Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 1996, 29Verdrag

A. TITEL

Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, met bijlagen, protocollen en verklaringen;

Brussel, 17 juli 1995

B. TEKST1

Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds

Het Koninkrijk België,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

Ierland,

de Italiaanse Republiek,

het Groothertogdom Luxemburg,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Portugese Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

Verdragsluitende partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, hierna „Lid-Staten" te noemen, en

de Europese Gemeenschap,

de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

hierna „de Gemeenschap" te noemen, enerzijds, en

de Republiek Tunesië,

hierna „Tunesië" te noemen, anderzijds;

Gelet op het belang van de traditionele banden tussen de Gemeenschap, haar Lid-Staten en Tunesië en hun gemeenschappelijke waarden;

Overwegende dat de Gemeenschap, de Lid-Staten en Tunesië deze banden wensen te versterken en duurzame betrekkingen op basis van wederkerigheid, partnerschap en gezamenlijke ontwikkeling tot stand wensen te brengen;

Gelet op het belang dat de partijen hechten aan de eerbiediging van de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties, en in het bijzonder aan de eerbiediging van de mensenrechten en de politieke en economische vrijheden waarop de Associatie is gegrondvest;

Gelet op de politieke en economische ontwikkelingen van de laatste jaren op het Europese continent en in Tunesië;

Gelet op de belangrijke vorderingen van Tunesië en het Tunesische volk bij de verwezenlijking van hun doelstellingen van volledige integratie van de Tunesische economie in de wereldeconomie en deelname aan de gemeenschap van democratische landen;

Zich bewust van het belang van deze overeenkomst, die gebaseerd is op samenwerking en dialoog, voor de duurzame stabiliteit en de veiligheid van de Euro-mediterrane regio;

Zich bewust van het belang van de betrekkingen in de algemene Euro-mediterrane context, enerzijds, en van de doelstelling van integratie van de Maghreb-landen, anderzijds;

Rekening houdend met het verschil in niveau van economische en sociale ontwikkeling tussen de Gemeenschap en Tunesië en verlangende de doelstellingen van deze associatie te verwezenlijken door middel van de desbetreffende bepalingen van deze overeenkomst;

Verlangende een regelmatige politieke dialoog over bilaterale en internationale kwesties van wederzijds belang in te stellen en te ontwikkelen;

Rekening houdend met de bereidheid van de Gemeenschap Tunesië aanzienlijke steun te verlenen in zijn streven naar hervorming en aanpassing op economisch vlak en naar sociale ontwikkeling;

Gelet op de keuze van zowel de Gemeenschap als Tunesië voor vrijhandel in overeenstemming met de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT);

Verlangende een samenwerking in te stellen die steunt op een regelmatige dialoog op economisch, sociaal en cultureel gebied, met het oog op een beter wederzijds begrip;

Overtuigd dat deze overeenkomst een gunstig klimaat zal scheppen voor de ontwikkeling van hun economische betrekkingen, met name wat betreft handel en investeringen, die van doorslaggevend belang zijn voor de economische herstructurering en de technologische modernisering,

Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1

1. Er wordt een associatie tot stand gebracht tussen de Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en Tunesië anderzijds.

2. Deze associatie heeft ten doel:

– een passend kader tot stand te brengen voor de politieke dialoog tussen de partijen met het oog op het versterken van hun betrekkingen op alle terreinen die zij in het kader van een dergelijke dialoog van belang achten;

– de voorwaarden vast te leggen voor de geleidelijke liberalisering van het goederen-, diensten- en kapitaalverkeer;

– het bevorderen van de handel en van evenwichtige sociale en economische betrekkingen tussen de partijen, met name door middel van dialoog en samenwerking, teneinde de ontwikkeling en de welvaart van Tunesië en de Tunesische bevolking te bevorderen;

– het aanmoedigen van de Maghrebijnse integratie door bevordering van de handel en samenwerking tussen Tunesië en de landen in de regio;

– het bevorderen van de samenwerking op economisch, sociaal, cultureel en financieel gebied.

Artikel 2

De betrekkingen tussen de partijen en alle bepalingen van deze overeenkomst zijn gebaseerd op de eerbiediging van de democratische beginselen en de mensenrechten die de grondslag van hun binnen- en buitenlands beleid vormen en een wezenlijk onderdeel van de overeenkomst zijn.

TITEL I

POLITIEKE DIALOOG

Artikel 3

1. Er wordt een regelmatige politieke dialoog tussen de partijen ingesteld. Via deze dialoog kunnen tussen de partners duurzame, op solidariteit gebaseerde betrekkingen worden ingesteld, die zullen bijdragen aan de welvaart, de stabiliteit en de veiligheid van het Middellandse-Zeegebied en een klimaat van begrip en tolerantie tussen culturen zullen scheppen.

2. Doelstellingen van de dialoog en de politieke samenwerking zijn met name:

 • a. de partijen nader tot elkaar te brengen door het ontwikkelen van beter wederzijds begrip en door regelmatig overleg over internationale vraagstukken van wederzijds belang;

 • b. elke partij in staat te stellen het standpunt en de belangen van de andere partij in overweging te nemen;

 • c. te werken aan de handhaving van de veiligheid en de stabiliteit in het Middellandse-Zeegebied en in de Maghreb in het bijzonder;

 • d. het uitwerken van gemeenschappelijke initiatieven.

Artikel 4

De politieke dialoog heeft betrekking op alle onderwerpen van wederzijds belang en met name op de noodzakelijke voorwaarden voor het waarborgen van vrede, veiligheid en regionale ontwikkeling door het bevorderen van de samenwerking, met name binnen de Maghreb.

Artikel 5

De politieke dialoog wordt regelmatig en telkens wanneer nodig gehouden, en met name:

 • a. op ministerieel niveau, voornamelijk in het kader van de Associatieraad;

 • b. op het niveau van hoge functionarissen die Tunesië vertegenwoordigen, enerzijds, en het Voorzitterschap van de Raad en de Commissie, anderzijds;

 • c. met optimale gebruikmaking van de diplomatieke kanalen, in het bijzonder door middel van regelmatige briefings, overleg ter gelegenheid van internationale vergaderingen en contacten tussen diplomatieke vertegenwoordigers in derde landen;

 • d. zo nodig met gebruikmaking van alle andere middelen die kunnen bijdragen tot de intensivering en doelmatigheid van deze dialoog.

TITEL II

VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN

Artikel 6

De Gemeenschap en Tunesië brengen in de loop van een overgangsperiode van ten hoogste 12 jaar, te beginnen bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst, overeenkomstig de hierna omschreven bepalingen en in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel van 1994 en andere multilaterale overeenkomsten inzake de handel in goederen die opgenomen zijn in bijlagen bij de overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), hierna „GATT" te noemen, geleidelijk een vrijhandelszone tot stand.

HOOFDSTUK I

INDUSTRIEPRODUKTEN

Artikel 7

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op produkten van oorsprong uit de Gemeenschap en Tunesië, met uitzondering van de in bijlage II van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap genoemde produkten.

Artikel 8

Er worden geen nieuwe invoerrechten of heffingen van gelijke werking ingesteld in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Tunesië.

Artikel 9

Produkten van oorsprong uit Tunesië worden bij invoer in de Gemeenschap toegelaten met vrijstelling van douanerechten of heffingen van gelijke werking en zonder kwantitatieve beperkingen of maatregelen van gelijke werking.

Artikel 10

1. De bepalingen van dit hoofdstuk vormen geen beletsel voor het door de Gemeenschap handhaven van een landbouwelement bij invoer van de in bijlage I genoemde goederen van oorsprong uit Tunesië.

Dit landbouwelement houdt verband met de verschillen in prijs op de markt van de Gemeenschap van de landbouwprodukten die geacht worden in deze goederen te zijn verwerkt en de prijs van uit derde landen ingevoerde produkten, wanneer de totale kosten van genoemde basisprodukten hoger zijn in de Gemeenschap. Het landbouwelement kan de vorm van een vast bedrag of een ad valorem recht aannemen. Zo nodig kunnen specifieke rechten worden ingesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de hoogte van het landbouwelement of ad valorem rechten.

De op landbouwprodukten van toepassing zijnde bepalingen van hoofdstuk 2 zijn mutatis mutandis van toepassing op het landbouwelement.

2. De bepalingen van dit hoofdstuk vormen geen beletsel voor Tunesië om in de rechten die van toepassing zijn bij invoer van de in bijlage 2 genoemde produkten van oorsprong uit de Gemeenschap een landbouwelement te onderscheiden. Het landbouwelement kan de vorm van een vast bedrag of een ad valorem recht aannemen.

De op landbouwprodukten van toepassing zijnde bepalingen van hoofdstuk 2 zijn mutatis mutandis van toepassing op het landbouwelement.

3. Op de in lijst 1 van bijlage 2 opgenomen produkten van oorsprong uit de Gemeenschap past Tunesië bij de inwerkingtreding van de overeenkomst geen hogere invoerrechten en heffingen van gelijke werking toe dan die welke op 1 januari 1995 van toepassing waren binnen de grenzen van de in genoemde lijst opgenomen tariefcontingenten.

In de loop van de afschaffing van het industrie-element in de rechten, overeenkomstig het bepaalde in lid 4, worden op de produkten voor welke de tariefcontingenten worden opgeheven, geen hogere rechten toegepast dan die welke op 1 januari 1995 van toepassing waren.

4. Voor de in lijst 2 van bijlage 2 opgenomen produkten van oorsprong uit de Gemeenschap schaft Tunesië het industrie-element af overeenkomstig de bepalingen van artikel 11, lid 3, van de overeenkomst voor de produkten van bijlage 4.

Voor de in lijsten 1 en 3 van bijlage 2 opgenomen produkten van oorsprong uit de Gemeenschap schaft Tunesië het industrie-element af overeenkomstig de bepalingen van artikel 11, lid 3, van de overeenkomst voor de produkten van bijlage 5.

5. De overeenkomstig de leden 1 en 2 toegepaste landbouwelementen kunnen worden verminderd wanneer in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Tunesië de op een basislandbouwprodukt toegepaste heffing is verlaagd of wanneer deze verminderingen het gevolg zijn van wederzijdse concessies op het gebied van verwerkte landbouwprodukten.

6. De in lid 5 bedoelde vermindering, de lijst van betrokken produkten, en, in voorkomend geval, de tariefcontingenten, waarvoor de verlagingen gelden, worden door de Associatieraad vastgesteld.

Artikel 11

1. De douanerechten en heffingen van gelijke werking die bij invoer welke in Tunesië van toepassing zijn op produkten van oorsprong uit de Gemeenschap, met uitzondering van de in bijlagen 3 tot 6 vermelde produkten, worden afgeschaft bij de inwerkingtreding van de Overeenkomst.

2. De douanerechten en heffingen van gelijke werking die bij invoer welke in Tunesië van toepassing zijn op produkten van oorsprong uit de Gemeenschap vermeld in bijlage 3, worden geleidelijk afgeschaft overeenkomstig het hierna volgende tijdschema:

Bij de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 85% van het basisrecht;

Een jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 70% van het basisrecht;

Twee jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 55% van het basisrecht;

Drie jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 40% van het basisrecht;

Vier jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 25% van het basisrecht;

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen afgeschaft.

3. De douanerechten en heffingen van gelijke werking bij invoer welke in Tunesië van toepassing zijn op de in de bijlage 4 en 5 vermelde produkten van oorsprong uit de Gemeenschap, worden geleidelijk afgeschaft volgens onderstaande tijdschema's:

Voor de lijst in bijlage 4:

bij de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 92% van het basisrecht;

een jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 84% van het basisrecht;

twee jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 76% van het basisrecht;

drie jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 68% van het basisrecht;

vier jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 60% van het basisrecht;

vijf jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 52% van het basisrecht;

zes jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 44% van het basisrecht;

zeven jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 36% van het basisrecht;

acht jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 28% van het basisrecht;

negen jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 20% van het basisrecht;

tien jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 12% van het basisrecht;

elf jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 4% van het basisrecht;

twaalf jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen afgeschaft.

Voor de lijst in bijlage 5:

vier jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 88% van het basisrecht;

vijf jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 77% van het basisrecht;

zes jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 66% van het basisrecht;

zeven jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 55% van het basisrecht;

acht jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 44% van het basisrecht;

negen jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 33% van het basisrecht;

tien jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten van heffingen verlaagd tot 22% van het basisrecht;

elf jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 11% van het basisrecht;

twaalf jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden alle rechten en heffingen afgeschaft.

4. Indien zich met betrekking tot een bepaald produkt ernstige problemen voordoen, kunnen de overeenkomstig lid 3 van toepassing zijnde tijdschema's in overleg worden herzien door het Associatiecomité, met dien verstande dat het tijdschema waarvoor de herziening is aangevraagd voor het betrokken produkt niet verder verlengd kan worden dan de maximale overgangsperiode van twaalf jaar. Indien het Comité geen besluit heeft genomen binnen dertig dagen na de kennisgeving van het verzoek van Tunesië om herziening van het tijdschema, kan Tunesië het tijdschema voorlopig opschorten voor een periode van maximaal een jaar.

5. Het basisrecht waarop de in de leden 2 en 3 vastgestelde achtereenvolgende verlagingen worden toegepast is voor elk produkt het op 1 januari 1995 daadwerkelijk ten opzichte van de Gemeenschap toegepaste recht.

6. Indien na 1 januari 1995 enige tariefverlaging op erga omnes grondslag wordt toegepast, treden de verlaagde rechten in de plaats van de in lid 5 bedoelde basisrechten, met ingang van de datum waarop de verlagingen toepassing vinden.

7. Tunesië deelt de Gemeenschap zijn basisrechten mede.

Artikel 12

De bepalingen van de artikelen 10, 11 en 19, onder b, zijn niet van toepassing op de produkten vermeld in bijlage 6. De op deze produkten toegepaste regeling wordt vier jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst door de Associatieraad herzien.

Artikel 13

De bepalingen betreffende de afschaffing van de invoerrechten zijn eveneens van toepassing op de douanerechten van fiscale aard.

Artikel 14

1. Tunesië mag in de vorm van verhoogde of opnieuw ingestelde douanerechten buitengewone maatregelen van beperkte duur nemen die afwijken van het bepaalde in artikel 11.

Dergelijke maatregelen mogen uitsluitend worden genomen ten behoeve van jonge industrieën of van bepaalde sectoren waarin herstructureringen plaatsvinden of die met grote moeilijkheden te kampen hebben, vooral wanneer deze moeilijkheden ernstige sociale gevolgen hebben.

De invoerrechten die krachtens deze maatregelen door Tunesië worden toegepast ten aanzien van produkten van oorsprong uit de Gemeenschap mogen niet meer dan 25% ad valorem bedragen en dienen een preferentie voor produkten van oorsprong uit de Gemeenschap in te houden. De totale waarde van de ingevoerde produkten waarop dergelijke maatregelen van toepassing zijn mag niet meer bedragen dan 15% van de totale invoer van industrieprodukten uit de Gemeenschap gedurende het laatste jaar waarvoor statistische gegevens beschikbaar zijn.

Deze maatregelen gelden voor een periode van ten hoogste vijf jaar, tenzij het Associatiecomité de toepassing ervan over een langere periode toestaat. Zij treden uiterlijk bij het verstrijken van de maximale overgangsperiode van twaalf jaar buiten werking.

Deze maatregelen kunnen voor een bepaald produkt niet worden getroffen, indien meer dan drie jaren zijn verstreken sedert de afschaffing van alle rechten en kwantitatieve beperkingen of heffingen en maatregelen van gelijke werking die op het betrokken produkt van toepassing waren.

Tunesië stelt de Associatieraad in kennis van alle buitengewone maatregelen die het voornemens is te treffen. Op verzoek van de Gemeenschap vindt vooraf overleg plaats over deze maatregelen en de sectoren waarop zij betrekking hebben. Indien het dergelijke maatregelen neemt, legt Tunesië aan het Comité een tijdschema voor de afschaffing van de overeenkomstig dit artikel ingestelde douanerechten over. Dit tijdschema dient te voorzien in de geleidelijke afschaffing van deze rechten in gelijke jaarlijkse percentages, beginnende uiterlijk twee jaar nadat zij werden ingesteld. Het Associatiecomité kan een ander tijdschema vaststellen.

2. In afwijking van de bepalingen van lid 1, vierde alinea, kan het Associatiecomité, ten einde rekening te houden met moeilijkheden in verband met het oprichten van een nieuwe industrie, bij uitzondering Tunesië toestaan de krachtens lid 1 genomen maatregelen te handhaven voor een periode van maximaal drie jaar na de overgangsperiode van twaalf jaar.

HOOFDSTUK II

LANDBOUWPRODUKTEN EN VISSERIJPRODUKTEN

Artikel 15

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de in bijlage II bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap bedoelde produkten van oorsprong uit de Gemeenschap en Tunesië.

Artikel 16

De Gemeenschap en Tunesië stellen geleidelijk een grotere liberalisering in van het onderling handelsverkeer in landbouw- en visserijprodukten.

Artikel 17

1. Op de landbouw- en visserijprodukten van oorsprong uit Tunesië zijn bij invoer in de Gemeenschap de bepalingen van respectievelijk Protocol nr. 1 en nr. 2 van toepassing.

2. Op de landbouwprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap zijn bij invoer in Tunesië de bepalingen van Protocol nr. 3 van toepassing.

Artikel 18

1. Met ingang van 1 januari 2000 onderzoeken de Gemeenschap en Tunesië de situatie met het oog op de vaststelling van de door de Gemeenschap en Tunesië met ingang van 1 januari 2001 toe te passen liberaliseringsmaatregelen in overeenstemming met de in artikel 16 opgenomen doelstelling.

2. Onverminderd de in bovenstaand lid opgenomen bepalingen en rekening houdend met de handelsstromen voor landbouwprodukten tussen de partijen, en de bijzondere gevoeligheid van deze produkten, onderzoeken de Gemeenschap en Tunesië binnen de Associatieraad, produkt per produkt, en op basis van wederkerigheid, de mogelijkheid om elkaar op passende wijze concessies te doen.

HOOFDSTUK III

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Artikel 19

Onverminderd de bepalingen van de GATT:

 • a. worden in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Tunesië geen nieuwe kwantitatieve invoerbeperkingen of maatregelen van gelijke werking ingesteld;

 • b. worden in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Tunesië kwantitatieve invoerbeperkingen of maatregelen van gelijke werking bij de inwerkingtreding van de Overeenkomst afgeschaft;

 • c. stellen de Gemeenschap en Tunesië onderling geen douanerechten bij uitvoer of heffingen van gelijke werking, noch kwantitatieve beperkingen of maatregelen van gelijke werking in.

Artikel 20

1. Indien ten gevolge van de tenuitvoerlegging van hun landbouwbeleid een specifieke regeling wordt ingesteld of indien de bestaande regelingen worden gewijzigd of in geval van wijziging of uitbreiding van de bepalingen betreffende de tenuitvoerlegging van hun landbouwbeleid, kunnen de Gemeenschap en Tunesië voor de betrokken produkten de in deze Overeenkomst vervatte regeling wijzigen.

De Partij die tot een dergelijke wijziging overgaat, stelt daarvan het Associatiecomité in kennis. Op verzoek van de andere Partij komt het Associatiecomité bijeen om op passende wijze rekening te houden met de belangen van genoemde Partij.

2. Ingeval de Gemeenschap of Tunesië op grond van lid 1 de in deze Overeenkomst vervatte regeling voor landbouwprodukten wijzigen, verlenen zij voor de invoer van produkten van oorsprong uit de andere Partij, een voordeel dat vergelijkbaar is met het voordeel waarin deze Overeenkomst voorziet.

3. Over de wijziging van de in deze Overeenkomst bepaalde regeling wordt op verzoek van de andere overeenkomstsluitende partij overleg gepleegd in de Associatieraad.

Artikel 21

Voor produkten van oorsprong uit Tunesië geldt bij invoer in de Gemeenschap geen gunstiger regeling dan die welke tussen de Lid-Staten onderling geldt.

De bepalingen van deze overeenkomst zijn van toepassing onverminderd het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 1911/91 van de Raad van 26 juni 1991 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Gemeenschapsrecht op de Canarische eilanden.

Artikel 22

1. Beide partijen onthouden zich van alle binnenlandse maatregelen of praktijken van fiscale aard die, rechtstreeks of onrechtstreeks, discrimineren tussen de produkten van de ene partij en soortgelijke produkten van oorsprong uit de andere partij.

2. Voor produkten die naar een der partijen worden uitgevoerd mogen de terugbetaalde bedragen aan binnenlandse belastingen niet hoger zijn dan de bedragen van de op deze produkten rustende directe of indirecte belastingen.

Artikel 23

1. Deze Overeenkomst vormt geen beletsel voor de handhaving of de oprichting van douane-unies, vrijhandelszones of regelingen voor grensverkeer, mits de in deze Overeenkomst neergelegde handelsregelingen daardoor niet worden gewijzigd.

2. De partijen plegen in het Associatiecomité overleg over de Overeenkomsten tot oprichting van douane-unies of vrijhandelszones en desgewenst over andere belangrijke onderwerpen in verband met hun handelsbeleid ten aanzien van derde landen. Dergelijk overleg vindt met name plaats bij de toetreding van een derde land tot de Gemeenschap, ten einde rekening te kunnen houden met de onderlinge belangen van de Gemeenschap en Tunesië als omschreven in deze Overeenkomst.

Artikel 24

Indien een der partijen constateert dat in het handelsverkeer met de andere partij dumping in de zin van artikel VI van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel plaatsvindt, kan zij passende maatregelen nemen tegen deze praktijk overeenkomstig de Overeenkomst inzake de toepassing van artikel VI van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel en haar nationale wettelijke regeling ter zake, en volgens de voorwaarden en procedures van artikel 27.

Artikel 25

Indien een produkt wordt ingevoerd in hoeveelheden en onder omstandigheden die:

– ernstige moeilijkheden veroorzaken of dreigen te veroorzaken voor binnenlandse producenten van soortgelijke of rechtstreeks concurrerende produkten op het grondgebied van een der overeenkomstsluitende partijen, of

– de enige sector van de economie aanleiding geven of kunnen geven tot moeilijkheden die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de economische situatie in een bepaald gebied,

kan de Gemeenschap of Tunesië naar gelang van het geval, passende maatregelen nemen overeenkomstig de bepalingen en procedures van artikel 27.

Artikel 26

Wanneer de naleving van artikel 19, onder c:

  • i. ertoe leidt dat goederen wederuitgevoerd worden naar een derde land ten aanzien waarvan de exporterende partij voor het betrokken produkt kwantitatieve uitvoerbeperkingen, uitvoerrechten of maatregelen van gelijke werking toepast, of

  • ii. ernstige tekorten aan produkten die van wezenlijk belang zijn voor de exporterende partij doet ontstaan of dreigt te doen ontstaan,

en de bovenbedoelde situaties aanleiding geven of vermoedelijk zullen geven tot ernstige moeilijkheden voor de exporterende partij, kan deze partij passende maatregelen nemen volgens de voorwaarden en procedures van artikel 27. Deze maatregelen mogen geen discriminerend karakter hebben en dienen te worden ingetrokken zodra zij niet langer gerechtvaardigd zijn.

Artikel 27

1. Indien de Gemeenschap of Tunesië de invoer van produkten die de in artikel 25 bedoelde moeilijkheden zouden kunnen geven, aan een administratieve procedure onderwerpen die ten doel heeft snel informatie te verschaffen over de ontwikkeling van de handelsstromen, stelt de betrokken partij de andere partij hiervan in kennis.

2. In de in de artikelen 24, 25 en 26 bedoelde gevallen verstrekken de Gemeenschap of Tunesië, naar gelang van het geval, vóór zij de in de genoemde artikelen bedoelde maatregelen nemen of in de gevallen waarop lid 3, onder d, van toepassing is, zo spoedig mogelijk het Associatiecomité alle ter zake dienende informatie ten einde een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden.

Bij voorrang moeten die maatregelen worden gekozen die de werking van de Overeenkomst het minst verstoren.

De vrijwaringsmaatregelen worden onmiddellijk ter kennis gebracht van het Associatiecomité, die hierover periodiek overleg pleegt, meer bepaald met het oog op de vaststelling van een tijdschema voor de afschaffing van deze maatregelen zodra de omstandigheden dit toelaten.

3. Voor de toepassing van lid 2 geldt het hierna volgende:

 • a. de exporterende Partij wordt van de in artikel 24 bedoelde dumping in kennis gesteld zodra de autoriteiten van de importerende partij een onderzoek hebben geopend. Indien geen einde is gemaakt aan de dumping in de zin van artikel VI van de GATT of geen andere bevredigende oplossing is gevonden binnen dertig dagen na de kennisgeving van deze zaak, kan de importerende partij passende maatregelen nemen.

 • b. De moeilijkheden welke voortvloeien uit de omstandigheden bedoeld in artikel 25 worden voorgelegd aan het Associatiecomité dat alle noodzakelijke beslissingen kan nemen om een einde te maken aan deze moeilijkheden.

Indien het Associatiecomité of de exporterende partij geen beslissing heeft genomen die een einde maakt aan de moeilijkheden of geen andere bevredigende oplossing wordt gevonden binnen dertig dagen na kennisgeving van de zaak, kan de invoerende partij passende maatregelen nemen om het probleem op te lossen. Deze maatregelen mogen niet verder strekken dan hetgeen noodzakelijk is om een oplossing te vinden voor de gerezen moeilijkheden.

 • c. De moeilijkheden die voortvloeien uit de in artikel 26 bedoelde omstandigheden worden aan het Associatiecomité voorgelegd.

Het Associatiecomité kan elke beslissing nemen die nodig is om een einde te maken aan de moeilijkheden. Indien het geen beslissing heeft genomen binnen dertig dagen nadat de zaak hem is voorgelegd, kan de exporterende partij passende maatregelen nemen ten aanzien van de uitvoer van het betrokken produkt.

 • d. Wanneer uitzonderlijke omstandigheden die tot onmiddellijk optreden nopen voorafgaande kennisgeving of onderzoek, al naar gelang van het geval, onmogelijk maken kan de Gemeenschap of Tunesië, al naar gelang van het geval, in de in de artikelen 24, 25 en 26 bedoelde omstandigheden onverwijld de vrijwaringsmaatregelen toepassen die strikt noodzakelijk zijn om het probleem op te lossen. De andere Partij wordt hiervan onmiddellijk in kennis gesteld.

Artikel 28

Deze Overeenkomst vormt geen beletsel voor verboden of beperkingen op de invoer, uitvoer of doorvoer die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de bescherming van de openbare zedelijkheid, de openbare orde, de openbare veiligheid, de gezondheid en het leven van personen, dieren of planten, en de bescherming van het nationaal artistiek, historisch en archeologisch erfgoed, of uit hoofde van de bescherming van de intellectuele, industriële en commerciële eigendom, noch voor voorschriften betreffende goud en zilver. Deze verboden of beperkingen mogen echter geen middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen de partijen vormen.

Artikel 29

Het begrip „produkten van oorsprong" voor de toepassing van deze titel en de desbetreffende methoden van administratieve samenwerking zijn gedefinieerd in Protocol nr. 4.

Artikel 30

In het handelsverkeer tussen de twee partijen worden de goederen ingedeeld overeenkomstig de gecombineerde nomenclatuur.

TITEL III

RECHT VAN VESTIGING EN DIENSTEN

Artikel 31

1. De partijen komen overeen de toepassingssfeer van de overeenkomst uit te breiden tot het recht van vestiging van vennootschappen van een Partij op het grondgebied van de andere Partij en de liberalisering van de dienstverlening door vennootschappen van een Partij aan ontvangers van diensten in een andere Partij.

2. De Associatieraad doet de nodige aanbevelingen voor de uitvoering van de in lid 1 vermelde doelstelling.

Bij het opstellen van deze aanbevelingen houdt de Associatieraad rekening met de opgedane ervaring bij de wederzijdse toekenning van de meestbegunstigingsbehandeling en met de respectieve verplichtingen van de partijen overeenkomstig de aan de overeenkomst tot oprichting van de WTO gehechte Algemene Overeenkomst inzake de Handel in Diensten, hierna GATS te noemen, met name artikel V.

3. De Associatieraad verricht op zijn laatst vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst een eerste onderzoek naar de verwezenlijking van deze doelstelling.

Artikel 32

1. In een eerste fase bevestigen de partijen opnieuw hun respectieve verplichtingen krachtens de GATS, met name de wederzijdse toekenning van de meestbegunstigingsbehandeling voor de dienstensector waarvoor deze verplichting geldt.

2. Overeenkomstig de GATS is deze behandeling niet van toepassing op:

 • a. door een Partij toegekende voordelen overeenkomstig de bepalingen van een overeenkomst zoals gedefinieerd in artikel V van de GATS of maatregelen die genomen zijn op grond van een dergelijke overeenkomst;

 • b. andere voordelen toegekend overeenkomstig de lijst van uitzonderingen op de meestbegunstigingsclausule door een Partij aan de GATS-overeenkomst zijn gehecht.

TITEL IV

BETALINGEN, KAPITAAL, CONCURRENTIE EN ANDERE ECONOMISCHE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I

BETALINGS- EN KAPITAALVERKEER

Artikel 33

Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 35 verbinden de partijen zich ertoe machtiging te verlenen, in vrije convertibele valuta, tot alle betaalverrichtingen die verband houden met lopende transacties.

Artikel 34

1. Met betrekking tot de verrichtingen op de kapitaalrekening van de betalingsbalans garanderen vanaf de inwerkingtreding van deze Overeenkomst de Gemeenschap en Tunesië het vrije verkeer van kapitaal met betrekking tot directe investeringen in Tunesië in vennootschappen die in overeenstemming met de van kracht zijnde wetten zijn opgericht, alsook de liquidatie of de repatriëring van die investeringen en van alle opbrengsten daarvan.

2. De partijen raadplegen elkaar met het oog op de vergemakkelijking van het kapitaalverkeer tussen de Gemeenschap en Tunesië en de volledige liberalisering ervan wanneer aan de voorwaarden is voldaan.

Artikel 35

Indien zich met betrekking tot de betalingsbalans van één of meer Lid-Staten van de Gemeenschap of van Tunesië ernstige moeilijkheden voordoen of hiervoor onmiddellijk gevaar bestaat, kan de Gemeenschap of Tunesië, al naar gelang van het geval, in overeenstemming met de in de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel en met de artikelen VIII en XIV van de Statuten van het Internationaal Monetair Fonds bepaalde voorwaarden beperkende maatregelen treffen met betrekking tot lopende transacties. Deze maatregelen zijn van beperkte duur en mogen niet verder reiken dan wat noodzakelijk is om de situatie van de betalingsbalans recht te trekken. De Gemeenschap of Tunesië, al naar gelang van het geval, brengen deze onverwijld ter kennis van de andere partij, en doet deze partij zo spoedig mogelijk een tijdschema toekomen voor de opheffing van deze maatregelen.

HOOFDSTUK II

BEPALINGEN INZAKE DE MEDEDINGING EN ANDERE ECONOMISCHE BEPALINGEN

Artikel 36

1. Onverenigbaar met de goede werking van deze Overeenkomst voor zover de handel tussen de Gemeenschap en Tunesië daardoor ongunstig kan worden beïnvloed zijn:

 • a. alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen welke ertoe strekken of die ten gevolge hebben dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of vervalst;

 • b. het misbruik maken van een machtspositie door een of meer ondernemingen op het gehele grondgebied van de Gemeenschap of van Tunesië, of op een wezenlijk deel daarvan;

 • c. alle steunmaatregelen van de Staten die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde produkties vervalsen of dreigen te vervalsen, met uitzondering van afwijkingen die zijn toegestaan krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

2. Alle handelwijzen welke met dit artikel in strijd zijn, worden beoordeeld op grond van de criteria welke voortvloeien uit de toepassing van de regels van de artikelen 85, 86 en 92 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, en voor onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallende produkten, die van de artikelen 65 en 66 van dit verdrag, en de regels betreffende overheidssteun, met inbegrip van het afgeleide recht.

3. De Associatieraad stelt bij besluit genomen binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst de nodige voorschriften vast voor de uitvoering van de leden 1 en 2.

In afwachting van de vaststelling van deze voorschriften worden de bepalingen van de Overeenkomst inzake de interpretatie en toepassing van de artikelen VI, XVI en XXIII van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel toegepast als regels voor de tenuitvoerlegging van lid 1, onder c, en het ermee verband houdende gedeelte van lid 2.

4. a. Voor de toepassing van het bepaalde in lid 1, onder c, komen de partijen overeen dat tijdens de eerste vijf jaren na de inwerkingtreding van deze overeenkomst alle door Tunesië toegekende overheidssteun wordt beoordeeld met inachtneming van het feit dat Tunesië wordt beschouwd als een regio gelijk aan de in artikel 92, lid 3, onder a, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap bedoelde streken van de Gemeenschap.

Tijdens deze zelfde periode mag Tunesië bij wijze van uitzondering met betrekking tot onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallende ijzer- en staalprodukten, overheidssteun voor herstructurering verlenen, mits:

– deze steun ertoe leidt dat de begunstigde ondernemingen aan het einde van de herstructureringsperiode onder normale marktvoorwaarden levensvatbaar zijn;

– het bedrag en de intensiteit van de steun strikt beperkt blijven tot hetgeen voor dit herstel van de levensvatbaarheid absoluut noodzakelijk is, en ze geleidelijk worden verminderd; en

– het herstructureringsprogramma aansluit bij een algemene rationalisatie van de capaciteit in Tunesie.

De Associatieraad besluit met inachtneming van de economische situatie in Tunesië, of die periode met verdere termijnen van vijf jaar dient te worden verlengd.

 • b. Elke partij garandeert doorzichtigheid ten aanzien van de overheidssteun, met name door ieder jaar aan de andere partij mededeling te doen van het totale bedrag en de verdeling van de verstrekte steun en door op verzoek informatie over steunprogramma's te verstrekken. Op verzoek van de ene partij verstrekt de andere partij informatie over bepaalde afzonderlijke steunmaatregelen van de overheid.

5. Met betrekking tot de produkten vermeld in hoofdstuk II van titel 2:

– is het bepaalde in lid 1, onder c., niet van toepassing;

– dienen alle praktijken die in strijd zijn met lid 1, onder a, te worden beoordeeld aan de hand van de criteria welke door de Gemeenschap zijn vastgesteld op grond van de artikelen 42 en 43 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en in het bijzonder bij Verordening nr. 26/1962 van de Raad.

6. Indien de Gemeenschap of Tunesië van mening is dat een bepaalde praktijk onverenigbaar is met lid 1 van dit artikel en:

– deze met de in lid 3 bedoelde uitvoeringsmaatregelen niet afdoende kan worden tegengegaan, of dat

– bij ontstentenis van dergelijke voorschriften, de praktijk de belangen van de andere partij ernstig schaadt of dreigt te schaden of aan haar nationale industrie, met inbegrip van de dienstverlenende sector, aanmerkelijke schade toebrengt of dreigt toe te brengen,

kunnen zij passende maatregelen nemen na overleg in het kader van het Associatiecomité of na een termijn van dertig werkdagen volgende op het verzoek om dergelijk overleg.

Met betrekking tot praktijken die onverenigbaar zijn met lid 1, onder c, van dit artikel kunnen indien de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel erop van toepassing is, deze passende maatregelen alleen worden vastgesteld in overeenstemming met de procedures en voorwaarden bepaald in de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel of in een andere in het kader daarvan tot stand gekomen handeling die op beide partijen van toepassing is.

7. Niettegenstaande eventueel daarmee strijdige bepalingen die overeenkomstig lid 3 zijn vastgesteld, wisselen de partijen informatie uit met inachtneming van de beperkingen welke voortvloeien uit het beroeps- of zakengeheim.

Artikel 37

De Lid-Staten en Tunesië passen, onverminderd de in het kader van de GATT aangegane verplichtingen, alle staatsmonopolies, van commerciële aard geleidelijk aan, in dier voege dat tegen einde van het vijfde jaar volgende op de inwerkingtreding van deze Overeenkomst tussen onderdanen van de Lid-Staten en van Tunesië geen discriminatie meer bestaan wat de voorwaarden van de herziening en de afzet van goederen betreft. Het Associatiecomité wordt in kennis gesteld van de maatregelen welke te dien einde worden genomen.

Artikel 38

Met betrekking tot overheidsondernemingen en ondernemingen waaraan speciale of exclusieve rechten zijn toegekend, ziet de Associatieraad erop toe dat vanaf het vijfde jaar na de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst geen maatregelen die het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Tunesië verstoren of strijdig zijn met de belangen van de partijen worden vastgesteld of gehandhaafd. Deze bepaling vormt geen beletsel voor de uitvoering, de jure of de facto, van bijzondere taken die aan deze ondernemingen zijn opgedragen.

Artikel 39

1. De partijen waarborgen een adequate en effectieve bescherming van intellectuele, industriële en commerciële eigendomsrechten, overeenkomstig de hoogste internationale normen, met inbegrip van effectieve middelen om deze rechten te doen gelden.

2. De tenuitvoerlegging van dit artikel en van bijlage 7 wordt regelmatig door de partijen onderzocht. In geval van problemen op het gebied van intellectuele, industriële en commerciële eigendomsrechten die het handelsverkeer beïnvloeden wordt op verzoek van een partij dringend overleg gevoerd, ten einde tot wederzijds bevredigende oplossingen te komen.

Artikel 40

1. De partijen wenden passende middelen aan ter bevordering van het gebruik door Tunesië van communautaire technische voorschriften en Europese normen betreffende de kwaliteit van industriële produkten en produkten uit de agro-levensmiddelensector, en de certificatieprocedures.

2. Op grond van de in lid 1 bedoelde beginselen sluiten de partijen overeenkomsten van wederzijdse erkenning van certificatie wanneer aan de voorwaarden is voldaan.

Artikel 41

1. De partijen stellen zich een wederzijdse en geleidelijke liberalisering van de overheidsopdrachten ten doel.

2. De Associatieraad neemt de nodige maatregelen voor de uitvoering van lid 1.

TITEL V

ECONOMISCHE SAMENWERKING

Artikel 42 Doelstellingen

1. De partijen verbinden zich ertoe hun economische samenwerking te versterken, in hun wederzijds belang, en in de geest van partnerschap waarop deze overeenkomst is gebaseerd.

2. De economische samenwerking heeft als doel Tunesië te steunen in zijn activiteiten ter bevordering van duurzame economische en sociale ontwikkeling.

Artikel 43 Toepassingssfeer

1. De samenwerking is in de eerste plaats gericht op terreinen waar zich interne beperkingen en problemen voordoen of die de gevolgen ondergaan van het liberaliseringsproces van de gehele Tunesische economie, met name de liberalisering van het handelsverkeer tussen Tunesië en de Gemeenschap.

2. Voorts wordt bij de samenwerking prioriteit gegeven aan de sectoren die de economieën van Tunesië en de Gemeenschap dichter bij elkaar brengen, met name sectoren die groei en werkgelegenheid scheppen.

3. De samenwerking zal de intra-Maghrebijnse economische integratie bevorderen door de uitvoering van maatregelen die bijdragen tot de ontwikkeling van deze intra-Maghrebijnse betrekkingen.

4. In het kader van de uitvoering van de verschillende terreinen van de economische samenwerking is de bescherming van milieu en ecologisch evenwicht een essentieel onderdeel van de overeenkomst.

5. Eventueel stellen de partijen in overleg andere terreinen voor economische samenwerking vast.

Artikel 44 Middelen en modaliteiten

De economische samenwerking wordt met name verwezenlijkt door middel van:

 • a. een regelmatige economische dialoog tussen de twee partijen die alle terreinen van het macro-economisch beleid bestrijkt;

 • b. uitwisseling van informatie en bevordering van de communicatie;

 • c. activiteiten op het gebied van raadgeving, expertise, opleiding;

 • d. gezamenlijke activiteiten;

 • e. technische en administratieve bijstand, en bijstand op het gebied van de regelgeving.

Artikel 45 Regionale samenwerking

Met het oog op een goede werking van deze overeenkomst bevorderen de partijen alle activiteiten met een regionaal effect of waarbij andere derde landen betrokken zijn, met name op de volgende terreinen:

 • a. de intra-regionale handel op Maghreb-niveau;

 • b. milieu;

 • c. ontwikkeling van de economische infrastructuren;

 • d. wetenschappelijk en technologisch onderzoek;

 • e. cultuur;

 • f. douanezaken;

 • g. regionale instellingen en de uitvoering van gemeenschappelijke of geharmoniseerde programma's en beleid.

Artikel 46 Onderwijs en opleiding

De samenwerking is gericht op:

 • a. het omschrijven van de middelen om de situatie in de sector onderwijs en opleiding, waaronder beroepsopleidingen, aanzienlijk te verbeteren;

 • b. het bevorderen van met name de toegang van de vrouwen tot het onderwijs, met inbegrip van technisch en hoger onderwijs en beroepsopleidingen;

 • c. het bevorderen van duurzame banden tussen gespecialiseerde instellingen van de partijen met het oog op het uitwisselen van ervaring en middelen.

Artikel 47 Wetenschappelijke, technische en technologische samenwerking

De samenwerking is gericht op:

 • a. het bevorderen van permanente banden tussen de wetenschappelijke gemeenschappen van de twee partijen, met name door middel van:

– de toegang van Tunesië tot communautaire programma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling overeenkomstig de communautaire bepalingen inzake de deelname van derde landen aan deze programma's;

– de deelname van Tunesië aan gedecentraliseerde samenwerkingsnetwerken;

– bevordering van synergie tussen opleiding en onderzoek;

 • b. het versterken van de onderzoekscapaciteit van Tunesië;

 • c. het stimuleren van technologische innovatie, de uitwisseling van nieuwe technologieën en know-how;

 • d. het bevorderen van activiteiten die gericht zijn op het creëren van synergie met regionaal effect.

Artikel 48 Milieu

De samenwerking is gericht op het voorkomen van de achteruitgang van het milieu en de verbetering van de kwaliteit ervan, de bescherming van de volksgezondheid en een rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen met het oog op een duurzame ontwikkeling.

De partijen komen overeen met name op de volgende terreinen samen te werken:

 • a. de kwaliteit van bodem en water;

 • b. de gevolgen van ontwikkeling, met name industriële ontwikkeling (veiligheid van installaties, met name afvalstoffen);

 • c. controle op en preventie van verontreiniging van de zee.

Artikel 49 Industriële samenwerking

De samenwerking is gericht op:

 • a. het bevorderen van samenwerking tussen het bedrijfsleven van de partijen, ook in het kader van de toegang van Tunesië tot de communautaire netwerken voor samenwerking tussen bedrijven of tot gedecentraliseerde samenwerkingsnetwerken;

 • b. het steunen van de inspanningen van de Tunesische openbare en particuliere sectoren om de industrie te moderniseren en te herstructureren, met inbegrip van de agro-levensmiddelenindustrie;

 • c. het bevorderen van de ontwikkeling van een gunstig klimaat voor particulier initiatief ten einde de voor lokale en exportmarkten bestemde produktie te stimuleren en te diversifiëren;

 • d. het optimaal gebruiken van de Tunesische menselijke en industriële hulpbronnen door een betere toepassing van beleid op het gebied van innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling;

 • e. het vergemakkelijken van de kredietverstrekking voor de financiering van investeringen.

Artikel 50 Bevordering en bescherming van investeringen

De samenwerking is gericht op het scheppen van gunstige omstandigheden voor investeringsstromen, en wordt met name verwezenlijkt door middel van:

 • a. het instellen van geharmoniseerde en vereenvoudigde procedures, regelingen voor gezamenlijke investeringen (met name in het midden- en kleinbedrijf), en de identificatie van en informatie over investeringsmogelijkheden;

 • b. waar nodig het instellen van een juridisch kader ter bevordering van investeringen, met name door de sluiting tussen Tunesië en de Lid-Staten van overeenkomsten ter bescherming van investeringen en overeenkomsten ter vermijding van dubbele belasting.

Artikel 51 Samenwerking op het gebied van de normalisatie en de conformiteitsbeoordeling

De partijen werken samen aan:

 • a. het bevorderen van het gebruik van communautaire voorschriften op het gebied van de normalisatie, de metrologie, kwaliteitszorg en -borging, en de conformiteitsbeoordeling;

 • b. het op niveau brengen van de Tunesische laboratoria om op termijn overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning op het gebied van de conformiteitsbeoordeling te sluiten;

 • c. het ontwikkelen van de Tunesische structuren op het gebied van de intellectuele, industriële en commerciële eigendom, normalisatie en kwaliteit.

