocol nr. 4 bij de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en de methoden van administratieve samenwerking wordt vervangen door de volgende tekst:

„Dit lid is tot en met 31 december 2015 van toepassing en kan in onderling overleg worden herzien.”

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2013.

GEDAAN te Brussel, 26 september 2014.

Voor de Associatieraad De voorzitter F. MOGHERINI


D. PARLEMENT

Zie Trb. 1998, 61 en Trb. 2005, 308.


Het Protocol van 14 april 2014 behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel a, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen juncto artikel 2 van de Rijkswet van 15 juni 2006 (Stb. 2006, 298) niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

E. PARTIJGEGEVENS

Overeenkomst

Zie Trb. 1998, 61.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

17-07-95

28-11-97

R

01-03-98

   

Cyprus

 

01-08-08

T

01-08-08

   

Denemarken

17-07-95

18-12-96

R

01-03-98

   

Duitsland

17-07-95

28-04-97

R

01-03-98

   

Estland

 

01-08-08

T

01-08-08

   

EU (Europese Unie)

17-07-95

29-01-98

R

01-03-98

   

Finland

17-07-95

22-11-96

R

01-03-98

   

Frankrijk

17-07-95

06-09-96

R

01-03-98

   

Griekenland

17-07-95

10-09-96

R

01-03-98

   

Hongarije

 

01-08-08

T

01-08-08

   

Ierland

17-07-95

13-01-97

R

01-03-98

   

Italië

17-07-95

06-05-97

R

01-03-98

   

Letland

 

01-08-08

T

01-08-08

   

Litouwen

 

01-08-08

T

01-08-08

   

Luxemburg

17-07-95

29-08-97

R

01-03-98

   

Malta

 

01-08-08

T

01-08-08

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

17-07-95

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

28-07-97

R

01-03-98

   

 – Bonaire

 

 

   

 – Sint Eustatius

 

 

   

 – Saba

 

 

   

– Aruba

 

 

   

– Curaçao

 

 

   

– Sint Maarten

 

 

   

Oostenrijk

17-07-95

10-07-96

R

01-03-98

   

Polen

 

01-08-08

T

01-08-08

   

Portugal

17-07-95

18-09-96

R

01-03-98

   

Slovenië

 

01-08-08

T

01-08-08

   

Slowakije

 

01-08-08

T

01-08-08

   

Spanje

17-07-95

21-03-97

R

01-03-98

   

Tsjechië

 

01-08-08

T

01-08-08

   

Tunesië

17-07-95

12-12-97

R

01-03-98

   

Verenigd Koninkrijk

17-07-95

04-10-96

R

01-03-98

   

Zweden

17-07-95

08-01-96

R

01-03-98

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Toetredingsprotocol van 31 mei 2005

Zie Trb. 2005, 308.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Cyprus

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Denemarken

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Duitsland

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Estland

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

EU (Europese Unie)

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Finland

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Frankrijk

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Griekenland

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Hongarije

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Ierland

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Italië

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Letland

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Litouwen

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Luxemburg

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Malta

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

31-05-05

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

22-09-05

R

01-08-08

   

 – Bonaire

 

 

   

 – Sint Eustatius

 

 

   

 – Saba

 

 

   

– Aruba

 

 

   

– Curaçao

 

 

   

– Sint Maarten

 

 

   

Oostenrijk

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Polen

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Portugal

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Slovenië

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Slowakije

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Spanje

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Tsjechië

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Tunesië

31-05-05

02-07-08

R

01-08-08

   

Verenigd Koninkrijk

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

Zweden

31-05-05

22-09-05

R

01-08-08

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Toetredingsprotocol van 14 april 2014

Goedkeuring is voorzien in artikel 8, eerste lid.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

14-04-14

         

Bulgarije

14-04-14

         

Cyprus

14-04-14

         

Denemarken

14-04-14

         

Duitsland

14-04-14

         

Estland

14-04-14

         

EU (Europese Unie)

14-04-14

         

Finland

14-04-14

         

Frankrijk

14-04-14

         

Griekenland

14-04-14

         