Artikel 52 Harmonisatie van de wetgevingen

De samenwerking is erop gericht Tunesië te helpen bij het aanpassen van zijn wetgeving aan die van de Gemeenschap op de door deze overeenkomst bestreken terreinen.

Artikel 53 Financiële diensten

De samenwerking is gericht op de harmonisatie van gemeenschappelijke regels en normen, onder andere met het oog op:

 • a. de versterking en herstructurering van de financiële sectoren in Tunesië;

 • b. de verbetering van de boekhoudings- en boekhoudcontrolesystemen, het toezicht, de reglementering van financiële diensten en de financiële controle in Tunesië.

Artikel 54 Landbouw en visserij

De samenwerking is gericht op:

 • a. modernisering en herstructurering van de landbouw- en visserijsectoren, ook door middel van de modernisering van infrastructuren en uitrusting en de ontwikkeling van technieken voor verpakking en opslag, en de verbetering van particuliere distributie en afzetmogelijkheden;

 • b. diversificatie van de produktie en de externe afzetmarkten;

 • c. samenwerking op sanitair en fytosanitair gebied en op het gebied van teeltmethoden.

Artikel 55 Vervoer

De samenwerking is gericht op:

 • a. de herstructurering en modernisering van weg-, spoorweg-, haven- en luchthaveninfrastructuur van gemeenschappelijk belang in samenhang met de belangrijkste transeuropese verbindingen;

 • b. de definitie en toepassing van normen voor het functioneren die vergelijkbaar zijn met die welke in de Gemeenschap gangbaar zijn;

 • c. de vernieuwing van de technische installaties volgens communautaire normen, vooral wat betreft het multimodale vervoer, de containerisering, en de overslag;

 • d. de geleidelijke verbetering van de omstandigheden voor het transitovervoer over de weg en het beheer van vliegvelden, luchtverkeer en spoorwegen.

Artikel 56 Telecommunicatie en informatietechnologie

De samenwerkingsactiviteiten zijn met name gericht op:

 • a. het algemene kader van de telecommunicatie;

 • b. normalisatie, conformiteitsproeven en certificatie op het gebied van de informatietechnologie en telecommunicatie;

 • c. verbreiding van nieuwe informatietechnologieën, met name op het gebied van netwerken en hun onderlinge verbindingen (digitaal netwerk voor geïntegreerde diensten (ISDN) en elektronische gegevensuitwisseling (EDI));

 • d. stimulering van onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe faciliteiten voor communicatie en informatietechnologieën, gericht op het ontwikkelen van de markt voor uitrusting, diensten en toepassingen in verband met informatietechnologieën en communicatie, diensten en installaties.

Artikel 57 Energie

De samenwerkingsactiviteiten zijn met name gericht op:

 • a. duurzame energie;

 • b. bevordering van energiebesparing;

 • c. toegepast onderzoek naar de netwerken van databanken op economisch en sociaal gebied van de twee partijen;

 • d. ondersteuning van de inspanningen voor modernisering en de ontwikkeling van energienetwerken en hun verbindingen met de netwerken van de Gemeenschap.

Artikel 58 Toerisme

De samenwerking is gericht op de ontwikkeling van het toerisme, met name op de volgende gebieden:

 • a. hotelmanagement en de kwaliteit van de dienstverlening in de verschillende met het hotelwezen verband houdende beroepen;

 • b. ontwikkeling van de marketing;

 • c. de ontwikkeling van het toerisme onder jongeren.

Artikel 59 Samenwerking op douanegebied

1. De samenwerking is erop gericht de eerbiediging van de handelsbepalingen en een eerlijk handelsverkeer te waarborgen, met prioriteit voor:

 • a. de vereenvoudiging van de controles en de douaneprocedures;

 • b. de toepassing van het enig administratief document en de aansluiting van de transitoregelingen van de Gemeenschap en Tunesië.

2. Onverminderd de verdere bepalingen inzake samenwerking van deze Overeenkomst en in het bijzonder de artikelen 61 en 62 vindt de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de overeenkomstsluitende partijen plaats overeenkomstig de bepalingen van Protocol nr. 5.

Artikel 60 Statistische samenwerking

De samenwerking is gericht op het beter op elkaar afstemmen van de door de partijen gebruikte methoden en de toepassing van statistische gegevens betreffende alle door deze overeenkomst bestreken terreinen zodra deze zich lenen voor het opstellen van statistieken.

Artikel 61 Witwassen van geld

1. De partijen zijn het eens over de noodzaak van samenwerking om te voorkomen dat hun financiële systemen worden gebruikt voor het witwassen van de opbrengst van criminele activiteiten in het algemeen en drugsmisdrijven in het bijzonder.

2. De samenwerking op dit gebied omvat administratieve en technische bijstand met het oog op de vaststelling van passende normen ter voorkoming van het witwassen van geld, die gelijkwaardig zijn aan die welke zijn aangenomen door de Gemeenschap en internationale fora op dit gebied, met inbegrip van de Financial Action Task Force (FATF).

Artikel 62 Drugsbestrijding

1. De samenwerking is gericht op:

 • a. het verbeteren van de doeltreffendheid van het beleid en de maatregelen ter voorkoming en bestrijding van de produktie, de voorziening met en de illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen;

 • b. op het terugdringen van het illegale gebruik van die produkten.

2. De partijen bepalen samen, in overeenstemming met hun respectieve wetgevingen, welke samenwerkingsmethoden er nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken. Hun optreden, voor zover niet gemeenschappelijk, wordt gebaseerd op overleg en nauwe coördinatie.

Aan dit optreden kunnen bevoegde openbare en particuliere instellingen en internationale organisaties deelnemen in samenwerking met de regering van de Tunesische Republiek en de betrokken instellingen van de Gemeenschap en haar Lid-Staten.

3. De samenwerking wordt met name verwezenlijkt door middel van:

 • a. de oprichting of uitbreiding van informatiecentra en centra voor sociale dienstverlening en gezondheidszorg met het oog op de behandeling en wederopname in de maatschappij van drugverslaafden;

 • b. de uitvoering van projecten op het gebied van preventie, voorlichting, opleiding en epidemiologisch onderzoek;

 • c. het opstellen van normen voor de preventie van het onrechtmatig gebruik van precursoren en andere essentiële stoffen die worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen overeenkomend met de normen van de Gemeenschap en van de betrokken internationale organen, inzonderheid de Chemical Action Task Force (CATF).

Artikel 63

De twee partijen bepalen samen de nodige modaliteiten voor de verwezenlijking van de samenwerking op de terreinen van deze titel.

TITEL VI

SOCIALE EN CULTURELE SAMENWERKING

HOOFDSTUK I

BEPALINGEN INZAKE WERKNEMERS

Artikel 64

1. Elke Lid-Staat past op de werknemers van Tunesische nationaliteit die werkzaam zijn op zijn grondgebied een regeling toe die wordt gekenmerkt door het ontbreken van elke discriminatie op grond van nationaliteit tussen deze werknemers en zijn eigen onderdanen voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden, de lonen en het ontslag.

2. Op elke Tunesische werknemer die gemachtigd is tijdelijk een beroepsactiviteit in loondienst uit te oefenen op het grondgebied van een Lid-Staat zijn de bepalingen van lid 1 van toepassing voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden en de lonen.

3. Tunesië past dezelfde regeling toe op de op zijn grondgebied werkzame werknemers die onderdaan zijn van de Lid-Staten.

Artikel 65

1. Behoudens het bepaalde in de onderstaande leden vallen de werknemers van Tunesische nationaliteit en de bij hen woonachtige gezinsleden op het gebied van de sociale zekerheid onder een regeling die wordt gekenmerkt door het ontbreken van elke discriminatie op grond van nationaliteit tussen deze werknemers en de eigen onderdanen van de Lid-Staten waar zij werkzaam zijn.

Het begrip sociale zekerheid dekt alle takken van sociale zekerheid die betrekking hebben op uitkeringen bij ziekte en zwangerschap, pensioenen bij invaliditeit, ouderdomspensioenen, pensioenen voor nabestaanden, uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten, uitkeringen bij overlijden, werkloosheidsuitkeringen en kinderbijslag.

Deze bepaling kan echter niet tot gevolg hebben dat de andere coördinatieregelingen waarin de op artikel 51 van het EG-Verdrag gebaseerde communautaire regelgeving voorziet worden toegepast in andere dan de in artikel 67 van deze Overeenkomst vervatte voorwaarden.

2. Deze werknemers komen in aanmerking voor samentelling van de tijdvakken van verzekering, van arbeid of van woonplaats die zij in de verschillende Lid-Staten vervuld hebben, voor wat betreft de ouderdoms-, invaliditeits- en overlevingspensioenen en -renten, kinderbijslag, uitkeringen bij ziekte en zwangerschap, alsmede de gezondheidszorg voor de werknemer en zijn binnen de Gemeenschap woonachtig gezin.

3. Deze werknemers komen in aanmerking voor gezinsbijslagen voor de leden van hun gezin die binnen de Gemeenschap woonachtig zijn.

4. Deze werknemers mogen ouderdoms- en overlevingspensioenen en -renten, pensioenen en renten wegens arbeidsongevallen of beroepsziekten en invaliditeitspensioenen en -renten ingevolge arbeidsongevallen of beroepsziekten, vrij overmaken naar Tunesië tegen die koers die geldt krachtens de wetgeving van de Lid-Staat of de Lid-Staten die de desbetreffende bedragen moeten betalen, met uitzondering van bijzondere uitkeringen waarvoor geen contributie is betaald.

5. Tunesië past een soortgelijke regeling als vermeld in de leden 1, 3 en 4 toe op de op zijn grondgebied werkzame werknemers die onderdaan zijn van de Lid-Staten en op hun gezinsleden.

Artikel 66

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op onderdanen van een van de partijen die illegaal op het grondgebied van het gastland verblijven of werken.

Artikel 67

1. Voor het einde van het eerste jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst stelt de Associatieraad de nodige bepalingen vast ten einde de toepassing van de in artikel 65 vervatte beginselen te verzekeren.

2. De Associatieraad stelt de regels vast voor een administratieve samenwerking die de nodige waarborgen inzake beheer en controle biedt voor de toepassing van het bepaalde in lid 1.

Artikel 68

De door de Associatieraad overeenkomstig artikel 67 vastgestelde bepalingen doen geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de bilaterale overeenkomsten tussen Tunesië en de Lid-Staten, voor zover deze voor de Tunesische onderdanen of de onderdanen van de Lid-Staten een gunstiger regeling inhouden.

HOOFDSTUK II

DIALOOG OP SOCIAAL GEBIED

Artikel 69

1. Tussen de partijen wordt een regelmatige dialoog ingesteld over elk onderwerp op sociaal gebied dat voor hen van belang is.

2. De dialoog is het instrument voor onderzoek naar de manieren en voorwaarden om vooruitgang te bewerkstelligen wat betreft het verkeer van werknemers, de gelijke behandeling en de sociale integratie van ingezetenen van Tunesië en van de Gemeenschap die legaal op het grondgebied van gastlanden verblijven.

3. De dialoog heeft met name betrekking op alle problemen betreffende:

 • a. leef- en werkomstandigheden van de migrantengemeenschappen,

 • b. migraties,

 • c. clandestiene immigratie en de voorwaarden voor terugkeer van personen die niet voldoen aan de bepalingen van de wetgeving inzake verblijf en vestiging die in het gastland van toepassing is,

 • d. activiteiten en programma's ter bevordering van de gelijke behandeling van ingezetenen van Tunesië en van de Gemeenschap, wederzijdse kennis van cultuur en beschaving, de ontwikkeling van tolerantie en de afschaffing van discriminatie.

Artikel 70

De dialoog op sociaal gebied wordt gehouden op dezelfde niveaus en volgens dezelfde modaliteiten als die van titel I van deze overeenkomst, die tevens als kader ervoor kan dienen.

HOOFDSTUK III

SAMENWERKING OP SOCIAAL GEBIED

Artikel 71

1. Teneinde de samenwerking op sociaal gebied tussen de partijen te consolideren worden activiteiten en programma's op elk gebied dat voor hen van belang is uitgevoerd.

Hierbij hebben de volgende onderwerpen prioriteit:

 • a. vermindering van de migratiedruk, met name door het scheppen van werkgelegenheid en de ontwikkeling van het onderwijs in de emigratiegebieden;

 • b. reïntegratie van personen die gerepatrieerd zijn wegens het illegale karakter van hun situatie op grond van de wetgeving van de betrokken Lid-Staat;

 • c. bevordering van de rol van de vrouw in het sociale en economische ontwikkelingsproces, met name door middel van onderwijs en de media, en dit in het kader van het Tunesische beleid op dit gebied;

 • d. ontwikkeling en versterking van Tunesische programma's voor geboorteregeling en de bescherming van moeder en kind;

 • e. verbetering van het stelsel van sociale zekerheid;

 • f. verbetering van de ziektekostenverzekering;

 • g. verbetering van de leefomstandigheden in achtergestelde gebieden met een grote bevolkingsdichtheid;

 • h. de uitvoering en financiering van uitwisselings- en vrijetijdsprogramma's voor gemengde groepen Europese en Tunesische jongeren die in de Lid-Staten verblijven ter bevordering van de kennis van elkaars cultuur en van de tolerantie.

Artikel 72

De samenwerkingsactiviteiten kunnen worden verwezenlijkt in samenwerking met de Lid-Staten en de bevoegde internationale organisaties.

Artikel 73

De Associatieraad richt voor het einde van het eerste jaar na de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst een werkgroep op. Deze is belast met de permanente en regelmatige evaluatie van de tenuitvoerlegging van de bepalingen van hoofdstukken 1 tot en met 3.

HOOFDSTUK IV

CULTURELE SAMENWERKING

Artikel 74

1. Met het oog op de vergroting van wederzijdse kennis en begrip en rekening houdend met reeds ondernomen activiteiten verbinden de partijen zich ertoe, met respect voor elkaars cultuur, de voorwaarden voor een duurzame culturele dialoog beter vast te leggen en een permanente culturele samenwerking te bevorderen, waarbij geen enkel terrein a priori wordt uitgesloten.

2. Bij de vaststelling van de samenwerkingsactiviteiten en -programma's en de gemeenschappelijke activiteiten besteden de partijen bijzondere aandacht aan de jongeren en aan de geschreven en audiovisuele communicatie- en uitdrukkingsmiddelen, aan kwesties betreffende de bescherming van het erfgoed en de verbreiding van de cultuur.

3. De partijen komen overeen dat de bestaande programma's voor culturele samenwerking in de Gemeenschap of in een of meer Lid-Staten tot Tunesië kunnen worden uitgebreid.

TITEL VII

FINANCIËLE SAMENWERKING

Artikel 75

Teneinde zoveel mogelijk bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van deze overeenkomst wordt een financiële samenwerking ten gunste van Tunesië ingesteld volgens de passende modaliteiten en met de passende financiële middelen.

Deze modaliteiten worden in overleg tussen de partijen vastgesteld met behulp van de meest geschikte instrumenten met ingang van de inwerkingtreding van de overeenkomst.

Naast de in titel V en titel VI van deze overeenkomst genoemde terreinen heeft deze samenwerking vooral betrekking op:

– het bevorderen van hervormingen die gericht zijn op de modernisering van de economie;

– het op peil brengen van de economische infrastructuur;

– het bevorderen van particuliere investeringen en activiteiten die werkgelegenheid scheppen;

– het rekening houden met de gevolgen voor de Tunesische economie van de geleidelijke instelling van een vrijhandelszone, met name vanuit het oogpunt van het op peil brengen en de omschakeling van de industrie;

– het begeleiden van het beleid in de sociale sectoren.

Artikel 76

In het kader van de communautaire instrumenten ter ondersteuning van de programma's voor structurele aanpassing in de landen van het Middellandse-Zeegebied en in nauwe samenwerking met de Tunesische autoriteiten en andere partijen, in het bijzonder de internationale financiële instellingen, onderzoekt de Gemeenschap de geschikte middelen ter ondersteuning van de structuurmaatregelen van Tunesië die gericht zijn op het herstel van een algemeen financieel evenwicht en het scheppen van een economisch klimaat dat een versnelde groei bevordert, waarbij echter de verbetering van het sociale welzijn van de bevolking niet uit het oog wordt verloren.

Artikel 77

Met het oog op een gecoördineerde benadering van de bijzondere macro-economische en financiële problemen die zouden kunnen voortvloeien uit de geleidelijke uitvoering van de bepalingen van deze overeenkomst besteden de partijen bijzondere aandacht aan de ontwikkelingen in het handelsverkeer en de financiële betrekkingen tussen de Gemeenschap en Tunesië in het kader van de krachtens titel V ingestelde regelmatige economische dialoog.

TITEL VIII

INSTITUTIONELE, ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 78

Hierbij wordt een Associatieraad opgericht die eens per jaar of telkens wanneer de omstandigheden zulks vereisen op ministerniveau bijeenkomt op initiatief van zijn voorzitter overeenkomstig zijn reglement van orde.

Hij behandelt alle belangrijke vraagstukken die zich in het kader van de overeenkomst voordoen en alle andere bilaterale of internationale vraagstukken van gemeenschappelijk belang.

Artikel 79

1. De Associatieraad bestaat uit leden van de Raad van de Europese Unie en leden van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, enerzijds, en uit leden van de Regering van de Republiek Tunesië, anderzijds.

2. De leden van de Associatieraad mogen regelingen treffen om zich te doen vertegenwoordigen, overeenkomstig de daartoe in het reglement van orde van deze Associatieraad vast te stellen voorwaarden.

3. De Associatieraad stelt zijn eigen reglement van orde vast.

4. De Associatieraad wordt beurtelings voorgezeten door een lid van de Raad van de Europese Unie en door een lid van de regering van de Republiek Tunesië zulks overeenkomstig de in het reglement van orde van deze Associatieraad neer te leggen bepalingen.

Artikel 80

De Associatieraad heeft, voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de overeenkomst, in de in de Overeenkomst genoemde gevallen beslissingsbevoegdheid.

Zijn besluiten zijn bindend voor de partijen, die de nodige maatregelen treffen voor de uitvoering ervan. De Associatieraad kan ook alle nuttige aanbevelingen doen.

De besluiten en aanbevelingen van de Associatieraad worden vastgesteld in onderlinge overeenstemming tussen partijen.

Artikel 81

1. Hierbij wordt een Associatiecomité opgericht, dat toezicht houdt op het beheer van deze Overeenkomst, onder voorbehoud van de aan de Raad toegekende bevoegdheden.

2. De Associatieraad kan alle of een deel van zijn bevoegdheden aan het Associatiecomité delegeren.

Artikel 82

1. Het Associatiecomité vergadert op het niveau van hoge ambtenaren en bestaat uit vertegenwoordigers van de leden van de Raad van de Europese Unie en van leden van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, enerzijds, en uit vertegenwoordigers van de regering van de Tunesische Republiek, anderzijds.

2. Het Associatiecomité stelt zijn reglement van orde vast.

3. Het Associatiecomité wordt beurtelings voorgezeten door een vertegenwoordiger van het Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en door een vertegenwoordiger van de regering van de Republiek Tunesië.

In beginsel vergadert het Associatiecomité beurtelings in de Gemeenschap en in Tunesië.

Artikel 83

Het Associatiecomité heeft een beslissingsbevoegdheid inzake het beheer van deze overeenkomst, en op de terreinen waarop de Raad het comité bevoegdheden heeft toegekend.

Besluiten worden in overleg tussen de partijen genomen en zijn bindend voor de partijen die gehouden zijn de maatregelen te nemen die voor de uitvoering ervan nodig zijn.

Artikel 84

De Associatieraad kan besluiten werkgroepen of lichamen in te stellen die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.

Artikel 85

De Associatieraad kan alle nuttige maatregelen nemen ter bevordering van de samenwerking en de contacten tussen het Europees Parlement en de kamer van afgevaardigden van de Republiek Tunesië, en tussen het Economisch en Sociaal Comité van de Gemeenschap en de Economische en Sociale Raad van de Republiek Tunesië.

Artikel 86

1. Elk van beide partijen mag ieder geschil dat verband houdt met de toepassing of de interpretatie van deze overeenkomst aan de Associatieraad voorleggen.

2. De Associatieraad kan het geschil bij besluit beslechten.

3. Elk van beide partijen is verplicht de voor de uitvoering van het in lid 2 bedoelde besluit vereiste maatregelen te treffen.

4. Indien het geschil niet overeenkomstig lid 2 kan worden beslecht, kan elk van beide partijen de andere ervan in kennis stellen dat zij een scheidsrechter heeft aangewezen, waarop de andere partij binnen twee maanden een tweede scheidsrechter moet aanwijzen. Voor de toepassing van deze procedure worden de Gemeenschap en de Lid-Staten geacht één der beide partijen bij het geschil te zijn.

De Associatieraad wijst een derde scheidsrechter aan.

De scheidsrechters beslissen bij meerderheid van stemmen.

Elke partij bij het geschil moet het nodige doen om de beslissing van de scheidsrechters ten uitvoer te leggen.

Artikel 87

Niets in de Overeenkomst zal een overeenkomstsluitende partij beletten maatregelen te nemen:

 • a. die zij nodig acht om de onthulling van informatie die tegen haar vitale veiligheidsbelangen indruist, te beletten;

 • b. die verband houden met de produktie van of de handel in wapens, munitie of oorlogsmateriaal of met onderzoek, ontwikkeling of produktie die absoluut vereist zijn voor defensiedoeleinden, mits deze maatregelen geen afbreuk doen aan de concurrentievoorwaarden voor produkten die niet voor specifiek militaire doeleinden bestemd zijn;

 • c. die zij van vitaal belang voor haar eigen veiligheid acht, in geval van ernstige binnenlandse problemen die de openbare orde bedreigen, in tijden van oorlog of ernstige internationale spanningen die een oorlogsdreiging inhouden, of om verplichtingen na te komen die zij voor de bewaring van de vrede en de internationale veiligheid heeft aangegaan.

Artikel 88

Op de door deze Overeenkomst bestreken terreinen en onverminderd eventueel daarin neergelegde bijzondere bepalingen, geldt het volgende:

– de regelingen die de Republiek Tunesië ten opzichte van de Gemeenschap toepast zullen geen aanleiding geven tot discriminatie tussen de Lid-Staten, hun onderdanen dan wel hun vennootschappen;

– de regelingen die de Gemeenschap ten opzichte van de Republiek Tunesië toepast zullen geen aanleiding geven tot discriminatie tussen Tunesische onderdanen of vennootschappen.

Artikel 89

Geen enkele bepaling van de overeenkomst heeft tot gevolg:

– de uitbreiding van de door een partij toegekende voordelen op fiscaal gebied in enige internationale overeenkomst of regeling waardoor deze partij gebonden is;

– het verhinderen van de vaststelling of toepassing door een partij van enige maatregel die gericht is op het voorkomen van fraude of belastingontduiking;

– er afbreuk wordt gedaan aan het recht van een partij de ter zake doende bepalingen van haar fiscale wetgeving toe te passen op belastingplichtigen die zich niet in dezelfde situatie bevinden ten aanzien van hun woonplaats.

Artikel 90

1. De partijen treffen alle algemene en bijzondere maatregelen die vereist zijn om aan hun verplichtingen krachtens deze Overeenkomst te voldoen. Zij zien erop toe dat de in de Overeenkomst aangegeven doelstellingen worden bereikt.

2. Indien een van de partijen van mening is dat de andere partij een verplichting van de Overeenkomst niet is nagekomen, kan zij passende maatregelen treffen. Alvorens dit te doen, behalve in bijzonder dringende gevallen, verstrekt zij de Associatieraad alle ter zake doende informatie die nodig is voor een grondig onderzoek van de situatie, om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden.

Bij voorrang moeten die maatregelen worden gekozen die de goede werking van de Overeenkomst het minst verstoren. Deze maatregelen worden onmiddellijk ter kennis van de Associatieraad gebracht; op verzoek van de andere partij wordt daaromtrent in de Associatieraad overleg gepleegd.

Artikel 91

De protocollen 1 tot en met 5 en de bijlagen 1 tot en met 7 en de verklaringen vormen een integrerend onderdeel van de overeenkomst.

Artikel 92

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt met de term „partijen" bedoeld de Gemeenschap, of de Lid-Staten, of de Gemeenschap en haar Lid-Staten, overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden, enerzijds, en Tunesië, anderzijds.

Artikel 93

Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten.

Elk van beide partijen kan deze overeenkomst door kennisgeving aan de andere partij opzeggen. Deze overeenkomst houdt op van toepassing te zijn zes maanden na de datum van die kennisgeving.

Artikel 94

Deze overeenkomst is van toepassing op het grondgebied waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal van toepassing zijn, overeenkomstig de bepalingen van genoemde verdragen, enerzijds, en op het grondgebied van de Republiek Tunesië, anderzijds.

Artikel 95

Deze Overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse, en de Arabische taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Artikel 96

1. Deze Overeenkomst wordt door de partijen volgens hun eigen procedures goedgekeurd.

Deze Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na de datum waarop de partijen elkander kennisgeving doen van het feit dat de in de eerste alinea bedoelde procedures zijn voltooid.

2. Bij haar inwerkingtreding vervangt deze overeenkomst de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Tunesië, en de overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Republiek Tunesië, die op 25 april 1976 te Tunis werden getekend.

GEDAAN te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.


De Overeenkomst is op 17 juli 1995 ondertekend voor:

België1

Denemarken

Duitsland

Finland

Frankrijk

Griekenland

Ierland

Italië

het Koninkrijk der Nederlanden

Luxemburg

Oostenrijk

Portugal

Spanje

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Zweden

de Europese Gemeenschappen

Tunesië


Bijlage 1

Lijst van produkten waarnaar in artikel 10, lid 1, wordt verwezen

GN-codeOmschrijving
0403Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:
  
0403 10 51– yoghurt, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao – – –  van niet meer dan 1,5 gewichtspercent
0403 10 53– – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten
0403 10 59– – – van meer dan 27 gewichtspercenten
 – – – andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:
0403 10 91– – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten
0403 10 93– – – van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten
0403 10 99– – – van meer dan 6 gewichtspercenten
0403 90 71– andere, gearomatiseerd of bevattende toegevoegde vruchten of cacao – – in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen: – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent
0403 90 73– – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten
0403 90 79– – – van meer dan 27 gewichtspercenten – – andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:
0403 90 91– – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten
0403 90 93– – – van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten
0403 90 99– – – van meer dan 6 gewichtspercenten
0710 40 00Suikermaïs, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren
0711 90 30Suikermais, voorlopig verduurzaamd (bij voorbeeld door middel van zwaveldioxyde of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie:
1517Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post 1516
1517 10 10– margarine, andere dan vloeibare margarine, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten
1517 90 10– andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten
170250 00Chemisch zuivere fructose
1704Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen), andere dan zoethoutextract (drop), bevattende meer dan 10 gewichtspercenten sacharose, zonder andere toegevoegde stoffen bedoeld bij GN-code 1704 90 10
1704 10 11– kauwgom, ook indien bedekt met een laagje suiker: – – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van minder dan 60 gewichtspercenten: – – – in de vorm van stroken
1704 10 19– – – andere – – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 60 of meer gewichtspercenten:
1704 10 91– – – in de vorm van stroken
1704 10 99– – – andere
1704 90 30– witte chocolade – ander:
1704 90 51– – pasta's en spijs, marsepein daaronder begrepen, in onmiddellijke verpakking met een netto–inhoud van 1 kg of meer
1704 90 55– keelpastilles en hoestbonbons
1704 90 61– dragees en dergelijke met een suikerlaag omhulde artikelen – ander:
1704 90 65– – gom– en geleiprodukten, vruchtenpasta's toebereid als suikergoed daaronder begrepen
1704 90 71– – zuurtjes en dergelijk hardgekookt suikerwerk, ook indien gevuld
1704 90 75– – karamels, toffees en dergelijke – – ander:
1704 90 81– – – verkregen door samenpersing
1704 90 99– – – ander
1806Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten:
1806 10 15– geen sacharose bevattend of met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van minder dan 5 gewichtspercenten
1806 10 20met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van 5 of meer doch minder dan 65 gewichtspercenten
1806 10 30– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van 65 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten
1806 10 90– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van 80 of meer gewichtspercenten
1806 20 10– andere bereidingen, hetzij in blokken of in staven, met een gewicht van meer dan 2 kg, hetzij in vloeibare toestand of in de vorm van pasta, poeder, korrels of dergelijke, in recipiënten of in andere verpakkingen, met een inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 2 kg: – – met een gehalte aan cacaoboter van 31 of meer gewichtspercenten of met een totaalgehalte aan cacaoboter en van melk afkomstige vetstoffen van 31 of meer gewichtspercenten
1806 20 30– – met een totaalgehalte aan cacaoboter en van melk afkomstige vetstoffen van 25 of meer doch minder dan 31 gewichtspercenten – andere:
1806 20 50– – met een gehalte aan cacaoboter van 18 of meer gewichtspercenten
1806 20 70– – zogenaamde „chocolate milk crumb"
1806 20 80– – cacaofantasie
1806 20 95– – andere – andere, in de vorm van tabletten, staven of repen:
1806 31 00– – gevuld
1806 32 10– – niet gevuld: – – – met toegevoegde granen, noten of andere vruchten
1806 32 90– – andere
1806 90 11– andere: – – chocolade en chocoladewerken: – – bonbons of pralines, ook indien gevuld: – – – alcohol bevattend
1806 90 19– – – andere – – andere:
1806 90 31– – gevuld
1806 90 39– – niet gevuld
1806 90 50– suikerwerk en overeenkomstige bereidingen op basis van suiker vervangende stoffen, die cacao bevatten
1806 90 60– boterhampasta die cacao bevat
1806 90 70– bereidingen voor dranken, die cacao bevatten
1806 90 90– andere
1901Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 50 gewichtspercenten cacaopoeder bevattend, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van produkten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 10 gewichtspercenten cacaopoeder bevattend, elders genoemd noch elders onder begrepen
1901 10– bereidingen voor de voeding van kinderen, opgemaakt voor de verkoop in het klein
1901 20– mengsels en deeg, voor de bereiding van bakkerswaren bedoeld bij post 1905
1901 90 11– moutextract: – – met een gehalte aan droge stof van 90 of meer gewichtspercenten
1901 90 19– – ander
1901 90 99– andere:
1902Deegwaren, andere dan gevulde deegwaren bedoeld bij de GN-codes 1902 20 10 en 1902 20 30; koeskoes, ook indien bereid:
1902 11– deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid: – waarin ei is verwerkt
1902 19 10– geen meel, gries of griesmeel van zachte tarwe bevattend
1902 19 90– – – andere – gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze bereid):
1902 20 91– – gekookt of gebakken
1902 20 99– – andere – andere deegwaren:
1902 30 10– – gedroogd
1902 30 90– – andere
1902 40 10– koeskoes: – – niet bereid
1902 40 90– andere
1903 00 00Tapioca en soortgelijke produkten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke
1904Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bij voorbeeld corn-flakes); granen, andere dan maïs, in de vorm van korrels, voorgekookt of op andere wijze bereid
1904 10 10– graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren: – – op basis van maïs
1904 10 30– – op basis van rijst
1904 10 90– – andere
1904 90 10– andere: – – rijst
1904 90 90– – andere
1905Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze produkten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke produkten van meel of van zetmeel
1905 10 00– bros gebakken brood, zogenaamd „knäckebröd"
1905 20 10– ontbijtkoek: – – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van minder dan 30 gewichtspercenten
1905 20 30– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 30 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten
1905 20 90– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 50 of meer gewichtspercenten
1905 30 11– koekjes en biscuits, gezoet; wafels en wafeltjes: – – geheel of gedeeltelijk bedekt met chocolade of andere bereidingen die cacao bevatten: – – – in een onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van niet meer dan 85 g
1905 30 19– – – andere – – andere: – – – koekjes en biscuits, gezoet:
1905 30 30– – – met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 8 of meer gewichtspercenten – – – andere
1905 30 51– – – dubbele koekjes of biscuits, met tussenlaag
1905 30 59– – – andere – – wafels en wafeltjes:
1905 30 91– – – gezouten, ook indien gevuld
1905 30 99– – – andere
1905 40 10– beschuit, geroosterd brood en dergelijke geroosterde produkten: – – beschuit
1905 40 90– – andere
1905 90 10– – matzes
1905 90 20– – ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke produkten, van meel of van zetmeel – – andere:
1905 90 30– – – brood waaraan geen honig, eieren, kaas of vruchten zijn toegevoegd, met een gehalte aan suikers en aan vetstoffen van elk niet meer dan 5 gewichtspercenten, berekend op de droge stof
1905 90 40– – – wafels en wafeltjes, met een gehalte aan water van meer dan 10 gewichtspercenten
1905 90 45– – – koekjes en biscuits
1905 90 55– – – geëxtrudeerde en geëxpandeerde produkten, gezouten of gearomatiseerd – – andere:
1905 90 60– – – gezoet
1905 90 90– – – andere
2001 90 30Suikermaïs (Zea mays var. saccharata), bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur
2001 90 40Broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantedelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur
2004 10 91Aardappelen, in de vorm van meel, gries of vlokken, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren
2004 90 10Suikermaïs (Zea mays var. saccharata) op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren
2005 20 10Aardappelen, in de vorm van meel, gries of vlokken, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren
2005 80 00Suikermaïs (Zea mays var. saccharata), op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren
2008 92 45Bereidingen van de soort „Müsli", op basis van niet-geroosterde graanvlokken
2008 99 85Maïs, andere dan suikermaïs (Zea mays var. saccharata), op andere wijze bereid of verduurzaamd, zonder toegevoegde suiker en zonder toegevoegde alcohol
2008 99 91Broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantedelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd, zonder toegevoegde suiker en zonder toegevoegde alcohol
2101 10 98– – – andere
2101 20 98– – – andere
2101 30 19andere
2101 30 99andere
2102 10 31– Bakkersgist
2102 10 39– andere
2105Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend
2105 00 10– geen of minder dan 3 gewichtspercenten van melk afkomstige vetstoffen bevattend – met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:
2105 00 91– – van 3 of meer doch minder dan 7 gewichtspercenten
2105 00 99– – van 7 of meer gewichtspercenten
2106Produkten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen, andere dan die bedoeld bij de GN-codes 2106 10 10 en 2106 90 91 en andere dan suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen
2106 10 80– – andere
2106 90 10– preparaten, „fondues" genaamd – suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen:
2106 90 98– – – andere
2202 90 91Alcoholvrije dranken, andere dan vruchte– en groentesappen bedoeld bij GN-code 2009, produkten bedoeld bij de GN-codes 0401 tot en met 0404 of vetstoffen afkomstig van produkten bedoeld bij de GN-codes 0401 tot en met 0404 bevattend
2202 90 95– andere, met een gehalte aan vetstoffen afkomstig van produkten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404 – – van 0,2 of meer doch minder dan 2 gewichtspercenten
2202 90 99– van 2 of meer gewichtspercenten
2905 43 00Mannitol
2905 44D-glucitol (sorbitol)
2904 44 11– in waterige oplossing: – – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte
2905 44 19– – andere – andere:
2905 44 91– – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het D–glucitolgehalte
2905 44 99andere
3501Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne
3505 10Dextrine en ander gewijzigd zetmeel, ander dan door ethervorming of verestering gewijzigd zetmeel bedoeld bij GN-code 3505 10 50
3505 10– dextrine en ander gewijzigd zetmeel:
3505 10 10– – dextrine – – ander gewijzigd zetmeel:
3505 10 90– – – andere
3505 20Lijm met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewijzigd zetmeel
3809 10Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere produkten en preparaten (bij voorbeeld preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, de papierindustrie, de lederindustrie of dergelijke industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen:
3823 60Sorbitol, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2905 44
3823 60 11– in waterige oplossing: – – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte
3823 60 19– – andere – andere:
3823 60 91– – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte
3823 60 99– – andere

Bijlage 2

Lijst van produkten waarnaar in artikel 10, lid 2, wordt verwezen

Lijst 1*

(setwid;1;15m)) GN-codeOmschrijvingQuota (in ton)
1519 1519 11 00 1519 12 00 1519 13 00 1519 19 10 1519 19 30 1519 19 90 1519 20 00Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils; industriële vetalcoholen3.480
1520 1520 10 00 1520 90 00Glycerol, ook indien zuiver; glycerolwater en glycerollogen154
1704 1704 10 11 1704 10 19 1704 10 91 1704 10 99 1704 90 10 1704 90 30 1704 90 51 1704 90 55 1704 90 61 1704 90 65 1704 90 71 1704 90 75 1704 90 81 1704 90 99Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen)186
1803 18 03 10 18 03 20Cacaopasta, ook indien ontvet100
1805Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen431
1806 1806 10 15 1806 10 20 1806 10 30 1806 10 90 1806 20 10 1806 20 30 1806 20 50 1806 20 70 1806 20 80 1806 20 95 1806 31 00 1806 32 10 1806 32 90Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten 
1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50 1806 90 60 1806 90 70 1806 90 90 180
1901Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 50 gewichtspercenten cacaopoeder bevattend, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van produkten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 10 gewichtspercenten cacaopoeder bevattend, elders genoemd noch elders onder begrepen762
1901 10 00 1901 20 00 1901 90 11 1901 90 19 1901 90 91 1901 90 99  
2106 2106 10 20 2106 10 80 2106 90 10 2106 90 92 2106 90 98Produkten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen;370
2203Bier van mout255
2208 2208 20 2208 30 2208 40 2208 50 2208 90 19 2208 90 31 2208 90 33 2208 90 41 2208 90 45 2208 90 48 2208 90 52 2208 90 58 2208 90 65 2208 90 69 2208 90 58 2208 90 73 2208 90 79Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van minder dan 80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten; samengestelde alcoholische preparaten van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken532
2402 2402 10 00 2402 20 10 2402 20 90 2402 90 00Sigaren493
29 15 90andere153
35 05 35 05 10 10 35 05 10 90 35 05 20 10 35 05 20 30 35 05 20 50 35 05 20 90Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bij voorbeeld voorgegelatineerd of veresterd zetmeel); lijm op basis van zetmeel, van dextrine of van ander gewijzigd zetmeel1398
38 09 38 09 10 10 38 09 10 30 38 09 10 50 38 09 10 90 Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen990

* Produkten waarvoor Tunesië overeenkomstig artikel 10, lid 3, eerste alinea, de douanerechten die op 1 januari 1995 van toepassing waren, gedurende vier jaar op dat niveau zal blijven toepassen binnen de grenzen van de vastgestelde tariefcontingenten.

Ingevolge artikel 10, lid 3, tweede alinea, worden in de loop van de afschaffing van het industrie-element in de rechten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 4, op de produkten waarvoor de tariefcontingenten worden opgeheven, geen hogere rechten toegepast dan die welke op 1 januari 1995 van toepassing waren.

Lijst 2

GN-codeOmschrijving
0710 40 00 0711 90 30Suikermaïs al dan niet gestoomd of in water gekookt; bevroren Suikermaïs, voorlopig verduurzaamd (bij voorbeeld door middel van zwaveldioxyde of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie:
1702 50 00Chemisch zuivere fructose
1903Tapioca en soortgelijke produkten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke
2001 90 30Suikermaïs (Zea mays var. saccharata) bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur
2001 90 40Broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantedelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur
2004 10 91Aardappelen, in de vorm van meel, gries of vlokken, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren
2004 90 10Suikermaïs (Zea mays var. saccharata) op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren
2005 20 10Aardappelen, in de vorm van meel, gries of vlokken, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren
2005 80 00Suikermaïs (Zea mays var. saccharata), op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren
2008 92 45Bereidingen van de soort „Müsli", op basis van niet-geroosterde graanvlokken
2008 99 85Maïs, andere dan suikermaïs (Zea mays var. saccharata), op andere wijze bereid of verduurzaamd, zonder toegevoegde suiker en zonder toegevoegde alcohol
2008 99 91Broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantedelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd zonder toegevoegde suiker en zonder toegevoegde alcohol
2101 10 98Preparaten op basis van extracten, essences en concentraten, van koffie, of op basis van koffie, andere dan preparaten bedoeld bij GN-code 2101 10 91
2101 20 98Extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en preparaten op basis van deze extracten, essences en concentraten, of op basis van thee of van maté, andere dan de produkten bedoeld bij GN-code 2101 20 10
2101 30 19Gebrande koffiesurrogaten, andere dan gebrande cichorei
2101 30 99Extracten, essences en concentraten van gebrande koffiesurrogaten, andere dan die van gebrande cichorei
2905 43 00Mannitol
2905 44D-glucitol (sorbitol)
2905 44 11– in waterige oplossing: – – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het D–glucitolgehalte
2905 44 19– – andere – andere:
2905 44 91– met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte
2905 44 99– andere
Ex 3501Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne
3823 60Sorbitol, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2905 44
3823 60 11– in waterige oplossing
 – – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte
3823 60 19– – andere
 – andere
3823 60 91– – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte
3823 60 99– – andere

Lijst 3

GN-codeOmschrijving
ex 1517Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post 1516
1517 10 10– met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten
1517 90 10– met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten
1904Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bij voorbeeld corn-flakes); granen, andere dan maïs, in de vorm van korrels, voorgekookt of op andere wijze bereid
1904 10 10– graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren
 – op basis van maïs
1904 10 30– op basis van rijst
1904 10 90– andere
1904 90 10– andere
 – rijst
1904 90 90– andere
2105Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend
2105 00 10– geen of minder dan 3 gewichtspercenten van melk afkomstige vetstoffen bevattend
 – met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:
2105 00 91– – van 3 of meer doch minder dan 7 gewichtspercenten
2105 00 99– – van 7 of meer gewichtspercenten
2202 90 91Alcoholvrije dranken, andere dan vruchte- en groentesappen bedoeld bij GN-code 2009, produkten bedoeld bij de GN-codes 0401 tot en met 0404 bevattend of vetstoffen afkomstig van produkten bedoeld bij de GN-codes 0401 tot en met 0404 bevattend
2202 90 95– andere, met een gehalte aan vetstoffen afkomstig van produkten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404
 – van 0,2 of meer doch minder dan 2 gewichtspercenten
2202 90 99– van 2 of meer gewichtspercenten

Bijlage 3

(controw;1)) Tarief-post Tarief- post Tarief-post Tarief-post Tarief-post Ta rief-post Tarief-post 
0505100 2513290 2613100 2714109 2821100 2832100 2841900 
0505900 2514000 2613900 2714909 2821200 2832200 284 2100 
1302120 2516110 2614000 2715002 2823000 2832300 2842901 
1302130 2516120 2615100 2715009 2824100 2833110 2842909 
1302140 251 6210 2615900 2801100 2824200 2833190 2844400 
1302190 2516220 2616100 2801200 2824900 2833210 2846100 
1302200 2517100 2616900 280 1300 2825100 2833220 2846900 
1302310 2517200 2617100 2802000 2825200 2833230 2847000 
1505100 2517300 2617900 2803000 2825300 283 3240 2848100 
1505900 2517410 2618000 2804100 2825400 2833250 2848900 
1515601 2517490 2619000 2804210 2825500 2833260 2849100 
151 5609 2518100 2620110 2804290 2825600 2833270 2849200 
1516200 2518200 2620190 2804300 2825700 2833290 2849900 
1522000 2518300 262 0200 2804400 2825800 2833300 2850000 
1702909 2519100 2620300 2804500 2825909 2833400 2851001 
1804000 2519900 2620400 2804610 282 6110 2834220 2851002 
2001909 2520100 2621000 2804690 2826120 2835100 2851009 
2101200 2521000 2701110 2804800 2826190 2835210 290 1100 
2101300 2523300 2701120 2804900 2826200 2835220 2901210 
2103301 2524000 2701190 2805110 2826300 2835230 2901220 
2106100 252 5100 2701200 2805190 2826900 2835249 2901230 
2106900 2525200 2702100 2805210 2827100 2835260 2901240 
2403100 2525300 2702200 280 5220 2827200 2835290 2901290 
2403910 2526100 2703000 2805300 2827310 2835390 2902110 
2403990 2526200 2704001 2809100 2827320 283 6100 2902190 
2501001 2527000 2704002 2810000 2827330 2836200 2902200 
2501009 2528100 2705000 2811110 2827340 2836300 2902300 
250 2000 2528900 2706000 2811210 2827350 2836409 2902410 
2504100 2529100 2707101 2811220 2827360 2836500 2902420 
2504900 2529210 270 7109 2811230 2827370 2836600 2902430 
2505100 2529220 2707201 2812100 2827380 2836700 2902440 
2505900 2529300 2707209 2812900 282 7390 2836910 2902500 
2506100 2530100 2707301 2813100 2827410 2836920 2902600 
2506210 2530200 2707309 2813900 2827490 2836930 290 2700 
2506290 2530300 2707401 2814100 2827510 2836990 2903110 
2507001 2530900 2707409 2814200 2827590 2839110 2903120 
2507002 260 1110 2707501 2815110 2827600 2839190 2903130 
2508100 2601120 2707509 2815120 2828100 2839200 2903140 
2508200 2601200 2707600 281 5201 2828901 2839900 2903150 
2508300 2602000 2707910 2815202 2828902 2840110 2903160 
2508401 2603000 2707990 2815300 2828909 284 0190 2903190 
2508409 2604000 2708100 2816100 2829110 2840200 2903210 
2508500 2605000 2708200 2816200 2829190 2840300 2903220 
250 8600 2606000 2709009 2816300 2829900 2841100 2903230 
2508700 2607000 2712109 2817000 2830100 2841200 2903510 
2509000 2608000 271 2209 2818100 2830200 2841300 2903590 
2511200 2609000 2712909 2818200 2830300 2841400 2903610 
2512000 2610000 2713119 2818300 283 0901 2841500 2903621 
2513110 2611000 2713129 2819100 2830909 2841600 2903690 
2513190 2612100 2713909 2820100 2831100 2841700 290 4200 
2513210 2612200 2714108 2820900 2831900 2841800 2904900 
2905110 2909600 2915700 2921300 2933110 3004399 3204170 
2905120 291 0100 2915900 2921410 2933190 3004401 3204190 
2905130 2910200 2916110 2921420 2933210 3004409 3204200 
2905140 2910300 2916120 292 1430 2933290 3004501 3204900 
2905150 2910900 2916130 2921440 2933310 3004509 3205000 
2905160 2911000 2916140 2921450 2933390 300 4901 3206100 
2905170 2912110 2916150 2921490 2933400 3004909 3206200 
2905190 2912120 2916190 2921510 2933510 3006200 3206300 
290 5210 2912130 2916200 2921590 2933590 3006300 3206410 
2905220 2912190 2916310 2922110 2933610 3006400 3206420 
2905290 2912210 291 6320 2922120 2933690 3006500 3206430 
2905310 2912290 2916330 2922130 2933710 3101000 3206490 
2905320 2912300 2916390 2922190 293 3790 3102100 3206500 
2905390 2912410 2917110 2922210 2933900 3102210 3207100 
2905410 2912420 2917120 2922220 2934100 3102290 320 7200 
2905420 2912490 2917130 2922290 2934200 3102300 3207300 
2905430 2912500 2917140 2922300 2934300 3102400 3207400 
2905440 291 2600 2917190 2922410 2934901 3102500 3212100 
2905490 2913000 2917200 2922420 2934909 3102600 3212901 
2905500 2914110 2917310 292 2490 2935000 3102700 3213100 
2906110 2914120 2917320 2922500 2940000 3102800 3213900 
2906120 2914130 2917330 2923100 3001100 310 2900 3214900 
2906130 2914190 2917340 2923200 3001200 3103100 3215901 
2906140 2914210 2917350 2923900 3001901 3103200 3215902 
290 6190 2914220 2917360 2924100 3001909 3103900 3215909 
2906210 2914230 2917370 2924210 3002100 3104100 3301110 
2906290 2914290 291 7390 2924290 3002200 3104200 3301120 
2907110 2914300 2918110 2925110 3002310 3104300 3301130 
2907120 2914410 2918120 2925190 300 2390 3104900 3301140 
2907130 2914490 2918130 2925200 3002900 3105100 3301190 
2907140 2914500 2918140 2926100 3003101 3105200 330 1210 
2907150 2914610 2918150 2926200 3003109 3105300 3301220 
2907190 2914690 2918160 2926900 3003201 3105400 3301230 
2907210 291 4700 2918170 2927000 3003209 3105510 3301240 
2907220 2915110 2918190 2928000 3003311 3105590 3301250 
2907230 2915120 2918210 292 9100 3003319 3105600 3301260 
2907290 2915130 2918220 2929900 3003391 3105901 3301291 
2907300 2915210 2918230 2930100 3003399 310 5909 3301299 
2908100 2915220 2918290 2930200 3003401 3201100 3301300 
2908200 2915230 2918300 2930300 3003409 3201200 3301901 
290 8900 2915240 2918900 2930400 3003901 3201300 3301902 
2909110 2915290 2919000 2930900 3003909 3201900 3301903 
2909190 2915310 292 0100 2931002 3004101 3202100 3302900 
2909200 2915320 2920901 2931009 3004109 3202900 3401111 
2909300 2915330 2920909 2932110 300 4201 3203000 3402120 
2909410 2915340 2921110 2932130 3004209 3204110 3402130 
2909420 2915350 2921120 2932190 3004311 3204120 340 2191 
2909430 2915390 2921190 2932210 3004319 3204130 3403111 
2909440 2915400 2921210 2932290 3004321 3204140 3403119 
2909490 291 5500 2921220 2932901 3004329 3204150 3403191 
2909500 2915600 2921290 2932909 3004391 3204160 3403199 
3403910 3702950 3821000 3909109 4002800 4103100 4702000 
3403990 3703 100 3822000 3909201 4002910 4103200 4703110 
3404100 3703200 3823100 3909209 4002990 4103900 4703190 
3404200 3703900 3823200 3909 301 4003000 4104101 4703210 
3404900 3705100 3823300 3909309 4004000 4104102 4703290 
3405200 3705200 3823400 3909401 4005100 4104 221 4704110 
3405300 3705900 3823500 3909409 4005200 4104291 4704190 
3405400 3707100 3823600 3909501 4005910 4104311 4704210 
3405 901 3707900 3823901 3909509 4005990 4104391 4704290 
3405909 3801100 3823902 3910001 4006100 4105121 4705000 
3407001 3801200 3823 903 3910009 4006900 4105201 4706100 
3407002 3801300 3901100 3911100 4007000 4106121 4706910 
3407009 3801900 3901200 3911900 4009 201 4106201 4706920 
3501100 3802100 3901300 3912110 4009209 4107210 4706990 
3501900 3802900 3901901 3912120 4009301 4107290 4801 000 
3502100 3803000 3901909 3912200 4009309 4107900 4802200 
3502900 3804001 3902200 3912310 4009401 4111000 4802300 
3503001 3804 009 3902300 3912390 4009409 4204001 4802400 
3503009 3805100 3902901 3912900 4009501 4204009 4805400 
3504000 3805200 3902909 3913 100 4009509 4401100 4811391 
3505100 3805900 3903110 3913900 4010101 4401210 4811902 
3505200 3806100 3903190 3914000 4010102 4401 220 4812000 
3506910 3806200 3903200 3918101 4010109 4401300 4813900 
3506991 3806300 3903300 3918102 4010910 4402001 4822100 
3506 992 3806901 3903901 3918901 4010991 4402009 4823300 
3506999 3806909 3903909 3918902 4010992 4403100 4823511 
3507100 3807000 3904 100 3919900 4010999 4403200 4823901 
3507900 3809100 3904210 3921120 4011300 4403310 4823904 
3701100 3809910 3904300 3921140 4014 100 4403320 4904009 
3701200 3809920 3904400 3921190 4014901 4403330 4905100 
3701910 3809990 3904500 3926201 4014909 4403340 4905 910 
3701990 3810100 3904610 3926902 4015110 4403350 4905990 
3702100 3810900 3904901 3926903 4015190 4403910 4908101 
3702200 3811 110 3904909 3926904 4015900 4403920 4908901 
3702310 3811190 3905190 3926907 4016100 4403990 4911101 
3702320 3811210 3905200 4001 100 4016940 4404100 5001000 
3702390 3811290 3905901 4001210 4016951 4404200 5002000 
3702410 3811900 3905909 4001220 4016959 4405 000 5003100 
3702420 3812100 3906100 4001290 4016991 4413001 5003900 
3702430 3812200 3906909 4001300 4016999 4413009 5004000 
3702 440 3812300 3907100 4002110 4017001 4417001 5005000 
3702510 3814000 3907200 4002190 4017002 4421902 5006001 
3702520 3815110 3907 300 4002200 4101100 4421903 5006002 
3702530 3815120 3907400 4002310 4101210 4501100 5007100 
3702540 3815190 3907600 4002390 4101 220 4501900 5007201 
3702550 3815900 3907910 4002410 4101290 4601200 5007209 
3702560 3816000 3907991 4002490 4101300 4601910 5007 901 
3702910 3817100 3907999 4002510 4101400 4601990 5007909 
3702920 3817200 3908100 4002590 4102100 4602100 5101110 
3702930 3818 000 3908900 4002600 4102210 4602900 5101190 
3702940 3820000 3909102 4002700 4102290 4701000 5101210 
5101290 5308300 5502002 5801350 6810110 7017100 7209330 
5101300 5308900 5502009 5801360 6810200 7017200 7209410 
5102100 5309110 5503100 5801901 6812101 7017900 7209420 
5102200 5309190 5503200 58019 02 6812109 7019100 7209430 
5103100 5309210 5503300 5806311 6812200 7019200 7209900 
5103200 5309290 5503400 5806312 6812300 70193 10 7210319 
5103300 5310101 5503900 5806321 6812400 7019320 7210391 
5104000 5310109 5504100 5806322 6812500 7019390 7210399 
51051 00 5310901 5504901 5806391 6812600 7019900 7210419 
5105210 5310909 5504909 5806392 6812700 7020002 7210491 
5105290 5311001 55061 00 5809000 6812900 7104101 7210499 
5105300 5311002 5506200 5902100 6814100 7104201 7210701 
5105400 5311003 5506300 5902200 68149 00 7104901 7210709 
5107100 5311004 5506900 5902900 6815100 7201100 7210901 
5108100 5311009 5507001 5903100 6815200 7201200 72109 09 
5108200 5402100 5507002 5903200 6815910 7201300 7211110 
5109100 5402200 5507009 5903900 6815990 7201400 7211120 
5109900 54023 10 5509520 5905001 6902100 7202110 7211190 
5110001 5402320 5511100 5905009 6902201 7202190 7211210 
5110002 5402330 5511200 59080 00 6902901 7202210 7211220 
5202910 5402390 5511300 5909000 6903100 7202290 7211290 
5203000 5402410 5603001 5910000 6903201 72023 00 7211300 
5204110 5402420 5603002 5911100 6903900 7202410 7211410 
5204190 5402430 5603009 5911200 6904101 7202490 7211490 
52042 00 5402490 5604100 5911310 6904109 7202500 7211900 
5207100 5402510 5604200 5911320 6904901 7202600 7212219 
5207900 5402520 56049 00 5911400 6904909 7202700 7212291 
5301100 5402590 5605000 5911901 6905101 7202800 7212299 
5301210 5402610 5606001 5911902 69060 01 7202910 7212309 
5301290 5402620 5606002 5911909 6906009 7202920 7212401 
5301300 5402690 5606003 6115921 6909119 7202930 72124 09 
5302100 5403100 5606009 6115931 6909199 7202990 7212501 
5302900 5403200 5607109 6117801 7002100 7203100 7212509 
5303100 54033 10 5607309 6217100 7002200 7203900 7212601 
5303900 5403320 5607909 6217900 7002310 7205100 7212609 
5304100 5403330 5608110 63072 00 7002320 7205210 7213209 
5304900 5403390 5608190 6502009 7002390 7205290 7213390 
5305110 5403410 5608900 6507000 7003110 72069 00 7213490 
5305190 5403420 5609000 6603100 7003190 7208110 7213501 
5305210 5403490 5801101 6603200 7003200 7208120 7213509 
53052 90 5404100 5801102 6603900 7003300 7208130 7214100 
5305911 5404900 5801210 6804101 7004100 7208140 7214309 
5305919 5405001 58012 20 6804109 7005210 7208210 7214409 
5305991 5405009 5801230 6804211 7005290 7208220 7214509 
5305999 5406100 5801240 6804219 70109 01 7208230 7214600 
5306100 5406200 5801250 6804300 7010902 7208240 7215100 
5306200 5501100 5801260 6806100 7011100 7208320 72152 00 
5307100 5501200 5801310 6806200 7011200 7208410 7215300 
5307200 5501300 5801320 6806900 7011900 7208420 7215400 
5308100 55019 00 5801330 6807100 7014000 7209310 7215900 
5308200 5502001 5801340 6807900 7015100 7209320 7216100 
7216220 7319300 7501100 7 804200 8112190 8419909 8467920 
7216310 731990 0 7501200 7806001 8112200 8420990 8467990 
7216320 7321901 7502100 7806009 8112400 8 421120 8469100 
7216330 7326190 7502200 790111 0 8112910 8421910 8469210 
7216400 7326901 7504000 7901120 8112990 8422110 8469290 
7 216500 7326902 7505110 7901200 8201500 842219 0 8469310 
7216609 7326903 7505120 7903100 8201600 8423890 8469390 
7216900 7401100 7 505210 7903900 8202400 8425200 8470101 
721712 1 7401200 7505220 7904000 8203300 8425310 8470109 
7217129 7402000 7506100 7905000 8 203400 8425410 8470210 
7217139 7403110 750620 0 7906001 8204200 8428400 8470290 
7217199 7403120 7507110 7906002 8208300 8428600 8 470300 
7217219 7403130 7507120 7907100 820890 1 8428900 8470400 
7217229 7403190 7507200 7907901 8209000 8430200 8470900 
7217239 7 403210 7508001 8001100 8210000 8431100 847210 0 
7217299 7403220 7508009 8001200 8211940 8431200 8472200 
7217319 7403230 7601100 8 003001 8212109 8431410 8472300 
7217329 740329 0 7601200 8003009 8212201 8431420 8473100 
7217339 7405000 7603100 8004000 8212209 8 431490 8473210 
7217399 7406100 7603200 800510 0 8212909 8432801 8473290 
7218100 7406200 7604101 8005200 8214109 8432901 8473300 
7 218900 7407100 7604102 8006001 8301500 843311 0 8473400 
7301200 7407220 7604291 8007001 8301701 8433190 8474320 
7302100 7407290 7 604292 8007002 8302600 8437100 8475900 
730220 0 7408111 7605110 8007009 8305100 8437800 8477900 
7302300 7408119 7605190 8101100 8 305900 8437900 8478100 
7302400 7408210 760521 0 8101920 8307100 8442400 8478900 
7302900 7408220 7605290 8101930 8311900 8443900 8 480300 
7303000 7408290 7606119 8101990 8401200 8 448330 8480710 
7304200 7409119 7606121 810210 0 8402900 8448410 8481101 
7305110 7409199 7606129 8102910 8403900 8448420 8481109 
7 307210 7409219 7606919 8102920 8405900 845020 0 8481200 
7307220 7409299 7606921 8102930 8406110 8450909 8481300 
7307230 7409311 7 606929 8102990 8406190 8451210 8481400 
730729 0 7409319 7607110 8103100 8406900 8452210 8481801 
7307930 7409391 7609000 8103900 8 407100 8452290 8482100 
7307990 7409399 761300 0 8104110 8407210 8452300 8482200 
7312900 7409401 7614900 8104200 8407290 8453900 8 482300 
7315111 7409409 7616902 8104300 840790 0 8454900 8482400 
7315119 7409901 7616903 8104901 8409100 8455900 8482500 
7315121 7 409909 7616904 8104909 8410900 8462310 848280 0 
7315129 7410210 7616905 8105900 8411910 8462490 8482910 
7315190 7410220 7801100 8 106000 8411990 8466910 8482990 
7315200 741210 0 7801910 8107100 8412100 8466920 8485100 
7315810 7414100 7801990 8107900 8412900 8 466930 8485900 
7315890 7414900 7803001 810810 0 8414200 8466940 8501100 
7315900 7416000 7803002 8108900 8414900 8467110 8501310 
7 317002 7417009 7804111 8110001 8418696 846719 0 8501511 
7318161 7419100 7804112 8110009 8419310 8467810 8501512 
7319100 7419910 7 804191 8111001 8419901 8467890 8502201 
731920 0 7419991 7804192 8111009 8419902 8467910 8502202 
8504230 8516720 8535290 8607300 9008300 9027909 9209930 
8504311 8516790 85 35400 8607910 9008900 9028100 9209940 
8504312 8516800 8536410 8607990 9009110 9028209 9209990 
8504500 8517200 8539210 8608009 90 09120 9028900 9402102 
8504900 8517400 8539229 8701100 9009210 9029201 9402902 
8505110 8518211 8539310 8701300 9009220 9029209 94 02909 
8505190 8518300 8539391 8701900 9009300 9029900 9405501 
8505900 8518400 8539400 8703212 9009900 9030900 9502910 
8506901 85 19290 8540110 8703222 9010300 9031900 9502991 
8506909 8519310 8540120 8703322 9010900 9032100 9506110 
8507301 8519390 8540200 88 01100 9011900 9032900 9506120 
8507309 8519400 8540300 8801900 9013900 9033000 9506190 
8507400 8520100 8540410 8803100 9014100 91 07000 9506290 
8507800 8520200 8540420 8803200 9014200 9108110 9506310 
8507901 8521100 8540810 8803300 9014800 9108120 9506320 
85 07902 8521900 8540890 8803900 9014900 9108190 9506390 
8507904 8522100 8540910 8904000 9015300 9108200 9506400 
8507909 8523110 85 40990 8906009 9015900 9108910 9506510 
8508100 8523120 8541100 9001100 9017109 9108990 9506590 
8508200 8523130 8541210 9001200 90 17209 9109110 9506610 
8508800 8523209 8541290 9002110 9017300 9109190 9506690 
8508900 8524100 8541300 9002190 9017809 9109900 95 06700 
8509100 8524210 8541400 9002200 9017900 9110110 9506910 
8509200 8524220 8541500 9002900 9018110 9110120 9506990 
8509300 85 24230 8541600 9004903 9018190 9110190 9507100 
8509400 8524901 8542110 9005100 9018200 9110900 9507201 
8509800 8526100 8542190 90 05801 9018320 9114100 9507202 
8509900 8526910 8542200 9005809 9018390 9114200 9507300 
8510100 8526920 8542800 9005901 9018410 91 14300 9507900 
8510200 8527311 8542900 9005909 9018491 9114400 9508000 
8510900 8527312 8543200 9006200 9018499 9114900 9603500 
85 11100 8527321 8543800 9006301 9018500 9201100 9603901 
8511200 8527322 8543900 9006309 9018902 9201200 9603909 
8511300 8530100 85 45110 9006400 9018903 9201900 9606300 
8511400 8530800 8545190 9006510 9018904 9202100 9607201 
8511500 8530900 8545200 9006520 90 18909 9202900 9608103 
8511800 8532100 8545900 9006530 9019100 9203000 9608409 
8511900 8532210 8546200 9006590 9019200 9204100 96 08600 
8512100 8532220 8547100 9006610 9020000 9204200 9609200 
8512201 8532230 8603100 9006620 9021211 9205100   
8512300 8532240 8603900 9006690 9021291 9205900   
8512400 8532250 8606100 9006910 9022110 9206000   
8513101 8532290 8606200 9006990 9022210 9 207100   
8513900 8532300 8606300 9007110 90 22900 9207900   
8515900 8532900 8606910 900 7191 9024900 9208100   
8516103 8533100 8606 920 9007199 9025190 9208900   
8516310 85332 10 8607191 9007210 9025209 9209100   
851632 0 8533290 8607192 9007290 9025900 9209200   
8516330 8533310 8607199 9007910 9026900 9209300   
8516400 8533900 8607210 9007920 9027400 9209910   
8516500 8535210 8607290 9008100 9027901 9209920   

Bijlage 4

Tarief-post Tarief- post Tarief- post Tarief-post Tarief-post Tarief-post Ta rief–post  
1302320 2845100 3208202 3915200 3924900 4 302110 4805222 
1506000 2845900 3208203 391530 0 3925101 4302120 4805229 
1521100 2902900 3208901 3915900 3925109 4302130 4805230 
1521900 2903290 3208902 3916100 3925200 4 302190 4805291 
2008910 2903300 3208903 391620 0 3925300 4302200 4805299 
2101100 2903400 3209101 3916900 3925900 4302300 4805300 
2 103100 2903622 3209102 3917100 3926100 430310 0 4805500 
2205100 2904100 3209901 3917210 3926209 4303900 4806100 
2205900 2931001 3 209902 3917220 3926300 4304000 4806200 
250310 0 2932120 3210001 3917230 3926400 4409100 4806300 
2503900 2936100 3210002 3917290 3 926901 4409200 4806400 
2510100 2936210 321000 3 3917310 3926905 4412110 4807100 
2510200 2936220 3211000 3917320 3926906 4412120 4 807910 
2511101 2936230 3212902 3917330 392690 9 4412190 4807990 
2511109 2936240 3214101 3917390 4011101 4412210 4808200 
2515110 2 936250 3214109 3917400 4011202 4412290 480830 0 
2515200 2936260 3215190 3919100 4011203 4412910 4808900 
2516901 2936270 3302100 3 920200 4011209 4412990 4810110 
2516902 293628 0 3401193 3920420 4104109 4414000 4810120 
2520200 2936290 3406000 3920510 4104210 4 415100 4810210 
2522100 2936900 3601001 392059 0 4104229 4415200 4810290 
2530400 2937100 3601009 3920610 4104299 4416000 4810310 
2 710001 2937210 3602001 3920620 4104319 441700 2 4810320 
2710003 2937220 3602002 3920630 4104399 4417009 4810390 
2710005 2937290 3 602003 3920690 4105110 4418100 4810991 
271000 9 2937910 3602004 3920710 4105129 4418200 4810992 
2713209 2737920 3602009 3920720 4 105190 4418300 4811100 
2804700 2937990 360300 1 3920731 4105209 4418400 4811310 
2805400 2938100 3603002 3920739 4106110 4418500 4 811399 
2806200 2938900 3603003 3920790 410612 9 4418901 4811400 
2808000 2939100 3603009 3920910 4106190 4418909 4811901 
2811190 2 939210 3604100 3920920 4106209 4420100 481310 0 
2811290 2939290 3604901 3920930 4107100 4420900 4813200 
2819900 2939300 3604902 3 920940 4108000 4421100 4814100 
2822000 293940 0 3604909 3920990 4109000 4421901 4814200 
2828903 2939500 3605000 3921110 4110000 4 421904 4814300 
2834109 2939600 3606901 392113 0 4201000 4421909 4814900 
2834299 2939700 3701300 3921900 4205001 4502000 4815000 
2 837110 2939901 3808301 3922100 4205002 450310 0 4818500 
2837190 2939909 3808302 3922200 4206101 4503900 4823200 
2837200 2941100 3 808309 3922900 4206109 4504100 4823400 
283800 0 2941200 3823909 3923100 4206900 4504900 4823902 
2843100 2941300 3902100 3923211 4 301100 4601100 4823903 
2843210 2941400 390422 0 3923219 4301200 4707100 4823905 
2843290 2941500 3904690 3923291 4301300 4707200 4 904001 
2843300 2941900 3905110 3923299 430140 0 4707300 4907003 
2843900 2942000 3906901 3923300 4301500 4707900 4907009 
2844100 3 208101 3907501 3923400 4301600 4804110 490810 2 
2844200 3208102 3907509 3923500 4301700 4804190 4908109 
2844300 3208103 3909101 3 923900 4301800 4805100 4908902 
2844500 320820 1 3915100 3924100 4301900 4805221 4908909 
4909000 5206240 5508101 5514320 5704100 6001291 6601911 
4910001 5206250 5508109 55 14330 5704900 6001299 6601919 
4910009 5206310 5508201 5514390 5802110 6001910 6601991 
4911109 5206320 5508209 5514410 5802190 60 01920 6601999 
4911910 5206330 5509110 5514420 5802200 6001991 6602000 
4911990 5206340 5509120 5514430 5802300 6001999 6701001 
51 06100 5206350 5509210 5514490 5803100 6116100 6701009 
5106200 5206410 5509220 5516110 5803900 6117809 6702100 
5107200 5206420 55 09310 5516120 5804100 6117900 6702900 
5111110 5206430 5509320 5516130 5804210 6301100 6703000 
5111190 5206440 5509410 5516140 58 04290 6306111 6704110 
5111200 5206450 5509420 5516210 5806100 6306112 6704190 
5111300 5401101 5509510 5516220 5806200 6306121 67 04200 
5111900 5401102 5509530 5516230 5806319 6306122 6704900 
5112110 5401201 5509590 5516240 5806329 6306191 6801000 
5112190 54 01202 5509610 5516310 5806399 6306192 6802101 
5112200 5407100 5509620 5516320 5806400 6306210 6802102 
5112300 5407200 5509690 55 16330 5807101 6306220 6802220 
5112900 5407300 5509910 5516340 5807109 6306290 6802230 
5113001 5407410 5509920 5516410 5807901 63 06310 6802290 
5113002 5407420 5509990 5516420 5807909 6306390 6802920 
5202100 5407430 5510110 5516430 5808100 6306410 6802930 
52 02990 5407440 5510120 5516440 5808901 6306490 6802990 
5205110 5407510 5510200 5516910 5808902 6306911 6803000 
5205120 5407520 55 10300 5516920 5808909 6306919 6804221 
5205130 5407530 5510900 5516930 5810100 6306991 6804222 
5205140 5407540 5513110 5516940 58 10910 6306999 6804223 
5205150 5407600 5513120 5601211 5810920 6307900 6804224 
5205210 5407710 5513130 5601212 5810990 6308000 68 04225 
5205220 5407720 5513190 5601221 5811001 6402110 6804229 
5205230 5407730 5513210 5601222 5811002 6403110 6804230 
5205240 54 07740 5513220 5601229 5811003 6406200 6805100 
5205250 5407810 5513230 5601291 5811009 6406910 6805200 
5205310 5407820 5513290 56 01299 5901100 6406991 6805300 
5205320 5407830 5513310 5601300 5901900 6406992 6808000 
5205330 5407840 5513320 5602100 5904100 64 06999 6809110 
5205340 5407910 5513330 5602210 5904910 6501001 6809190 
5205350 5407920 5513390 5602290 5904920 6501009 6809900 
52 05410 5407930 5513410 5602900 5906100 6502001 6810190 
5205420 5407940 5513420 5607101 5906910 6503000 6810910 
5205430 5408100 55 13430 5607210 5906990 6504000 6810990 
5205440 5408210 5513490 5607291 5907001 6505100 6811100 
5205450 5408220 5514110 5607299 59 07002 6505901 6811200 
5206110 5408230 5514120 5607301 5907009 6505902 6811300 
5206120 5408240 5514130 5607410 6001101 6505903 68 11900 
5206130 5408310 5514190 5607491 6001102 6505909 6813100 
5206140 5408320 5514210 5607499 6001103 6506100 6813900 
5206150 54 08330 5514220 5607501 6001104 6506910 6901001 
5206210 5408340 5514230 5607509 6001109 6506920 6901002 
5206220 5505100 5514290 56 07901 6001210 6506990 6901003 
5206230 5505200 5514310 5702200 6001220 6601100 6901009 
6902209 7204290 7217391 7323941 7805001 8301709 8418290 
6902909 7204300 7217392 732 3949 7805002 8302200 8418694 
6903209 7204410 7301100 7323990 7806002 8302300 8418695 
6905109 7204490 7304100 7324100 7902000 830 2490 8418699 
6905901 7204500 7304310 7324211 7907909 8304000 8418991 
6905909 7206100 7304391 7324219 8002000 8305200 8418992 
690 7100 7208310 7304399 7324291 8006002 8306100 8418993 
6907901 7208330 7305120 7324299 8101910 8306210 8418994 
6908101 7208340 730 5310 7324901 8104190 8306290 8418995 
6908102 7208350 7305390 7324902 8105100 8306300 8418999 
6908108 7208430 7305900 7324909 810 9100 8307900 8419110 
6908109 7208440 7306100 7326200 8109900 8308100 8419190 
6909900 7208450 7306200 7326904 8112110 8308200 841 9819 
6914101 7208900 7306400 7404000 8112300 8308901 8421991 
6914109 7210311 7306500 7407210 8113000 8308902 8421992 
6914901 721 0411 7308100 7410110 8201100 8308909 8421999 
6914909 7212211 7309000 7410120 8201200 8309100 8422900 
7001000 7212301 7310100 741 1101 8201300 8309901 8423100 
7004900 7213201 7310210 7411210 8201400 8309902 8423900 
7005100 7213310 7310290 7411220 8201900 830 9909 8424890 
7005301 7213410 7313000 7411290 8202310 8310000 8424900 
7005309 7214301 7314110 7413000 8202320 8311200 8425490 
700 6000 7214401 7314420 7415100 8202990 8311300 8426910 
7007111 7214402 7314490 7415210 8205100 8401100 8427900 
7007119 7214403 731 7004 7415290 8205200 8401300 8428320 
7007190 7214501 7317009 7415310 8205300 8401400 8428500 
7007211 7214502 7318110 7415320 820 5510 8402190 8431310 
7007219 7214503 7318130 7415390 8205590 8402200 8431390 
7007290 7216601 7318140 7417001 8205600 8404900 843 2909 
7008000 7217111 7318151 7418100 8205700 8407310 8433200 
7009100 7217112 7318153 7418200 8205800 8407320 8433300 
7009910 721 7119 7318154 7419999 8206000 8407330 8433510 
7009920 7217122 7318169 7503000 8207200 8407340 8436290 
7010909 7217131 7318190 760 2000 8207300 8408200 8436800 
7015901 7217132 7318210 7606111 8207400 8408909 8436910 
7015909 7217191 7318220 7606911 8207500 840 9910 8436990 
7016100 7217192 7318240 7607191 8207600 8409990 8438100 
7016901 7217211 7318290 7607199 8207700 8413110 8438900 
701 6909 7217212 7320209 7607201 8207800 8413200 8439910 
7018100 7217221 7320900 7607209 8207900 8413910 8439990 
7018200 7217222 732 1130 7608201 8208200 8413920 8440900 
7018901 7217231 7321821 7608209 8208400 8414510 8441900 
7018909 7217232 7321830 7611000 820 8909 8414600 8448200 
7117110 7217291 7321902 7612900 8212901 8415819 8448510 
7117191 7217292 7321903 7614100 8213000 8415831 844 8590 
7117192 7217311 7321909 7615200 8214101 8415839 8449000 
7117193 7217312 7322900 7616100 8214102 8415900 8450901 
7117199 721 7321 7323100 7616901 8214200 8416100 8450902 
7117900 7217322 7323910 7616909 8214901 8416900 8451900 
7204100 7217331 7323920 780 2000 8214909 8417200 8452100 
7204210 7217332 7323939 7803003 8301600 8417900 8452900 
8462290 8518100 8535909 8703311 8714199 9101212 9305210 
8462910 8518219 8536100 8703 312 8714930 9101291 9305290 
8465990 8518220 8536209 8703319 8714940 9101292 9305901 
8468900 8518291 8536499 8703321 8714960 9101 911 9305909 
8474900 8518299 8536502 8703329 8714999 9101912 9306100 
8476110 8518500 8536619 8703331 8715002 9101991 9306210 
8476 190 8518900 8536699 8703332 8716900 9101992 9306290 
8476900 8519100 8536903 8703339 8802111 9103101 9306301 
8479820 8519210 8538 100 8703901 8802119 9103109 9306309 
8479900 8519910 8538900 8703902 8802121 9103901 9306901 
8480200 8519990 8539100 8703909 8802 129 9103909 9306909 
8481901 8520310 8539291 8704101 8802201 9104000 9307000 
8481902 8520390 8539299 8704109 8802209 9105111 9401 100 
8481909 8520900 8539399 8704211 8802301 9105119 9401801 
8483100 8522900 8539900 8704221 8802309 9105191 9401901 
8483200 8523 902 8540490 8704229 8802401 9105199 9401902 
8483300 8523903 8541900 8704319 8802409 9105211 9401909 
8483400 8523909 8543100 8704 321 8802500 9105219 9402109 
8483500 8524905 8544111 8704329 8804000 9105291 9402901 
8483600 8524906 8544119 8704900 8805100 9105 299 9403901 
8483900 8524907 8544190 8705100 8805200 9105911 9403902 
8484100 8524909 8544301 8705200 8903100 9105919 9403909 
8484 909 8525101 8544309 8705300 8903910 9105991 9405101 
8502301 8525102 8544591 8705400 8903920 9105999 9405102 
8502302 8525300 8544 592 8705901 8903990 9106100 9405103 
8503000 8527110 8544601 8705909 8906001 9106200 9405104 
8504402 8527190 8544602 8706001 8907 100 9106900 9405109 
8504403 8527210 8544700 8706009 8907900 9111101 9405201 
8504409 8527290 8546100 8707100 9001300 9111102 9405 202 
8506200 8527313 8546900 8707900 9001400 9111200 9405203 
8512209 8527314 8547200 8708100 9001500 9111800 9405204 
8512900 8527 323 8547900 8708210 9001900 9111901 9405209 
8513109 8527329 8548000 8708290 9004101 9111902 9405300 
8514100 8527391 8605000 8708 390 9004901 9111909 9405401 
8514900 8527392 8606990 8708400 9004904 9112100 9405402 
8515310 8527393 8607120 8708500 9017201 9112 801 9405403 
8516101 8527394 8702900 8708600 9017801 9112809 9405404 
8516210 8527399 8703100 8708700 9025111 9112901 9405405 
8516 602 8527900 8703211 8708930 9025201 9112909 9405409 
8516609 8529109 8703213 8708940 9025801 9113100 9405509 
8516710 8529902 8703 219 8708991 9028201 9113200 9405600 
8516901 8529903 8703221 8708999 9028309 9113901 9405911 
8516902 8529905 8703223 8709190 9032 891 9113909 9405919 
8516909 8529909 8703224 8709900 9032892 9301000 9405920 
8517101 8531200 8703229 8710000 9101111 9302000 9405 991 
8517301 8531800 8703231 8711301 9101112 9303100 9405999 
8517302 8531900 8703232 8711309 9101121 9303200 9406000 
8517309 8534 000 8703239 8711401 9101122 9303300 9501000 
8517810 8535100 8703241 8711409 9101191 9303900 9502999 
8517901 8535300 8703242 8711 500 9101192 9304000 9503100 
8517909 8535901 8703249 8711900 9101211 9305100 9503200 
9503300 9612200           
95041 00 9613100           
9504200 9613201           
9504300 9613209           
9504401 9613301           
9504409 9613309           
9504900 9613801           
9505100 9613809           
9505900 9613901           
95062 10 9613909           
9601101 9614100           
9601109 9614201           
9601901 9614209           
9601902 9614900           
9601903 9615110           
9601909 9615190           
9602001 9615901           
96020 02 9615902           
9602009 9615909           
9603100 9616100           
9603210 9616200           
9603290 9617000           
9603300 9618000           
9603400 9701100           
9604000 9701900           
96050 00 9702000           
9606101 9703000           
9606102 9704000           
9606210 9705000           
9606220 9706000           
9606290             
9607110             
9607190             
9607209             
9608101             
9608201             
9608203             
9608206             
9608209             
9608311             
9608319             
96 08391             
9608401             
9608501             
9608911             
9608919             
9608999             
9609901             
9609909             
9610000             
9611000             

Bijlage 5

Tarief-post Tarief- post Tarief- post Tarief-post Tarief-post Tarief-post Ta rief-post  
0509009 3305200 4011991 4407920 4816200 5208320 5211410 
1212200 3305300 4011992 4407990 4816300 5208330 5211420 
1517 900 3305901 4011993 4408101 4816900 5208390 5211430 
1518000 3305909 4011994 4408109 4817100 5208410 5211490 
2008110 3306100 4011 995 4408201 4817200 5208420 5211510 
2103200 3306900 4011999 4408209 4817300 5208430 5211520 
2103302 3307101 4012101 4408901 4818 100 5208490 5211590 
2103900 3307109 4012109 4408909 4818200 5208510 5212110 
2104100 3307200 4012201 4410100 4818300 5208520 5212 120 
2104200 3307300 4012209 4410900 4818401 5208530 5212130 
2202100 3307410 4012900 4411110 4818402 5208590 5212140 
2202900 3307 490 4013101 4411190 4818409 5209110 5212150 
2207101 3307900 4013109 4411210 4818900 5209120 5212210 
2207109 3401119 4013200 4411 290 4819100 5209190 5212220 
2207201 3401191 4013901 4411310 4819201 5209210 5212230 
2207209 3401192 4013909 4411390 4819209 5209 220 5212240 
2208100 3401200 4016910 4411910 4819300 5209290 5212250 
2208901 3402110 4016920 4411990 4819400 5209310 5512110 
2208 902 3402199 4016930 4419000 4819500 5209320 5512190 
2208909 3402200 4016992 4802100 4819600 5209390 5512210 
2515121 3402900 4016 993 4802510 4820100 5209410 5512290 
2515129 3405100 4202110 4802521 4820200 5209420 5512910 
2522200 3506100 4202120 4802529 4820 300 5209430 5512990 
2522300 3606100 4202190 4802530 4820400 5209490 5515110 
2523100 3606909 4202210 4802600 4820501 5209510 5515 120 
2523210 3808101 4202220 4803001 4820509 5209520 5515130 
2523290 3808109 4202290 4803009 4820900 5209590 5515190 
2523900 3808 201 4202310 4804210 4821100 5210110 5515210 
2620500 3808209 4202320 4804290 4821900 5210120 5515220 
2620900 3808401 4202390 4804 310 4822901 5210190 5515290 
2710007 3808409 4202911 4804390 4822909 5210210 5515910 
2806100 3808901 4202919 4804410 4823110 5210 220 5515920 
2807000 3808909 4202921 4804420 4823190 5210290 5515990 
2809200 3813000 4202929 4804490 4823519 5210310 5601100 
2825 901 3819000 4202991 4804510 4823590 5210320 5703100 
2834219 3920100 4202999 4804520 4823600 5210390 5703200 
30051 00 3920300 4203101 4804590 4823700 5210410 5703300 
3005900 3920410 4203102 4805210 4823909 5210420 5703900 
3006100 3923212 42031 09 4805600 4901911 5210490 6002100 
3006600 3923292 4203210 4805700 4901912 5210510 6002200 
3215110 4008110 4203291 4805800 49019 91 5210520 6002300 
3303001 4008190 4203299 4808100 4901992 5210590 6002410 
3303002 4008210 4203301 4809100 5208110 5211110 60024 20 
3303003 4008290 4203309 4809200 5208120 5211120 6002430 
3303004 4009101 4203400 4809900 5208130 5211190 6002491 
3304100 40091 09 4205009 4810910 5208190 5211210 6002499 
3304200 4011009 4407100 4810999 5208210 5211220 6002910 
3304300 4011201 4407210 48112 10 5208220 5211290 6002920 
3304910 4011400 4407220 4811290 5208230 5211310 6002930 
3304990 4011500 4407230 4811909 5208290 52113 20 6002991 
3305100 4011910 4407910 4816100 5208310 5211390 6002999 
6101100 6104520 6110300 6201120 6204391 6209200 6215200 
6 101200 6104530 6110901 6201130 6204399 620930 0 6215900 
6101300 6104591 6110909 6201191 6204410 6209901 6216001 
6101901 6104599 6 111100 6201199 6204420 6209909 6216009 
610190 9 6104610 6111200 6201910 6204430 6210100 6301200 
6102100 6104620 6111300 6201920 6 204440 6210200 6301300 
6102200 6104630 611190 1 6201930 6204491 6210300 6301400 
6102300 6104691 6111909 6201991 6204499 6210400 6 301900 
6102901 6104699 6112110 6201999 620451 0 6210500 6302100 
6102909 6105100 6112120 6202110 6204520 6211111 6302210 
6103110 6 105200 6112191 6202120 6204530 6211112 630222 0 
6103120 6105901 6112199 6202130 6204591 6211119 6302290 
6103191 6105909 6112200 6 202191 6204599 6211121 6302310 
6103199 610610 0 6112310 6202199 6204610 6211122 6302320 
6103210 6106200 6112391 6202910 6204620 6 211129 6302390 
6103220 6106901 6112399 620292 0 6204630 6211200 6302400 
6103230 6106909 6112410 6202930 6204691 6211311 6302510 
6 103291 6107110 6112491 6202991 6204699 621131 9 6302520 
6103299 6107120 6112499 6202999 6205100 6211321 6302530 
6103310 6107191 6 113000 6203110 6205200 6211329 6302590 
610332 0 6107199 6114100 6203120 6205300 6211331 6302601 
6103330 6107210 6114200 6203191 6 205901 6211339 6302602 
6103391 6107220 611430 0 6203199 6205909 6211391 6302910 
6103399 6107291 6114901 6203210 6206100 6211392 6 302920 
6103410 6107299 6114909 6203220 620620 0 6211399 6302930 
6103420 6107910 6115110 6203230 6206300 6211411 6302990 
6103430 6 107920 6115120 6203291 6206400 6211419 630311 0 
6103491 6107991 6115191 6203299 6206900 6211421 6303120 
6103499 6107992 6115199 6 203310 6207110 6211429 6303190 
6104110 610799 9 6115201 6203320 6207191 6211431 6303910 
6104120 6108110 6115202 6203330 6207199 6 211439 6303920 
6104130 6108191 6115209 620339 1 6207210 6211491 6303990 
6104191 6108199 6115910 6203399 6207220 6211492 6304110 
6 104199 6108210 6115929 6203410 6207291 621149 9 6304190 
6104210 6108220 6115939 6203420 6207299 6212101 6304910 
6104220 6108291 6 115991 6203430 6207910 6212109 6304920 
610423 0 6108299 6115999 6203491 6207920 6212201 6304930 
6104291 6108310 6116910 6203499 6 207991 6212209 6304990 
6104299 6108320 611692 0 6204110 6207999 6212301 6305100 
6104310 6108391 6116930 6204120 6208110 6212309 6 305200 
6104320 6108399 6116991 6204130 620819 1 6212901 6305310 
6104330 6108910 6116999 6204191 6208199 6212909 6305390 
6104391 6 108920 6117101 6204199 6208210 6213100 630590 0 
6104399 6108991 6117102 6204210 6208220 6213200 6310101 
6104410 6108999 6117103 6 204220 6208291 6213900 6310109 
6104420 610910 0 6117109 6204230 6208299 6214100 6310901 
6104430 6109901 6117201 6204291 6208910 6 214200 6310909 
6104440 6109902 6117202 620429 9 6208920 6214300 6401100 
6104491 6109909 6117203 6204310 6208991 6214400 6401910 
6104499 6110100 6117209 6204320 6208999 6214900 6401920 
6104510 6110200 6201110 6204330 6209100 6215100 6401990 
6402190 7013310 7110310 7207120 7326909 840 3101 8465100 
6402200 7013320 7110391 7207190 7409111 8403109 8465910 
6402300 7013391 7110399 7207200 7409191 8408100 8465920 
640 2910 7013399 7110410 7213100 7409211 8408901 8465950 
6402990 7013910 7110491 7214200 7409291 8413301 8474311 
6403190 7013991 711 0499 7216211 7411109 8413302 8481102 
6403200 7013992 7111000 7216219 7412200 8413309 8481809 
6403300 7013999 7112100 7306300 741 9994 8413702 8484901 
6403400 7020001 7112200 7306600 7604103 8413709 8501201 
6403510 7020009 7112900 7306900 7604210 8413811 850 1209 
6403590 7101101 7113111 7307110 7604293 8413812 8501400 
6403910 7101102 7113112 7307190 7608100 8413819 8501519 
6403990 710 1210 7113113 7307910 7610100 8415100 8501521 
6404110 7101220 7113114 7307920 7610900 8415811 8501529 
6404191 7102100 7113119 730 8200 7612100 8415820 8502110 
6404199 7102210 7113191 7308300 7615100 8418100 8502120 
6404201 7102290 7113192 7308400 7616906 841 8210 8502130 
6404209 7102310 7113193 7308901 8202100 8418220 8504100 
6405100 7102390 7113194 7308909 8202200 8418300 8504210 
640 5200 7103101 7113195 7311000 8202910 8418400 8504220 
6405900 7103109 7113196 7312100 8203100 8418500 8504319 
6406101 7103911 711 3197 7314190 8203200 8418610 8504320 
6406109 7103919 7113198 7314200 8204110 8418691 8504330 
6802210 7103991 7113199 7314300 820 4120 8418692 8504340 
6802910 7103999 7113201 7314410 8205400 8418693 8504401 
6907902 7104109 7113202 7314500 8205900 8418910 850 6110 
6907909 7104209 7113203 7315820 8208100 8419811 8506120 
6908901 7104909 7113209 7316000 8211100 8421230 8506130 
6908902 710 5100 7114111 7317001 8211911 8421310 8506190 
6908908 7105900 7114119 7317003 8211912 8422400 8507100 
6908909 7106100 7114191 731 8120 8211919 8423810 8507200 
6910100 7106910 7114192 7318159 8211921 8423820 8507903 
6910900 7106921 7114193 7318231 8211929 842 4100 8515390 
6911101 7106922 7114199 7318232 8211931 8424811 8516102 
6911109 7106929 7114201 7318239 8211932 8424819 8516290 
691 1901 7107001 7114209 7320101 8211939 8425421 8516601 
6911909 7107002 7115100 7320109 8212101 8425429 8517109 
6912001 7108110 711 5901 7320201 8215100 8426110 8528100 
6912002 7108121 7115902 7321111 8215200 8428100 8528200 
6912003 7108129 7115903 7321119 821 5910 8432100 8529101 
6912009 7108131 7115909 7321120 8215990 8432210 8529102 
6913100 7108139 7116101 7321810 8301100 8432290 852 9901 
6913901 7108200 7116109 7321829 8301200 8432401 8529904 
6913909 7109000 7116201 7322110 8301300 8432409 8531100 
7010100 711 0110 7116209 7322190 8301400 8433400 8536201 
7012000 7110191 7118101 7323931 8302100 8436210 8536300 
7013100 7110192 7118109 732 5100 8302410 8450110 8536491 
7013210 7110199 7118901 7325910 8302420 8450120 8536501 
7013291 7110210 7118902 7325990 8302500 845 0190 8536509 
7013292 7110291 7118909 7326110 8303000 8452400 8536611 
7013299 7110299 7207110 7326905 8311100 8462390 8536691 
8536901 8716100 9503490         
85 36902 8716200 9503500         
85371 00 8716310 9503600         
8537200 8716390 9503700         
8539221 8716400 9503800         
8544112 8716800 9503900         
8544201 90 03110 9506620         
8544209 90031 91 9608102         
8544410 9003199 9608109         
8544491 9003900 9608202         
8544499 9004109 9608399         
8544511 9004902 96 08509         
854451 9 9004909 9608991         
8544593 9017101 9609100         
8544599 9018310 9612100         
8544603 9028202           
8544609 9028301           
8607110 9102110           
8609001 9102120           
8609009 9102190           
8701200 9102210           
8702100 9102290           
87042 12 9102910           
8704219 9102990           
8704230 9401200           
8704311 9401300           
8708310 9401400           
8708800 9401500           
8708910 9401610           
8708920 9401690           
87089 92 9401710           
8708993 9401790           
8711101 9401809           
8711109 9402101           
8711201 9403100           
8711209 9403201           
8712001 9403202           
8712009 9403209           
87141 10 9403300           
8714191 9403400           
8714192 9403500           
8714193 9403600           
8714194 9403700           
8714195 9403800           
8714200 9404100           
8714910 9404210           
87149 20 9404290           
8714950 9404300           
8714991 9404900           
8714992 9502100           
8715001 9503410           

Bijlage 6

Tarief-post Tarief- post Tarief- post Tarief-post Tarief-post Tarief-post Ta rief-post  
0403900             
0403100             
1902110             
1902190             
1902200             
1 902300             
1902400             
1905100             
1905200             
1905300             
190540 0             
1905901             
1905902             
1905909             
2102100             
2102200             
2102300             
2201100             
2201900             
5701101             
5701102             
5701103             
5701109             
5701901             
5701 902             
5701903             
5701909             
5702100             
5702310             
5702320             
5702390             
5702410             
5702420             
5702490             
5702510             
5702520             
5702590             
5702910             
57 02920             
5702990             
5705000             
5804300             
5805000             
6307100             
6309000             
              
              
              
              
              
              

Bijlage 7

betreffende intellectuele, industriële en commerciële eigendom

1. Voor het einde van het vierde jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst treedt Tunesië toe tot de volgende multilaterale verdragen inzake de bescherming van de intellectuele, industriële en commerciële eigendom:

– Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties (Rome, 1961);

– Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening (1977, gewijzigd in 1980);

– Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (1970, aangepast in 1979 en gewijzigd in 1984);

– Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten (Akte van Genève, 1991);

– Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken (Genève, 1977);

2. De Associatieraad kan besluiten dat lid 1 van deze bijlage op andere multilaterale verdragen op dit gebied van toepassing is. In dit verband spant Tunesië zich tot het uiterste in om met name tot die verdragen toe te treden waarbij de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten partij zijn.