Hongarije

14-04-14

         

Ierland

14-04-14

         

Italië

14-04-14

         

Kroatië

14-04-14

         

Letland

14-04-14

         

Litouwen

14-04-14

         

Luxemburg

14-04-14

         

Malta

14-04-14

         

Nederlanden, het Koninkrijk der

14-04-14

         

– Nederland:

           

 – in Europa

           

 – Bonaire

           

 – Sint Eustatius

           

 – Saba

           

– Aruba

           

– Curaçao

           

– Sint Maarten

           

Oostenrijk

14-04-14

         

Polen

14-04-14

         

Portugal

14-04-14

         

Roemenië

14-04-14

         

Slovenië

14-04-14

         

Spanje

14-04-14

         

Tsjechië

14-04-14

         

Tunesië

14-04-14

         

Verenigd Koninkrijk

14-04-14

         

Zweden

14-04-14

         

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Zie Trb. 2005, 308.


Het Protocol van 14 april 2014 wordt ingevolge artikel 8, tweede lid, van het Protocol vanaf 1 januari 2007 voorlopig toegepast.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt de voorlopige toepassing alleen voor Nederland (het Europese deel), als lidstaat van de Europese Unie.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1998, 61, Trb. 2005, 308, Trb. 2007, 153 en Trb. 2008, 172.


De wijziging van Protocol nr. 4 is ingevolge artikel 2 van het Besluit nr. 1/2012 op 20 februari 2012 in werking getreden en wordt ingevolge hetzelfde artikel met ingang van 1 januari 2010 toegepast.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt de wijziging van Protocol nr. 4 alleen voor Nederland (het Europese deel), als lidstaat van de Europese Unie.


De bepalingen van het Protocol van 14 april 2014 zullen ingevolge artikel 8, eerste lid, van het Protocol definitief in werking treden op de eerste dag van de eerste maand volgende op de datum waarop de laatste akte van goedkeuring of ratificatie is neergelegd.


De wijziging van Protocol nr. 4 is ingevolge artikel 2 van het Besluit nr. 1/2014 op 26 september 2014 in werking getreden en wordt ingevolge hetzelfde artikel met ingang van 1 januari 2013 toegepast.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt de wijziging van Protocol nr. 4 alleen voor Nederland (het Europese deel), als lidstaat van de Europese Unie.


J. VERWIJZINGEN

Voor verwijzingen en overige verdragsgegevens, zie Trb. 1996, 29, Trb. 1998, 61, Trb. 2005, 73, Trb. 2005, 308, Trb. 2007, 153 en Trb. 2008, 172.

Overige verwijzingen

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2014, 112

     

Titel

:

Overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire Fonds;

Washington, 27 december 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2011, 141

     

Titel

:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie1);

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2013, 83

     

Titel

:

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM);

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 247

     

Titel

:

Verdrag betreffende de Europese Unie;

Maastricht, 7 februari 1992

Laatste Trb.

:

Trb. 2012, 182

     

Titel

:

Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom;

Marrakesh, 15 april 1994

Laatste Trb.

:

Trb. 2007, 102


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat het Protocol zal zijn bekendgemaakt in Nederland (het Europese deel) op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de vierde februari 2015.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS


X Noot
1)

De Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Ierse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Arabische tekst zijn niet opgenomen.

De Nederlandse tekst van het Besluit is gepubliceerd in PbEU 2012, L 106, blz. 28.

X Noot
1)

De Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Ierse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Arabische tekst zijn niet opgenomen.

De Nederlandse tekst van het Protocol is gepubliceerd in PbEU 2014, L 296, blz. 3-12.

X Noot
1)

Pb L 278 van 21.10.2005, blz. 3.

X Noot
2)

Pb L 260 van 21.9.2006, blz. 1.

X Noot
1)

De Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Ierse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Arabische tekst zijn niet opgenomen.

De Nederlandse tekst van het Besluit is gepubliceerd in PbEU 2014, L 346, blz. 60-61.

X Noot
1)

De titel van het Verdrag luidde vóór 1 december 2009: Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.