3. De overeenkomstsluitende partijen bevestigen het belang dat zij hechten aan de verplichtingen die uit de volgende multilaterale verdragen voortvloeien:

– Overeenkomst van Parijs voor de bescherming van de industriële eigendom in de Akte van Stockholm van 1967 (Unie van Parijs);

– Berner Conventie ter bescherming van werken van letterkunde en kunst in de Akte van Parijs van 24 juli 1971.


Protocol nr. 1 betreffende de regeling die bij de invoer in de Gemeenschap van landbouwprodukten uit Tunesië van toepassing is

Artikel 1

1. De in bijlage genoemde produkten van oorsprong uit Tunesië mogen in de Gemeenschap worden ingevoerd onder de voorwaarden die hierna en in de bijlage zijn vermeld.

2. De douanerechten bij invoer worden afgeschaft of verlaagd volgens de percentages die naast de betrokken produkten in kolom a zijn vermeld.

Voor bepaalde produkten waarvoor het gemeenschappelijk douanetarief in een „ad valorem" douanerecht en in een specifiek douanerecht voorziet, zijn de in lid 3 bedoelde, in de kolommen a en c vermelde verlagingspercentages uitsluitend op de „ad valorem" douanerechten van toepassing.

3. Voor bepaalde produkten worden de douanerechten afgeschaft binnen de grenzen van de tariefcontingenten die voor elk van deze produkten in kolom b zijn vermeld.

Voor de ingevoerde hoeveelheden die de contingenten overschrijden, worden de douanerechten verlaagd volgens de percentages die in kolom c zijn vermeld.

4. Voor bepaalde andere van douanerechten vrijgestelde produkten zijn referentiehoeveelheden, vermeld in kolom d, vastgesteld.

Indien de invoer van een bepaald produkt de referentiehoeveelheid overschrijdt, kan de Gemeenschap, op basis van een balans van het handelsverkeer die zij jaarlijks opstelt, voor het betrokken produkt een communautair tariefcontingent openen voor een hoeveelheid die gelijk is aan deze referentiehoeveelheid. In dergelijk geval wordt het recht van het gemeenschappelijk douanetarief, naargelang het produkt, hetzij volledig toegepast, hetzij volgens het in kolom c vermelde percentage verlaagd voor de ingevoerde hoeveelheden die het contingent overschrijden.

5. Voor bepaalde van de in de leden 3 en 4 bedoelde, in kolom e vermelde produkten worden de contingenten of de referentiehoeveelheden vanaf 1 januari 1997 tot en met 1 januari 2000 jaarlijks verhoogd in vier gelijke tranches waarvan de omvang 3% van deze contingenten of hoeveelheden bedraagt.

6. Voor bepaalde andere dan de in de leden 3 en 4 bedoelde, in kolom e vermelde produkten kan de Gemeenschap een referentiehoeveelheid in de zin van het bepaalde in lid 4 vaststellen indien uit de door haar opgestelde jaarlijkse balans van het handelsverkeer blijkt dat de ingevoerde hoeveelheden moeilijkheden dreigen te veroorzaken op de markt van de Gemeenschap. Indien vervolgens voor dit produkt, onder de in lid 4 vermelde voorwaarden, een tariefcontingent wordt geopend, dan wordt het recht van het gemeenschappelijk tarief, naargelang het produkt, hetzij volledig toegepast, hetzij volgens de in kolom c vermelde percentages verlaagd voor de hoeveelheid die het contingent overschrijdt.

Artikel 2

Voor wijn van verse druiven met benaming van oorsprong van post 2204 van de gecombineerde nomenclatuur van oorsprong uit Tunesië is het bepaalde in artikel 1 van toepassing op wijn die wordt aangeboden in verpakkingen van twee liter of minder met een effectief alcohol-volumegehalte van 15% of minder.

Volgens de Tunesische wetgeving dragen deze wijnen de hiernavolgende benamingen: Coteaux de Teboura, Coteaux d'Utique, Sidi Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag.

Artikel 3

1. Voor elk verkoopseizoen in het tijdvak van 1 januari 1996 tot en met 31 december 1999, voor een hoeveelheid van 46.000 ton per verkoopseizoen, wordt bij de invoer in de Gemeenschap van geheel in Tunesië verkregen en rechtstreeks van dit land naar de Gemeenschap vervoerde ruwe olijfolie van de onderverdelingen 1509 10 10 en 1509 10 90 van de gecombineerde nomenclatuur, een douanerecht van 7,81 ecu/100 kg geheven.

2. Indien de invoer van olijfolie in het kader van deze regeling het evenwicht op de markt van de Europese Gemeenschap dreigt te verstoren, met name in het licht van de verbintenissen die de Europese Gemeenschap ten aanzien van dit produkt in het kader van de Wereldhandelsorganisatie is aangegaan, dan kan de Europese Gemeenschap passende maatregelen treffen om deze dreiging weg te nemen.

3. In de loop van het tweede halfjaar van 1999 stellen de partijen een nieuw onderzoek in ten einde de met ingang van 1 januari 2000 toe te passen regeling vast te stellen.


BIJLAGE
GN-codeOmschrijvingVerlagin gspercentage TariefcontingentVerlagingspercentage voor de hoeveelheid die de bestaande of nog vast te stellen tariefcontingenten overschrijdtReferentie-hoeveelheidSpecifieke bepalingen met betrekking tot
   a(tonnen)b c(tonnen)d e
0101 19 10Slachtpaarden1)100) 80) art. 1 § 6
0101 19 90andere100) 80) art . 1 § 6
ex 0204Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren, met uitzondering van vlees van schapen, huisdieren100) )  
0208Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of bevroren100) )  
owlijnex 0602 40Rozen, ook indien geënt, met uitzondering van stekken100) )  
0603 10Afgesneden bloemen en bloemknoppen, vers100)750) art. 1 § 5
ex 0701 90 51Nieuwe aardappelen (primeurs), van 1 januari tot en met 31 maart2)100)15 00040) art. 1 § 5
ex 0702 (x)Tomaten, van 15 november tot en met 30 april1003) 603) art. 1 § 6
ex 0703 10 11 ex 0703 10 19Uien, van 15 februari tot en met 15 mei100) 60) art. 1 § 6
ex 0703 20 00Knoflook, van 1 november tot en met 31 maart100) 60) art. 1 § 6
ex 0706 10 00Wortelen, van 1 januari tot en met 31 maart100) 40) art. 1 § 6
ex 0707 00Komkommers, van 10 november tot en met 11 februari1003) 0) art. 1 § 6
ex 0708 10 10Erwten (Pisum sativum), peultjes daaronder begrepen, van 1 oktober tot en met 30 april100) 60) art. 1 § 6
ex 0708 20 10Bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.), van 1 november tot en met 30 april100) 60) art. 1 § 6
ex 0709 10Artisjokken, van 1 oktober tot en met 31 december1003) 303) art. 1 § 6
ex 0709 20 00Asperges, van 1 oktober tot en met 31 maart100) 0) art. 1 § 6
ex 0709 30 00Aubergines, van 1 december tot en met 30 april60) ) art. 1 § 6
ex 0709 40 00Selderij, andere dan knolselderij van 1 november tot en met 31 maart100) 0) art. 1 § 6
0709 60 10Niet-scherpsmakende pepers100) 40) art. 1 § 6
0709 60 99Andere100) )  
ex 0709 90 50Venkel, van 1 november tot en met 31 maart100) 0) art. 1 § 6
ex 0709 90Courgettes, van 1 december tot en met 15 maart603)    
ex 0709 90 90Wilde uien van de soort Muscari comosum, van 15 februari tot en met 15 mei100) 60) art. 1 § 6
 Peterselie, van 1 november tot en met 31 maart100) 0)  
0710 80 59Vruchten van de geslachten „Capsicum" en „Pimenta"100) )  
0711 20 10Olijven, bestemd voor andere doeleinden dan het vervaardigen van olie1)60) )  
0711 30 00Kappers100) 90) ar t. 1 § 6
0711 90 10Vruchten van de geslachten „Capsicum" en „Pimenta" andere dan niet-scherpsmakende pepers100) )  
0713 10 10Erwten voor zaaidoeleinden100) 60) a rt. 1 § 6
0713 50 10Tuinbonen (Vicia faba var. major), paardebonen (Vicia faba var. equina) en duivebonen (Vicia faba var. minor), voor zaaidoeleinden100) 60) a rt. 1 § 6
ex 0713Peulgroenten, andere dan voor zaaidoeleinden100) )  
0802 11 90Amendelen, ook zonder dop of schaal, niet bitter100) 0)1 000art. 1 § 5
0802 12 90Andere     
ex 0804 10 00Dadels, met een netto-inhoud van 35 kg of minder per onmiddellijke verpakking100) )  
ex 0805 10Sinaasappelen, vers1003)31 360803) art. 1 § 5
ex 0805 10Andere1003) 0)1 500art. 1 § 5
ex 0805 20Mandarijen (langerines en satsuma's daaronder begrepen), vers, clementines wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten, vers1003) 803) art. 1 § 6
ex 0805 30Citroenen (Citrus limon, Citrus limonum) en lemmeties (Citrus aurantifolia)1003) 803) art. 1 § 6
0805 40Pompelmoezen en pomelo's80) )  
owlijnex 0806Druiven voor tafelgebruik, van 15 november tot en met 30 april603) )  
ex 0807 10 10Watermeloenen, van 1 april tot en met 15 juni50)    
ex 0807 10 90Andere, van 1 november tot en met 31 mei100) 50) art.1 § 6
0809 10Abrikozen1003) 0) eset2.000art.1 § 5
ex 0809 40Pruimen, van 1 november tot en met 15 juni603) )  
ex 0810 10 90Aardbeien, van 1 november tot en met 31 maart100) 60) art.1 § 6
ex 0810 20 10Frambozen, van 15 mei tot en met 15 juni50) )  
ex 0812 90 20Sinaasappelen, fijngemaakt, voorlopig verduurzaamd80) )  
ex 0812 90 95Andere, fijngemaakt, voorlopig verduurzaamd80) )  
0904 12 00Peper, fijngemaakt of gemalen100) )  
090420 31 0904 20 35 0904 20 39Capsieumsoorten bestemd voor de vervaardiging van capsaïcine of van tincturen1)100) )  
0904 20 90Fijngemaakt of gemalen100) )  
0909Anijszaad, steranijszaad, venkelzaad, korianderzaad, komijnzaad en karwijzaad; jeneverbessen100) )  
0910Gember, saffraan, kurkuma, tijm, laurierbladeren, kerrie en andere specerijen100) )  
1209 91 90Ander4)100) 60)  
1209 99 99Ander4)100) 60) art.1 § 6
1211Planten, plantdelen, zaden en vruchten, van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde of voor insekten- of parasietbestrijding of voor dergelijke doeleinden, vers of gedroogd, ook indien gesneden, gebroken of in poedervorm100) )  
1212 10 10Sint-jansbrood, sint-jansbroodpitten daaronder begrepen100) )  
owlijn1212 20 00Zeewier en andere algen100) )  
1212 30 00Pitten van abrikozen, van perziken of van pruimen, ook indien in de steen100) )  
1212 99 90Ander plantaardige produkten100) )  
ex 1302 20Pectinestoffen, pectinaten en pectaten25) )  
ex 2001 10 00Komkommers, zonder toegevoegde suiker100) )  
ex 2001 20 00Uien, zonder toegevoegde suiker100) )  
2001 90 20Scherpsmakende vruchten van het geslacht „Capsicum"100) )  
((mwt;ex 2001 90 50Paddestoelen, zonder toegevoegde suiker100) )  
ex 2001 90 65Olijven, zonder toegevoegde suiker100) )  
ex 2001 90 70Niet-scherpsmakende pepers, zonder toegevoegde suiker100) )  
ex 2001 90 75Kroten (Beta vulgaris var, conditiva), zonder toegevoegde suiker100) )  
ex 2001 90 85Rode kool, zonder toegevoegde suiker100) )  
ex 2001 90 96Andere, zonder suiker100) )  
2002 10 10Gepelde tomaten100) 30) art.1 § 6
ex 2002 90Tomatenpuree100)2.0000) art.1 § 5
2003 10 20Paddestoelen van het geslacht Agaricus, voorlopig verduurzaamd, volledig gekookt:1003) 503) art.1 § 6
 – van de soort Psalliosa – andere1003)1003) 503603) art.1 § 6art.1 § 6
2003 10 30Andere     
 – van de soort Psalliota – andere 1003)1003) 503)60 3) art.1 § 6art.1 § 6
2003 10 80Andere100) 60) art .1 § 6
2003 20 00Truffels70) )  
2004 10 99Andere100) 50) art .1 § 6
ex 2004 90 30Kappers en olijven100) )  
2004 90 50Erwten (Pisum sativum) en bonen in de dop (Phaseolus spp.)100) 20) art.1 § 6
2004 90 95Artisjokken100) 50) art. 1 § 6
2004 90 99Andere: Asperges, wortelen en mengsels van groenten Andere 100)100)  20)50)  art.1 § 6art.1 § 6
2005 10 00Gehomogeniseerde groenten: Asperges, wortelen en mengsels van groenten Andere 100)100)  20)50)  art.1 § 6art.1 § 6
2005 20 20In schijfjes, gebakken, ook indien gezouten of geauromatiseerd, luchtdicht verpakt, geschikt voor onmiddellijk verbruik100) 50) art.1 § 6
2005 20 80Andere100) 50) art .1 § 6
2005 40 00Erwten (Pisum sativum)100) 20) art.1 § 6
2005 51 00Gedopt100) 50) art .1 § 6
2005 59 00Andere20) )  
2005 60 00Asperges20) )  
2005 70Olijven100) )  
2005 90 10Scherpsmakende vruchten van het geslacht „Capsicum"100) )  
2005 90 30Kappers100) )  
2005 90 50Artisjokken100) 50) art.1 § 6
2005 90 60Wortelen100) 20) a rt. 1 § 6
2005 90 70Mengels van groenten100) 20) art. 1 § 6
2005 90 80Andere100) 50) art . 1 § 6
2007 10 91Gehomogeniseerde bereidingen van tropische vruchten50) )  
2007 10 99Andere50) )  
2007 91 90Citrusvruchten, andere50) )  
2007 99 91Appelmoes50) )  
2007 99 98Andere50) )  
2008 30 51Partjes van pompelmoezen en van pomelo's80) )  
t2008 30 71   )  
ex 2008 30 91      
ex 2008 30 99   )  
ex 2008 30 55 ex 2008 30 75Mandarijnen, langerines en satsuma's daaronder begrepen, fijngemaakt: elementines, wilkings en andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten, fijngemaakt:80)    
ex 2008 30 59Sinaasappelen en citroenen, fijngemaakt80) )  
ex 2008 30 79   )  
ex 2008 30 91Citrusvruchten, fijngemaakt80) )  
ex 2008 30 99      
ex 2008 30 91Moes van citrusvruchten40) )  
2008 50 61 2008 50 69Abrikozen100) 20) art. 1 § 6
ex 2008 50 92 ex 2008 50 94 ex 2008 50 99Gehalveerde abrikozen100) 50) art. 1 § 6
ex 2008 50 92 ex 2008 50 94Abrikozenmoes100)5 160)30)  
ex 2008 70 92 ex 2008 70 94Gehalveerde perziken (met inbegrip van bloedperziken en nectarinnes)50)   
ex 2008 70 99Gehalveerde perziken (met inbegrip van bloedperzieken en nectarines)100) 50) art. 1 § 6
ex 2008 92 51 ex 2008 92 59Mengsels van tropische vruchten100)1 000)55) art. 1 § 6
ex 2008 92 72 ex 2008 92 74 ex 2008 9276 ex 2008 92 78Mengsels van tropische vruchten55)1 0003))  
2009 11 2009 19Sinaasappelsap703) )  
2009 20Sap van pompelmoezen of van pomelo's703) )  
2009 30 11 2009 30 19Sap van andere citrusvruchten603) )  
ex 2009 30 31 2009 30 39Sap van andere citrusvruchten dan citroen603) )  
ex 2204Wijn van verse druiven100)179 200 hl.80)  
ex 2204Wijn van verse druiven, met benaming van oorsprong100)56 000 hl.0) Voorwaarden vastgesteld in art. 2
2301Meel, poeder en pellets van vlees, van slachtafvallen, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie: kanen100) )  
ex 2302Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of andere bewerkingen van granen of van peulvruchten, ook indien in pellets60) )  

1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden die door de bevoegde communautaire instanties worden vastgesteld.

2) Vanaf de datum van toepassing van een EG-verordening voor de sector aardappelen wordt deze periode verlengd tot en met 15 april en wordt de verlaging van het douanerecht buiten het tariefcontingent op 50% gebracht.

3) Het verlagingspercentage is uitsluitend van toepassing op het „ad valorem" recht.

4) Deze consessie betreft uitsluitend zaaigoed overeenkomstig de voorschriften betreffende het in de handel brengen van zaaigoed en pootgoed.

Protocol nr. 2 betreffende de regeling die van toepassing is op de invoer in de gemeenschap van visserijprodukten van oorsprong uit Tunesië

Enig artikel

De hieronder vermelde produkten van oorsprong uit Tunesië kunnen vrij van douanerechten in de Gemeenschap worden ingevoerd

GN-codeOmschrijving
Hoofdstuk 3Vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren
1604 11 00Zalm
1604 12Haring
ex 1604 13 11Sardines van de soort „Sardina pilchardus", in olijfolie1)
ex 1604 13 19Sardines van de soort „Sardina pilchardus", andere dan in olijfolie1)
1604 14Tonijn, boniet en bonito (Sarda spp.)
1604 15Makreel
1604 16 00Ansjovis
1604 19 10Zalmvissen, andere dan zalm
1604 19 31 1604 19 39Vis van het geslacht „Eythynnus" andere dan boniet (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
1604 19 50Vis van de soort „Orcynopsis unicolor"
1604 19 91 t/mAndere
1604 19 98  
1604 20Andere bereidingen en conserven
1604 20 05Bereidingen van surimi
1604 20 10van zalm
1604 20 30van andere zalmvissen
1604 20 40van ansjovis
ex 1604 20 50van sardines van de soort „Sardina pilchardus"1)
1604 20 70van tonijn, van boniet en van andere vis van het geslacht „Euthunnus"
1604 20 90van andere vissoorten
1604 30Kaviaar en kaviaarsurrogaten
1605 10 00Krab
1605 20Garnaal
1605 30 00Zeekreeft
1605 40 00Andere schaaldieren
1605 90 11Mossel (Mytilus spp., Perna spp.), in luchtdichte verpakkingen
1605 90 19Andere mosselen
1605 90 30Andere weekdieren
1902 20 10Gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze bereid), bevattende meer dan 20 gewichtspercenten vis, schaal- of weekdieren of andere ongewervelde waterdieren

1) In het kader van een communautair tariefcontingent van 100 ton voor de posten ex 1604 13 11, ex 1604 13 19 en ex 1604 20 50 samen.


Protocol nr. 3 betreffende de regeling die van toepassing is op de invoer in Tunesië van landbouwprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap

Enig artikel

Voor de in de bijlage vermelde produkten van oorsprong uit de Gemeenschap zijn de douanerechten bij invoer in Tunesië niet hoger dan de rechten vermeld in kolom a in het kader van de tariefcontingenten vermeld in kolom b.

GN-codeOmschrijvingMaximaal douane-recht%Preferen-tieel tarief-contingentSpecifiekebepalingen
ab
0102 10Levende runderen, fokdieren van zuiver ras172 000 ) 
0102 90Andere dan fokdieren van zuiver ras2735 )x
0201 20Vlees van runderen, vers of gekoeld, delen met been278 0001)x
0201 30Vlees van runderen, vers of gekoeld, zonder been278 0001)x
0202 20Vlees van runderen, bevroren, delen met been278 0001)x
0202 30Vlees van runderen, bevroren, zonder been278 0001)x
0207 21Niet in stukken gesneden pluimvee, bevroren (hanen en kippen)43400 )2)
0402 10Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichtspercent179 7003)x
0402 21Melk en room, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vetgehalte van meer dan 1,5 gewichtspercent179 7003)x
0402 99Melk en room, ingedikt, andere dan room in poeder of in vaste vorm en/of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen179 7003)x
0405 00Boter en ander melkvet35250 )x
0406 30Smeltkaas, niet geraspt noch in poeder27450 )x
0407 00Vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt1 100 )3)
 – broedeieren20  
 – eieren van vliegwild43  
 – andere43  
0602 99Andere levende planten (wortels daaronder begrepen), andere dan die van de posten 0602 10, 0602 20, 0602 30, 0602 40 en 0602 9143200 ) 
0701 10Aardappelen, vers of gekoeld: pootaardappelen1516 500 ) 
0701 90Aardappelen, vers of gekoeld: andere dan pootaardappelen4316 500 )5)
0802 22Hazelnoten, zonder dop43200 ) 
1001 10Harde tarwe1717 000 )x
1001 90Andere dan harde tarwe17230 000 )x
1003 00Gerst1712 000 )x
1005 90Maïs, andere dan zaaigoed179 000 ) 
1103 11Gries en griesmeel van tarwe43300 ) 
1103 13Gries en griesmeel van maïs43800 ) 
1107 10Mout, niet gebrand432 000 ) 
1108 12Maïszetmeel31900 ) 
1214 10Luzernemeel en luzerne in pellets29700 ) 
1502 00Rund-, schape- of geitevet, ruw of gesmolten, ook indien geperst of met behulp van oplosmiddelen geëxtraheerd27600 ) 
1507 10Ruwe sojaolie, ook indien ontgomd157 500 ) 
1511 00Palmolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd300 ) 
 – ruwe olie20  
 – andere43  
1514 10Raapzaad,- koolzaad- en mosterdzaadolie: ruwe olie30 000 ) 
 – van koolzaad15  
 – andere43  
1514 90Raapzaad-, koolzaad- en mosterdolie: andere dan ruwe olie43900 ) 
1515 11Ruwe lijnolie20400 ) 
1516 10Dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan31300 ) 
1701 99Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, andere dan ruwe suiker niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen1572 000 )x
1702 30Glucose en glucosestroop 650 ) 
 – Glucose gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen43  
 – andere20  
1702 90Andere suiker, invertsuiker daaronder begrepen, dan lactose, ahornsuiker, glucose en fructose en siroop daarvan 200 ) 
 – Andere suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen43  
 – Andere29  
2309 10Honde- en kattevoer, opgemaakt voor de verkoop in het klein4320 ) 
2309 90Ander voer voor dieren432 800 ) 
2401 10Opgestripte tabak252 800 ) 

..* De hoeveelheden die worden ingevoerd in het kader van het door Tunesië in WTO-verband geopende tariefcontingent uit hoofde van de referentie-toegang („current access"), worden in mindering gebracht op het preferentiële tariefcontingent.

1) De hoeveelheid van 8.000 ton geldt voor de vier postonderverdelingen samen.

2) Van 1 juli tot eind februari.

3) De hoeveelheid van 9.700 ton geldt voor de drie posten samen.


Protocol 4 betreffende de definitie van het begrip „produkten van oorsprong" en methoden van administratieve samenwerking

TITEL I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van dit Protocol wordt verstaan onder:

 • a. „vervaardiging": elke soort be- of verwerking, met inbegrip van assemblage of speciale behandelingen;

 • b. „materiaal": alle ingrediënten, grondstoffen, componenten, delen enz., die bij de vervaardiging van het produkt worden gebruikt;

 • c. „produkt": het verkregen produkt, zelfs indien het bestemd is om later bij de vervaardiging van een ander produkt te worden gebruikt;

 • d. „goederen": zowel materialen als produkten;

 • e. „douanewaarde": de waarde zoals bepaald bij de Overeenkomst inzake de toepassing van artikel VII van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel van 1994 (Overeenkomst inzake de douanewaarde van de WTO);

 • f. „prijs af fabriek": de prijs die voor het produkt af fabriek is betaald aan de fabrikant in wiens bedrijf de laatste be- of verwerking is verricht, voor zover in die prijs de waarde is begrepen van alle gebruikte materialen, verminderd met alle binnenlandse belastingen die worden of kunnen worden terugbetaald wanneer het verkregen produkt wordt uitgevoerd;

 • g. „waarde van de materialen": de douanewaarde ten tijde van de invoer van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, of, indien deze niet bekend is en niet kan worden vastgesteld, de eerste controleerbare prijs die voor de materialen in de betrokken gebieden is betaald;

 • h. „waarde van de materialen van oorsprong": de waarde van deze materialen als omschreven onder g, welke omschrijving van dienovereenkomstige toepassing is;

 • i. „hoofdstukken" en „posten": de hoofdstukken en posten (viercijfercodes) van de nomenclatuur die het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen vormt, in dit Protocol „het geharmoniseerde systeem" of „GS" genoemd;

 • j. „ingedeeld": de indeling van een produkt of materiaal onder een bepaalde post;

 • k. „zending": produkten die gelijktijdig van een exporteur naar een geadresseerde worden verzonden of vergezeld gaan van een enkel vervoersdocument dat de verzending van de exporteur naar de geadresseerde dekt, of bij gebreke daarvan, een enkele factuur.

TITEL II

DEFINITIE VAN HET BEGRIP „PRODUKTEN VAN OORSPRONG"

Artikel 2 Oorsprongscriteria

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 5 van dit Protocol worden voor de toepassing van deze Overeenkomst beschouwd als:

1. produkten van oorsprong uit de Gemeenschap:

 • a. geheel en al in de Gemeenschap verkregen produkten in de zin van artikel 6 van dit Protocol;

 • b. in de Gemeenschap verkregen produkten, waarin materialen zijn verwerkt die daar niet geheel en al zijn verkregen, mits deze materialen in de Gemeenschap een be- of verwerking hebben ondergaan die toereikend is in de zin van artikel 7 van dit Protocol;

2. produkten van oorsprong uit Tunesië:

 • a. geheel en al in Tunesië verkregen produkten, in de zin van artikel 6 van dit Protocol;

 • b. in Tunesië verkregen produkten, waarin materialen zijn verwerkt die daar niet geheel en al zijn verkregen, mits deze materialen in Tunesië een be- of verwerking hebben ondergaan die toereikend is in de zin van artikel 7 van dit Protocol.

Artikel 3 Bilaterale cumulatie

1. In afwijking van artikel 2, lid 1, onder b, worden produkten van oorsprong uit Tunesië in de zin van dit Protocol beschouwd als produkten van oorsprong uit de Gemeenschap en is het niet noodzakelijk dat deze in de Gemeenschap een toereikende be- of verwerking hebben ondergaan, mits ze evenwel een be- of verwerking hebben ondergaan die meer omvat dan de in artikel 8 van dit Protocol genoemde be- of verwerkingen.

2. In afwijking van artikel 2, lid 2, onder b, worden produkten van oorsprong uit de Gemeenschap in de zin van dit Protocol beschouwd als produkten van oorsprong uit Tunesië en is het niet noodzakelijk dat deze in Tunesië een toereikende be- of verwerking hebben ondergaan, mits ze evenwel een be- of verwerking hebben ondergaan die meer omvat dan de in artikel 8 van dit Protocol genoemde be- of verwerkingen.

Artikel 4 Cumulatie met materialen van oorsprong uit Algerije of Marokko

1. In afwijking van artikel 2, lid 1, onder b, en onder voorbehoud van de leden 3 en 4 worden materialen van oorsprong uit Algerije of Marokko in de zin van Protocol nr. 2 bij de Overeenkomsten tussen de Gemeenschap en deze landen beschouwd als materialen van oorsprong uit de Gemeenschap en is het niet noodzakelijk dat deze in de Gemeenschap een toereikende be- of verwerking hebben ondergaan, mits ze evenwel een be- of verwerking hebben ondergaan die meer omvat dan de in artikel 8 van dit Protocol genoemde be- of verwerkingen.

2. In afwijking van artikel 2, lid 2, onder b, en onder voorbehoud van de leden 3 en 4, worden materialen van oorsprong uit Algerije of Marokko in de zin van Protocol nr. 2 bij de Overeenkomsten tussen de Gemeenschap en deze landen beschouwd als materialen van oorsprong uit Tunesië en is het niet noodzakelijk dat deze materialen een toereikende be- of verwerking hebben ondergaan, mits ze evenwel een be- of verwerking hebben ondergaan die meer omvat dan de in artikel 8 van dit Protocol genoemde be- of verwerkingen.

3. De bepalingen van de leden 1 en 2 betreffende materialen van oorsprong uit Algerije zijn uitsluitend van toepassing indien in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Algerije en tussen Tunesië en Algerije dezelfde oorsprongsregels gelden.

4. De bepalingen van de leden 1 en 2 betreffende materialen van oorsprong uit Marokko zijn uitsluitend van toepassing indien in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Marokko en tussen Tunesië en Marokko dezelfde oorsprongsregels gelden.

Artikel 5 Cumulatie van be- of verwerkingen

1. Voor de toepassing van artikel 2, lid 1, onder b, worden in Tunesië uitgevoerde be- of verwerkingen of, indien aan de voorwaarden van artikel 4, lid 3 of 4, is voldaan, in Algerije of Marokko uitgevoerde be– of verwerkingen, geacht in de Gemeenschap te hebben plaatsgevonden, wanneer de daarbij verkregen produkten later in de Gemeenschap worden be- of verwerkt.

2. Voor de toepassing van artikel 2, lid 2, onder b, worden in de Gemeenschap uitgevoerde be- of verwerkingen of, indien aan de voorwaarden van artikel 4, lid 3 of 4, is voldaan, in Algerije of Marokko uitgevoerde be- of verwerkingen, geacht in Tunesië te hebben plaatsgevonden, wanneer de daarbij verkregen produkten later in Tunesië worden be- of verwerkt.

3. Wanneer, bij toepassing van de leden 1 en 2, produkten van oorsprong in twee of meer van de in deze leden bedoelde landen of in de Gemeenschap zijn verkregen, worden ze geacht van oorsprong te zijn uit de Staat of de Gemeenschap waar de laatste be- of verwerking heeft plaatsgevonden, voor zover deze meer inhoudt dan de in artikel 8 genoemde be- of verwerkingen.

Artikel 6 Geheel en al verkregen produkten

1. Als geheel en al in de Gemeenschap of in Tunesië verkregen, in de zin van artikel 2, lid 1, onder a, en lid 2, onder a, worden beschouwd:

 • a. uit hun bodem of hun zeebodem gewonnen produkten;

 • b. aldaar geoogste produkten van het plantenrijk;

 • c. aldaar geboren en opgefokte levende dieren;

 • d. produkten afkomstig van aldaar opgefokte levende dieren;

 • e. voortbrengselen van de aldaar bedreven jacht en visserij;

 • f. produkten van de zeevisserij en andere door hun schepen uit de zee gewonnen produkten;

 • g. produkten uitsluitend uit de onder f bedoelde produkten aan boord van hun fabrieksschepen vervaardigd;

 • h. aldaar verzamelde gebruikte artikelen die slechts voor de terugwinning van grondstoffen kunnen dienen; met inbegrip van gebruikte banden die uitsluitend geschikt zijn om van een nieuw loopvlak te worden voorzien of slechts als afval kunnen worden gebruikt;

 • i. afval afkomstig van aldaar verrichte fabrieksbewerkingen;

 • j. produkten, gewonnen van of vanonder de zeebodem buiten de territoriale wateren, mits zij alleen het recht hebben op ontginning van deze bodem of ondergrond;

 • k. goederen die aldaar uitsluitend uit de onder a tot en met j bedoelde produkten zijn vervaardigd.

2. De termen „hun schepen" en „hun fabrieksschepen" in lid 1, onder f en g, zijn slechts van toepassing op schepen en fabrieksschepen

– die in een Lid-Staat of Tunesië zijn ingeschreven of geregistreerd;

– die de vlag van een Lid-Staat of van Tunesië voeren;

– die voor minstens de helft toebehoren aan onderdanen van de Lid-Staten of van Tunesië of aan een vennootschap die haar hoofdkantoor in een Lid-Staat of in Tunesië heeft en waarvan de bedrijfsvoerder(s), de voorzitter van de raad van bestuur of van toezicht en de meerderheid van de leden van deze raden onderdanen zijn van een Lid-Staat of van Tunesië, en waarvan bovendien, in het geval van personenvennootschappen of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, ten minste de helft van het kapitaal toebehoort aan Lid-Staten, aan Tunesië of aan openbare lichamen of onderdanen van Lid-Staten of Tunesië,

– waarvan de kapitein en de officieren allen onderdanen zijn van een Lid-Staat of van Tunesië;

– waarvan de bemanning voor ten minste 75% bestaat uit onderdanen van Lid-Staten of van Tunesië.

3. Mits dezelfde oorsprongsregels van toepassing zijn op het handelsverkeer tussen Tunesië of de Gemeenschap en Algerije of Marokko worden onder de termen „hun schepen" of „hun fabrieksschepen" in lid 1, onder f en g, eveneens Algerijnse en Marokkaanse schepen en fabrieksschepen in de zin van lid 2 verstaan.

4. De termen „Tunesië" en „de Gemeenschap" hebben ook betrekking op de territoriale wateren van Tunesië en de Lid-Staten van de Gemeenschap.

Schepen waarmede in volle zee wordt gevist, met inbegrip van fabrieksschepen waarop de door deze schepen gevangen visserijprodukten worden be- of verwerkt, worden geacht deel uit te maken van het grondgebied van de Gemeenschap of van Tunesië voor zover zij voldoen aan de voorwaarden van lid 2.

Artikel 7 Toereikende bewerking of verwerking

1. Voor de toepassing van artikel 2 worden niet van oorsprong zijnde materialen geacht een toereikende bewerking of verwerking te hebben ondergaan, wanneer het verkregen produkt onder een andere post wordt ingedeeld dan die waaronder alle niet van oorsprong zijnde materialen vallen die bij de vervaardiging zijn gebruikt, onder voorbehoud van lid 2 en artikel 8.

2. Wanneer een produkt in de kolommen 1 en 2 van de lijst in bijlage II is vermeld, moet aan de voorwaarden worden voldaan die voor dit produkt in kolom 3 zijn vermeld in plaats van aan het bepaalde in lid 1.

Voor produkten die onder de hoofdstukken 84 tot en met 91 zijn ingedeeld, kan de exporteur, in plaats van de voorwaarden in kolom 3, kiezen voor de voorwaarden in kolom 4.

Wanneer in de lijst van bijlage II een percentageregel wordt toegepast voor de bepaling van de oorsprong van een in de Gemeenschap of in Tunesië verkregen produkt, stemt de door de be- of verwerking toegevoegde waarde overeen met de prijs af fabriek van het verkregen produkt, verminderd met de waarde van de in de Gemeenschap of in Tunesië uit derde landen ingevoerde materialen.

3. Deze voorwaarden geven voor alle produkten waarop de Overeenkomst betrekking heeft aan welke be- of verwerkingen de gebruikte, niet van oorsprong zijnde materialen moeten hebben ondergaan bij de vervaardiging van deze produkten en zijn slechts op deze materialen van toepassing. Hieruit volgt dat wanneer een produkt dat het karakter van produkt van oorsprong heeft verkregen omdat het aan de voorwaarden in de lijst voor dit produkt heeft voldaan, bij de vervaardiging van een ander produkt wordt gebruikt, de voorwaarden die van toepassing zijn op het produkt waarin het wordt verwerkt, niet van toepassing zijn op het verwerkte produkt. Er wordt dan evenmin rekening gehouden met de niet van oorsprong zijnde materialen die bij de vervaardiging van het verwerkte produkt kunnen zijn gebruikt.

Artikel 8 Ontoereikende bewerking of verwerking

Voor de toepassing van artikel 7 worden de volgende be- of verwerkingen als ontoereikend beschouwd de oorsprong te verlenen, ongeacht het feit of er een verandering van post plaatsvindt:

 • a. behandelingen om de produkten tijdens vervoer en opslag in goede staat te bewaren (luchten, uitspreiden, drogen, koelen, in water zetten waaraan zout, zwaveldioxide of andere produkten zijn toegevoegd, verwijderen van beschadigde gedeelten en soortgelijke behandelingen);

 • b. eenvoudige behandelingen zoals stofvrij maken, zeven, sorteren, classificeren, assorteren (daaronder begrepen het samenstellen van sets van artikelen), wassen, verven en snijden;

 • c. i. veranderen van verpakkingen, splitsen en samenvoegen van colli;

 • ii. eenvoudig verpakken in flessen, zakken, etuis, dozen of blikken, bevestigen op kaartjes of plankjes, enz., en alle andere handelingen in verband met de opmaak;

 • d. het aanbrengen van merken, etiketten of soortgelijke onderscheidingstekens op de produkten zelf of op hun verpakkingen;

 • e. eenvoudig mengen van produkten, ook van verschillende soorten, indien een of meer bestanddelen van het mengsel niet voldoen aan de voorwaarden van dit Protocol om als produkten van oorsprong uit de Gemeenschap of uit Tunesië te worden beschouwd;

 • f. eenvoudig samenvoegen van delen tot een volledig produkt;

 • g. twee of meer van de onder a tot en met f vermelde behandelingen te zamen;

 • h. het slachten van dieren.

Artikel 9 Determinerende eenheid

1. De determinerende eenheid voor de toepassing van de bepalingen van dit Protocol is het produkt dat bij het vaststellen van de indeling in de nomenclatuur volgens het geharmoniseerde systeem als de basiseenheid wordt beschouwd.

Hieruit volgt dat:

 • a. wanneer een produkt, bestaande uit een groep of verzameling van artikelen, volgens het geharmoniseerde systeem onder één enkele post wordt ingedeeld, het geheel de in aanmerking te nemen eenheid vormt;

 • b. wanneer een zending uit een aantal eendere produkten bestaat die onder dezelfde post van het geharmoniseerde systeem worden ingedeeld, elk produkt voor de toepassing van de bepalingen van dit Protocol afzonderlijk moet worden genomen.

2. Wanneer volgens algemene regel 5 voor de interpretatie van het geharmoniseerde systeem de verpakking meetelt voor het vaststellen van de indeling, telt deze ook mee voor het vaststellen van de oorsprong.

Artikel 10 Accessoires, vervangingsonderdelen en gereedschappen

Accessoires, vervangingsonderdelen en gereedschappen die samen met materieel, machines, apparaten of voertuigen worden geleverd en deel uitmaken van de normale uitrusting daarvan en in de prijs daarvan zijn begrepen of niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, worden geacht één geheel te vormen met het materieel en de machines, apparaten of voertuigen in kwestie.

Artikel 11 Stellen of assortimenten

Stellen of assortimenten in de zin van algemene regel 3 voor de interpretatie van het geharmoniseerde systeem, worden als van oorsprong beschouwd indien alle samenstellende delen van oorsprong zijn. Een stel of assortiment bestaande uit produkten van oorsprong en produkten die niet van oorsprong zijn, wordt evenwel als van oorsprong beschouwd indien de waarde van de produkten die niet van oorsprong zijn niet meer dan 15 procent van de prijs af fabriek van het stel of assortiment bedraagt.

Artikel 12 Neutrale elementen

Om te bepalen of een produkt van oorsprong is uit de Gemeenschap of uit Tunesië wordt niet nagegaan of de energie, brandstof, fabrieksuitrusting, machines en werktuigen die zijn gebruikt om dit produkt te verkrijgen van oorsprong zijn en wordt ook niet nagegaan of goederen die tijdens het produktieproces zijn gebruikt, maar die in de uiteindelijke samenstelling van het produkt niet voorkomen en ook niet bedoeld waren daarin voor te komen, van oorsprong zijn.

TITEL III

TERRITORIALE VOORWAARDEN

Artikel 13 Territorialiteitsbeginsel

Aan de in titel II genoemde voorwaarden met betrekking tot het verkrijgen van het karakter van produkt van oorsprong moet zonder onderbreking in de Gemeenschap of in Tunesië zijn voldaan, behoudens het bepaalde in de artikelen 4 en 5.

Artikel 14 Wederinvoer van goederen

Behoudens het bepaalde in de artikelen 4 en 5 worden produkten van oorsprong uit de Gemeenschap of Tunesië die naar een ander land worden uitgevoerd en teruggezonden, niet als van oorsprong beschouwd tenzij ten genoegen van de douaneautoriteiten kan worden aangetoond dat:

 • a. de teruggekeerde goederen dezelfde zijn als de eerder uitgevoerde goederen, en

 • b. zij in het land waarnaar ze waren uitgevoerd geen andere behandelingen hebben ondergaan dan die welke nodig waren om ze in goede staat te bewaren.

Artikel 15 Rechtstreeks vervoer

1. De bij de Overeenkomst vastgestelde preferentiële regeling is uitsluitend van toepassing op produkten of materialen die niet over het grondgebied van een ander land tussen het grondgebied van de Gemeenschap en dat van Tunesië of, wanneer de artikelen 4 en 5 van toepassing zijn, dat van Algerije of Marokko, zijn vervoerd. Goederen van oorsprong uit Tunesië of de Gemeenschap die één enkele zending vormen, kunnen via een ander grondgebied dan dat van de Gemeenschap of van Tunesië of, wanneer artikel 3 van toepassing is, dat van Algerije of Marokko worden vervoerd, eventueel met overslag of tijdelijke opslag op dit grondgebied, voor zover de goederen in het land van doorvoer of opslag onder toezicht van de douane zijn gebleven, en aldaar geen andere behandelingen hebben ondergaan dan lossen en opnieuw laden of behandelingen om ze in goede staat te bewaren.

Het vervoer per pijpleiding van produkten van oorsprong uit Tunesië of de Gemeenschap mag via een ander grondgebied gaan dan dat van de Gemeenschap of van Tunesië.

2. Het bewijs dat aan de in lid 1 bedoelde voorwaarden is voldaan, wordt geleverd door overlegging van de volgende stukken aan de douaneautoriteiten van het land van invoer:

 • a. hetzij een in het land van uitvoer opgesteld enig vervoerdocument ter dekking van het vervoer door het land van doorvoer;

 • b. hetzij een door de douaneautoriteiten van het land van doorvoer afgegeven certificaat, waarin:

  • i. de produkten nauwkeurig zijn omschreven,

  • ii. de data zijn vermeld waarop de produkten gelost en opnieuw geladen zijn, in voorkomend geval onder opgave van de naam van de gebruikte schepen; en

  • iii. een verklaring betreffende de voorwaarden waarop de produkten in het land van doorvoer verbleven;

 • c. hetzij, bij gebreke van bovengenoemde stukken, enig ander bewijsstuk.

Artikel 16 Tentoonstellingen

1. De bepalingen van de Overeenkomst zijn van toepassing op de invoer van produkten die uit een overeenkomstsluitende partij naar een tentoonstelling in een derde land zijn verzonden en na de tentoonstelling voor invoer in een andere overeenkomstsluitende partij zijn verkocht, voor zover deze produkten aan de voorwaarden van dit Protocol voldoen om als produkten van oorsprong uit de Gemeenschap of uit Tunesië te worden beschouwd, en voor zover ten genoegen van de douaneautoriteiten wordt aangetoond dat:

 • a. een exporteur deze produkten vanuit een overeenkomstsluitende partij naar het land van de tentoonstelling heeft verzonden en ze daar heeft tentoongesteld;

 • b. de exporteur de produkten heeft verkocht of op andere wijze afgestaan aan een geadresseerde in een andere overeenkomstsluitende partij;

 • c. de produkten tijdens of onmiddellijk na de tentoonstelling in dezelfde staat als waarin zij naar de tentoonstelling zijn gegaan naar laatstgenoemde overeenkomstsluitende partij zijn verzonden; en

 • d. de produkten, vanaf het moment dat zij naar de tentoonstelling werden verzonden, niet voor andere doeleinden zijn gebruikt dan om op die tentoonstelling te worden vertoond.

2. Een bewijs van de oorsprong wordt overeenkomstig de bepalingen van titel IV afgegeven of opgesteld en op de normale wijze bij de douaneautoriteiten van het land van invoer ingediend. Op dit bewijs staan de naam en het adres van de tentoonstelling vermeld. Zo nodig kunnen aanvullende bewijsstukken worden gevraagd ten aanzien van de aard van de produkten en de voorwaarden waarop zij werden tentoongesteld.

3. Lid 1 is van toepassing op alle tentoonstellingen, beurzen of soortgelijke openbare evenementen met een commercieel, industrieel, agrarisch of ambachtelijk karakter die niet voor particuliere doeleinden in winkels of bedrijfsruimten met het oog op de verkoop van buitenlandse produkten worden gehouden, en gedurende welke de produkten onder douanetoezicht zijn gebleven.

TITEL IV

BEWIJS VAN DE OORSPRONG

Artikel 17 Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Het karakter van produkt van oorsprong, in de zin van dit Protocol, wordt aangetoond door middel van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, waarvan het model in bijlage III bij dit Protocol is opgenomen.

Artikel 18 Normale procedure voor de afgifte van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1

1. Het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer op schriftelijke aanvraag van de exporteur of, onder diens verantwoordelijkheid, van zijn gemachtigde vertegenwoordiger.

2. Te dien einde vult de exporteur of diens gemachtigde vertegenwoordiger zowel het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 als het aanvraagformulier in. Modellen van beide formulieren zijn in bijlage III opgenomen.

Deze formulieren worden ingevuld in een van de talen waarin de Overeenkomst is opgesteld, overeenkomstig de bepalingen van het nationale recht van het land van uitvoer. Indien de formulieren met de hand worden ingevuld, dient dit met inkt en in blokletters te gebeuren. De produkten moeten worden omschreven in het daartoe bestemde vak en er mogen geen regels worden opengelaten. Indien dit vak niet volledig is ingevuld, wordt onder de laatste regel een horizontale lijn getrokken en het niet-ingevulde gedeelte doorgekruist.

3. De exporteur die om de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 verzoekt, moet op verzoek van de douaneautoriteiten van het land van uitvoer waar dit certificaat wordt afgegeven, te allen tijde de nodige documenten kunnen overleggen waaruit blijkt dat de betrokken produkten van oorsprong zijn en dat aan alle andere voorwaarden van dit Protocol is voldaan.

4. Het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt afgegeven door de douaneautoriteiten van een Lid-Staat van de Europese Gemeenschap indien de uit te voeren goederen kunnen worden beschouwd als produkten van oorsprong uit de Gemeenschap in de zin van artikel 2, lid 1, van dit Protocol. Het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt afgegeven door de douaneautoriteiten van Tunesië indien de uit te voeren goederen kunnen worden beschouwd als produkten van oorsprong uit Tunesië in de zin van artikel 2, lid 2, van dit Protocol.

5. Wanneer de gecumuleerde bepalingen van de artikelen 2 tot en met 5 van toepassing zijn, kunnen de douaneautoriteiten van de Lid-Staten van de Gemeenschap of van Tunesië certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 afgeven op de in dit Protocol vermelde voorwaarden, indien de uit te voeren goederen kunnen worden beschouwd als produkten van oorsprong uit de Gemeenschap of uit Tunesië in de zin van dit Protocol, en voor zover de goederen waarop de certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 betrekking hebben zich in de Gemeenschap of in Tunesië bevinden.

In deze gevallen worden de certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 afgegeven na overlegging van de eerder afgegeven of opgestelde bewijsstukken ten aanzien van de oorsprong. Deze bewijsstukken worden gedurende ten minste drie jaar door de douaneautoriteiten van de Staat van uitvoer bewaard.

6. De met de afgifte van EUR.1-certificaten belaste douaneautoriteiten nemen alle nodige maatregelen om te controleren of de produkten inderdaad van oorsprong zijn en gaan na of aan alle andere voorwaarden van dit Protocol is voldaan. Met het oog hierop zijn zij gerechtigd bewijsstukken op te vragen, de boeken van de exporteur in te zien en alle andere controles te verrichten die zij dienstig achten.

De met de afgifte van EUR.1-certificaten belaste douaneautoriteiten zien er ook op toe dat de in lid 2 bedoelde formulieren correct zijn ingevuld. Zij gaan met name na of het voor de omschrijving van de goederen bestemde vak zo is ingevuld dat frauduleuze toevoegingen niet mogelijk zijn.

7. De datum van afgifte van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt vermeld in dat deel van het certificaat dat voor de douaneautoriteiten is bestemd.

8. Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt door de douaneautoriteiten van de Staat van uitvoer afgegeven wanneer de produkten waarop het betrekking heeft worden uitgevoerd. Het wordt ter beschikking van de exporteur gesteld zodra de goederen werkelijk worden uitgevoerd of wanneer het zeker is dat ze zullen worden uitgevoerd.

Artikel 19 Afgifte achteraf van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

1. In afwijking van artikel 18, lid 8, kan een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 bij wijze van uitzondering worden afgegeven na de uitvoer van de goederen waarop het betrekking heeft, indien:

 • a. dit door een vergissing, onopzettelijk verzuim of bijzondere omstandigheden niet bij de uitvoer is gebeurd;

 • b. ten genoegen van de douaneautoriteiten wordt aangetoond dat het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wel was afgegeven, maar bij invoer om technische redenen niet is aanvaard.

2. Met het oog op de toepassing van lid 1 dient de exporteur in zijn aanvraag de plaats en de datum van uitvoer te vermelden van de produkten waarop het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 betrekking heeft, onder opgave van de redenen van zijn aanvraag.

3. De douaneautoriteiten kunnen eerst tot afgifte achteraf van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 overgaan na te hebben vastgesteld dat de in de aanvraag van de exporteur voorkomende gegevens overeenstemmen met die in het desbetreffende dossier.

4. Op a posteriori afgegeven certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 komt een van de volgende aantekeningen voor:

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT",

„DÉLIVRÉ A POSTERIORI",

„RILASCIATO A POSTERIORI",

„AFGEGEVEN A POSTERIORI",

„ISSUED RETROSPECTIVELY",

„UDSTEDT EFTERFØLGENDE",

„EKΔOΘEN EK TΟN YΣTEΡΟN",

„EXPEDIDO A POSTERIORI",

„EMITADO A POSTERIORI",

„ANNETTU JÄLKIKÄTEEN",

„UTFÄRDAT I EFTERHAND",

.

5. De in lid 4 bedoelde aantekening wordt aangebracht in het vak „Opmerkingen" van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1.

Artikel 20 Afgifte van een duplicaat van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

1. In geval van diefstal, verlies of vernietiging van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, kan de exporteur de douaneautoriteiten die dit certificaat hadden afgegeven, verzoeken een duplicaat op te maken aan de hand van de uitvoerdocumenten die in hun bezit zijn.

2. Op het aldus afgegeven certificaat wordt een van de volgende aantekeningen aangebracht:

„DUPLIKAT", „DUPLICATA", „DUPLICATO",

„DUPLICAAT", „DUPLICATE", „ANTIΓΡAΦO",

„DUPLICADO", „SEGUNDA VIA", „KAKSOISKAPPALE",

.

3. De in lid 2 bedoelde aantekening, de datum van afgifte en het volgnummer van het oorspronkelijke certificaat worden aangebracht in het vak „Opmerkingen" van het duplicaat van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1.

4. Het duplicaat, dat dezelfde datum van afgifte draagt als het oorspronkelijke EUR.1-certificaat geldt vanaf die datum.

Artikel 21 Vervanging van certificaten

1. Vervanging van een of meer certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 door een of meer andere certificaten is steeds mogelijk, voor zover dit geschiedt door het douanekantoor of de andere bevoegde instanties die met het toezicht op de goederen zijn belast.

2. Het vervangende certificaat wordt met het oog op de toepassing van dit Protocol, met inbegrip van dit artikel, als een definitief certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 beschouwd.

3. Het vervangende certificaat wordt afgegeven op schriftelijk verzoek van degene die de wederuitvoer verricht, nadat de betrokken instanties de door de aanvrager verstrekte gegevens hebben gecontroleerd. De datum en het volgnummer van het oorspronkelijke certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 worden in vak 7 vermeld.

Artikel 22 Vereenvoudigde procedure voor de afgifte van certificaten

1. In afwijking van de artikelen 18, 19 en 20 van dit Protocol kan volgens onderstaande bepalingen een vereenvoudigde procedure voor de afgifte van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 worden toegepast.

2. De douaneautoriteiten van de Staat van uitvoer kunnen een exporteur, hierna „toegelaten exporteur" genoemd, die veelvuldig goederen verzendt waarvoor certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 kunnen worden afgegeven en die, ten genoegen van de bevoegde instanties, de nodige waarborgen biedt wat de controle op de oorsprong van de produkten betreft, vergunning verlenen om bij uitvoer noch de goederen, noch een aanvraag om een EUR.1-certificaat voor deze goederen bij het douanekantoor van de Staat van uitvoer aan te bieden met het oog op de afgifte van een EUR.1-certificaat onder de bij artikel 18 van dit Protocol vastgestelde voorwaarden.

3. In de in lid 2 bedoelde vergunning wordt naar keuze van de bevoegde instanties bepaald dat vak 11 „Visum van de douane" van het EUR.1-certificaat:

 • a. hetzij van tevoren wordt voorzien van het stempel van het bevoegde douanekantoor van de Staat van uitvoer, alsmede van de geschreven of anderszins aangebrachte handtekening van een ambtenaar van dit kantoor,

 • b. hetzij door de toegelaten exporteur wordt voorzien van een speciaal stempel dat door de douaneautoriteiten van de Staat van uitvoer is goedgekeurd en overeenkomt met het model dat in bijlage V is opgenomen. Dit stempel mag ook van tevoren op de formulieren worden gedrukt.

4. In de in lid 3, onder a, bedoelde gevallen wordt in vak 7 „Opmerkingen" van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 een van de volgende vermeldingen aangebracht:

„PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO",

„FORENKLET PROCEDURE",

„VEREINFACHTES VERFAHREN",

„AΠΛOYΣTEYMENH ΔIAΔIKAΣIA",

„SIMPLIFIED PROCEDURE",

„PROCÉDURE SIMPLIFIÉE",

„PROCEDURA SEMPLIFICATA:",

„VEREENVOUDIGDE PROCEDURE",

„PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO",

„YKSINKERTAISTETTU MENETTELY",

„FÖRENKLAD PROCEDUR",

.

5. Vak 11 „Visum van de douane" van het certificaat EUR.1 wordt eventueel door de toegelaten exporteur ingevuld.

6. De toegelaten exporteur vermeldt eventueel in vak 13 „Verzoek om controle" van het certificaat EUR.1 naam en adres van de instantie die bevoegd is dit certificaat te controleren.

7. De douaneautoriteiten van de Staat van uitvoer kunnen voorschrijven dat de certificaten EUR.1 bij toepassing van de vereenvoudigde procedure van een speciaal merkteken worden voorzien.

8. De bevoegde instanties geven in de in lid 2 bedoelde vergunning met name aan:

 • a. op welke wijze de aanvragen om EUR.1-certificaten worden opgesteld;

 • b. op welke wijze deze aanvragen gedurende ten minste drie jaar worden bewaard;

 • c. in de in lid 3, onder b, bedoelde gevallen, de instantie die bevoegd is de in artikel 33 van dit Protocol bedoelde controle achteraf uit te voeren.

9. De douaneautoriteiten van de Staat van uitvoer mogen bepaalde categorieën goederen van de in lid 2 bedoelde speciale behandeling uitsluiten.

10. De in lid 2 bedoelde vergunning wordt geweigerd wanneer de exporteur niet alle waarborgen biedt die de douaneautoriteiten nodig achten. De douaneautoriteiten kunnen de vergunning steeds intrekken. Zij zijn verplicht dit te doen wanneer de toegelaten exporteur niet meer aan de voorwaarden voldoet of de nodige waarborgen biedt.

11. De toegelaten exporteur kan worden verplicht de douaneautoriteiten, op de wijze die deze bepalen, over zijn voorgenomen zendingen in te lichten, zodat het bevoegde douanekantoor eventueel de door hem nodig geachte controles kan uitvoeren voordat de goederen worden verzonden.

12. De douaneautoriteiten van de Staat van uitvoer kunnen elke door hen nodig geachte controle uitvoeren bij de toegelaten exporteurs. Deze exporteurs kunnen zich hiertegen niet verzetten.

13. De bepalingen in dit artikel doen geen afbreuk aan de in de Gemeenschap, de Lid-Staten en Tunesië geldende voorschriften inzake douaneformaliteiten en het gebruik van douanedocumenten.

Artikel 23 Inlichtingenblad en aangifte

1. Wanneer de artikelen 3, 4 en 5 worden toegepast met het oog op de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, neemt het bevoegde douanekantoor van de Staat waar om de afgifte van dit certificaat wordt verzocht voor produkten waarin produkten uit Algerije, Marokko of de Gemeenschap zijn verwerkt, de verklaring in aanmerking van de exporteur van de Staat waaruit de goederen afkomstig zijn. Deze verklaring, waarvan het model in bijlage VI is opgenomen, moet op de bij die goederen behorende factuur worden gesteld of op een bijlage bij die factuur.

2. Het betrokken douanekantoor kan de exporteur evenwel om overlegging van het inlichtingenblad verzoeken dat overeenkomstig lid 3 is afgegeven en waarvan het model in bijlage VII is opgenomen, hetzij om de echtheid en de juistheid van de gegevens in de in lid 1 bedoelde verklaring te controleren, hetzij om aanvullende gegevens te verkrijgen.

3. Het inlichtingenblad betreffende de be- of verwerkte produkten wordt op verzoek van de exporteur van die produkten door het bevoegde douanekantoor van de Staat van uitvoer van deze produkten afgegeven, hetzij in de in lid 2 bedoelde gevallen, hetzij op initiatief van de exporteur. Het inlichtingenblad wordt in twee exemplaren opgemaakt. Een exemplaar wordt aan de aanvrager gegeven die het aan de exporteur van het eindprodukt doet toekomen of aan het douanekantoor waarbij een EUR.1-certificaat voor deze produkten is aangevraagd. Het tweede exemplaar wordt door het kantoor van afgifte gedurende ten minste twee jaar bewaard.

Artikel 24 Geldigheid van het bewijs van oorsprong

1. Een EUR.1-certificaat is vier maanden geldig vanaf de datum van afgifte in het land van uitvoer. Het moet binnen deze periode worden ingediend bij de douaneautoriteiten van het land van invoer.

2. EUR.1-certificaten die na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn bij de douaneautoriteiten van het land van invoer worden ingediend, kunnen met het oog op de toepassing van de preferentiële behandeling worden aanvaard wanneer de verlate indiening het gevolg is van overmacht of buitengewone omstandigheden.

3. In andere gevallen van verlate indiening kunnen de douaneautoriteiten van de Staat van invoer de EUR.1-certificaten aanvaarden wanneer de produkten vóór het verstrijken van genoemde termijn bij hen zijn aangebracht.

Artikel 25 Overlegging van het bewijs van oorsprong

EUR.1–certificaten worden bij de douaneautoriteiten van het land van invoer ingediend overeenkomstig de aldaar geldende procedures. Bedoelde autoriteiten kunnen een vertaling van dit certificaat verlangen. Zij kunnen voorts eisen dat de aangifte ten invoer vergezeld gaat van een verklaring van de importeur dat de produkten aan de voorwaarden voor de toepassing van de Overeenkomst voldoen.

Artikel 26 Invoer in deelzendingen

Wanneer, op verzoek van de importeur en op de door de douaneautoriteiten van de Staat van invoer vastgestelde voorwaarden, gedemonteerde of niet-gemonteerde produkten in de zin van algemene regel 2 a voor de interpretatie van het geharmoniseerd systeem, vallende onder de hoofdstukken 84 en 85 van het geharmoniseerd systeem, in deelzendingen worden ingevoerd, wordt één enkel bewijs van oorsprong bij de douaneautoriteiten ingediend bij de invoer van de eerste deelzending.

Artikel 27 Factuurverklaring

1. In afwijking van artikel 17 wordt het bewijs van oorsprong, in de zin van dit Protocol, voor zendingen die uitsluitend produkten van oorsprong bevatten waarvan de waarde niet meer bedraagt dan 5.110 ecu per zending, geleverd door een verklaring, waarvan de tekst in bijlage IV is opgenomen, en die door de exporteur wordt aangebracht op een factuur, een pakbon of elk ander handelsdocument waarin de produkten zo zijn omschreven dat ze geïdentificeerd kunnen worden (hierna „factuurverklaring" genoemd).

2. De factuurverklaring wordt door de exporteur of, onder diens verantwoordelijkheid, door zijn gemachtigde vertegenwoordiger, overeenkomstig dit Protocol, ingevuld en ondertekend.

3. Voor elke zending wordt een factuurverklaring opgesteld.

4. De exporteur die de factuurverklaring heeft opgesteld, is gehouden alle bewijsstukken betreffende het gebruik van die verklaring over te leggen indien de douaneautoriteiten van het land van uitvoer hierom verzoeken.

5. De artikelen 24 en 25 zijn van overeenkomstige toepassing op de factuurverklaring.

Artikel 28 Vrijstelling van bewijs van de oorsprong

1. Produkten die in kleine zendingen aan particulieren worden verzonden of die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers worden als produkten van oorsprong toegelaten zonder dat het nodig is een formeel bewijs van oorsprong over te leggen, voor zover aan zulke produkten ieder handelskarakter vreemd is en verklaard wordt dat zij aan de voorwaarden voor de toepassing van dit Protocol voldoen en er over de juistheid van een dergelijke verklaring geen twijfel bestaat. Voor postzendingen kan deze verklaring op het douaneaangifteformulier C2/CP3 of op een daaraan gehecht blad worden gesteld.

2. Als invoer waaraan ieder handelskarakter vreemd is wordt beschouwd de invoer van incidentele aard van produkten die uitsluitend bestemd zijn voor het persoonlijke gebruik van de geadresseerde, de reiziger of de leden van zijn gezin, voor zover noch de aard noch de hoeveelheid van de produkten op commerciële doeleinden wijzen.

3. Voorts mag de totale waarde van deze produkten niet meer bedragen dan 500 ecu voor kleine zendingen of 1.200 ecu voor produkten die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers.

Artikel 29 Bewaring van de bewijsstukken inzake de oorsprong en van de andere bewijsstukken

1. De exporteur die om de afgifte van een EUR.1-certificaat verzoekt, bewaart de in artikel 18, leden 1 en 3, bedoelde bewijsstukken gedurende een periode van ten minste drie jaar.

2. De exporteur die een factuurverklaring opstelt, bewaart een kopie van deze factuurverklaring en van de in artikel 27, lid 1, bedoelde documenten gedurende een periode van ten minste drie jaar.

3. De douaneautoriteiten van het land van uitvoer die een EUR.1-certificaat afgeven bewaren het in artikel 18, lid 2, bedoelde aanvraagformulier gedurende een periode van ten minste drie jaar.

4. De douaneautoriteiten van het land van invoer bewaren de EUR.1-certificaten die bij hen werden ingediend gedurende een periode van ten minste drie jaar.

Artikel 30 Verschillen en vormfouten

1. Worden geringe verschillen vastgesteld tussen de gegevens op het EUR.1-certificaat of de factuurverklaring en de gegevens op de documenten die, met het oog op het vervullen van de invoerformaliteiten bij invoer, bij het douanekantoor worden ingediend, dan is het EUR.1-certificaat of de factuurverklaring hierdoor niet automatisch ongeldig, indien blijkt dat het document wel degelijk met de aangebrachte produkten overeenstemt.

2. Kennelijke vormfouten zoals typefouten op het EUR.1-certificaat of in de factuurverklaring maken dit document niet ongeldig indien deze fouten niet van dien aard zijn dat zij twijfel doen rijzen over de juistheid van de daarin vermelde gegevens.

Artikel 31 In ecu uitgedrukte bedragen

1. Het land van uitvoer stelt de bedragen in zijn nationale valuta vast die gelijk zijn aan de in ecu uitgedrukte bedragen en deelt deze aan de andere overeenkomstsluitende partijen mede. Indien deze bedragen hoger zijn dan de overeenkomstige door het land van invoer vastgestelde bedragen, worden ze door laatstgenoemd land aanvaard indien de produkten gefactureerd zijn in de valuta van het land van uitvoer of van een van de andere in artikel 4 van dit Protocol bedoelde landen.

Indien de produkten gefactureerd zijn in de valuta van een andere Lid-Staat van de Gemeenschap, aanvaardt het land van invoer het door het betrokken land medegedeelde bedrag.

2. Tot en met 30 april 2000 is de waarde van de in een bepaalde nationale valuta uitgedrukte ecu gelijk aan de waarde van de ecu in die nationale valuta per 1 oktober 1994.

Voor iedere daaropvolgende periode van vijf jaar worden de in ecu uitgedrukte bedragen en hun tegenwaarde in de nationale valuta van de Staten door de Associatieraad herzien aan de hand van de wisselkoers van de ecu op de eerste werkdag in oktober van het onmiddellijk aan die periode van vijf jaar voorafgaande jaar.

Bij deze herziening ziet de Associatieraad erop toe dat de te gebruiken bedragen in nationale valuta niet worden verminderd. Voorts zal deze Raad onderzoeken of het wenselijk is de gevolgen van de betreffende limieten in reële termen te handhaven. Te dien einde kan hij besluiten de in ecu uitgedrukte bedragen te wijzigen.

TITEL V

REGELINGEN VOOR ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING

Artikel 32 Toezending van de stempelafdrukken en adressen

De douaneautoriteiten van de Lid-Staten en van Tunesië doen elkaar, via de Commissie van de Europese Gemeenschappen, afdrukken toekomen van de stempels die in hun douanekantoren worden gebruikt bij de afgifte van certificaten EUR.1, alsmede de adressen van de douaneautoriteiten die belast zijn met de afgifte van de certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 en de controle van deze certificaten en de factuurverklaringen.

Artikel 33 Controle van de certificaten inzake goederenverkeer EUR.1, de factuurverklaringen en de inlichtingenbladen

1. De EUR.1-certificaten en de factuurverklaringen worden achteraf door middel van steekproeven gecontroleerd en wanneer de douaneautoriteiten van de Staat van invoer redenen hebben om te twijfelen aan de echtheid van deze documenten, de oorsprong van de betrokken produkten of de naleving van de andere voorwaarden van dit Protocol.

2. Met het oog op de toepassing van lid 1 zenden de douaneautoriteiten van het land van invoer het EUR.1-certificaat, de factuurverklaring of een kopie van deze documenten, terug aan de douaneautoriteiten van de Staat van uitvoer, onder vermelding van de formele of materiële redenen waarom een onderzoek wordt aangevraagd. Zij verstrekken bij deze aanvraag om een controle achteraf alle documenten en gegevens die het vermoeden hebben doen rijzen dat de gegevens op het EUR.1-certificaat of in de factuurverklaring onjuist zijn.

3. De controle wordt verricht door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer. Te dien einde zijn zij gerechtigd bewijsmateriaal op te vragen en de boeken van de exporteur in te zien en elke andere controle te verrichten die zij dienstig achten.

4. Indien de douaneautoriteiten van het land van invoer besluiten de preferentiële behandeling niet toe te kennen zolang de uitslag van de controle niet bekend is, stellen zij de importeur voor de produkten vrij te geven onder voorbehoud van de noodzakelijk geachte conservatoire maatregelen.

5. De douaneautoriteiten die de controle hebben aangevraagd worden zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen tien maanden van de resultaten van de controle in kennis gesteld. In deze mededeling moet duidelijk worden aangegeven of de documenten al dan niet echt zijn, of de betrokken produkten als produkten van oorsprong beschouwd kunnen worden en of aan de andere voorwaarden van dit Protocol is voldaan.

6. Indien bij gegronde twijfel binnen de termijn van tien maanden geen antwoord is ontvangen of indien het antwoord niet voldoende gegevens bevat om de echtheid van het betrokken document of de werkelijke oorsprong van de produkten vast te stellen, kennen de aanvragende douaneautoriteiten de algemene tariefpreferenties niet toe, behoudens buitengewone omstandigheden.

7. De controle achteraf van de in artikel 23 bedoelde inlichtingenbladen wordt uitgevoerd in de in lid 1 bedoelde gevallen en volgens de methoden die in de leden 2 tot en met 6 zijn omschreven.

Artikel 34 Regeling van geschillen

Geschillen ten aanzien van de in artikel 33 bedoelde controles die de douaneautoriteiten die de controle hebben aangevraagd en de douaneautoriteiten die met deze controle zijn belast niet onderling kunnen regelen, en problemen in verband met de interpretatie van dit Protocol worden aan het Comité Douanesamenwerking voorgelegd.

In alle gevallen is de wetgeving van de staat van invoer van toepassing op de regeling van geschillen tussen de importeur en de douaneautoriteiten van de Staat van invoer.

Artikel 35 Sancties

Tegen een ieder die een document met onjuiste gegevens opstelt of laat opstellen met het doel produkten onder de preferentiële regeling te doen vallen, worden sancties getroffen.

Artikel 36 Vrije zones

1. De Lid-Staten van de Gemeenschap en Tunesië nemen alle nodige maatregelen om te voorkomen dat produkten die onder geleide van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 worden verhandeld en tijdens het vervoer in een op hun grondgebied gelegen vrije zone verblijven, door andere goederen worden vervangen of andere behandelingen ondergaan dan die welke gebruikelijk zijn om ze in goede staat te bewaren.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 dienen de bevoegde douaneautoriteiten, wanneer produkten van oorsprong uit de Gemeenschap of uit Tunesië die onder dekking van een EUR.1-certificaat in een vrije zone zijn ingevoerd een be- of verwerking ondergaan, op verzoek van de exporteur een nieuw EUR.1-certificaat af te geven mits deze be- of verwerking met de bepalingen van dit Protocol overeenstemt.

TITEL VI

CEUTA EN MELILLA

Artikel 37 Toepassing van het Protocol

1. De in dit Protocol gebruikt term „Gemeenschap" heeft geen betrekking op Ceuta en Melilla. Onder „produkten van oorsprong uit de Gemeenschap" worden geen produkten van oorsprong uit deze gebieden verstaan.

2. Dit Protocol is van overeenkomstige toepassing op produkten van oorsprong uit Ceuta en Melilla, met inachtneming van de in artikel 38 vastgestelde bijzondere voorwaarden.

Artikel 38 Bijzondere voorwaarden

1. De volgende bepalingen zijn van toepassing in plaats van de artikelen 2, 3 en artikel 4, leden 1 en 2, en de verwijzingen naar deze artikelen zijn van overeenkomstige toepassing op onderhavig artikel.

2. Mits zij rechtstreeks zijn vervoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, worden beschouwd als:

1) produkten van oorsprong uit Ceuta en Melilla:

 • a. geheel en al in Ceuta en Melilla verkregen produkten;

 • b. in Ceuta en Melilla verkregen produkten bij de vervaardiging waarvan andere dan de onder a) bedoelde produkten zijn gebruikt, mits:

  • i) deze produkten be- of verwerkingen hebben ondergaan die toereikend zijn in de zin van artikel 7 van dit Protocol, of

  • ii) deze produkten van oorsprong zijn uit Tunesië of de Gemeenschap in de zin van dit Protocol, of uit Algerije of Marokko indien aan de voorwaarden van artikel 4, leden 3 en 4, is voldaan, mits zij be- of verwerkingen hebben ondergaan die meer omvatten dan de in artikel 8 bedoelde ontoereikende be- of verwerkingen;

2. produkten van oorsprong uit Tunesië:

 • a. geheel en al in Tunesië verkregen produkten;

 • b. in Tunesië verkregen produkten waarin andere dan de onder a) bedoelde produkten zijn gebruikt, voor zover:

  • i) deze produkten een be- of verwerking hebben ondergaan die toereikend is in de zin van artikel 7 van dit Protocol,

   of voor zover

  • ii) deze produkten van oorsprong zijn uit Ceuta en Melilla of de Gemeenschap in de zin van dit Protocol, of uit Algerije of Marokko indien aan de voorwaarden van artikel 4, leden 3 en 4, is voldaan, mits zij een be- of verwerking hebben ondergaan die meer omvat dan de in artikel 8 omschreven ontoereikende be- of verwerkingen.

3. Ceuta en Melilla worden als één enkel grondgebied beschouwd.

4. De exporteur of zijn gemachtigde vertegenwoordiger vermeldt „Tunesië" en „Ceuta en Melilla" in vak 2 van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1. Voor produkten van oorsprong uit Ceuta en Melilla wordt het karakter van oorsprong bovendien vermeld in vak 4 van het EUR.1-certificaat.

5. De Spaanse douaneautoriteiten zijn belast met de toepassing van dit Protocol in Ceuta en Melilla.

TITEL VII

SLOTBEPALINGEN

Artikel 39 Wijziging van het Protocol

De Associatieraad kan besluiten de toepassing van de bepalingen van dit Protocol te wijzigen op verzoek van een van beide partijen of van het Comité Douanesamenwerking.

Artikel 40 Comité Douanesamenwerking

1. Er wordt een Comité Douanesamenwerking ingesteld, dat belast is met de tenuitvoerlegging van de administratieve samenwerking met het oog op de correcte en uniforme toepassing van dit Protocol en dat met elke andere taak op douanegebied kan worden belast.

2. Het Comité is samengesteld uit door de Lid-Staten benoemde douanedeskundigen en met douanezaken belaste ambtenaren van de diensten van de Commissie van de Europese Gemeenschappen enerzijds en met door Tunesië benoemde douanedeskundigen anderzijds.

Artikel 41 Bijlagen

De bijlagen bij dit Protocol zijn een onderdeel van dit Protocol.

Artikel 42 Uitvoering

De Gemeenschap en Tunesië nemen, ieder voor zich, de maatregelen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van dit Protocol.

Artikel 43 Regelingen met Algerije en Marokko

De partijen bij deze overeenkomst nemen de nodige maatregelen om met Algerije en Marokko regelingen met het oog op de toepassing van dit Protocol te treffen. Zij stellen elkaar van deze maatregelen in kennis.

Artikel 44 Goederen in doorvoer of in opslag

De Overeenkomst kan worden toegepast op goederen die aan de bepalingen van dit Protocol voldoen en die op de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst onderweg zijn of die in de Gemeenschap of in Tunesië of, voor zover de artikelen 3, 4 en 5 van toepassing zijn, in Algerije of Marokko, tijdelijk zijn opgeslagen of zich daar in een douane-entrepot of vrije zone bevinden, mits binnen vier maanden na die datum een EUR.1-certificaat bij de douaneautoriteiten van de Staat van invoer wordt ingediend dat achteraf door de bevoegde instanties van de Staat van uitvoer is opgesteld, tezamen met de documenten waaruit blijkt dat de goederen rechtstreeks zijn vervoerd.

BIJLAGE I

AANTEKENINGEN

Voorwoord

Deze aantekeningen zijn van toepassing op alle produkten die vervaardigd zijn met gebruikmaking van materialen die niet van oorsprong zijn, zelfs op produkten waarvoor de speciale voorwaarden van de lijst in bijlage II niet gelden, maar waarop de in artikel 7, lid 1, bedoelde regel „verandering van post" van toepassing is.

Aantekening 1

1.1. De eerste twee kolommen van de lijst geven het verkregen produkt aan. In kolom 1 staat het nummer van de post of het hoofdstuk volgens het geharmoniseerd systeem en in kolom 2 de omschrijving van de goederen van die post of dat hoofdstuk volgens dat systeem. Voor iedere post of ieder hoofdstuk in de kolommen 1 en 2 is in kolom 3 of 4 een regel gegeven. Een nummer in kolom 1 voorafgegaan door „ex" betekent dat de regel in kolom 3 of 4 alleen geldt voor het gedeelte van die post of dat hoofdstuk dat in kolom 2 is omschreven.

1.2. Wanneer in kolom 1 verscheidene postnummers zijn gegroepeerd of wanneer een hoofdstuknummer is vermeld en de omschrijving van het produkt in kolom 2 derhalve in algemene bewoordingen is gesteld, dan is de regel daarnaast in kolom 3 of 4 van toepassing op alle produkten die volgens het geharmoniseerd systeem onder de posten van het hoofdstuk of onder elk van de in kolom 1 gegroepeerde posten werden ingedeeld.

Aantekening 2

2.1. Wanneer een post of een deel van een post niet in de lijst voorkomt, geldt de regel „verandering van post" als bedoeld in artikel 7, lid 1. Indien de regel „verandering van post" van toepassing is op een in de lijst opgenomen produkt, is dit in kolom 3 aangegeven.

2.2. De be- of verwerking die volgens de regel in kolom 3 is vereist, dient alleen te worden uitgevoerd met betrekking tot de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn. De beperkingen die in kolom 3 zijn aangegeven, zijn eveneens slechts van toepassing op de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn.

2.3. Wanneer volgens een regel „materialen van iedere post" mogen worden gebruikt, dan mogen ook materialen van dezelfde post als het produkt worden gebruikt, voor zover de regel verder geen beperkingen inhoudt. De uitdrukking „vervaardiging uit materialen van om het even welke post met inbegrip van andere materialen van post ..." betekent evenwel dat materialen van dezelfde post als het produkt slechts gebruikt mogen worden als de omschrijving ervan verschilt van die van het produkt in kolom 2.

2.4. Indien een produkt, vervaardigd van niet van oorsprong zijnde materialen, dat door de vervaardiging de oorsprong heeft verkregen krachtens de regel „verandering van post" of krachtens een regel in de lijst, gebruikt wordt als materiaal bij de vervaardiging van een ander produkt, geldt de regel die van toepassing is op het produkt waarin het is verwerkt daarvoor niet. Bijvoorbeeld: Een motor van post 8407 waarvoor de regel geldt dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen die daarin worden verwerkt niet meer mag bedragen dan 40% van de prijs af fabriek, is vervaardigd van „ander gelegeerd staal, enkel ruw voorgesmeed" van post 7224. Werd dit smeedijzer in het betrokken land vervaardigd van niet van oorsprong zijnde ingots, dan heeft het smeedijzer reeds oorsprong verkregen krachtens de regel vermeld in de lijst voor post ex 7224. Bij de waardeberekening van de motor telt het dan als materiaal van oorsprong, of het nu in dezelfde fabriek werd vervaardigd of niet. De waarde van de niet van oorsprong zijnde ingots wordt dus niet meegerekend bij het berekenen van de waarde van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn.

2.5. Zelfs al wordt aan de regel „verandering van post" of aan de andere regels in de lijst voldaan, dan wordt een produkt niet als van oorsprong beschouwd indien de be- of verwerking, als geheel genomen, ontoereikend is in de zin van artikel 6.

Aantekening 3

3.1. De regel in de lijst geeft de minimumbewerking of -verwerking aan die vereist is ; meer be- of verwerking verleent eveneens de oorsprong; omgekeerd kan minder be- of verwerking geen oorsprong verlenen. Is volgens de regel het gebruik van niet van oorsprong zijnd materiaal in een bepaald produktiestadium toegestaan, dan is het gebruik ervan in een vroeger produktiestadium wel, maar in een later produktiestadium niet toegestaan.

3.2. Wanneer volgens een regel in de lijst een produkt van meer dan een materiaal mag worden vervaardigd, betekent dit dat een of meer van deze materialen kunnen worden gebruikt. Het is niet noodzakelijk dat zij alle worden gebruikt. Bijvoorbeeld: Volgens de regel voor weefsels mogen natuurlijke vezels en andere materialen, waaronder chemische stoffen, worden gebruikt. Dit betekent niet dat beide moeten worden gebruikt; het ene of het andere materiaal of beide kunnen worden gebruikt. Indien evenwel volgens dezelfde regel voor een bepaald materiaal een beperking geldt en voor de andere materialen andere beperkingen, dan gelden de beperkingen alleen voor de werkelijk gebruikte materialen. Bijvoorbeeld: Volgens de regel voor naaimachines moeten het draadspanmechanisme en het zigzagmechanisme van oorsprong zijn; beide beperkingen gelden alleen indien deze mechanismen daadwerkelijk in de naaimachine zijn ingebouwd.

3.3. Wanneer volgens een regel in de lijst een produkt van een bepaald materiaal vervaardigd moet worden, betekent dit evenwel niet dat geen andere materialen mogen worden gebruikt die vanwege hun aard niet aan de regel kunnen voldoen. Bijvoorbeeld: De regel voor post 1904 sluit nadrukkelijk het gebruik uit van granen en derivaten daarvan. Minerale zouten, chemicaliën en andere additieven die niet van granen zijn vervaardigd mogen evenwel worden gebruikt. Bijvoorbeeld: Indien voor een artikel vervaardigd van gebonden textielvlies slechts het gebruik van garen dat niet van oorsprong is, is toegestaan, dan is het niet mogelijk uit te gaan van stof van gebonden textielvlies - zelfs al kan gebonden textielvlies normalerwijze niet van garen worden vervaardigd. In een dergelijk geval zou het uitgangsmateriaal zich in het stadium vóór garen moeten bevinden, dat wil zeggen in het vezelstadium. Zie ook aantekening 6.3 in verband met textielprodukten.

3.4. Indien een regel in de lijst twee of meer percentages geeft als maximumwaarde van de niet van oorsprong zijnde materialen die kunnen worden gebruikt, dan mogen deze percentages niet bij elkaar worden opgeteld. De maximumwaarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, mag het hoogste van de opgegeven percentages nooit overschrijden. Bovendien mogen de afzonderlijke percentages met betrekking tot bepaalde materialen niet worden overschreden.

Aantekening 4

4.1. De term „natuurlijke vezels" in de lijst heeft betrekking op andere dan kunstmatige of synthetische vezels, met inbegrip van afval, in het stadium vóór het spinnen. Tenzij anders vermeld omvat de term „natuurlijke vezels" vezels die zijn gekaard, gekamd of anderszins bewerkt, doch niet gesponnen.

4.2. De term „natuurlijke vezels" omvat paardehaar van post 0503, zijde van de posten 5002 en 5003 en wol, fijn of grof haar van de posten 5101 tot en met 5105, katoen van de posten 5201 tot en met 5203 en ander plantaardige vezels van de posten 5301 tot en met 5305.

4.3. De termen „textielmassa", „chemische stoffen" en „materialen voor het vervaardigen van papier" in de lijst hebben betrekking op materialen die niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 vallen, maar die gebruikt kunnen worden bij de vervaardiging van kunstmatige, synthetische of papieren vezels of garens.

4.4. De term „synthetische en kunstmatige stapelvezels" in de lijst heeft betrekking op kabel van synthetische of kunstmatige filamenten, op synthetische of kunstmatige stapelvezels en op synthetisch of kunstmatig afval van de posten 5501 tot en met 5507.

Aantekening 5

5.1. In het geval van produkten die zijn ingedeeld onder die posten in de lijst die naar deze aantekening verwijzen, zijn de in kolom 3 van de lijst genoemde voorwaarden niet van toepassing op basistextielmaterialen die bij hun vervaardiging zijn gebruikt en die, samen genomen, ten hoogste 10% van het totale gewicht van alle gebruikte basistextielmaterialen uitmaken (zie ook de aantekeningen 5.3 en 5.4).

5.2. Deze tolerantie is evenwel slechts van toepassing op gemengde produkten die van twee of meer basistextielmaterialen zijn vervaardigd. Basistextielmaterialen zijn: – zijde, – wol, – grof haar, – fijn haar, – paardehaar (crin), – katoen, – papier en materiaal voor het vervaardigen van papier, – vlas, – hennep, – jute en andere bastvezels, – sisal en andere textielvezels van het geslacht Agave, – kokosvezels, abaca, ramee en andere plantaardige textielvezels, – synthetische filamenten, – kunstmatige filamenten, – synthetische stapelvezels, – kunstmatige stapelvezels. Bijvoorbeeld: Garen van post 5205, vervaardigd van katoenvezels van post 5203 en van synthetische stapelvezels van post 5506, is een gemengd garen. Derhalve mogen niet van oorsprong zijnde stapelvezels die niet voldoen aan de regels van oorsprong (volgens welke een vervaardiging uit chemische stoffen of textielmassa is vereist) worden gebruikt tot 10 gewichtspercenten van het garen. Bijvoorbeeld: Een weefsel van wol van post 5112, vervaardigd van garens van wol van post 5107 en van synthetische garens van stapelvezels van post 5509, is een gemengd weefsel. Derhalve mogen synthetische garens die niet voldoen aan de regels van oorsprong (volgens welke een vervaardiging uit chemische stoffen of textielmassa is vereist) of garens van wol die niet voldoen aan de regels van oorsprong (volgens welke een vervaardiging is vereist uit natuurlijke vezels die niet gekaard zijn of gekamd, noch anderszins met het oog op het spinnen bewerkt) of een combinatie van deze twee soorten garens worden gebruikt tot 10 gewichtspercenten van het weefsel. Bijvoorbeeld: Getuft textielweefsel van post 5802, vervaardigd van garens van katoen van post 5205 en van weefsels van katoen van post 5210, is slechts een gemengd produkt wanneer het katoenweefsel zelf een gemengd produkt is, vervaardigd van onder twee verschillende posten ingedeelde garens, of wanneer de gebruikte katoengarens zelf gemengde garens zijn. Bijvoorbeeld: Indien het betrokken getufte textielweefsel is vervaardigd van katoengarens van post 5205 en van synthetisch weefsel van post 5407, dan zijn de gebruikte garens uiteraard twee verschillende soorten basistextielmateriaal en is het getufte textielweefsel bijgevolg een gemengd produkt. Bijvoorbeeld: Een getuft tapijt, vervaardigd van zowel kunstmatige garens als van katoengarens en met een grondlaag van jute, is een gemengd produkt omdat drie basistextielmaterialen zijn gebruikt. Derhalve mogen alle niet van oorsprong zijnde materialen die in een later produktiestadium zijn dan de regel toelaat, worden gebruikt, voor zover hun totale gewicht niet meer bedraagt dan 10% van het gewicht van de textielmaterialen van het tapijt. Zo zouden in dit produktiestadium zowel de jutegrondlaag als de kunstmatige garens ingevoerd kunnen zijn, voor zover aan de voorwaarden inzake het gewicht wordt voldaan.

5.3. In het geval van weefsels die garens bevatten, „gemaakt van polyurethaan, met soepele segmenten van polyether, ook indien omwoeld", bedraagt de tolerantie voor dit garen ten hoogste 20%.

5.4. In het geval van weefsels die strippen bevatten bestaande uit een kern van aluminiumfolie of een kern van kunststoffolie, al dan niet bedekt met aluminiumpoeder, met een breedte van niet meer dan 5 mm, welke kern met behulp van een kleefmiddel is bevestigd tussen twee strippen kunststof, bedraagt de tolerantie voor de strippen ten hoogste 30%.

Aantekening 6

6.1. In het geval van textielprodukten die in de lijst van een voetnoot zijn voorzien die naar deze aantekening verwijst, mogen textielmaterialen, met uitzondering van voeringen en tussenvoeringen, die niet voldoen aan de regel in kolom 3 van de lijst voor de betreffende geconfectioneerde produkten, worden gebruikt voor zover zij onder een andere post vallen dan het produkt en de waarde ervan niet meer bedraagt dan 8% van de prijs af fabriek van het produkt.

6.2. Materialen die niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 zijn ingedeeld kunnen vrij worden gebruikt, of ze nu textiel bevatten of niet. Bijvoorbeeld: Wanneer volgens een regel in de lijst voor een bepaald textielartikel, zoals een broek, garen moet worden gebruikt, dan sluit dit het gebruik van artikelen van metaal, zoals knopen, niet uit, omdat deze niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 zijn ingedeeld. Om dezelfde reden is het gebruik van bij voorbeeld ritssluitingen toegelaten, al bevatten deze normalerwijze ook textiel.

6.3. Wanneer een percentageregel van toepassing is, moet met de waarde van materialen die niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 zijn ingedeeld, rekening worden gehouden bij de berekening van de waarde van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn.

Aantekening 7

7.1. Onder „aangewezen behandeling" in de zin van de posten ex 2707, 2713 tot en met 2715, ex 2901, ex 2902 en ex 3403 wordt verstaan: a. vacuümdistillatie, b. herdistillatie volgens een proces van ver doorgevoerde splitsing 1; c. kraken, d. reforming, e. extractie met behulp van selectieve oplosmiddelen, f. een bewerking bestaande uit alle navolgende behandelingen: behandelen met geconcentreerd zwavelzuur, met rokend zwavelzuur of met zwavelzuuranhydride, neutraliseren met behulp van alkalische stoffen, ontkleuren en zuiveren met behulp van van nature actieve aarde, van geactiveerde aarde, van actieve koolstof of van bauxiet, g. polymeriseren, h. alkyleren, i. isomeriseren.

7.2 Onder „aangewezen behandeling" in de zin van de posten 2710 tot en met 2712 wordt verstaan: a. vacuümdistillatie, b. herdistillatie volgens een proces van ver doorgevoerde splitsing, c. kraken, d. reforming, e. extractie met behulp van selectieve oplosmiddelen, f. een bewerking bestaande uit alle navolgende behandelingen: behandelen met geconcentreerd zwavelzuur, met rokend zwavelzuur of met zwavelzuuranhydride, neutraliseren met behulp van alkalische stoffen, ontkleuren en zuiveren met behulp van van nature actieve aarde, van geactiveerde aarde, van actieve koolstof of van bauxiet, g. polymeriseren, h. alkyleren, i. isomeriseren, k. uitsluitend voor de zware oliën van post ex 2710: ontzwavelen met gebruikmaking van waterstof, waardoor het zwavelgehalte van de behandelde produkten met ten minste 85% wordt verlaagd (methode ASTM D 1 266-59 T), l. uitsluitend voor de produkten van post 2710: ontparaffineren, anders dan door enkel filtreren, .m. uitsluitend voor de zware oliën van post ex 2710: behandelen met waterstof, uitgezonderd ontzwavelen, waarbij de waterstof actief deelneemt aan een scheikundige reactie die, met behulp van een katalysator, onder een druk van meer dan 20 bar en bij een temperatuur van meer dan 250 C wordt teweeggebracht. Eindbehandeling met waterstof van smeeroliën van post ex 2710 die in het bijzonder verbetering van de kleur of de stabiliteit ten doel heeft (bij voorbeeld „hydrofinishing" of ontkleuren), wordt daarentegen niet als een aangewezen behandeling aangemerkt, n. uitsluitend voor stookolie van post ex 2710: atmosferische distillatie, mits deze produkten, distillatieverliezen inbegrepen, voor minder dan 30% van het volume ervan overdistilleren bij 300 C, een en ander bepaald volgens de methode ASTM D 86, o. uitsluitend voor andere zware oliën dan gasolie of stookolie van post ex 2710: behandelen met gebruikmaking van hoogfrequente glimontlading.

7.3. In de zin van de posten ex 2707, 2713 tot en met 2715, ex 2901, ex 2902 en ex 3403 wordt geen oorsprong verleend door eenvoudige behandelingen zoals reinigen, decanteren, ontzouten, afsplitsen van water, filtreren, kleuren, merken, het verkrijgen van een bepaald zwavelgehalte door het mengen van produkten met uiteenlopende zwavelgehaltes, alle combinaties van die behandelingen of soortgelijke behandelingen.


Bijlage II

Lijst van be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn waardoor het vervaardigde produkt het karakter van produkt van oorsprong verkrijgt

)GS-postOmschrijvingBe- of verwerking van niet van oorsprong zijnde materialen die het karakter van produkt van oorsprong verlenen
(1)(2)(3)(4)
0201Vlees van runderen, vers of gekoeldVervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van vlees van runderen, bevroren, bedoeld bij post 202  
0202Vlees van runderen, bevrorenVervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van vlees van runderen, vers of gekoeld, bedoeld bij post 0201  
0206 Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten, van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevrorenVervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van hele dieren bedoeld bij de posten 0201 t/m 0205 
0210 Vlees van eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptieVervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van vlees en slachtafvallen bedoeld bij de posten 0201 t/m 0206 en 0208 of levers van pluimvee bedoeld bij post 0207  
0302 t/m 0305Vis, met uitzondering van levende visVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3 geheel verkregen moeten zijn  
0402, 0404 t/m 0406 Melk en zuivelproduktenVervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van melk of room bedoeld bij post 0401 of 0402  
0403 Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao Vervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen van hoofdstuk 4 reeds geheel en al verkregen moeten zijn – alle gebruikte vruchtesappen (met uitzondering van vruchtesappen van ananassen, lemmetjes, pompelmoezen of pomelo's) bedoeld bij post 2009 van oorsprong moeten zijn en – de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer mag bedragen dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt  
0408 Vogeleieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van vogeleieren bedoeld bij post 0407  
ex 0502 Bereid haar van varkens en van wilde zwijnenReinigen, ontsmetten, sorteren en rechtstrijken van haar  
ex 0506 Beenderen en hoornpitten, ruwVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 2 geheel verkregen moeten zijn  
ex 0710 t/m ex 0713Groenten, bevroren, gedroogd, of voorlopig verduurzaamd, met uitzondering van de posten ex 0710 en ex 0711 waarvoor de regels hierna uiteen worden gezetVervaardiging waarbij de gebruikte groenten geheel verkregen moeten zijn 
ex 0710 Suikermaïs (ook indien gestoomd of in water gekookt), bevroren Vervaardiging uit suikermaïs, vers of gekoeld 
ex 0711 Suikermaïs, voorlopig verduurzaamdVervaardiging uit suikermaïs, vers of gekoeld 
0811 Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, al dan niet met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:  
 – met toegevoegde suikerVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt. 
 – andereVervaardiging waarbij alle gebruikte vruchten geheel verkregen moeten zijn  
0812 Vruchten, voorlopig verduurzaamd (bij voorbeeld door middel van zwaveldioxyde of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie Vervaardiging waarbij alle gebruikte vruchten geheel verkregen moeten zijn 
0813 Vruchten, andere dan bedoeld bij posten 0801 tot en met 0806, gedroogd; mengsels van noten of gedroogde vruchten, bedoeld bij dit hoofdstuk Vervaardiging waarbij alle gebruikte vruchten geheel verkregen moeten zijn 
0814 Schillen van citrusvruchten en van meloenen (watermeloenen daaronder begrepen), vers, bevroren, gedroogd, dan wel in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd Vervaardiging waarbij alle gebruikte vruchten geheel verkregen moeten zijn 
ex Hfdst. 11 Produkten van de meelindustrie, mout, zetmeel, gluten, inuline, met uitzondering van post ex 1106 waarvoor de regel hierna uiteen wordt gezet Vervaardiging waarbij alle gebruikte granen, groenten en planten voor voedingsdoeleinden, knollen en wortels bedoeld bij post 0714, of vruchten geheel verkregen moeten zijn  
ex 1106 Meel en gries, van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 0713 Drogen en malen van zaden van peulgroenten bedoeld bij post 0708  
1301 Gomlak (schellak); gommen, harsen, gomharsen en balsems, van natuurlijke oorsprongVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 1301 niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
1501Reuzel; ander varkensvet en vet van gevogelte, gesmolten, ook indien geperst of met behulp van oplosmiddelen geëxtraheerd: – Beendervet of afvalvet – ander Verva ardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van post 0203, 0206 of 0207 of van beenderen bedoeld bij post 0506 Vervaardiging uit vlees of eetbare slachtafvallen van varkens bedoeld bij post 0203 of 0206 of uit vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee bedoeld bij post 0207 
1502Rund-, schapen- of geitevet, ruw of gesmolten, ook indien geperst of met behulp van oplosmiddelen geëxtraheerd:  
 – Beendervet of afvalvet Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van post 0203, 0206 of 0207 of van beenderen bedoeld bij post 0506  
 – anderVervaardiging waarbij alle gebruikte dierlijke materialen van hoofdstuk 2 geheel verkregen moeten zijn  
1504Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:  
 – vaste fracties van oliën en vetten van vis en van oliën en vetten van zeezoogdierenVervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 1504  
 – andereVervaardiging waarbij alle gebruikte dierlijke materialen van de hoofdstukken 2 en 3 geheel verkregen moeten zijn  
ex 1505Geraffineerde lanolineVervaardiging uit ruw wolvet bedoeld bij post 1505  
1506Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:  
 – vaste fracties Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 1506  
 – andereVervaardiging waarbij alle gebruikte dierlijke materialen van hoofdstuk 2 geheel verkregen moeten zijn  
ex 1507 t/m 1515Plantaardige vette oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:  
 – vaste fracties, met uitzondering van die van jojobaolie Vervaardiging uit andere materialen van de posten 1507 tot en met 1515 
 – andere, met uitzondering van: – Tungolie, oiticicaolie, myricawas en japanwas – Oliën voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van produkten voor menselijke consumptieVervaardiging waarbij alle gebruikte plantaardige materialen geheel verkregen moeten zijn 
ex 1516 Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, opnieuw veresterd, ook indien geraffineerd, doch niet verder bereidVervaardiging waarbij alle gebruikte dierlijke en plantaardige materialen geheel verkregen moeten zijn 
ex 1517Vloeibare mengsels, voor menselijke consumptie, van plantaardige oliën bedoeld bij de posten 1507 tot en met 1515Vervaardiging waarbij alle gebruikte plantaardige materialen geheel verkregen moeten zijn  
ex 1519Industriële vetalcoholen met het karakter van kunstwasVervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van vetzuren bedoeld bij post 1519  
1601Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed; bereidingen van deze produkten, voor menselijke consumptie Vervaardiging uit dieren bedoeld bij hoofdstuk 1 
1602 Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloedVervaardiging uit dieren bedoeld bij hoofdstuk 1 
1603 Extracten en sappen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdierenVervaardiging uit dieren bedoeld bij hoofdstuk 1; alle gebruikte vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren moeten evenwel geheel verkregen zijn  
1604 Bereidingen en conserven van vis; kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit Vervaardiging waarbij alle gebruikte vis of kuit geheel verkregen moet zijn 
1605 Bereidingen en conserven van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdierenVervaardiging waarbij alle gebruikte schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren geheel verkregen moeten zijn  
ex 1701 Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere saccharose, in vaste vorm, niet gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt 
1702 Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd; karamel:  
 – chemisch zuivere maltose en chemisch zuivere fructose (levulose) – andere suiker, in vaste vorm, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 1702 Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt 
 – andereVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen geheel verkregen moeten zijn  
ex 1703Melasse verkregen bij de extractie of de raffinage van suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt  
1704Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen)Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld, op voorwaarde dat de waarde van alle andere gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt  
1806 Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevattenVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt moeten worden ingedeeld op voorwaarde dat de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt  
1901 Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 50 gewichtspercenten cacaopoeder bevattend, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van produkten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 10 gewichtspercenten cacaopoeder bevattend, elders genoemd noch elders onder begrepen:  
 – Moutextract – andereVervaardiging uit granen bedoeld bij hoofdstuk 10 Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt moeten worden ingedeeld, op voorwaarde dat de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt  
1902Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op andere wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, koeskoes, ook indien bereid Vervaardiging waarbij alle gebruikte granen (met uitzondering van harde tarwe), vlees en eetbare slachtafvallen, vis, schaaldieren of weekdieren geheel verkregen moeten zijn  
1903 Tapioca en soortgelijke produkten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van aardappelzetmeel bedoeld bij post 1108  
1904 Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bij voorbeeld cornflakes); granen, andere dan maïs, in de vorm van korrels, voorgekookt of op andere wijze bereid:  
 – zonder cacao Vervaardiging waarbij: – alle graansoorten en meel (met uitzondering van maïs van de soort „Zea indurata" en harde tarwe en derivaten daarvan) geheel verkregen moeten zijn, en – de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt 
 – Cacao bevattend Vervaardiging uit materialen die niet worden ingedeeld onder post 1806, op voorwaarde dat de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt  
1905 Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze produkten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke produkten van meel of van zetmeel Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van hoofdstuk 11  
2001 Groenten, vruchten en andere eetbare plantedelen, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur Vervaardiging waarbij alle gebruikte groenten en vruchten geheel verkregen moeten zijn  
2002 Tomaten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuurVervaardiging waarbij alle gebruikte tomaten geheel verkregen moeten zijn  
2003 Paddestoelen en truffels, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuurVervaardiging waarbij alle gebruikte paddestoelen en truffels geheel verkregen moeten zijn 
2004 en 2005Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, al dan niet bevroren Vervaardiging waarbij alle gebruikte groenten geheel verkregen moeten zijn  
2006 Vruchten, vruchteschillen en andere plantedelen, gekonfijt met suiker (uitgedropen, geglaceerd of uitgekristalliseerd)Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt  
2007 Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken of stoven verkregen, met of zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt  
2008 Vruchten en andere eetbare plantedelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen:  
 – Vruchten, op andere wijze gekookt dan door stomen of koken in water, zonder toegevoegde suiker, bevroren – Noten, zonder toegevoegde suiker of alcohol Vervaardiging waarbij alle gebruikte vruchten geheel verkregen moeten zijn Vervaardiging waarbij de waarde van de van oorsprong zijnde, gebruikte noten en oliehoudende zaden, bedoeld bij de posten 0801, 0802 en 1201 tot en met 1207, meer bedraagt dan 60% van de prijs af fabriek van het produkt 
 – andereVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. De waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 mag evenwel niet meer bedragen dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt  
ex 2009 Ongegiste vruchtesappen (druivemost daaronder begrepen), zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffenVervaardiging uit materialen die niet onder dezelfde post als het produkt zijn ingedeeld. De waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 mag evenwel niet meer bedragen dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt  
ex 2101 Gebrande cichorei, alsmede extracten, essences en concentraten daarvanVervaardiging waarbij alle gebruikte cichorei geheel verkregen moet zijn  
ex 2103 Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke produkten: – bereide mosterdVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt moeten worden ingedeeld. Mosterdmeel en bereide mosterd mogen evenwel worden gebruikt Vervaardiging uit mosterdmeel  
ex 2104 – Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van groenten, bereid of verduurzaamd, bedoeld bij de posten 2002 tot en met 2005  
ex 2104– Samengestelde gehomogeniseerde produkten voor menselijke consumptie De regel voor de post waaronder het produkt zou worden ingedeeld, indien het onverpakt werd aangeboden, is van toepassing  
ex 2106 Suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt  
2201Water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd; ijs en sneeuwVervaardiging waarbij al het gebruikte water geheel verkregen moet zijn 
2202 Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan de vruchte- en groentesappen bedoeld bij post 2009Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt moeten worden ingedeeld. De waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 mag evenwel niet meer bedragen dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt en alle gebruikte vruchtesappen (met uitzondering van sap van ananassen, lemmetjes, pompelmoezen of pomelo's) moeten geheel verkregen zijn  
ex 2204 Wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd daaronder begrepen en druivemost met toegevoegde alcohol Vervaardiging uit andere druivemost  
2205 ex 2207 ex 2208 en ex 2209 De volgende produkten die van druiven afkomstige materialen bevatten: Vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen; ethylalcohol en gedistilleerde dranken, ook indien genatureerd; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten; samengestelde alcoholische preparaten van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken; natuurlijke tafelazijn Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van druiven of alle van druiven afkomstige materialen 
ex 2208 Whisky met een alcoholgehalte van minder dan 50% volVervaardiging waarbij de waarde van alle op basis van graan vervaardigde gedistilleerde dranken niet meer bedraagt dan 15% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex 2303 Afvallen van maïszetmeelfabrieken (met uitzondering van ingedikt zwelwater), met een gehalte aan proteïnen, berekend op de droge stof, van meer dan 40 gewichtspercenten Vervaardiging waarbij alle gebruikte maïs geheel verkregen moet zijn  
ex 2306 Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van olijfolie, met een gehalte aan olijfolie van meer dan 3 gewichtspercenten Vervaardiging waarbij alle gebruikte olijven geheel verkregen moeten zijn  
2309 Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dierenVervaardiging waarbij alle gebruikte granen, suiker of melasse, vlees of melk geheel verkregen moeten zijn  
2402 Sigaren, cigarillo's en sigaretten, van tabak of van tabakssurrogatenVervaardiging waarbij ten minste 70 gewichtspercenten van de ruwe en niet tot verbruik bereide tabak of afvallen van tabak bedoeld bij post 2401 geheel verkregen moeten zijn  
ex 2403 RooktabakVervaardiging waarbij ten minste 70 gewichtspercenten van de ruwe en niet tot verbruik bereide tabak of afvallen van tabak bedoeld bij post 2401 geheel verkregen moeten zijn  
ex Hfdst. 25Zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en cement; met uitzondering van de posten ex 2504, ex 2515, ex 2516, ex 2518, ex 2519, ex 2520, ex 2524, ex 2525 en ex 2530, waarvoor de regels hierna worden uiteengezet Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen worden ingedeeld onder een andere post dan die van het produkt  
ex 2504 Natuurlijk kristallijn grafiet, met verrijkt koolstofgehalte, gezuiverd en gemalenVerrijking van het koolstofgehalte, het zuiveren en malen van ruw kristallijn grafiet 
ex 2515Marmer, enkel gesneden door zagen, splijten en dergelijke, in blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, met een dikte van niet meer dan 25 cm Zagen, splijten en dergelijke van marmer (zelfs indien reeds gezaagd), met een dikte van meer dan 25 cm 
ex 2516Graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, in blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, enkel gesneden door zagen, splijten of op dergelijke wijze, met een dikte van niet meer dan 25 cm Zagen, splijten en dergelijke van natuursteen (zelfs indien reeds gezaagd), met een dikte van meer dan 25 cm 
ex 2518Dolomiet, gesinterd of gebrandSinteren of branden van niet gesinterd of gebrand dolomiet  
ex 2519Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet), fijngemaakt, in hermetisch gesloten recipiënten, en magnesiumoxyde, ook indien zuiver, met uitzondering van gesmolten magnesia of doodgebrande magnesia (gesinterd) Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet) bedoeld bij post 2519 mag evenwel worden gebruikt 
ex 2520 Tandtechnische gips Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
ex 2524AsbestvezelsVervaardiging uit asbestmineralen (asbestconcentraat)  
ex 2525MicapoederMalen van mica of van afval van mica  
ex 2530Verfaarden, gebrand of fijngemaaktBranden of malen van verfaarden  
Hoofdstuk 26Ertsen, slakken en assenVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen worden ingedeeld onder een andere post dan die van het produkt  
ex Hfdst. 27Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieprodukten daarvan; bitumineuze stoffen; minerale was; met uitzondering van de posten ex 2707 en 2709 tot en met 2715 waarvoor de regels hierna worden uiteengezet Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen worden ingedeeld onder een andere post dan die van het produkt 
ex 2707Oliën waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische bestanddelen overtreft, zijnde soortgelijke produkten als minerale oliën verkregen bij het distilleren van hoge-temperatuur-steenkoolteer, die voor 65% of meer van hun volume overdistilleren bij een temperatuur van 250 °C of minder (mengsels van benzol en van benzine daaronder begrepen), bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als andere brandstof Raffinagebewerkingen en/of een of meer aangewezen behandelingen1) Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere tariefpost dan die van het produkt worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder dezelfde post als het produkt mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex 2709Ruwe oliën uit bitumineuze mineralenDroge distillatie van bitumineuze mineralen  
2710 t/m 2712Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe: preparaten die 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen Vaseline; paraffine, microskristallijne was uit aardolie, „slack wax", ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en soortgelijke door synthese of op andere wijze verkregen produkten, ook indien gekleurd Raffinagebewerkingen en/of een of meer aangewezen behandelingen1) Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere tariefpost dan die van het produkt worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder dezelfde post als het produkt mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
2713 t/m 2715Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze materialen Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus zand; asfaltiet en asfaltsteen Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek Raffinagebewerkingen en/of een of meer aangewezen behandelingen1) Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere tariefpost dan die van het produkt worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder dezelfde post als het produkt mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex Hfdst. 28Anorganische chemische produkten; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van radioactieve elementen, van zeldzame aardmetalen of van isotopen, met uitzondering van de posten ex 2805, ex 2811, ex 2833 en ex 2840, waarvoor de regels hierna worden uiteengezet Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt  
ex 2805„Mischmetall"Vervaardiging door elektrolytische of thermische behandeling waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
ex 2811ZwaveltrioxydeVervaardiging uit zwaveldioxyde 
ex 2833AluminiumsulfaatVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
ex 2840NatriumperboraatVervaardiging uit dinatriumtetraboraat- pentahydraat  
ex Hfdst. 29Organische chemische produkten, met uitzondering van de posten ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, 2932, 2933 en 2934, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt  
ex 2901Acyclische koolwaterstoffen bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als andere brandstofRaffinagebewerkingen en/of een of meer aangewezen behandelingen1) Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere tariefpost dan die van het produkt worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder dezelfde post als het produkt mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
ex 2902Cycloalkanen en cycloalkenen (andere dan azulenen), benzeen, tolueen, xyleen, bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als andere brandstofRaffinagebewerkingen en/of een of meer aangewezen behandelingen1) Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere tariefpost dan die van het produkt worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder dezelfde post als het produkt mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
ex 2905Metaalalcoholaten van alcohol bedoeld bij deze post en van ethanol en glycerolVervaardiging uit materialen van om het even welke post, andere materialen van post 2905 daaronder begrepen. Metaalalcoholaten van deze post mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt  
2915Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxyden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvanVervaardiging uit materialen van om het even welke post. De waarde van alle gebruikte materialen van de posten 2915 en 2916 mag evenwel niet meer bedragen dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt  
2932Heterocyclische verbindingen met uitsluitend één of meer zuurstofatomen als heteroatoom:  
 – Inwendige ethers, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvanVervaardiging uit materialen van om het even welke post. De waarde van alle gebruikte materialen van post 2909 mag evenwel niet meer bedragen dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt 
 – Cyclische acetalen en inwendige hemiacetalen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvanVervaardiging uit materialen van om het even welke post 
 – andereVervaardiging waarbij alle bebruikte materialen worden ingedeeld onder een andere post dan die van het produkt. Materialen van deze post mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt  
2933 Heterocyclische verbindingen met uitsluitend één of meer stikstofatomen als hetero-atoom; nucleïnezuren en zouten daarvanVervaardiging uit materialen van om het even welke post. De waarde van alle gebruikte materialen van de posten 2932 en 2933 mag evenwel niet meer bedragen dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt 
2934Andere heterocyclische verbindingenVervaardiging uit materialen van om het even welke post. De waarde van alle gebruikte materialen van de posten 2932, 2933 en 2934 mag evenwel niet meer bedragen dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex hoofdstuk 30Farmaceutische produkten; met uitzondering van de posten 3002, 3003 en 3004, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt 
3002Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het stellen van diagnosen; sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties; vaccins, toxinen, culturen van micro–organismen (andere dan gist) en dergelijke produkten:  
 – produkten bestaande uit twee of meer bestanddelen die voor therapeutisch of profylactisch gebruik zijn vermengd of ongemengde produkten voor dit gebruik, aangeboden in afgemeten hoeveelheden of gereed voor de verkoop in het kleinVervaardiging uit materialen van om het even welke post, andere materialen van post 3002 daaronder begrepen. De materialen van deze omschrijving mogen eveneens worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt  
 – andere:  
 – menselijk bloed Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, andere materialen van post 3002 daaronder begrepen. De materialen van deze omschrijving mogen eveneens worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt  
 – dierlijk bloed, bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruikVervaardiging uit materialen van om het even welke post, andere materialen van post 3002 daaronder begrepen. De materialen van deze omschrijving mogen eveneens worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt  
 – bloedfracties, andere dan sera van geïmmuniseerde dieren of personen, hemoglobine en serumglobuline Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, andere materialen van post 3002 daaronder begrepen. De materialen van deze omschrijving mogen eveneens worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt  
 – hemoglobine, bloedglobuline en serumglobulineVervaardiging uit materialen van om het even welke post, andere materialen van post 3002 daaronder begrepen. De materialen van deze omschrijving mogen eveneens worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt  
 – andereVervaardiging uit materialen van om het even welke post, andere materialen van post 3002 daaronder begrepen. De materialen van deze omschrijving mogen eveneens worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt 
3003 en 3004Geneesmiddelen (andere dan de produkten bedoeld bij de posten 3002, 3005 en 3006)Vervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Materialen van post 3003 of 3004 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan te zamen niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex hoofdstuk 31Meststoffen, met uitzondering van post ex 3105, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex 3105Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten; andere meststoffen; produkten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg, met uitzondering van: – natriumnitraat – calciumcyaanamide – kaliumsulfaat – magnesiumkaliumsulfaatVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Materialen van dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex hoofdstuk 32Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; pigmenten en andere kleur- en verfstoffen; verf en vernis; mastiek; inkt, met uitzondering van de posten ex 3201 en 3205, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex 3201Tannine (looizuur), alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvanVervaardiging uit looiextracten van plantaardige oorsprong 
3205Verflakken; preparaten op basis van verflakken, bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk2)Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van de materialen van de posten 3203 3204 en 3205, op voorwaarde dat de waarde van de onder post 3205 ingedeelde materialen niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex hoofdstuk 33Etherische oliën en harsaroma's; parfumerieën, toiletartikelen en kosmetische produkten, met uitzondering van post 3301, waarvoor de regel hierna wordt uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt 
3301Etherische oliën (ook indien daaruit de terpenen zijn afgesplitst), vast of vloeibaar; harsaroma's; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in vette oliën, in was of in dergelijke stoffen, verkregen door enfleurage of door maceratie; terpeenhoudende bijprodukten, afgesplitst uit etherische oliën; gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische oliënVervaardiging uit materialen van om het even welke post, materialen van een andere „groep"3) daaronder begrepen. Materialen van dezelfde „groep" mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex hoofdstuk 34Zeep, organische tensioactieve produkten; wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen, modelleerpasta's, tandtechnische waspreparaten en tandtechnische preparaten op basis van gebrande gips, met uitzondering van de posten ex 3403 en 3404, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex 3403Smeermiddelen bevattende minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralenRaffinagebewerkingen en/of een of meer aangewezen behandelingen1) Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere tariefpost dan die van het produkt worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder dezelfde post als het produkt mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
3404Kunstwas en bereide was: – op basis van paraffine, van was uit aardolie of uit bitumineuze mineralen, uit „slack wax" of uit „scale wax"Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere tariefpost dan die van het produkt worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder dezelfde post als het produkt mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
 – andereVervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van: – gehydrogeneerde oliën die het karakter hebben van was bedoeld bij post 1516 – chemisch niet welbepaalde vetzuren of industriële vetalcoholen met het karakter van was bedoeld bij post 1519 – materialen van post 3404. Deze materialen mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex hoofdstuk 35Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzymen, met uitzondering van de posten 3505 en ex 3507, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt 
3505Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bij voorbeeld voorgegelatineerd of veresterd zetmeel); lijm op basis van zetmeel, van dextrine of van ander gewijzigd zetmeel:  
 – door ethervorming of door verestering gewijzigd zetmeelVervaardiging uit materialen van om het even welke post, andere materialen van post 3505 daaronder begrepen 
 – andereVervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van de materialen van post 1108 
ex 3507Bereidingen van enzymen, elders genoemd noch elders onder begrepenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
hoofdstuk 36Kruit en springstoffen; pyrotechnische artikelen; lucifers; vonkende legeringen; ontvlambare stoffenVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex hoofdstuk 37Produkten voor fotografie en cinematografie, met uitzondering van de posten 3701, 3702 en 3704, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt 
3701Fotografische platen en vlakfilm, lichtgevoelig, onbelicht, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; vlakfilm voor „direct-klaar"-fotografie, lichtgevoelig, onbelicht, ook indien in cassette  
 – filmpakken voor „direct-klaar"-fotografie in kleur Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan post 3701 of 3702 worden ingedeeld; materialen van post 3702 mogen worden gebruikt op voorwaarde dat de waarde daarvan niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt  
 – andereVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan post 3701 of 3702 worden ingedeeld. De materialen van de posten 3701 en 3702 mogen echter worden gebruikt op voorwaarde dat de gezamenlijke waarde ervan niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt 
3702Fotografische film, lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; film voor „direct-klaar"-fotografie, op rollen, lichtgevoelig, onbelichtVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan post 3701 of 3702 worden ingedeeld  
3704Fotografische platen, film, papier, karton en textiel, belicht doch niet ontwikkeldVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan de posten 3701 tot en met 3704 worden ingedeeld 
ex hoofdstuk 38Diverse produkten van de chemische industrie, met uitzondering van de posten ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 tot en met 3814, 3818 tot en met 3820, 3822 en 3823, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt  
3801 Kunstmatig grafiet; colloïdaal en semi-colloïdaal grafiet; preparaten op basis van grafiet of van andere koolstof, in de vorm van pasta's, van blokken, van platen of van andere halffabrikaten  
 – Colloïdaal grafiet, gedispergeerd in olie, en semicolloïdaal grafiet; koolstofpasta's voor elektroden Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
 – Grafiet in de vorm van pasta's, bestaande uit een mengsel van meer dan 30 gewichtspercenten grafiet en minerale olieVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 3403 niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt  
 – andereVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt  
ex 3803 Geraffineerde tallolie Raffineren van ruwe tallolie  
ex 3805Sulfaatterpentijnolie, gezuiverdZuivering, inhoudende het distilleren of het raffineren van ruwe sulfaatterpentijnolie 
ex 3806GomestersVervaardiging uit harszuren 
ex 3807HoutteerpekDistillatie van houtteer 
3808 Insectendodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen, schimmelwerende middelen, onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen om het kiemen tegen te gaan, middelen om de plantengroei te regelen, ontsmettingsmiddelen en dergelijke produkten, opgemaakt in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel voorkomend als bereidingen of in de vorm van artikelen zoals zwavelbanden, zwavellonten, zwavelkaarsen en vliegenvangersVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van de produkten 
3809Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere produkten en preparaten (bij voorbeeld preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, de papierindustrie, de lederindustrie of dergelijke industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van de produkten  
3810Preparaten voor het beitsen van metalen; vloeimiddelen en andere hulpmiddelen voor het solderen en het lassen van metalen; soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta's, samengesteld uit metaal en andere stoffen; preparaten van de soort gebruikt voor het bekleden of het vullen van elektroden en van soldeer- en lasstaafjesVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van de produkten  
3811Dopes (antiklopmiddelen, oxydatievertragers, peptisatiemiddelen, middelen ter verbetering van de viscositeit, corrosievertragers en dergelijke preparaten), voor minerale olie (benzine daaronder begrepen) of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie:  
 – bereide additieven voor smeerolie, aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattendeVervaardiging waarbij de waarde van de onder post 3811 ingedeelde gebruikte materialen niet meer mag bedragen dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
 – andere Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van de produkten  
3812Bereide rubbervulcanisatieversnellers; weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor kunststof, elders genoemd, noch elders onder begrepen; bereide anti-oxydanten en andere stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling, voor rubber of voor kunststofVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
3813Preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; brandblusbommenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
3814Organische oplosmiddelen en verdunners, van gemengde samenstelling, elders genoemd noch elders onder begrepen; preparaten voor het verwijderen van verf en vernisVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
3818Chemische elementen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden, in de vorm van schijven, plaatjes of dergelijke vormen; chemische verbindingen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleindenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
3819Remvloeistoffen en andere vloeibare preparaten voor hydraulische krachtoverbrenging, die geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
3820Anti-vriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparatenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
3822Reageermiddelen van gemengde samenstelling voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, andere dan die bedoeld bij post 3002 of 3006Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
3823Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische produkten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke produkten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen; residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen:  
 – De hierna vermelde produkten bedoeld: – bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen, op basis van natuurlijke harshoudende produkten – nafteenzuren en niet in water oplosbare zouten daarvan; esters van nafteenzuren – sorbitol, andere dan die bedoeld bij post 2905 – petroleumsulfonaten, met uitzondering van petroleumsulfonaten van alkalimetalen, ammonium of ethanolaminen; thiofeenhoudende sulfonzuren van oliën uit bitumineuze mineralen, alsmede zouten daarvan – ionenwisselaarsVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Materialen die onder dezelfde post zijn ingedeeld mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt  
 – gasbinders (getters) voor elektrische lampen en vacuümbuizen – gealkaliseerde ijzeroxyden voor het zuiveren van gas – ammoniakwaters en gaszuiveringsmassa, verkregen bij het zuiveren van lichtgas – sulfonafteenzuren en niet in water oplosbare zouten daarvan; esters van sulfonafteenzuren – foezelolie en dippelolie>. – mengsels van zouten met verschillende anionen – kopieerpasta's op basis van gelatine, ook indien op een onderlaag van papier of textiel  
 – andereVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
ex 3901 t/m 3915Kunststof in primaire vormen, resten en afval van kunststof, met uitzondering van die van post ex 3907 waarvoor de regel hierna wordt uiteengezet:  
 – toegevoegde homopolymerisatieprodukten Vervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt en – de waarde van de gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt4) 
 – andereVervaardiging waarbij de waarde van de gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt4) 
ex 3907Copolymeer, gemaakt van polycarbonaat en acrylonitril-butadieen-styreencopolymeer (ABS)Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Onder dezelfde post ingedeelde materialen mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt4) 
ex 3916 t/m 3921Halffabrikaten en artikelen van kunststof, uitgezonderd die van de posten ex 3916, ex 3917, ex 3920 en ex 3921, waarvoor de regels hierna worden uiteengezet: – platte produkten, verder bewerkt dan alleen aan de oppervlakte of in andere dan rechthoekige of vierkante vorm gesneden; andere produkten, verder bewerkt dan alleen aan de oppervlakte – andere Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
 – toegevoegde homopolymerisatieproduktenVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt en – de waarde van de gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt4) 
 –  andereVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt4) 
ex 3916 en ex 3917Profielen en buizenVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt en – de waarde van de onder dezelfde post als het produkt ingedeelde materialen niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex 3920Ionomeervellen of foliënVervaardiging van een thermoplastisch partieel zout, een copolymeer van ethyleen en metacrylzuur, gedeeltelijk geneutraliseerd met metaalionen, voornamelijk zink en natrium 
ex 3921Kunststoffolie, gemetalliseerdVervaardiging van sterk transparante polyesterfolie met een dikte van minder dan 23 micron 
3922 t/m 3926Artikelen van kunststofVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
ex hoofdstuk 40Rubber en werken daarvan, met uitzondering van de posten ex 4001, 4005, 4012 en ex 4017, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen worden ingedeeld onder een andere post dan die van het produkt 
ex 4001Gelamineerde platen van crêperubber voor zolenLamineren van vellen natuurlijke crêperubber  
4005Bereide rubber, niet gevulcaniseerd, in primaire vormen of in platen, vellen of strippenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen, met uitzondering van natuurlijke rubber, niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
4012Gebruikte of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber; massieve of halfmassieve banden, verwisselbare loopvlakken voor banden en velglinten van rubber: – van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden, massieve of halfmassieve banden van rubber Van een nieuw loopvlak voorzien van gebruikte banden  
 – andereVervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van die van de posten 4011 en 4012  
ex 4017Werken van geharde rubberVervaardiging uit geharde rubber  
ex hoofdstuk 41Huiden en vellen (andere dan pelterijen), alsmede leder, met uitzondering van de posten ex 4102, 4104 tot en met 4107 en 4109, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen worden ingedeeld onder een andere post dan die van het produkt  
ex 4102Onthaarde huiden en vellen van schapenSchapehuiden en -vellen ontdoen van hun wol 
4104 t/m 4107Leder, alsmede voorgelooide onthaarde vellen en huiden, ander dan leder bedoeld bij post 4108 of 4109Herlooien van voorgelooid leder of vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld  
4109Lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen, gemetalliseerd lederVervaardiging uit leder van de posten 4104 tot en met 4107, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
hoofdstuk 42Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmenVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld  
ex hoofdstuk 43Pelterijen en bontwerk; namaakbont, met uitzondering van de posten ex 4302 en 4303, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld  
ex 4302Pelterijen, gelooid of anderszins bereid, samengevoegd:  
 – banen, zakken, vierkanten, kruisen en dergelijke vormen Bleken of verven, naast snijden en samenvoegen van niet-samengevoegde, gelooide of anderszins bereide pelterijen 
 – andere Vervaardiging uit niet–samengevoegde, gelooide of anderszins bereide pelterijen 
4303Kleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van bontVervaardiging uit niet samengevoegde, gelooide of anderszins bereide pelterijen bedoeld bij post 4302  
ex hoofdstuk 44Hout, houtskool en houtwaren, met uitzondering van de posten ex 4403, ex 4407, ex 4408, 4409, ex 4410 tot en met 4413, ex 4415, ex 4416, 4418 en ex 4421, waarvoor de regels hierna worden uiteengezet Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld  
ex 4403Hout, enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd Vervaardiging uit hout, onbewerkt, ook indien ontschorst of ruw behakt of ontdaan van het spint  
ex 4407Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding, met een dikte van meer dan 6 mmSchaven, schuren of aaneenvoegen door middel van een vingerlasverbinding  
ex 4408Fineer en hout in platen voor de vervaardiging van triplex– en multiplexhout, met een dikte van niet meer dan 6 mm, waarin een verbinding is gemaakt, alsmede ander hout, overlangs gezaagd of gesneden of geschild, met een dikte van niet meer dan 6 mm, geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbindingAanbrengen van een verbinding, schaven, schuren of aaneenvoegen door middel van een vingerlasverbinding 
ex 4409Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste een zijde over de gehele lengte is geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, met V-verbinding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding:  
 – geschuurd of met vingerlasverbinding – staaflijsthoutSchuren of aaneenvoegen door middel van een vingerlasverbinding In profiel frezen of vormen  
 – andereVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld 
ex 4410 t/m ex 4413Staaflijst van hout, voor meubelen, voor lijsten, voor binnenhuisversiering, voor het wegwerken van elektrische leidingen (groeflatjes en afdekprofielen) en voor dergelijke doeleindenIn profiel frezen of vormen  
ex 4415Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, van houtVervaardiging uit niet op maat gezaagde planken  
ex 4416Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van houtVervaardiging uit duighout, ook indien gezaagd op beide hoofdvlakken, doch niet verder bewerkt 
4418Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, daaronder begrepen panelen met cellenstructuur, panelen voor parketvloeren en dakspanen („shingles" en „shakes"), van hout: – Schrijnwerk en timmerwerk, voor bouwwerken, van hout Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Panelen met cellenstructuur en dakspanen bedoeld bij post 4418 mogen evenwel worden gebruikt  
 – Staaflijst In profiel frezen of vormen Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld  
ex 4421Hout geschikt gemaakt voor de vervaardiging van lucifers; houten schoenpinnenVervaardiging uit hout van om het even welke post, met uitzondering van houtdraad bedoeld bij post 4409  
ex hoofdstuk 45 Kurk en kurkwaren, met uitzondering van post 4503, waarvoor de regels hierna worden uiteengezet Vervaardiging waarbij alle bruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld  
4503Werken van natuurkurk Vervaardiging uit natuurkurk bedoeld bij post 4501  
hoofdstuk 46Vlechtwerk en mandenmakerswerkVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld  
hoofdstuk 47Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; resten en afval van papier of van kartonVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld  
ex hoofdstuk 48 Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren, met uitzondering van de posten ex 4811, 4816, 4817, ex 4818, ex 4819, ex 4820 en ex 4823, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld 
ex 4811Papier en karton, enkel gelijnd, gelinieerd of geruitVervaardiging uit stoffen voor het vervaardigen van papier bedoeld bij hoofdstuk 47  
4816Carbonpapier, zelfcopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken (ander dan dat van post 4809), complete stencils en offsetplaten, van papier, ook indien verpakt in dozenVervaardiging uit stoffen voor het vervaardigen van papier bedoeld bij hoofdstuk 47  
4817 Enveloppen, postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) en correspondentiekaarten, van papier of van karton; assortimenten van papierwaren voor correspondentie in dozen, in omslagen en in dergelijke verpakkingen, van papier of van kartonVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld en – de waarde van de gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
ex 4818ClosetpapierVervaardiging uit stoffen voor het vervaardigen van papier bedoeld bij hoofdstuk 47  
ex 4819Dozen, zakken, hoezen en andere verpakkingsmiddelen van papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen van cellulosevezelsVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
ex 4820BlocnotesVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
ex 4823Ander papier en karton, alsmede andere cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, op maat gesnedenVervaardiging uit stoffen voor het vervaardigen van papier bedoeld bij hoofdstuk 47  
ex hoofdstuk 49 Artikelen van de uitgeverij, van de pers of van een andere grafische industrie; geschreven of getypte teksten en plannen, met uitzondering van de posten 4909 en 4910, waarvoor de regels hierna worden uiteengezet Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld  
4909Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten; gedrukte kaarten met persoonlijke wensen of mededelingen, ook indien geïllustreerd of met garneringen, al dan niet met enveloppeVervaardiging uit materialen die niet worden ingedeeld onder de posten 4909 en 4911  
4910Kalenders van alle soorten, gedrukt, kalenderblokken daaronder begrepen: – kalenders van de „eeuwigdurende" soort en kalenders met een verwisselbaar blok op voetstuk van andere stoffen dan papier of karton Vervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld en – de waarde van de gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
 – andereVervaardiging uit materialen die niet worden ingedeeld onder de posten 4909 en 4911  
ex hoofdstuk 50 Zijde, met uitzondering van de posten ex 5003, 5004 tot en met ex 5006 en 5007, waarvoor de regels hierna worden uiteengezet Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld  
ex 5003Afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), gekaard of gekamd Kaarden of kammen van afval van zijde  
5004 t/m 5006Garens van zijde en garens van afval van zijde Vervaardiging uit:5) – ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd, of anderszins bewerkt voor het spinnen, – andere natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, – chemische materialen of textielmassa, of – stoffen voor het vervaardigen van papier  
5007Weefsels van zijde of van afval van zijde: – elastische weefsels voorzien van rubberdraad Vervaardiging uit eendraadsgaren5) 
 – andereVervaardiging uit5) – kokosgaren, – natuurlijke vezels, – synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, – chemische materialen of textielmassa, of – papier, of bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet bedrukte weefsels niet meer bedraagt dan 47,5% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex hoofdstuk 51Wol, fijn haar en grof haar; garens en weefsels van paardehaar (crin), met uitzondering van de posten 5106 tot en met 5110 en 5111 tot en met 5113, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld  
5106 t/m 5110Garens van wol, van fijn haar of grof haar, of van paardehaar (crin)Vervaardiging uit5): – ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd, of anderszins bewerkt voor het spinnen, – natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, – chemische materialen of textielmassa, of – stoffen voor het vervaardigen van papier  
5111 t/m 5113Weefsels van wol, van fijn haar of grof haar, of van paardehaar (crin): – elastische weefsels voorzien van rubberdraad – andere Vervaardiging uit eendraadsgaren5) Vervaardiging uit1): – kokosgaren, – natuurlijke vezels, – synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, – chemische materialen of textielmassa, of – papier, of bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet meer bedraagt dan 47,5% van de prijs af fabriek van het produkt  
ex hoofdstuk 52 Katoen, met uitzondering van de posten 5204 tot en met 5207 en 5208 tot en met 5212, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld  
5204 t/m 5207Garens van katoenVervaardiging uit5): – ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd, of anderszins bewerkt voor het spinnen, – natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, – chemische materialen of textielmassa, of – stoffen voor het vervaardigen van papier  
5208 t/m 5212Weefsels van katoen: – elastische weefsels voorzien van rubberdraad – andereVervaardiging uit eendraadsgaren5) Vervaardiging uit5): – kokosgaren, – natuurlijke vezels, – synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, – chemische materialen of textielmassa, of – papier,  
  of bedrukken samen met ten minste één bewerking van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte nietbedrukte weefsels niet meer bedraagt dan 47,5% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex hoofdstuk 53Andere plantaardige textielvezels; papiergarens en weefsels daarvan, met uitzondering van de posten 5306 tot en met 5308 en 5309 tot en met 5311, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld  
5306 t/m 5308Garens van andere plantaardige textielvezels; papiergarensVervaardiging uit5): – ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd, of anderszins bewerkt voor het spinnen, – natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, – chemische materialen of textielmassa, of – stoffen voor het vervaardigen van papier  
5309 t/m 5311Weefsels van andere plantaardige textielvezels; weefsels van papiergarens:  
 – elastische weefsels voorzien van rubberdraad Vervaardiging uit eendraadsgaren5) 
 – andereVervaardigd uit5): – kokosgaren, – natuurlijke vezels, – synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, – chemische materialen of textielmassa, of – papier, of bedrukken samen met ten minste één bewerking van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet meer bedraagt dan 47,5% van de prijs af fabriek van het produkt  
5401 t/m 5406Garens, monofilamenten en draad van synthetische of kunstmatige filamentenVervaardiging uit5): – ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd, of anderszins bewerkt voor het spinnen, – natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, – chemische materialen of textielmassa, of – stoffen voor het vervaardigen van papier  
5407 t/m 5408Weefsels van synthetische of kunstmatige filamentgarens:  
 – elastische weefsels voorzien van rubberdraad Vervaardiging uit eendraadsgaren5) 
 – andere Vervaardiging uit5) – kokosgaren, – natuurlijke vezels, – synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, – chemische materialen of textielmassa, of – papier, of bedrukken samen met ten minste één bewerking van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet meer bedraagt dan 47,5% van de prijs af fabriek van het produkt  
5501 t/m 5507 Synthetische of kunstmatige stapelvezels Vervaardiging uit chemische materialen of textielmassa  
5508 t/m 5511Garens en naaigarensVervaardiging uit5): – ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd, of anderszins bewerkt voor het spinnen, – natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, – chemische materialen of textielmassa, of – stoffen voor het vervaardigen van papier  
5512 t/m 5516Weefsels van synthetische of kunstmatige stapelvezels:  
 – elastische weefsels voorzien van rubberdraad Vervaardiging uit eendraadsgaren5) 
 – andere Vervaardiging uit5): – kokosgaren, – natuurlijke vezels, – synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, – chemische materialen of textielmassa, of – papier, of bedrukken samen met ten minste één bewerking van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte nietbedrukte weefsels niet meer bedraagt dan 47,5% van de prijs af fabriek van het produkt  
ex hoofdstuk 56 Watten, vilt en gebonden textielvlies; speciale garens; bindgaren, touw en kabel, alsmede werken daarvan, met uitzondering van de posten 5602, 5604, 5605 en 5606, waarvoor de regels hierna worden uiteengezet Vervaardiging uit5) – kokosgaren, – natuurlijke vezels, – chemische materialen of textielmassa of – stoffen gebruikt voor het vervaardigen van papier  
5602 Vilt, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen:  
 – NaaldgetouwviltVervaardiging uit5): – natuurlijke vezels of – chemische materialen of textielmassa Echter: – polypropyleenfilamentgarens bedoeld bij post 5402 – polypropyleenvezels bedoeld bij post 5503 of 5506 of – polypropyleenkabels bedoeld bij post 5501 waarvan de titer in alle gevallen van één enkel filament of vezel minder dan 9 decitex bedraagt, mogen worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
 – andere Vervaardiging uit5): – natuurlijke vezels, – van caseïnevezels vervaardigde kunstmatige stapelvezels of – chemische materialen of textielmassa  
5604Draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel; textielgarens, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber of met kunststof:  
 – Draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textielVervaardiging uit niet-omwoeld of -omvlochten draad en koord, van gevulcaniseerde rubber 
 – andereVervaardiging uit5): – natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, – chemische materialen of textielmassa of – stoffen voor het vervaardigen van papier 
5605Metaalgarens, ook indien omwoeld, bestaande uit textielgaren of uit strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, verbonden met metaaldraad, -strippen of -poeder, dan wel bedekt met metaalVervaardiging uit5): – natuurlijke vezels, – synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, – chemische materialen of textielmassa of – stoffen voor het vervaardigen van papier  
5606Omwoeld garen, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, omwoeld, andere dan die bedoeld bij post 5605 en andere dan omwoeld paardehaar (crin); chenillegaren; kettingsteekgaren (zogenaamd chainettegarenVervaardiging uit5): – natuurlijke vezels, – synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, – chemische materialen of textielmassa of – stoffen voor het vervaardigen van papier 
Hoofdstuk 57Tapijten: Vervaardiging uit1): – natuurlijke vezels of  
 – van naaldgetouwvilt– chemische materialen of textielmassa Echter: – polypropyleenfilamentgarens bedoeld bij post 5402, polypropyleenvezels bedoeld bij post 5503 of 5506, of – polypropyleenkabels bedoeld bij post 5501 waarvan de titer in alle gevallen van één enkel filament of vezel minder dan 9 decitex bedraagt, mogen worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt  
 – van ander viltVervaardiging uit5): – natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen of – chemische materialen of textielmassa  
 – andereVervaardiging uit5): – kokosgaren, – synthetische of kunstmatige filamentgarens, – natuurlijke vezels of – synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen  
ex Hoofdstuk 58Speciale weefsels; getufte textielstoffen; kant; tapisserieën; passementwerk; borduurwerk, met uitzondering van de posten 5805 en 5810, waarvoor de regels hierna worden uiteengezet:  
 – elastische weefsels (met rubberdraad verbonden)Vervaardiging uit eendraadsgaren5) 
 – andereVervaardiging uit5): – natuurlijke vezels, – synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen of – chemische materialen of textielmassa of Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of van afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte, niet-bedrukte weefsels niet meer bedraagt dan 47,5% van de prijs af fabriek van het produkt  
5805Tapisserieën, met de hand geweven (zoals gobelins, Vlaamse tapisserieën, beauvais en dergelijke) of met de naald vervaardigd (bijvoorbeeld halve kruissteek, kruissteek), ook indien geconfectioneerd Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld 
5810Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in de vorm van motievenVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
5901Weefsels bedekt met lijm of met zetmeelachtige stoffen, van de soort gebruikt voor het boekbinden, voor het kartonneren, voor foedraalwerk of voor dergelijk gebruik; calqueerlinnen en tekenlinnen; schilderdoek; stijflinnen (buckram) en dergelijke weefsels voor steunvormen van hoeden Vervaardiging uit garen 
5902Bandenkoordweefsel („type cord fabric") van garens met een hoge sterktegraad, van nylon of van andere polyamiden, van polyesters of van viscoserayon:   
 – bevattende niet meer dan 90 gewichtspercenten textielstoffen Vervaardiging uit garen 
 – andereVervaardiging uit chemische materialen of textielmassa  
5903Weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van kunststof, andere dan die bedoeld bij post 5902 Vervaardiging uit garen 
5904Linoleum, ook indien in bepaalde vorm gesneden; vloerbedekking, bestaande uit een deklaag of een bekleding op een drager van textiel, ook indien in bepaalde vorm gesnedenVervaardiging uit garen5) 
5905Wandbekleding van textielstof: – geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van rubber, kunststoffen of andere materialen Vervaardiging uit garen 
 – andereVervaardiging uit5): – kokosgaren, – natuurlijke vezels, – synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen of – chemische materialen of textielmassa of Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of van afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte, niet-bedrukte weefsels niet meer bedraagt dan 47,5% van de prijs af fabriek van het produkt  
5906Gegummeerde weefsels, andere dan die bedoeld bij post 5902   
 – brei- en haakwerkVervaardiging uit5): – natuurlijke vezels, – synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen of – chemische materialen of textielmassa  
 – andere weefsels, vervaardigd van synthetische filamentgarens bevattende meer dan 90 gewichtspercenten textielstoffenVervaardiging uit chemische materialen 
 – andere Vervaardiging uit garen 
5907Weefsels, anderszins geïmpregneerd, bekleed of bedekt; beschilderd doek voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio's of voor dergelijk gebruik Vervaardiging uit garen  
5908Kousen, pitten en wieken, voor lampen, voor komforen, voor aanstekers, voor kaarsen en dergelijke, geweven, gevlochten of gebreid; gloeikousjes en rond gebreide buisjes voor het vervaardigen van gloeikousjes, ook indien geïmpregneerd:   
 – Gloeikousjes, geïmpregneerd,Vervaardiging uit rond gebreide buisjes  
 – andereVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld  
5909 t/m 5911Artikelen voor technisch gebruik, van textielstoffen:  
 – Polijstschijven, andere dan die van vilt bedoeld bij post 5911 Vervaardiging uit garen of uit afval van weefsels of lompen en vodden van post 6310  
 – andereVervaardiging uit5) – kokosgaren – natuurlijke vezels, – synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen of – chemische materialen of textielmassa  
Hoofdstuk 60Brei- en haakwerk aan het stukVervaardiging uit5): – natuurlijke vezels, – synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen of – chemische materialen of textielmassa  
Hoofdstuk 61Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk:   
 – verkregen door het aaneennaaien of op andere wijze samenvoegen van twee of meer stukken brei- of haakwerk die in vorm zijn gesneden of rechtstreeks in vorm zijn gebrachtVervaardiging uit garen6) 
 – andereVervaardiging uit5): – natuurlijke vezels, – synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen of – chemische materialen of textielmassa  
ex Hoofdstuk 62Kleding en kledingtoebehoren, ander dan van brei- of haakwerk, met uitzondering van de posten ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 en 6217, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging uit garen5), 6) 
ex 6202 ex 6204 ex 6206 en ex 6209Dames-, meisjes- en babykleding, alsmede ander geconfectioneerd kledingtoebehoren, geborduurdVervaardiging uit garen5) of Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel, op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte niet-geborduurde weefsel niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt6) 
ex 6210 en ex 6216Vuurbestendige uitrustingen van weefsel bedekt met een folie van met aluminium verbonden polyesterVervaardiging uit garen5) of Vervaardiging uit weefsel zonder deklaag, op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte weefsel zonder deklaag niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt5) 
6213 en 6214Zakdoeken, sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen:   
 – geborduurdVervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren5), 6) of Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel, op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte niet-geborduurde weefsel niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt5) 
 – andereVervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren5), 6) 
6217Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren; delen (andere dan die bedoeld bij post 6212) van kleding of van kledingtoebehoren:   
 – geborduurdVervaardiging uit garen5) of Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel, op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte niet-geborduurde weefsel niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt5) 
 – Vuurbestendige uitrustingen van weefsel bedekt met een folie van met aluminium verbonden polyesterVervaardiging uit garen5) of Vervaardiging uit weefsel zonder deklaag, op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte weefsel zonder deklaag niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt5) 
 – Tussenvoeringen voor kragen en omslagen, uitgesnedenVervaardiging waarbij – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld en – de waarde van de gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt Vervaardiging uit garen5) 
 – andere  
ex Hoofdstuk 63Andere geconfectioneerde artikelen van textiel; stellen; oude kleren en dergelijke; lompen en vodden; met uitzondering van de posten n 6301 tot en met 6304, 6305, 6306, ex 6307 en 6308, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld 
6301 tot en met 6304Dekens, beddelinnen, gordijnen, vitrages en andere artikelen voor stoffering:   
 – van vilt of gebonden textielvliesVervaardiging uit6): – natuurlijke vezels of – chemische produkten of textielmassa 
 – andere:  
 – – geborduurdVervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren5), 6) of Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel (ander dan van brei- of haakwerk), op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt  
 – – andereVervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren5), 6) 
6305Zakken voor verpakkingsdoeleindenVervaardiging uit5): – natuurlijk vezels, – synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of – chemische produkten of textielmassa 
6306Dekkleden, zeilen voor schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden, zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke, tenten en kampeerartikelen:  
 – van gebonden textielvliesVervaardiging uit5): – natuurlijke vezels of – chemische produkten of textielmassa  
 – andereVervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren5) 
6307Andere geconfectioneerde artikelen, patronen voor kleding daaronder begrepenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt  
6308Stellen of assortimenten, bestaande uit weefsel en garen, ook indien met toebehoren, voor de vervaardiging van tapijten, van tapisserieën, van geborduurde tafelkleden en servetten of van dergelijke artikelen van textiel, opgemaakt voor de verkoop in het kleinElk bestanddeel van het stel of assortiment moet beantwoorden aan de regel die ervoor zou gelden indien het niet in het stel of assortiment was opgenomen. Niet van oorsprong zijnde artikelen mogen evenwel gebruikt worden op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 15% van de prijs af fabriek van het produkt  
6401 tot en met 6405SchoeiselVervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van de samenvoegingen van bovendelen met een binnenzool of met andere binnendelen bedoeld bij post 6406  
6406Delen van schoeisel; inlegzolen, hielkussens en dergelijke artikelen; slobkousen, beenkappen en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvanVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld  
ex Hoofdstuk 65Hoofddeksels en delen daarvan, met uitzondering van de posten 6503 en 6505, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld  
6503Hoeden en andere hoofddeksels, van vilt, vervaardigd van hoedvormen (cloches) of van schijfvormige „plateaux", bedoeld bij post 6501, ook indien gegarneerdVervaardiging uit garen of textielvezels5) 
6505Hoeden en andere hoofddeksels, van brei- of haakwerk of vervaardigd van kant, van vilt of van andere textielprodukten (aan het stuk, maar niet in stroken), ook indien gegarneerd; haarnetjes, ongeacht van welke stof, ook indien gegarneerdVervaardiging uit garen of textielvezels5) 
ex Hoofdstuk 66Paraplu's, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen en delen daarvan, met uitzondering van post 6601 waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld 
6601Paraplu's en parasols (wandelstokparaplu's, tuinparasols en dergelijke artikelen daaronder begrepen)Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
Hoofdstuk 67Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of van dons; kunstbloemen; werken van mensenhaarVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld  
ex Hoofdstuk 68Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen, met uitzondering van de posten ex 6803, ex 6812 en ex 6814, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld 
ex 6803Werken van leisteen of van samengekit leigruisVervaardiging uit bewerkte leisteen 
ex 6812Werken van asbest; werken van mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaatVervaardiging uit materialen van om het even welke post 
ex 6814Bewerkt mica en werken van mica, geagglomereerd of gereconstitueerd mica daaronder begrepen, op een drager van papier, van karton of van andere stoffenVervaardiging uit bewerkt mica (met inbegrip van geagglomereerd of gereconstitueerd mica) 
Hoofdstuk 69Keramische produktenVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld  
ex Hoofdstuk 70Glas en glaswerk, met uitzondering van de posten 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7013, en ex 7019, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld 
7006Glas bedoeld bij post 7003, 7004 of 7005, gebogen, met schuin geslepen randen, gegraveerd, van gaten voorzien, geëmailleerd of op andere wijze bewerkt, doch niet omlijst noch met andere stoffen verbondenVervaardiging uit materialen van post 7001 
7007Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplatenVervaardiging uit materialen van post 7001 
7008Meerwandig glas voor isoleringsdoeleindenVervaardiging uit materialen van post 7001 
7009Spiegels van glas, ook indien omlijst, achteruitkijkspiegels daaronder begrepenVervaardiging uit materialen van post 7001 
7010Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere bergingsmiddelen, van glas, voor vervoer of voor verpakking; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glasVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld of Slijpen van flessen of flacons, op voorwaarde dat de waarde van het niet-geslepen glas niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
7013Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik, ander dan bedoeld bij post 7010 of 7018Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld of Slijpen van glaswerk, op voorwaarde dat de waarde van het niet-geslepen glaswerk niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt of Versieren met de hand (met uitzondering van zijdezeefdruk) van met de hand geblazen glaswerk, op voorwaarde dat de waarde van het met de hand geblazen glaswerk niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex 7019Werken (andere dan garen) van glasvezelsVervaardiging uit: – ongekleurde lonten, rovings en garens of – glaswol 
ex Hoofdstuk 71Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; munten, met uitzondering van de posten ex 7102, ex 7103, ex 7104, 7106, ex 7107, 7108, ex 7109, 7110, ex 7111, 7116 en 7117, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld 
ex 7102 ex 7103 en ex 7104Bewerkte natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenenVervaardiging uit onbewerkte edelstenen of halfedelstenen 
7106, 7108Edele metalen:  
en 7110– onbewerktVervaardiging uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 7106, 7108 of 7110 of de elektrolytische, thermische of chemische scheiding van edele metalen bedoeld bij post 7106, 7108 of 7110 of de legering van edele metalen bedoeld bij post 7106, 7108 of 7110 onderling of met onedele metalen 
 – halfbewerkt of in poedervormVervaardiging uit onbewerkte edele metalen 
ex 7107 ex 7109 en ex 7111Metalen geplateerd met edele metalen, halfbewerktVervaardiging uit metalen geplateerd met edele metalen, onbewerkt 
7116Werken van echte of gekweekte parels, van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
7117FancybijouterieënVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld of Vervaardiging uit delen van onedel metaal, niet geplateerd of bedekt met edele metalen op voorwaarde dat de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex Hoofdstuk 72Gietijzer, ijzer en staal, met uitzondering van de posten 7207, 7208 tot en met 7216, 7217, ex 7218, 7219 tot en met 7222, 7223, ex 7224, 7225 tot en met 7227, 7228 en 7229, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld 
7207Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staalVervaardiging uit materialen van post 7201, 7202, 7203, 7204 of 7205 
7208 tot en met 7216Gewalste platte produkten, walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staalVervaardiging uit ijzer of niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen, bedoeld bij post 7206 
7217Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staalVervaardiging uit halffabrikaten bedoeld bij post 7207 
ex 7218 7219 tot en met 7222Halffabrikaten, gewalste platte produkten, staven en profielen, van roestvrij staalVervaardiging uit roestvrij staal, in ingots of in andere primaire vormen, bedoeld bij post 7218 
7223Draad van roestvrij staalVervaardiging uit halffabrikaten van roestvrij staal, bedoeld bij post 7218 
ex 7224 7225 tot en met 7227Halffabrikaten, gewalste platte produkten, walsdraad, van ander gelegeerd staalVervaardiging uit ander gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen, bedoeld bij post 7224 
7228Staven en profielen van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staalVervaardiging uit gelegeerd of niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen, bedoeld bij post 7206, 7218 of 7224 
7229 Draad van ander gelegeerd staalVervaardiging uit halffabrikaten van ander gelegeerd staal bedoeld bij post 7224 
ex Hoofdstuk 73Werken van gietijzer, van ijzer en van staal, met uitzondering van de posten ex 7301, 7302, 7304, 7305, 7306, ex 7307, 7308 en ex 7315, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld 
ex 7301Damwandprofielen van ijzer of van staalVervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7206 
7302Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van railsVervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7206 
7304 7305 en 7306Buizen, pijpen en holle profielen, van ijzer (ander dan gietijzer) of van staalVervaardiging uit materialen van post 7206, 7207, 7218 of 7224 
ex 7307Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (ISO nr. X5Cr NiMo 1712) bestaande uit verschillende delenDraaien, boren, ruimen, draadsnijden, afbramen en zandstralen van gesmede onbewerkte stukken waarvan de waarde niet meer bedraagt dan 35% van de prijs af fabriek van het produkt 
7308Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustraden), van gietijzer, van ijzer of van staal, andere dan de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerkenVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Gelaste profielen bedoeld bij post 7301 mogen evenwel niet worden gebruikt 
ex 7315SneeuwkettingenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 7315 niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex Hoofdstuk 74Koper en werken van koper, met uitzondering van de posten 7401, 7402, 7403, 7404 en 7405, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
7401Kopersteen of ruwsteen; cementkoper (neergeslagen koper)Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld 
7402Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektrolytisch raffinerenVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld 
7403Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw:   
 – geraffineerd koperVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld  
 – koperlegeringenVervaardiging uit geraffineerd koper, ruw, of resten en afval  
7404Resten en afval, van koper Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld  
7405Toeslaglegeringen van koperVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld  
ex Hoofdstuk 75Nikkel en werken van nikkel, met uitzondering van de posten 7501 tot en met 7503, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
7501 tot en met 7503Nikkelmatte, nikkeloxydesinters en andere tussenprodukten van de nikkelmetallurgie; ruw nikkel; resten en afval, van nikkel Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld 
ex Hoofdstuk 76Aluminium en werken van aluminium, met uitzondering van de posten 7601, 7602 en ex 7616, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
7601Ruw aluminium Vervaardiging door thermische of elektrolytische behandeling van niet-gelegeerd aluminium of van resten en afval van aluminium  
7602Resten en afval, van aluminiumVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld  
ex 7616Werken van aluminium andere dan metaaldoek (metaaldoek zonder eind daaronder begrepen), metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad, uit plaatgaas, verkregen door het uittrekken van plaat- of bandaluminiumVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Metaaldoek (metaaldoek zonder eind daaronder begrepen), metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad, uit plaatgaas, verkregen door het uitrekken van plaat- of bandaluminium mogen echter worden gebruikt, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
ex Hoofdstuk 78Lood en werken van lood, met uitzondering van de posten 7801 et 7802, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
7801Ruw lood:   
 – geraffineerd loodVervaardiging uit werklood  
 – anderVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Resten en afval bedoeld bij post 7802 mogen evenwel niet worden gebruikt  
7802Resten en afval, van loodVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld  
ex Hoofdstuk 79Zink en werken van zink, met uitzondering van de posten 7901 en 7902, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
7901Ruw zinkVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Resten en afval bedoeld bij post 7902 mogen evenwel niet worden gebruikt  
7902Resten en afval, van zinkVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld  
ex Hoofdstuk 80Tin en werken van tin, met uitzondering van de posten 8001, 8002 en 8007, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
8001Ruw tinVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Resten en afval bedoeld bij post 8002 mogen evenwel niet worden gebruikt  
8002 en 8007Resten en afval, van tin; andere werken van tinVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld  
Hoofdstuk 81Andere onedele metalen; cermets; werken van deze stoffen:   
 – andere onedele metalen, bewerkt; werken van deze stoffenVervaardiging waarbij de waarde van alle materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post als het gebruikte produkt niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt  
 – andereVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld 
ex Hoofdstuk 82Gereedschap, messenmakerswerk, lepels en vorken, van onedel metaal; delen van deze artikelen van onedel metaal, met uitzondering van de posten 8206, 8207, 8208, ex 8211, 8214 en 8215, waarvoor de regels hierna worden uiteengezet Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld 
8206Stellen, bestaande uit gereedschap van twee of meer posten 8202 tot en met 8205, opgemaakt voor de verkoop in het kleinVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan de posten 8202 tot en met 8205 worden ingedeeld. Gereedschap bedoeld bij de posten 8202 tot en met 8205 kan opgenomen worden in het stel, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 15% van de prijs af fabriek van het stel  
8207Verwisselbaar gereedschap voor al dan niet mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen (bij voorbeeld voor het stampen, stansen, draadtappen, draadsnijden, boren, ruimen, kotteren, frezen, draaien, vastschroeven), daaronder begrepen trekstenen of trekmatrijzen en pers- of extrusiematrijzen voor het bewerken van metalen, alsmede grond- en gesteenteboren Vervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
8208Messen en snijbladen, voor machines en voor mechanische toestellenVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt  
ex 8211Messen (andere dan die bedoeld bij post 8208), ook indien getand, zaksnoeimessen daaronder begrepenVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Lemmeten en handvatten van onedel metaal mogen evenwel worden gebruikt  
8214Ander messenmakerswerk (bijvoorbeeld tondeuses, hakmessen en dergelijke slagers- en keukenmessen, briefopeners); gereedschap (nagelvijltjes daaronder begrepen) voor manicure of voor pedicure, ook indien in stellen Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Handvatten van onedel metaal mogen evenwel worden gebruikt  
8215Lepels, vorken, pollepels, schuimspanen, taartscheppen, vismessen en botermesjes, suikertangen en dergelijke artikelenVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Handvatten van onedel metaal mogen evenwel worden gebruikt  
ex Hoofdstuk 83Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld.  
ex 8306Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen van onedel metaalVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. De andere materialen van post 8306 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt  
ex Hoofdstuk 84Kernreactoren, stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen, alsmede delen daarvan, met uitzondering van die welke vallen onder de volgende posten of delen van posten, waarvoor de regels hierna worden uiteengezet: ex 8401, 8402, 8403, ex 8404, 8406 tot en met 8409, 8411, 8412, ex 8413, ex 8414, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8423, 8425 tot en met 8430, ex 8431, 8439, 8441, 8444 tot en met 8447, ex 8448, 8452, 8456 tot en met 8466, 8469 tot en met 8472, 8480, 8482, 8484 en 8485, waarvoor de regels hierna worden uiteengezet Vervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
ex 8401Kernsplijtstofelementen nucléaire2)Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld.2)Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
8402Stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan ketels voor centrale verwarming die zowel heet water als lagedrukstoom kunnen produceren; ketels voor oververhit waterVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen worden ingedeeld onder een andere post dan die van het produkt, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25% van de prijs af fabriek van het produkt
8403 en ex 8404Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij post 8402 en hulptoestellen voor deze ketels voor centrale verwarming Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan post 8403 ou 8404 worden ingedeeldVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt
8406Stoomturbines met andere dampturbinesVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
8407Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt  
8408Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semidieselmotoren)Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
8409Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor motoren bedoeld bij post 8407 of 8408Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
8411Turbinestraalmotoren; schroefturbines en andere gasturbinesVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen worden ingedeeld onder een andere post dan die van het produkt, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25% van de prijs af fabriek van het produkt
8412Andere motoren en andere krachtmachinesVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex 8413Roterende verdringerpompenVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen worden ingedeeld onder een andere post dan die van het produkt, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25% van de prijs af fabriek van het produkt
ex 8414Ventilatoren voor industriële of dergelijke doeleindenVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen worden ingedeeld onder een andere post dan die van het produkt, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25% van de prijs af fabriek van het produkt
8415Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten, bestaande uit een door een motor aangedreven ventilator en elementen voor het wijzigen van de temperatuur en de vochtigheid van de lucht, die waarmee de vochtigheid van de lucht niet afzonderlijk kan worden geregeld daaronder begrepenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
8418Koelkasten, vrieskasten en andere machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek, al dan niet elektrisch werkend; warmtepompen, andere dan klimaatregelingstoestellen bedoeld bij post 8415Vervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen worden ingedeeld onder een andere post dan die van het produkt, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt, en – de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte en van oorsprong zijnde materialenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25% van de prijs af fabriek van het produkt
ex 8419Machines voor de hout-, papierstof- en kartonindustrieënVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt, en – binnen de hierboven gestelde beperking, materialen die onder dezelfde post als het produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal 25% van de prijs af fabriek van het produkt worden gebruiktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
8420Kalanders en walsmachines, andere dan voor metalen of voor glas, alsmede cilinders daarvoorVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt en – binnen de hierboven gestelde beperking, materialen die onder dezelfde post als het produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal 25% van de prijs af fabriek van het produkt worden gebruiktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
8423Weegtoestellen en weeginrichtingen, tel- en controletoestellen waarvan de werking op weging berust daaronder begrepen, doch met uitzondering van precisiebalansen met een gevoeligheid van 5 cg of beter; gewichten voor weegtoestellen van alle soortenVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen worden ingedeeld onder een andere post dan die van het produkt, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25% van de prijs af fabriek van het produkt
8425 t/m 8428Hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen, alsmede toestellen voor het hanteren van goederenVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt en – binnen de hierboven gestelde beperking, materialen van post 8431 slechts tot maximaal 10% van de prijs af fabriek van het produkt worden gebruiktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
8429Bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers), laadschoppen, wegwalsen, schapepootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines, met eigen beweegkracht:  
 – wegwalsenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
 – andereVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt en – binnen de hierboven gestelde beperking, materialen van post 8431 slechts tot maximaal 10% van de prijs af fabriek van het produkt worden gebruiktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
8430Andere machines en toestellen voor het afgraven, egaliseren, schrapen, delven, aanstampen of boren van of in grond, mineralen of ertsen; heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen; sneeuwruimersVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt en – binnen de hierboven gestelde beperking, materialen van post 8431 slechts tot maximaal 10% van de prijs af fabriek van het produkt worden gebruiktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
ex 8431Delen van wegwalsenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
8439Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen of voor het vervaardigen of afwerken van papier of van kartonVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt en – binnen de hierboven gestelde beperking, materialen die onder dezelfde post als het produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal 25% van de prijs af fabriek van het produkt worden gebruiktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
8441Andere machines en toestellen voor de bewerking van papierstof, van papier of van karton, snijmachines van alle soorten daaronder begrepenVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt en – binnen de hierboven gestelde beperking, materialen die onder dezelfde post als het produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal 25% van de prijs af fabriek van het produkt worden gebruiktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
8444 t/m 8447Machines van deze posten, bestemd om te worden gebruikt in de textielindustrieVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex 8448Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 8444 en 8445Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
8452Naaimachines, andere dan de naaimachines voor het boekbindersbedrijf bedoeld bij post 8440; meubelen, onderstellen en kappen, speciaal ontworpen voor naaimachines; naalden voor naaimachines:  
 – naaimachines die uitsluitend stiksteken kunnen vormen, waarvan de kop zonder de motor niet meer dan 16 kg of met de motor niet meer dan 17 kg weegtVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt – de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt bij het monteren van de kop (zonder motor), niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong en – de draadspannings-, haak- en zigzagmechanismen reeds van oorsprong zijn 
 – andereVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
8456 t/m 8466Gereedschapswerktuigen en machines en hun delen en toebehoren, bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8466Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
8469 t/m 8472Kantoormachines en -toestellen (bij voorbeeld schrijfmachines, rekenmachines, automatische gegevensverwerkende machines, duplicators, hechtmachines)Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
8480Vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen; modellen voor gietvormen; gietvormen en andere vormen voor metalen (andere dan gietvormen voor ingots), voor metaalcarbiden, voor glas, voor minerale stoffen, voor rubber of voor kunststofVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
8482Kogellagers, rollagers, naaldlagers en dergelijke lagersVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen worden ingedeeld onder een andere post dan die van het produkt, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25% van de prijs af fabriek van het produkt
8484Metalloplastische pakking; stellen of assortimenten van pakkingringen en andere pakkingstukken, van verschillende samenstelling, in zakjes, in enveloppen of in dergelijke bergingsmiddelenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
8485Delen van machines of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk en niet voorzien van elektrische verbindingsstukken, van elektrisch geïsoleerde delen, van spoelen, van contacten of van andere elektrotechnische delenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex Hoofdstuk 85Elektrische machines, apparaten, uitrustingsstukken, alsmede delen daarvan; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, toestellen voor het opnemen of het weergeven van beelden en geluid voor televisie, alsmede delen en toebehoren van deze toestellen, met uitzondering van de posten 8501, 8502, ex 8518, 8519 tot en met 8529, 8535 tot en met 8537, ex 8541, 8542, 8544 tot en met 8548, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
8501Elektromotoren en elektrische generatoren, andere dan generatoraggregatenVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt en – binnen de hierboven gestelde beperking, materialen die onder post 8503 zijn ingedeeld slechts tot maximaal 10% van de prijs af fabriek van het produkt worden gebruiktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
8502Elektrische generatoraggregaten en roterende omvormersVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt en – binnen de hierboven gestelde beperking, materialen die onder de posten 8501 en 8503 zijn ingedeeld slechts tot maximaal 10% van de prijs af fabriek van het produkt worden gebruiktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
ex 8518Microfoons en statieven daarvoor; luidsprekers, ook indien gemonteerd in een klankkast; elektrische audiofrequentversterkers; elektrische geluidsversterkersVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt en – de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprongVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25% van de prijs af fabriek van het produkt
8519Platenspelers, elektrogrammofoons, cassettespelers en andere toestellen voor het weergeven van geluid, niet uitgerust voor het opnemen van geluid  
 – elektrische grammofoonsVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt, en – de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprongVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25% van de prijs af fabriek van het produkt
 – andereVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt, en – de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprongVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
8520Toestellen voor het opnemen van geluid op magneetbanden en andere toestellen voor het opnemen van geluid, ook indien uitgerust voor het weergeven van geluidVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt en – de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprongVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
8521Video-opname- en videoweergaveapparatenVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt en – de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprongVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
8522Delen en toebehoren van de toestellen en apparaten bedoeld bij de posten 8519 tot en met 8521Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
8523Dragers, geprepareerd voor het opnemen van geluid of voor dergelijke doeleinden, doch waarop niet is opgenomen, andere dan de goederen bedoeld bij hoofdstuk 37Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
8524Grammofoonplaten, banden en andere dragers voor het opnemen van geluid of voor dergelijke doeleinden, waarop is opgenomen, galvanische vormen en matrijzen voor het maken van platen daaronder begrepen, andere dan de goederen bedoeld bij hoofdstuk 37:  
 – galvanische vormen en matrijzen voor het maken van platenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
 – andereVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt, en – binnen de hierboven gestelde beperking de materialen die onder post 8523 zijn ingedeeld, slechts tot maximaal 10% van de prijs af fabriek van het produkt worden gebruiktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
8525Zendtoestellen voor radiotelefonie, radiotelegrafie, radio–omroep of televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid; televisiecamera'sVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt en – de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprongVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25% van de prijs af fabriek van het produkt
8526Radartoestellen, toestellen voor radionavigatie en toestellen voor radio-afstandsbedieningVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt en – de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprongVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25% van de prijs af fabriek van het produkt
8527Ontvangtoestellen voor radiotelefonie, radiotelegrafie of radio-omroep, ook indien in dezelfde kast gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of met een uurwerkVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt en – de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprongVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het produkt
8528Ontvangtoestellen voor televisie (videomonitors en videoprojectietoestellen daaronder begrepen), ook indien in dezelfde kast gecombineerd met een ontvangtoestel voor radio-omroep of een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of van beelden:  
 – video-opname- en videoweergaveapparaten voorzien van een videotunerVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt, en – de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprongVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
 – andereVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt, en – de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprongVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25% van de prijs af fabriek van het produkt
8529Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij de posten 8525 tot en met 8528:   
 – uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor video-opname- en videoweergaveapparatenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
 – andereVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek en – de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprongVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25% van de prijs af fabriek van het produkt
8535 en 8536Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroomVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt en – binnen de hierboven gestelde beperking, de materialen van post 8538 slechts tot maximaal 5% van de prijs af fabriek van het produkt worden gebruiktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
8537Borden, panelen, kasten en dergelijke (die voor numerieke besturing daaronder begrepen), voorzien van twee of meer toestellen bedoeld bij post 8535 of 8536, voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom, ook indien voorzien van instrumenten of toestellen bedoeld bij hoofdstuk 90, andere dan de schakelapparaten bedoeld bij post 8517Vervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt en – binnen de hierboven gestelde beperking, de materialen van post 8538 slechts tot maximaal 10% van de prijs af fabriek van het produkt worden gebruiktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
ex 8541Dioden, transistors en dergelijke halfgeleiderelementen, met uitzondering van nog niet tot chips gesneden wafersVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25% van de prijs af fabriek van het produkt
8542Elektronische geïntegreerde schakelingen en microassemblagesVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt en – binnen de hierboven gestelde beperking, de materialen bedoeld bij de posten 8541 en 8542 slechts tot maximaal 5% van de prijs af fabriek van het produkt worden gebruiktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25% van de prijs af fabriek van het produkt
8544Draad, kabels (coaxiale kabels daaronder begrepen) en andere geleiders van elektriciteit, geïsoleerd (ook indien gevernist of gelakt – zogenaamd emaildraad – of anodisch geoxydeerd), ook indien voorzien van verbindingsstukken; optische-vezelkabel bestaande uit individueel omhulde vezels, ook indien elektrische geleiders bevattend of voorzien van verbindingsstukkenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
8545Koolelektroden, koolborstels, koolspitsen voor lampen, koolstaven voor elementen of batterijen en andere artikelen van grafiet of andere koolstof, ook indien verbonden met metaal, voor elektrisch gebruikVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
8546Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigdVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
8547Isolerende werkstukken, geheel van isolerend materiaal dan wel voorzien van daarin bij het gieten, persen enzovoort aangebrachte eenvoudige metalen verbindingsstukken (bij voorbeeld nippels met schroefdraad), voor elektrische machines, toestellen of installaties, andere dan de isolatoren bedoeld bij post 8546; isolatiebuizen en verbindingsstukken daarvoor, van onedel metaal, inwendig geïsoleerdVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
8548Elektrische delen van machines, van apparaten of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van hoofdstuk 85Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
8601 t/m 8607Locomotieven en rollend materieel, voor spoor– en tramwegen, alsmede delen daarvanVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
8608Vast materieel voor spoor- en tramwegen; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor havens en voor vliegvelden; delen daarvanVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
8609Containers en dergelijke laadkisten (tankcontainers daaronder begrepen), ingericht en uitgerust voor het vervoer met ongeacht welk vervoermiddelVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
Hoofdstuk 87Automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen voor vervoer over land, alsmede delen en toebehoren daarvan, met uitzondering van de posten 8709 tot en met 8711, ex 8712, 8715 en 8716, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
8709Transportwagens met eigen beweegkracht, niet voorzien van een hefsysteem, van de soort gebruikt in fabrieken, in opslagplaatsen, op haventerreinen of op vliegvelden, voor het vervoer van goederen over korte afstanden; trekkers van de soort gebruikt voor het trekken van perronwagentjes; delen daarvanVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
8710Gevechtswagens en pantserauto's, ook indien met bewapening; delen en onderdelen daarvanVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
8711Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspan; zijspanwagens: – met een motor met op– en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud:  
 – – van niet meer dan 50 cm3Vervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt, en – de waarde van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprongVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 20% van de prijs af fabriek van het produkt
 – – van meer dan 50 cm3Vervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt, en – de waarde van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprongVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25% van de prijs af fabriek van het produkt
 – andereVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt, en – de waarde van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprongVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
ex 8712Tweewielige fietsen zonder kogellagersVervaardiging uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 8714Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
8715Kinderwagens en delen daarvanVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
8716Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen beweegkracht; delen daarvanVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
ex Hoofdstuk 88Luchtvaartuigen, ruimtevaartuigen en delen daarvan; met uitzondering van de posten ex 8804 en 8805, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeldVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt
ex 8804RotochutesVervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 8804Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt
8805Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen; deklandingstoestellen en dergelijke; toestellen voor vliegoefeningen op de grond; delen daarvanVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeldVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
Hoofdstuk 89ScheepvaartVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Scheepsrompen bedoeld bij post 8906 mogen evenwel niet worden gebruiktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt
ex Hoofdstuk 90Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en toestellen, voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, apparaten en -toestellen; medische en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; delen en toebehoren van deze instrumenten, apparaten en toestellen, met uitzondering van de posten 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 tot en met 9020 en 9024 tot en met 9033, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
9001Optische vezels en optische-vezelbundels; optischevezelkabels, andere dan die bedoeld bij post 8544; platen of bladen van polariserende stoffen; lenzen (contactlenzen daaronder begrepen), prisma's, spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, niet gemonteerd, andere dan die van niet-optisch bewerkt glasVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
9002Lenzen, prisma's, spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, gemonteerd, voor instrumenten, apparaten en toestellen, andere dan die van niet-optisch bewerkt glasVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
9004Brillen (voor de verbetering van de gezichtsscherpte, voor het beschermen van de ogen en andere) en dergelijke artikelenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex 9005Binocles, verrekijkers, alsmede onderstellen daarvoorVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het produkt, en – de waarde van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprongVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het produkt
ex 9006Fototoestellen; flitstoestellen en flitslampen en buizen, voor de fotografie, andere dan flitslampen met elektrische ontstekingVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt, en – de waarde van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprongVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het produkt
9007Filmcamera's en filmprojectietoestellen, ook indien met ingebouwde geluidsopname en weergavetoestellenVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt, en – de waarde van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprongVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
9011Optische microscopen, toestellen voor fotomicrografie, cinefotomicrografie en microprojectie daaronder begrepenVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt, en – de waarde van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprongVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
ex 9014 Andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de navigatieVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
9015Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geodesie, voor de topografie, voor het landmeten, voor de fotogrammetrie, voor de hydrografie, voor de oceanografie, voor de hydrologie, voor de meteorologie of voor de geofysica, andere dan kompassen; afstandmetersVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
9016Precisiebalansen met een gewichtsgevoeligheid van 5 centigram of beter, ook indien met gewichtenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
9017Tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten en rekeninstrumenten (bij voorbeeld tekenmachines, pantografen, gradenbogen, passerdozen, rekenlinialen, rekenschijven); handinstrumenten voor lengtemeting (bij voorbeeld maatstokken, micrometers, schuifmaten, kalibers), niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van hoofdstuk 90Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
9018Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geneeskunde, voor de chirurgie, voor de tandheelkunde of voor de veeartsenijkunde, daaronder begrepen scintigrafische en andere elektromedische apparaten en toestellen, alsmede apparaten en toestellen voor onderzoek van het gezichtsvermogen:  
 – tandartsstoelen met ingebouwde tandheelkundige apparatuur, alsmede spuwbakken voor behandelkamers van tandartsenVervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 9018Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt
 – andereVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25% van de prijs af fabriek van het produkt
9019Toestellen voor mechanische therapie; toestellen voor massage; toestellen voor psychotechniek; toestellen voor ozontherapie, voor oxygeentherapie, voor aërosoltherapie; toestellen voor kunstmatige ademhaling en andere therapeutische ademhalingstoestellenVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25% van de prijs af fabriek van het produkt
9020Andere ademhalingstoestellen en gasmaskers, andere dan beschermingsmaskers zonder mechanische delen of vervangbare filtersVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25% van de prijs af fabriek van het produkt
9024Machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van de hardheid, de trekvastheid, de samendrukbaarheid, de rekbaarheid of andere mechanische eigenschappen van materialen (bij voorbeeld metaal, hout, textiel, papier, kunststof)Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
9025Densimeters, areometers, vochtwegers en dergelijke drijvende instrumenten, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers en psychrometers, ook indien zelfregistrerend; combinaties van deze instrumentenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
9026Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de doorstroming, het peil, de druk of andere variabele karakteristieken van vloeistoffen of van gassen (bij voorbeeld doorstromingsmeters, peiltoestellen, manometers, warmteverbruiksmeters), andere dan instrumenten, apparaten en toestellen, bedoeld bij de posten 9014, 9015, 9028 en 9032Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
9027Instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of scheikundige analyse (bij voorbeeld polarimeters, refractometers, spectrometers, analysetoestellen voor gassen of voor rook); instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de viscositeit, de poreusheid, de uitzetting, de oppervlaktespanning en dergelijke; instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van hoeveelheden warmte, geluid of licht (belichtingsmeters daaronder begrepen); microtomenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
9028Verbruiksmeters en produktiemeters voor gassen, voor vloeistoffen of voor elektriciteit, standaardmeters daaronder begrepen  
 – delen en toebehorenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
 – andereVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt, en – de waarde van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprongVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
9029Toerentellers, produktietellers, taximeters, kilometertellers, schredentellers en dergelijke; snelheidsmeters en tachometers, andere dan die bedoeld bij de posten 9014 en 9015; stroboscopenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
9030Oscilloscopen, spectrumanalysetoestellen en andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van elektrische grootheden; meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor alfa–, beta– en gammastralen, röntgenstralen, kosmische stralen en andere ioniserende stralenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
9031Meet- of verificatie-instrumenten, -apparaten, -toestellen en -machines, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van hoofdstuk 90; profielprojectietoestellenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
9032Automatische regelaarsVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
9033Delen en toebehoren (niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk) van machines, apparaten, toestellen, instrumenten of artikelen bedoeld bij hoofdstuk 90Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex hoofdstuk 91Uurwerken, met uitzondering van die welke vallen onder de posten 9105 en 9109 tot en met 9113, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
9105Wekkers, pendules, klokken en dergelijke artikelen met ander uurwerk dan horloge–uurwerkVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt, en – de waarde van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprongVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
9109Uurwerken, compleet en gemonteerd, andere dan horloge–uurwerkenVervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt, en – de waarde van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprongVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
9110Complete uurwerken, niet gemonteerd of gedeeltelijk gemonteerd (stellen onderdelen); niet-complete uurwerken, gemonteerd; onvolledige, onafgewerkte uurwerken („ébauches")Vervaardiging waarbij: – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt, en – binnen de hierboven gestelde beperking, materialen van post 9114 slechts tot maximaal 10% van de prijs af fabriek van het produkt worden gebruiktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
9111Kasten voor horloges, alsmede delen daarvanVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
9112Kasten voor klokken, voor pendules, enzovoort, alsmede delen daarvanVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld, en – de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produktVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30% van de prijs af fabriek van het produkt
9113Horlogebanden en delen daarvan:  
 – van onedel metaal, ook indien verguld of verzilverd, of van onedel metaal geplateerd met edel metaalVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
 – andereVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
hoofdstuk 92Muziekinstrumenten; delen en toebehoren van muziekinstrumentenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40% van de prijs af fabriek van het produkt 
hoofdstuk 93Wapens en munitie; delen en toebehoren daarvanVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex hoofdstuk 94Meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik); artikelen voor bedden en dergelijke artikelen; verlichtingstoestellen, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen; geprefabriceerde bouwwerken, met uitzondering van de posten ex 9401, ex 9403, 9405 en 9406, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld 
ex 9401 en ex 9403Meubelen van onedele metalen met delen van nietopgevulde katoenstof met een gewicht van niet meer dan 300 gram per m2Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld of Vervaardiging uit reeds in een gebruiksklare vorm geconfectioneerde katoenstof bedoeld bij post 9401 of 9403, op voorwaarde dat: – de waarde ervan niet meer bedraagt dan 25% van het produkt en – alle andere gebruikte materialen reeds van oorsprong zijn en onder een andere post dan post 9401 of 9403 worden ingedeeld 
9405Verlichtingstoestellen (zoeklichten en schijnwerpers daaronder begrepen) en delen daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, voorzien van een vast aangebrachte lichtbron, alsmede elders genoemde noch elders onder begrepen delen daarvanVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
9406Geprefabriceerde bouwwerkenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex hoofdstuk 95Speelgoed, spellen, artikelen voor ontspanning en sportartikelen; delen en toebehoren daarvan, met uitzondering van de posten 9503 en ex 9506, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld 
9503Ander speelgoed; modellen op schaal en dergelijke modellen voor ontspanning, ook indien bewegend; puzzels van alle soortenVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld en – op voorwaarde dat de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex 9506Artikelen en materieel voor gymnastiek, voor atletiek, voor andere sporten (met uitzondering van tafeltennis) of voor openluchtspelen, niet genoemd noch begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk; zwembaden en speelbadjesVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld. Ruw gevormde blokken voor het maken van golfclubs mogen evenwel worden gebruikt 
ex hoofdstuk 96Diverse werken met uitzondering van de posten ex 9601, ex 9602, ex 9603, 9605, 9606, 9612, ex 9613 en ex 9614, waarvoor de regels hierna worden uiteengezetVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld 
ex 9601 en ex 9602Werken van dierlijke, plantaardige of minerale stoffen, geschikt om te worden gesnedenVervaardiging uit „bewerkte" materialen van dezelfde post 
ex 9603Bezems en borstels (met uitzondering van bezems, heiboenders en dergelijk borstelwerk bestaande uit samengebonden materialen, ook indien met steel, alsmede borstels vervaardigd van marter- of eekhoornhaar), met de hand bediende mechanische vegers zonder motor, penselen, kwasten en plumeaus, verfkussens en verfrollen, wissers van rubber of van andere soepele stoffenVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
9605Reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, voor het schoonmaken van schoeisel of van kleding en reisnaaigarniturenElk artikel in het assortiment moet beantwoorden aan de regel die erop van toepassing zou zijn indien het geen deel uitmaakte van het assortiment; niet van oorsprong zijnde artikelen mogen er evenwel in worden opgenomen, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 15% van de prijs af fabriek van het assortiment 
9606Knopen en drukknopen; knoopvormen en andere delen van knopen of van drukknopen; knopen in voorwerpsvormVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld en – op voorwaarde dat de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
9612Inktlinten voor schrijfmachines en dergelijke inktlinten, geïnkt of op andere wijze geprepareerd voor het maken van afdrukken, ook indien op spoelen of in cassettes; stempelkussens, ook indien geïnkt, met of zonder doosVervaardiging waarbij: – alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld en – op voorwaarde dat de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de prijs af fabriek van het produkt 
ex 9613Aanstekers met piëzoontstekingsmechanismeVervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte, onder post 9613 ingedeelde materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het produkt 
ex 9614Tabakspijpen, pijpekoppen daaronder begrepenVervaardiging uit ébauchons 
hoofdstuk 97Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteitenVervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het produkt worden ingedeeld 

1) Zie inleidende nota 7 – Bijlage 1.

2) Blijkens aantekening 3 bij hoofdstuk 32 gaat het hier om preparaten op basis van kleurstoffen van de soort gebruikt voor het kleuren van stoffen of als bestanddeel bij de vervaardiging van kleurpreparaten, mits zij niet in een andere post van hoofdstuk 32 zijn ingedeeld.

3) Onder „groep" wordt verstaan elk onderdeel van deze post dat tussen twee puntkomma's is geplaatst.

4) Voor produkten bestaande uit materialen uit de posten 3901 t/m 3906 enerzijds en de posten 3907 t/m 3911 anderzijds geldt deze bepaling uitsluitend voor de zwaarste categorie produkten.

5) Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verband met produkten vervaardigd van een mengsel van textielstoffen.

6)Zie aantekening 6.


Bijlage III

Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

1. Het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt ingevuld op een formulier waarvan in deze bijlage een model is opgenomen. Het formulier wordt gedrukt in een of meer van de talen waarin de Overeenkomst is opgesteld. Het certificaat wordt in een van deze talen ingevuld overeenkomstig de bepalingen van het nationale recht van de Staat van uitvoer. Indien een certificaat met de hand wordt ingevuld, moet dit met inkt en in blokletters gebeuren.

2. De afmetingen van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 zijn 210 x 297 mm, waarbij in de lengte een afwijking van ten hoogste 5 mm minder of 8 mm meer is toegestaan. Het te gebruiken papier is wit, goed beschrijfbaar en houtvrij, met een gewicht van ten minste 25 g/m2. Het is voorzien van een groene geguillocheerde onderdruk die vervalsingen met behulp van mechanische of chemische middelen zichtbaar maakt.

3. De bevoegde instanties van de Lid-Staten van de Gemeenschap en Tunesië kunnen zich het recht voorbehouden de certificaten zelf te drukken of te laten drukken door daartoe gemachtigde drukkerijen. In het laatste geval wordt op ieder certificaat van deze vergunning melding gemaakt. Op elk certificaat worden bovendien de naam en het adres van de drukker vermeld of wordt een merkteken ter identificatie van de drukker aangebracht. Om de certificaten van elkaar te kunnen onderscheiden wordt elk exemplaar van een al dan niet gebrukt volgnummer voorzien.

Verklaring van de exporteur

Ondergetekende, exporteur van de op de voorzijde omschreven goederen,

Verklaart dat deze goederen aan de voor het verkrijgen van het hierbij gevoegde certificaat gestelde voorwaarden voldoen.

Geeft de onderstaande toelichting inzake de omstandigheden waardoor deze goederen aan deze voorwaarden voldoen:

Legt de volgende bewijsstukken over1

Verplicht zich ertoe om op verzoek van de bevoegde autoriteiten alle verdere bewijsstukken over te leggen die deze voor de afgifte van het certificaat nodig achten, en toe te staan dat deze autoriteiten in voorkomend geval zijn boekhouding aan een onderzoek onderwerpen en de omstandigheden nagaan waaronder de vervaardiging van bovenbedoelde goederen heeft plaatsgevonden;

Verzoekt voor deze goederen de afgifte van het hierbij gevoegde certificaat.

Te , de

(handtekening)

Bijlage IV

Verklaring bedoeld in artikel 27

Ondergetekende, exporteur van de goederen waarop dit document betrekking heeft, verklaart dat, tenzij anders aangegeven1, de goederen voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van het karakter van produkten van oorsprong in het handelsverkeer met:

de Europese Gemeenschap/Tunesië2

Zij zijn van oorsprong uit:

Tunesië/de Europese Gemeenschap2,3

(plaats en datum)

(handtekening)

(Na de handtekening de volledige naam van de ondertekenaar vermelden)

Bijlage V

Model van de in artikel 22, lid 3, onder b., bedoelde stempelafdruk\

1EUR.1
 
 
2
 
 

1 Teken of wapen van de Staat van uitvoer.

2 Gegevens ter identificatie van de toegelaten exporteur.


Bijlage VI

MODEL VAN DE VERKLARING

Ondergetekende verklaart dat de in deze factuur omschreven goederen in verkregen werden

en (naargelang van het geval):

 • a.1 voldoen aan de regels betreffende de definitie van het begrip „geheel en al verkregen produkten"

 • b.1 uit de hierna genoemde produkten verkregen werden:

((setwid;2;34.65m) Omschrijving Land van oorsprong2 Waarde1
      
      
      
      
      

en de volgende bewerkingen hebben ondergaan:

(de bewerking vermelden)

in

Gedaan te ,

(Handtekening)

2) In te vullen indien nodig. In dat geval:

– indien de goederen van oorsprong zijn uit een in de betrokken Overeenkomst bedoeld land: dit land aangeven:

– indien de goederen van oorsprong zijn uit een ander land: aangeven„derde landen".

Bijlage VIII

Gemeenschappelijke verklaring met betrekking tot artikel 1

De partijen komen overeen dat de bepalingen van artikel 1, onder e., van het protocol geen afbreuk doen aan het recht van Tunesië op de speciale gedifferentieerde behandeling en de overige afwijkingen waarvoor ontwikkelingslanden in aanmerking komen uit hoofde van de Overeenkomst inzake de tenuitvoerleging van artikel VII van de Algemene overeenkomst betreffende Tarieven en Handel.

Gemeenschappelijke verklaring met betrekking tot de artikelen 19 en 33

De partijen komen overeen dat een toelichting dient te worden opgesteld voor de tenuitvoerlegging van de bepalingen van artikel 19, lid 1, onder b., en van artikel 33, leden 1 en 2, van het protocol.

Gemeenschappelijke verklaring met betrekking tot artikel 39

Ten aanzien van de toepassing van artikel 39 van het Protocol verklaart de Gemeenschap zich bereid de verzoeken van Tunesië om afwijkingen van de oorsprongregels in behandeling te nemen zodra de Overeenkomst ondertekend is.


Protocol nr. 5 betreffende wederzijdse bijstand tussen administratieve autoriteiten in douanezaken

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van dit Protocol wordt verstaan onder:

 • a. „douanewetgeving": alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op het grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen van toepassing zijn betreffende de invoer, de uitvoer en de doorvoer van goederen en de plaatsing van goederen onder een douaneregeling, met inbegrip van de verbods-, beperkings- en controlemaatregelen die deze partijen hebben vastgesteld;

 • b. „verzoekende autoriteit": een bevoegde administratieve autoriteit die door een overeenkomstsluitende partij is aangewezen om verzoeken om administratieve bijstand in douanezaken in te dienen;

 • c. „aangezochte autoriteit": een bevoegde administratieve autoriteit die door een overeenkomstsluitende partij is aangewezen om verzoeken om administratieve bijstand in douanezaken te ontvangen;

 • d. „persoonsgebonden gegevens": alle inlichtingen over een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon.

Artikel 2 Werkingssfeer

1. De overeenkomstsluitende partijen verlenen elkaar binnen hun bevoegdheden bijstand, op de wijze en onder de voorwaarden die in dit Protocol zijn vastgesteld, met het oog op de preventie, de opsporing en de vaststelling van overtredingen van de douanewetgeving.

2. De bijstand in douanezaken waarin dit Protocol voorziet, geldt voor elke administratieve autoriteit van de overeenkomstsluitende partijen die bevoegd is dit Protocol toe te passen. Deze bijstand doet geen afbreuk aan de regels betreffende de wederzijdse bijstand in strafzaken en geldt evenmin voor informatie verkregen krachtens bevoegdheden die op verzoek van de rechterlijke autoriteiten worden uitgeoefend, tenzij deze autoriteiten hiermee instemmen.

Artikel 3 Bijstand op verzoek

1. Op aanvraag van de verzoekende autoriteit verschaft de aangezochte autoriteit eerstgenoemde alle ter zake dienende informatie die deze nodig heeft voor de correcte toepassing van de douanewetgeving, met inbegrip van informatie betreffende vastgestelde of voorgenomen transacties die met deze wetgeving in strijd zijn of kunnen zijn.

2. Op aanvraag van de verzoekende autoriteit deelt de aangezochte autoriteit haar mede of goederen die uit het grondgebied van een overeenkomstsluitende partij zijn uitgevoerd, op regelmatige wijze op het grondgebied van de andere partij zijn ingevoerd, onder vermelding, in voorkomend geval, van de douaneregeling waaronder deze goederen zijn geplaatst.

3. Op aanvraag van de verzoekende autoriteit zorgt de aangezochte autoriteit er, binnen de grenzen van haar wetgeving, voor dat een bijzonder toezicht wordt uitgeoefend op:

 • a. natuurlijke personen of rechtspersonen van wie redelijkerwijze kan worden vermoed dat zij de douanewetgeving overtreden of overtreden hebben;

 • b. plaatsen waar goederen op zodanige wijze zijn opgeslagen dat redelijkerwijze vermoed kan worden dat ze bedoeld zijn te worden gebruikt bij transacties die met de wetgeving van de andere overeenkomstsluitende partijen in strijd zijn;

 • c. goederenbewegingen waarover bericht wordt dat zij aanleiding kunnen geven tot overtredingen van de douanewetgeving;

 • d. vervoermiddelen waarvan redelijkerwijze vermoed kan worden dat zij bij overtredingen van de douanewetgeving worden of werden gebruikt of gebruikt zouden kunnen worden.

Artikel 4 Bijstand op eigen initiatief

De overeenkomstsluitende partijen verlenen elkaar bijstand, in overeenstemming met hun wetten, voorschriften en andere rechtsinstrumenten, indien zij zulks noodzakelijk achten voor de juiste toepassing van de douanewetgeving, in het bijzonder indien zij informatie verkrijgen over:

– transacties die met deze wetgeving in strijd zijn of lijken te zijn en die van belang kunnen zijn voor andere overeenkomstsluitende partijen;

– nieuwe middelen of methoden die bij dergelijke transacties worden gebruikt;

– goederen waarvan bekend is dat zij het voorwerp vormen van overtredingen van de douanewetgeving;

– natuurlijke of fysieke personen waarvan redelijkerwijze vermoed kan worden dat zij in strijd met de douanewetgeving handelen of hebben gehandeld;

– vervoermiddelen waarvan redelijkerwijze vermoed kan worden dat zij bij overtredingen van de douanewetgeving worden of werden gebruikt of gebruikt zouden kunnen worden.

Artikel 5 Toezending van documenten/Kennisgeving van besluiten

Op aanvraag van de verzoekende autoriteit neemt de aangezochte autoriteit, overeenkomstig haar wetgeving, de nodige maatregelen voor:

– de toezending van documenten,

– de kennisgeving van besluiten,

waarop het bepaalde in dit Protocol van toepassing is, aan een geadresseerde die op haar grondgebied verblijft of gevestigd is. In dergelijk geval is artikel 6, lid 3, van toepassing.

Artikel 6 Vorm en inhoud van verzoeken om bijstand

1. Verzoeken in het kader van dit Protocol worden schriftelijk gedaan en gaan vergezeld van de bescheiden die voor de behandeling ervan noodzakelijk zijn. In spoedeisende gevallen kunnen mondelinge verzoeken worden aanvaard, mits zij onmiddellijk schriftelijk worden bevestigd.

2. De overeenkomstig lid 1 ingediende verzoeken bevatten de hierna volgende gegevens:

 • a. de naam van de verzoekende autoriteit,

 • b. de gevraagde maatregel,

 • c. het voorwerp en de reden van het verzoek,

 • d. de relevante wetten, voorschriften en andere rechtselementen;

 • e. zo nauwkeurig en volledig mogelijke informatie betreffende de natuurlijke personen of rechtspersonen waarop het onderzoek betrekking heeft,

 • f. een overzicht van de relevante feiten en van het reeds uitgevoerde onderzoek, behalve in de in artikel 5 bedoelde gevallen.

3. De verzoeken worden ingediend in een officiële taal van de aangezochte autoriteit of in een voor deze aanvaardbare taal.

4. Indien een verzoek niet in de juiste vorm wordt gedaan, kan om correctie of aanvulling worden verzocht. Er kunnen echter reeds voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Artikel 7 Behandeling van verzoeken

1. De aangezochte autoriteit behandelt verzoeken om bijstand, binnen de grenzen van haar bevoegdheden en met de middelen waarover zij beschikt, alsof zij voor eigen rekening of in opdracht van een andere autoriteit van dezelfde overeenkomstsluitende partij handelde, door reeds beschikbare informatie te verstrekken en het nodige onderzoek te verrichten of te doen verrichten. Deze bepaling is eveneens van toepassing op de administratieve dienst waaraan de verzoekende autoriteit haar aanvraag heeft gericht indien deze niet zelfstandig kan handelen.

2. Verzoeken om bijstand worden behandeld overeenkomstig de wetten, voorschriften en andere rechtsinstrumenten van de aangezochte overeenkomstsluitende partij.

3. Daartoe gemachtigde ambtenaren van een overeenkomstsluitende partij kunnen, met instemming van de andere betrokken overeenkomstsluitende partij en op de door deze gestelde voorwaarden, in de kantoren van de aangezochte autoriteit of van een andere autoriteit die onder de aangezochte autoriteit ressorteert, informatie verkrijgen over transacties die met de douanewetgeving in strijd zijn of kunnen zijn die de verzoekende autoriteit nodig heeft ter uitvoering van het bepaalde in dit Protocol.

4. Ambtenaren van een overeenkomstsluitende partij kunnen, met de toestemming van de andere betrokken overeenkomstsluitende partij en op de door deze gestelde voorwaarden, aanwezig zijn bij onderzoek dat op het grondgebied van de laatstgenoemde wordt verricht.

Artikel 8 Vorm waarin de informatie dient te worden verstrekt

1. De aangezochte autoriteit deelt de uitslag van het onderzoek aan de verzoekende autoriteit mede in de vorm van bescheiden, voor echt gewaarmerkte afschriften van bescheiden, rapporten en dergelijke.

2. De in lid 1 bedoelde bescheiden kunnen worden vervangen door informatie die, in welke vorm dan ook, met behulp van systemen voor automatische gegevensverwerking voor hetzelfde doel wordt verstrekt.

Artikel 9 Gevallen waarin geen bijstand behoeft te worden verleend

1. De partijen kunnen de in dit Protocol bedoelde bijstand weigeren wanneer het verlenen ervan:

 • a. de soevereiniteit van Tunesië of van een Lid-Staat van de Gemeenschap waaraan op grond van dit Protocol om bijstand wordt gevraagd zou kunnen schenden; of

 • b. de openbare orde, de openbare veiligheid of andere essentiële belangen in gevaar zou kunnen brengen, of

 • c. de toepassing inhoudt andere voorschriften dan de douanewetgeving, of

 • d. de schending inhoudt van een industrieel geheim, een handelsgeheim of een beroepsgeheim.

2. Wanneer de verzoekende autoriteit om een vorm van bijstand verzoekt die zij desgevraagd zelf niet zou kunnen verlenen, vermeldt zij dit in haar verzoek. De aangezochte autoriteit bepaalt zelf hoe zij op een dergelijk verzoek reageert.

3. Indien bijstand wordt geweigerd, dienen het daartoe strekkende besluit en de redenen die daaraan ten grondslag liggen terstond aan de verzoekende autoriteit te worden medegedeeld.

Artikel 10 Geheimhoudingsplicht

1. Alle informatie die ter uitvoering van dit Protocol wordt verstrekt heeft een vertrouwelijk karakter. Zij valt onder het beroepsgeheim en wordt beschermd volgens het recht van de overeenkomstsluitende partij die ze heeft ontvangen en volgens het recht waaraan de autoriteiten van de Gemeenschap onderworpen zijn.

2. Persoonsgebonden gegevens kunnen uitsluitend worden doorgegeven indien de wetgeving van de overeenkomstsluitende partijen deze op gelijkwaardige wijze beschermt. Het rechtsbeschermingsniveau van de overeenkomstsluitende partijen omvat ten minste de in de bijlage bij dit Protocol omschreven beginselen.

Artikel 11 Gebruik van informatie

1. De verkregen informatie, met inbegrip van de persoonsgebonden gegevens, mag uitsluitend worden gebruikt voor de toepassing van het bepaalde in dit Protocol. Het gebruik van deze informatie door een overeenkomstsluitende partij voor andere doeleinden is afhankelijk van de voorafgaande schriftelijke toestemming van de administratieve autoriteit die ze heeft verstrekt, waarbij de door deze autoriteit vastgestelde beperkingen in acht moeten worden genomen. Deze bepalingen zijn niet van toepassing wanneer de voor de toepassing van dit Protocol verkregen informatie ook kan worden gebruikt voor de bestrijding van de illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen. Dergelijke informatie mag worden doorgegeven aan andere autoriteiten die rechtstreeks bij de bestrijding van de illegale handel in verdovende middelen betrokken zijn, binnen de grenzen van artikel 2.

2. Lid 1 vormt geen beletsel voor het gebruik van informatie in gerechtelijke of administratieve procedures die achteraf worden ingesteld wegens niet-naleving van de douanewetgeving. De bevoegde autoriteit die deze informatie heeft verstrekt wordt van een dergelijke gebruik onmiddellijk in kennis gesteld.

3. De overeenkomstsluitende partijen kunnen de overeenkomstig het bepaalde in dit Protocol verkregen informatie en geraadpleegde bescheiden in hun rapporten, getuigenissen en gerechtelijke procedures als bewijsmateriaal gebruiken.

Artikel 12 Deskundigen en getuigen

1. Een onder een aangezochte autoriteit ressorterende ambtenaar kan worden gemachtigd, binnen de perken van de hem verleende machtiging, in het rechtsgebied van een andere overeenkomstsluitende partij als getuige of deskundige op te treden in gerechtelijke of administratieve procedures die betrekking hebben op onderwerpen waarop dit Protocol van toepassing is en daarbij de voor het gerechtelijk onderzoek noodzakelijke voorwerpen, bescheiden of voor echt gewaarmerkte afschriften van bescheiden voor te leggen. In de convocatie dient uitdrukkelijk te worden vermeld over welk onderwerp, op welke grond en in welke hoedanigheid de ambtenaar zal worden ondervraagd.

2. De gemachtigde ambtenaar geniet op het grondgebied van de verzoekende autoriteit dezelfde rechtsbescherming als de eigen ambtenaren van die autoriteit.

Artikel 13 Kosten van de bijstand

De partijen brengen elkaar geen kosten in rekening voor uitgaven die ter uitvoering van het bepaalde in dit Protocol zijn gemaakt, met uitzondering, in voorkomend geval, van de uitgaven voor deskundigen, getuigen, tolken en vertalers die niet in overheidsdienst zijn.

Artikel 14 Tenuitvoerlegging

1. Dit Protocol wordt ten uitvoer gelegd door de nationale douaneautoriteiten van Tunesië, enerzijds, en de bevoegde diensten van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en, in voorkomend geval, de douaneautoriteiten van de Lid-Staten, anderzijds. Deze instanties stellen alle praktische maatregelen en bepalingen voor de toepassing van dit Protocol vast, rekening houdend met de voorschriften op het gebied van de gegevensbescherming. Zij kunnen, via het bij artikel 40 van Protocol nr. 4 ingestelde Comité Douanesamenwerking, de Associatieraad aanbevelingen doen voor wijzigingen die huns inziens in dit Protocol dienen te worden aangebracht.

2. De overeenkomstsluitende partijen plegen overleg over en geven elkaar kennis van alle uitvoeringsbepalingen die overeenkomstig dit Protocol worden vastgesteld.

Artikel 15 Complementariteit

1. Dit Protocol vormt een aanvulling op de overeenkomsten inzake wederzijdse bijstand die tussen een of meer Lid-Staten van de Europese Unie en Tunesië zijn of kunnen worden gesloten en doet geen afbreuk aan de toepassing van deze overeenkomsten. Het vormt geen beletsel voor een ruimere wederzijdse bijstand indien deze overeenkomsten daarin voorzien.

2. Onverminderd artikel 11 doen deze overeenkomsten geen afbreuk aan de bepalingen van de Gemeenschap betreffende de uitwisseling, tussen de bevoegde diensten van de Commissie en de douaneautoriteiten van de Lid-Staten, van alle informatie over douanezaken die voor de Gemeenschap van belang kan zijn.

Bijlage bij het Protocol

GRONDBEGINSELEN OP HET GEBIED VAN DE GEGEVENSBESCHERMING

1. Persoonsgebonden gegevens die in de computer worden ingevoerd, dienen:

 • a. op eerlijke en rechtsgeldige wijze verkregen en behandeld te zijn;

 • b. voor nauwomschreven, legitieme doeleinden te worden bewaard; ze mogen niet worden gebruikt op een wijze die met deze doeleinden onverenigbaar is;

 • c. nuttig, relevant en redelijk te zijn gezien de doeleinden waarvoor ze worden bewaard;

 • d. nauwkeurig te zijn en dienen eventueel te worden bijgewerkt;

 • e. in een vorm te worden bewaard waardoor de betrokkene gedurende een niet langere periode geïdentificeerd kan worden dan nodig is voor de procedure waarvoor die gegevens worden bewaard.

2. Persoonsgebonden gegevens die aanwijzingen over ras, politieke, religieuze of andere overtuigingen inhouden en gegevens over de gezondheid of het sexuele leven van een persoon mogen niet in de computer worden ingevoerd, tenzij de nationale wetgeving voldoende garanties biedt. Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op persoonsgebonden gegevens over strafrechtelijke veroordelingen.

3. Er dienen veiligheidsmaatregelen te worden genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgebonden gegevens die in computerbestanden zijn opgeslagen worden beschermd tegen vernietiging, ongeoorloofd gebruik of onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofde toegang tot, wijziging van of verspreiding van die gegevens.

4. Elke persoon dient gerechtigd te zijn:

 • a. vast te stellen of persoonsgebonden gegevens die op hem betrekking hebben in een computerbestand zijn opgenomen, voor welke doeleinden deze voornamelijk worden gebruikt en de naam, de gewone verblijfplaats of de plaats van tewerkstelling van degene die voor dit bestand verantwoordelijk is;

 • b. binnen redelijke termijnen en zonder vertraging of hoge kosten bevestiging te verkrijgen over het bestaan van een computerbestand waarin persoonsgebonden gegevens voorkomen die op hem betrekking hebben en dat deze gegevens hem op een begrijpelijke wijze worden medegedeeld;

 • c. te verkrijgen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of geschrapt indien ze in strijd met de nationale wetgeving zijn ingevoerd ter uitvoering van de in de leden 1 en 2 van deze bijlage omschreven grondbeginselen;

 • d. in beroep te kunnen gaan indien aan zijn aanvraag tot mededeling geen gevolg wordt gegeven, of eventueel aan de mededeling, de correctie of de schrapping waarvan in de punten b. en c. hierboven sprake is.

5.1. Van de punten 1, 2 en 4 van deze bijlage kan niet worden afgeweken, behoudens in de volgende gevallen:

5.2. Van de punten 1, 2 en 4 van deze bijlage kan worden afgeweken indien dit volgens de nationale wetgeving van de Overeenkomstsluitende Partij mogelijk is en wanneer deze afwijking een in een democratische samenleving noodzakelijke maatregel vormt die gericht is op:

 • a. de bescherming van de staatsveiligheid, de openbare orde en de monetaire belangen van de staat alsmede de bestrijding van ernstige misdrijven;

 • b. de bescherming van de personen waarop deze gegevens betrekking hebben of van de rechten en vrijheden van andere personen.

5.3. De rechten waarin de punten 4b, 4c en 4d van deze bijlage voorzien kunnen bij wet worden beperkt voor computerbestanden met persoonsgebonden gegevens die voor statistische doeleinden of voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, wanneer hierdoor geen inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de personen waarop deze gegevens betrekking hebben.

6. Geen bepaling van deze bijlage mag zo worden geïnterpreteerd dat ze een overeenkomstsluitende partij belet een ruimere bescherming te verlenen aan de personen waarop de gegevens betrekking hebben dan die waarin deze bijlage voorziet.


D. PARLEMENT

De Overeenkomst, met Protocollen, behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan de Overeenkomst kan worden gebonden.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van de Overeenkomst en van de Protocollen zullen ingevolge artikel 96, eerste lid, juncto artikel 91, van de Overeenkomst in werking treden op de eerste dag van de tweede maand na de datum waarop de partijen elkaar kennisgeving hebben gedaan van het feit dat de Overeenkomst volgens de eigen procedures zijn goedgekeurd.

J. GEGEVENS

Bij gelegenheid van de ondertekening van de onderhavige Overeenkomst werd op 17 juli 1995 te Brussel een Slotakte ondertekend, waarvan de Nederlandse tekst1 als volgt luidt:


Slotakte

De gevolmachtigden van:

het Koninkrijk België,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

Ierland,

de Italiaanse Republiek,

het Groothertogdom Luxemburg,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Portugese Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

hierna „de Lid-Staten" te noemen, en van

de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

hierna „de Gemeenschap" te noemen,

enerzijds, en

de gevolmachtigden van de Republiek Tunesië,

hierna „Tunesië" te noemen,

anderzijds,

bijeengekomen te Brussel op zeventien juli negentienhonderd vijfennegentig, voor de ondertekening van de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, hierna de „Euro-mediterrane overeenkomst" te noemen, hebben de volgende teksten aangenomen:

de Euro-mediterrane overeenkomst en de volgende protocollen:

Protocol nr. 1 betreffende de regeling die bij de invoer in de Gemeenschap van landbouwprodukten uit Tunesië van toepassing is,

Protocol nr. 2 betreffende de regeling die van toepassing is op de invoer in de Gemeenschap van visserijprodukten van oorsprong uit Tunesië,

Protocol nr. 3 betreffende de regeling die van toepassing is op de invoer in Tunesië van landbouwprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap,

Protocol nr. 4 betreffende de definitie van het begrip „produkten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking,

Protocol nr. 5 betreffende wederzijdse bijstand tussen administratieve autoriteiten in douanezaken.

De gevolmachtigden van de Lid-Staten en van de Gemeenschap en de gevolmachtigden van Tunesië hebben de volgende gemeenschappelijke verklaringen aangenomen, die aan deze Slotakte zijn gehecht:

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 5 van de Overeenkomst

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 10 van de Overeenkomst

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 39 van de Overeenkomst

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 42 van de Overeenkomst

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 49 van de Overeenkomst

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 50 van de Overeenkomst

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 64 van de Overeenkomst

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 64, lid 1, van de Overeenkomst

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 65 van de Overeenkomst

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de artikelen 34, 35, 76 en 77 van de Overeenkomst

Gemeenschappelijke verklaring betreffende textielprodukten.

De gevolmachtigden van Tunesië hebben kennis genomen van de volgende verklaring van de Europese Gemeenschap, die aan deze Slotakte is gehecht:

Verklaring betreffende artikel 29 van de Overeenkomst.

De gevolmachtigden van de Lid-Staten van de Gemeenschap hebben kennis genomen van de volgende verklaringen van Tunesië, die aan deze Slotakte zijn gehecht:

Verklaring betreffende de bescherming van de Tunesische belangen.

Verklaring betreffende artikel 69 van de Overeenkomst.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 5 van de Overeenkomst

1. De partijen komen overeen dat een politieke dialoog op ministerieel niveau ten minste een maal per jaar dient plaats te vinden.

2. De partijen zijn van mening dat een politieke dialoog tussen het Europees Parlement en de Tunesische kamer van afgevaardigden moet worden ingesteld.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 10 van de Overeenkomst

Partijen komen overeen dat Tunesië in overleg een landbouwelement kan onderscheiden in de rechten bij invoer die op de in lijst 2 van bijlage 2 van de overeenkomst genoemde produkten van oorsprong uit de Gemeenschap van toepassing zijn vóór de inwerkingtreding van de overeenkomst.

Dit principe is tevens van toepassing op de produkten van lijst 3 van bijlage 2 van de overeenkomst alvorens een begin wordt gemaakt met de afbraak van het industrie-element.

In het geval dat Tunesië de op 1.1.1995 geldende rechten zou verhogen, als gevolg van het landbouwelement, voor de hierboven genoemde produkten kent zij de Gemeenschap een reductie van 25 % op de verhoging van de rechten toe.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 39 van de Overeenkomst

De partijen komen overeen dat in het kader van de overeenkomst intellectuele, industriële en commerciële eigendom inzonderheid het volgende omvat: auteursrechten, met inbegrip van de auteursrechten op computerprogramma's, en naburige rechten, fabrieks- en handelsmerken, geografische aanduidingen, met inbegrip van benamingen van oorsprong, industriële tekeningen en modellen, octrooien, schema's (topografieën) van geïntegreerde schakelingen, alsmede bescherming van niet-openbaargemaakte informatie en bescherming tegen oneerlijke mededinging als bedoeld in artikel 10 bis van het Verdrag van Parijs voor de bescherming van industriële eigendom in de Akte van Stockholm (Unie van Parijs).

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 42 van de Overeenkomst

Partijen bevestigen opnieuw het belang dat zij hechten aan de gedecentraliseerde samenwerkingsprogramma's als een aanvullend middel ter bevordering van de uitwisseling van ervaring en de overdracht van kennis in het Middellandse-Zeegebied en tussen de Europese Gemeenschap en haar partners.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 49 van de Overeenkomst

Partijen onderkennen de noodzaak van modernisering van de Tunesische produktiesector om deze beter aan te passen aan de realiteit van de internationale en Europese economie.

De Gemeenschap zal Tunesië steunen bij de uitvoering van een steunprogramma voor de industriesectoren die zullen worden geherstructureerd en op peil gebracht om het hoofd te bieden aan eventuele problemen na de liberalisering van het handelsverkeer en met name de afschaffing van tarieven.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 50 van de Overeenkomst

De overeenkomstsluitende partijen hechten belang aan een toename van de stroom van directe investeringen in Tunesië.

Zij komen overeen dat Tunesië grotere toegang krijgt tot de communautaire instrumenten ter bevordering van investeringen in overeenstemming met de desbetreffende communautaire bepalingen.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 64 van de Overeenkomst

Onverminderd de in elke Lid-Staat geldende voorwaarden en modaliteiten onderzoeken de partijen de kwestie van toegang tot de arbeidsmarkt van een Lid-Staat van de uit hoofde van gezinshereniging wettig verblijvende echtgenoot en kinderen van een Tunesische werknemer die wettig op het grondgebied van een Lid–Staat is tewerkgesteld, met uitzondering van seizoenwerknemers, gedetacheerden en stagiaires, gedurende de periode van het toegestane tewerkstellingsverblijf van de werknemer.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 64 van de Overeenkomst

Wat betreft het ontbreken van discriminatie op het gebied van ontslag kan geen beroep op artikel 64, lid 1, worden gedaan voor de verlenging van een verblijfsvergunning. De toekenning, verlenging en weigering van een verblijfsvergunning valt uitsluitend onder de wetgeving van elke Lid-Staat en onder de tussen Tunesië en die Lid–Staat van kracht zijnde overeenkomsten en bilaterale verdragen.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 65 van de Overeenkomst

Overeengekomen is dat de term „gezinsleden" wordt gedefinieerd volgens de nationale wetgeving van het betrokken gastland.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de artikelen 34, 35, 76 en 77 van de Overeenkomst

Indien zich voor Tunesië tijdens de geleidelijke tenuitvoerlegging van de overeenkomst ernstige problemen in verband met de betalingsbalans voordoen, kunnen Tunesië en de Gemeenschap overleg voeren over de meest geschikte middelen en modaliteiten om Tunesië te helpen aan deze problemen het hoofd te bieden.

Deze besprekingen vinden plaats in samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende textielprodukten

Overeengekomen is dat de regeling voor textielprodukten in een afzonderlijk, voor 31 december 1995 te sluiten protocol wordt vastgelegd, waarin de in 1995 van toepassing zijnde bepalingen zijn opgenomen.

VERKLARING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Verklaring betreffende artikel 29 van de Overeenkomst

Indien Tunesië met andere mediterrane landen overeenkomsten sluit met het oog op de instelling van vrijhandel is de Gemeenschap bereid de cumulatie van oorsprong in de handel met die landen te overwegen.

VERKLARINGEN VAN TUNESIË

Verklaring betreffende de bescherming van de Tunesische belangen

Tunesië verzoekt dat met de Tunesische belangen rekening wordt gehouden wanneer concessies en voordelen worden toegekend aan andere mediterrane derde landen in het kader van toekomstige overeenkomsten tussen die landen en de Gemeenschap.

Verklaring betreffende artikel 69 van de Overeenkomst

– Beschouwende de gezinshereniging als een fundamenteel recht van in het buitenland verblijvende Tunesische werknemers,

– Rekening houdende met het belang van dit recht als doorslaggevende factor voor het evenwicht in het gezin en als basisvoorwaarde voor het onderwijs en integratie in maatschappij en beroep,

– Onverminderd de tussen Tunesië en bepaalde Lid-Staten van de Europese Unie gesloten bilaterale verdragen,

wenst Tunesië dat de kwestie van de gezinshereniging diepgaand besproken wordt met de Gemeenschap met het oog op een versoepeling en verbetering van de voorwaarden voor gezinshereniging.

GEDAAN te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.


De Slotakte is op 17 juli 1995 ondertekend voor:

België1

Denemarken

Duitsland

Finland

Frankrijk

Griekenland

Ierland

Italië

het Koninkrijk der Nederlanden

Luxemburg

Oostenrijk

Portugal

Spanje

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Zweden

de Europese Gemeenschappen

Tunesië


Van het op 25 maart 1957 te Rome tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, waarnaar wordt verwezen in onder meer de preambule tot de onderhavige Overeenkomst, is de Franse tekst geplaatst in Trb. 1957, 74 en de Nederlandse tekst in Trb. 1957, 91; zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 76.

Van het op 18 april 1951 te Parijs tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, waarnaar wordt verwezen in onder meer de preambule tot de onderhavige Overeenkomst, zijn de Franse tekst en de vertaling geplaatst in Trb. 1951, 82; zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 77.

Van het op 26 juni 1945 te San Francisco tot stand gekomen Handvest van de Verenigde Naties, waarnaar wordt verwezen in de preambule tot de onderhavige Overeenkomst, zijn de gewijzigde Engelse en Franse tekst geplaatst in Trb. 1979, 37 en is de herziene vertaling geplaatst in Trb. 1987, 113; zie ook, laatstelijk, Trb. 1994, 277.

Van de op 15 april 1994 te Marrakesh tot stand gekomen Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT), als gewijzigd bij de Uruguay-ronde, waarnaar wordt verwezen in onder meer de preambule tot de onderhavige Overeenkomst, is de Engelse tekst geplaatst in Trb. 1994, 235 (blz. 16 e.v.) en de vertaling in Trb. 1995, 130 (blz. 19 e.v.); zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 263.

Van de op 15 april 1994 te Marrakesh tot stand gekomen Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, waarnaar wordt verwezen in artikel 6 van de onderhavige Overeenkomst, is de Engelse tekst geplaatst in Trb. 1994, 235 en de vertaling in Trb. 1995, 130; zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 263.

Van de op 26 juni 1991 te Brussel tot stand gekomen Verordening (EEG) nr. 1911/91 van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de toepassing van de bepalingen van het Gemeenschapsrecht op de Canarische eilanden, waarnaar wordt verwezen in artikel 21 van de onderhavige Overeenkomst, is de Nederlandse tekst geplaatst in Pb EG L 171 van 29 juni 1991.

Van de op 15 april 1994 te Marrakesh tot stand gekomen Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS), waarnaar wordt verwezen in onder meer artikel 31, tweede lid, van de onderhavige Overeenkomst, is de Engelse tekst geplaatst in Trb. 1994, 235 (blz. 304 e.v.) en de vertaling in Trb. 1995, 130 (blz. 331 e.v.).

Het Internationale Monetaire Fonds (IMF), waarnaar wordt verwezen in onder meer artikel 35 van de onderhavige Overeenkomst, is opgericht bij de op 27 december 1945 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire Fonds (IMF). Van die Overeenkomst zijn de Engelse tekst en de vertaling geplaatst inStb. 278, respectievelijk op blz. 4–106 en blz. 5–107; zie ook, laatstelijk, Trb. 1991, 70.

Van de op 25 april 1976 te Tunis tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, en de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, waarnaar wordt verwezen in artikel 96, tweede lid, van de onderhavige Overeenkomst en welke worden vervangen door de onderhavige Overeenkomst bij haar inwerkingtreding, is de Nederlandse tekst geplaatst in respectievelijk Trb. 1976, 162 en Trb. 1976, 163; zie ook respectievelijk Trb. 1978, 155 en Trb. 1978, 154.

Van de op 15 april 1994 te Marrakesh tot stand gekomen Overeenkomst inzake de toepassing van Artikel VII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel 1994, waarnaar wordt verwezen in Protocol 4, artikel 1, letter e, bij de onderhavige Overeenkomst, is de Engelese tekst geplaatst in Trb. 1994, 235 (blz. 181, e.v.) en de vertaling in Trb. 1995, 130 (blz. 198); zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 263.

Van het op 14 juli 1967 te Stockholm tot stand gekomen Herziene Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, waarnaar wordt verwezen in de in de Slotakte bij de onderhavige Overeenkomst opgenomen Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 39 van de Overeenkomst, is de Franse tekst geplaatst in Trb. 1969, 144 en de vertaling in Trb. 1970, 187; zie ook, laatstelijk, Trb. 1988, 22.

Uitgegeven de eerste februari 1996

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO


XNoot
1

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

XNoot
1

Bijvoorbeeld: invoerdocumenten, certificaten inzake goederenverkeer, verklaring van de fabrikant e.d. ter zake van de be- of verwerkte produkten of de in ongewijzigde staat weer uitgevoerde produkten.

XNoot
1

Wanneer op een factuur tevens produkten voorkomen die niet van oorsprong uit de Gemeenschap zijn, dienen deze door de exporteur duidelijk te worden aangegeven.

XNoot
2

Doorhalen wat niet van toepassing is.

XNoot
3

Er kan worden verwezen naar een bepaalde kolom van de factuur waarin voor elk produkt het land van oorsprong wordt aangegeven.

XNoot
1

In te vullen indien nodig.

XNoot
1

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

XNoot
1

De Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Arabische tekst zijn niet afgedrukt.

XNoot
1

Zie aanvullende aantekening (GN4 b) bij hoofdstuk 27 van de gecombineerde nomenclatuur.

XNoot
1

De Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Arabische tekst zijn niet afgedrukt.